Elektronisk författningssamling: 2020

1275/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2020
1274/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2020
1273/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, 31.12.2020
1272/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2021, 31.12.2020
1271/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2020
1270/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 9 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 31.12.2020
1269/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen, 31.12.2020
1268/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation, 31.12.2020
1267/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning, 31.12.2020
1266/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen, 31.12.2020
1265/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter, 31.12.2020
1264/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 31.12.2020
1263/2020 Suomeksi På svenska
Foderlag, 31.12.2020
1262/2020 Suomeksi På svenska
Lag om stöd för byggande av bredband, 31.12.2020
1261/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 31.12.2020
1260/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 100 § i lagen om tryckbärande anordningar, 31.12.2020
1259/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket, 31.12.2020
1258/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 26 d § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg, 31.12.2020
1257/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlig upphandling och koncession, 31.12.2020
1256/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice, 31.12.2020
1255/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om transportservice, 31.12.2020
1254/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av spårtrafiklagen, 31.12.2020
1253/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2020
1252/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen, 31.12.2020
1251/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 31.12.2020
1250/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 31.12.2020
1249/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen, 31.12.2020
1248/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 kap. 9 i och 9 j § i polislagen, 31.12.2020
1247/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i sjöräddningslagen, 31.12.2020
1246/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet, 31.12.2020
1245/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gränsbevakningslagen, 31.12.2020
1244/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning, 31.12.2020
1243/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 och 17 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, 31.12.2020
1242/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 och 52 a § i barnskyddslagen, 31.12.2020
1241/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 31.12.2020
1240/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2020
1239/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om främjande av integration, 31.12.2020
1238/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 7 § och 5 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal, 31.12.2020
1237/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 kap. 4 § i arbetsavtalslagen, 31.12.2020
1236/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om unga arbetstagare, 31.12.2020
1235/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, 31.12.2020
1234/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2020
1233/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 109 § i beredskapslagen, 31.12.2020
1232/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i ungdomslagen, 31.12.2020
1231/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering, 31.12.2020
1230/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser, 31.12.2020
1229/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata, 31.12.2020
1228/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om småbarnspedagogik, 31.12.2020
1227/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om Sameområdets utbildningscentral, 31.12.2020
1226/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 § i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors, 31.12.2020
1225/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 9 § i lagen om elev- och studerandevård, 31.12.2020
1224/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om studentexamen, 31.12.2020
1223/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor, 31.12.2020
1222/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om studiestöd, 31.12.2020
1221/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister, 31.12.2020
1220/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 31.12.2020
1219/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete, 31.12.2020
1218/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning, 31.12.2020
1217/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gymnasielagen, 31.12.2020
1216/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning, 31.12.2020
1215/2020 Suomeksi På svenska
Lag om utbildning som handleder för examensutbildning, 31.12.2020
1214/2020 Suomeksi På svenska
Läropliktslag, 31.12.2020
1213/2020 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande, 31.12.2020
1212/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 14 § i konsumentskyddslagen, 31..2020
1211/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 161 § i markanvändnings- och bygglagen, 31..2020
1210/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om varningsmeddelanden, 31.12.2020
1209/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bildprogram, 31.12.2020
1208/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i fordonslagen, 31.12.2020
1207/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 31.12.2020
1206/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet, 31.12.2020
1205/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen, 31.12.2020
1204/2020 Suomeksi På svenska
Lag om inkomstskatteskalan för 2021, 31.12.2020
1203/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om domstolsavgifter, 31.12.2020
1202/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården, 31.12.2020
1201/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 31.12.2020
1200/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag, 31.12.2020
1199/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2020
1198/2020 Suomeksi På svenska
Lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 31.12.2020
1197/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt, 31.12.2020
1196/2020 Suomeksi På svenska
Lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa, 31.12.2020
1195/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av polislagen, 31.12.2020
1194/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, 31.12.2020
1193/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om regionalt transportstöd för åren 2020–2022, 31.12.2020
1192/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors, 31.12.2020
1191/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning, 31.12.2020
1190/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen, 31.12.2020
1189/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2020
1188/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 31.12.2020
1187/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 2 kap. i statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen, 31.12.2020
1186/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar, 31.12.2020
1185/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor, 31.12.2020
1184/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer, 30.12.2020
1183/2020 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning, 30.12.2020
1182/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer, 30.12.2020
1181/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om övervakning och kontroll av koldioxidutsläpp och antalet tonkilometer i luftfart, 30.12.2020
1180/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om upphävande av försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som produceras av försvarsförvaltningens byggverk 2020–2022, 30.12.2020
1179/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken, 30.12.2020
1178/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om förkastade åtal, 30.12.2020
1177/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i justitieförvaltningens nationella informationsresurs, 30.12.2020
1176/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet, 30.12.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.