Elektronisk författningssamling: 2020

1175/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19, 30.12.2020
1174/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, 30.12.2020
1173/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis, 29.12.2020
1172/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av dataombudsmannens byrå, 29.12.2020
1171/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik, 29.12.2020
1170/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om understöd som av statsmedel beviljas år 2021 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården, 29.12.2020
1169/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2021, 29.12.2020
1168/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, 29.12.2020
1167/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer, 29.12.2020
1166/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna, 29.12.2020
1165/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten, 29.12.2020
1164/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av om ändring av 3 § och 13 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren, 29.12.2020
1163/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om försvarsministeriet, 29.12.2020
1162/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen, 29.12.2020
1161/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 29.12.2020
1160/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, 29.12.2020
1159/2020 Suomeksi På svenska
Lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster, 29.12.2020
1158/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 29.12.2020
1157/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen, 29.12.2020
1156/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen, 29.12.2020
1155/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande, 29.12.2020
1154/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete, 29.12.2020
1153/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 81 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 29.12.2020
1152/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn, 29.12.2020
1151/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 42 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 29.12.2020
1150/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 29.12.2020
1149/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för företagare, 29.12.2020
1148/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 29.12.2020
1147/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om Patientförsäkringscentralen, 29.12.2020
1146/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av patientförsäkringslagen, 29.12.2020
1145/2020 Suomeksi På svenska
Lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi, 29.12.2020
1144/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 2 a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 29.12.2020
1143/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 29.12.2020
1142/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 29.12.2020
1141/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 29.12.2020
1140/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 29.12.2020
1139/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 29.12.2020
1138/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner, 29.12.2020
1137/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 i lagen om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen, 29.12.2020
1136/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen, 29.12.2020
1135/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av renskötsellagen, 29.12.2020
1134/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av en rättad uppgift om skatten för skatteperioden, 28.12.2020
1133/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser, 28.12.2020
1132/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016–2020, 28.12.2020
1131/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, 28.12.2020
1130/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 3 punkten i bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering, 28.12.2020
1129/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 § i och bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering, 28.12.2020
1128/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter i bilbeskattningen, 28.12.2020
1127/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten, 28.12.2020
1126/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd, 28.12.2020
1125/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal, 28.12.2020
1124/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2021, 28.12.2020
1123/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel, 28.12.2020
1122/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer, 28.12.2020
1121/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2021, 28.12.2020
1120/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19, 28.12.2020
1119/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdministeriets förordning om kemikalier som avses ei i bilaga VI till CLP-förordningen, 28.12.2020
1118/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av kemikalieanmälan och uppgifter om mängder, 28.12.2020
1117/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2021, 28.12.2020
1116/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om skyddspolisens avgiftsbelagda prestationer 2021, 28.12.2020
1115/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser, 28.12.2020
1114/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporärt stöd för beskogning, 28.12.2020
1113/2020 Suomeksi På svenska
Statsbudgeten för 2021 , 28.12.2020
1112/2020 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för kopplingar till PE-rör avsedda för vatten- och avloppsinstallationer i byggnader, 28.12.2020
1111/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner, 28.12.2020
1110/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd, 28.12.2020
1109/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad, 28.12.2020
1108/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer åren 2021–2023, 28.12.2020
1107/2020 Suomeksi På svenska
Tullens arbetsordning, 28.12.2020
1106/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 23.12.2020
1105/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer, 23.12.2020
1104/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Journalistik och öppen kommunikation som stöd för den finländska demokratin, 23.12.2020
1103/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån, 23.12.2020
1102/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor, 23.12.2020
1101/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om betalning av statens andel av förmåner och kostnader som betalas ur folkpensionsfonden och om betalningsdagar för vissa förmåner, 23.12.2020
1100/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 12 § i statsrådets förordning om temporärt understöd till företag på landsbygden, 23.12.2020
1099/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, 23.12.2020
1098/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård, 23.12.2020
1097/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen, 23.12.2020
1096/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter, 23.12.2020
1095/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet, 23.12.2020
1094/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer 2021 och 2022, 23.12.2020
1093/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften, 23.12.2020
1092/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral åren 2021 och 2022, 23.12.2020
1091/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader, 23.12.2020
1090/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2021, 23.12.2020
1089/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 § i försvarsministeriets förordning om militära explosiva varor, 23.12.2020
1088/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om övervakning av industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsförvaltningen, 23.12.2020
1087/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning, 23.12.2020
1086/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 48 kap. 6 § i strafflagen, 23.12.2020
1085/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet, 23.12.2020
1084/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Centret för konstfrämjande, 23.12.2020
1083/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 23.12.2020
1082/2020 Suomeksi På svenska
Lag om främjande av scenkonst, 23.12.2020
1081/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 115 § i inkomstskattelagen, 23.12.2020
1080/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 23.12.2020
1079/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 och 33 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 23.12.2020
1078/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025, 23.12.2020
1077/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 23.12.2020
1076/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 6 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 23.12.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.