Elektronisk författningssamling: 2019

1596/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet för återbetalning av återkrävda inkomster i prestationsbetalarens beskattning, 3.1.2020
1595/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning, 31.12.2019
1594/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten, 31.12.2019
1593/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder, 31.12.2019
1592/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier, 31.12.2019
1591/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag, 31.12.2019
1590/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 31.12.2019
1589/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas, 31.12.2019
1588/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande, 31.12.2019
1587/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2020, 31.12.2019
1586/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik, 31.12.2019
1585/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd, 31.12.2019
1584/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2019
1583/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 50 § i lagen om skatteuppbörd, 31.12.2019
1582/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen, 31.12.2019
1581/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 a och 5 c § i lagen om skattetillägg och förseningsränta, 31.12.2019
1580/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 31.12.2019
1579/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 31.12.2019
1578/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 31.12.2019
1577/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2019
1576/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan, 31.12.2019
1575/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen, 31.12.2019
1574/2019 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen, 31.12.2019
1573/2019 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om skatteredovisning, 31.12.2019
1572/2019 Suomeksi På svenska
Lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023, 31.12.2019
1571/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 31.12.2019
1570/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29 § i inkomstskattelagen, 31.12.2019
1569/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2019
1568/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, 31.12.2019
1567/2019 Suomeksi På svenska
Lag om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang, 31.12.2019
1566/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, 31.12.2019
1565/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 31.12.2019
1564/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet, 31.12.2019
1563/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva, 31.12.2019
1562/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 31.12.2019
1561/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, 31.12.2019
1560/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 31.12.2019
1559/2019 Suomeksi På svenska
Lag om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning, 31.12.2019
1558/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet, 31.12.2019
1557/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen, 31.12.2019
1556/2019 Suomeksi På svenska
Lag om inkomstskatteskalan för 2020, 31.12.2019
1555/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i punktskattelagen, 31.12.2019
1554/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen, 31.12.2019
1553/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet, 31.12.2019
1552/2019 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor, 31.12.2019
1551/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt, 31.12.2019
1550/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt, 31.12.2019
1549/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd, 31.12.2019
1548/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av foderlagen, 31.12.2019
1547/2019 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut om ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning, 31.12.2019
1546/2019 Suomeksi På svenska
Statsbudgeten för 2020 , 31.12.2019
1545/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om farledsavgift, 31.12.2019
1544/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 42 § i lagen om registrering av farkoster, 31.12.2019
1543/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur, 31.12.2019
1542/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 49 och 49 a § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster, 31.12.2019
1541/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i lagen om transport av farliga ämnen, 31.12.2019
1540/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem, 31.12.2019
1539/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 106 a § i vägtrafiklagen, 31.12.2019
1538/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 80 § i postlagen, 31.12.2019
1537/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten, 31.12.2019
1536/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om passagerarfartygs personlistor, 31.12.2019
1535/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik, 31.12.2019
1534/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 a § i lotsningslagen, 31.12.2019
1533/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen, 31.12.2019
1532/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift, 31.12.2019
1531/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken, 31.12.2019
1530/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart, 31.12.2019
1529/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter, 31.12.2019
1528/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 41 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg, 31.12.2019
1527/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om fartygsapotek, 31.12.2019
1526/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden, 31.12.2019
1525/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om marin utrustning, 31.12.2019
1524/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet, 31.12.2019
1523/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten, 31.12.2019
1522/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 55 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar, 31.12.2019
1521/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift, 31.12.2019
1520/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg, 31.12.2019
1519/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, 31.12.2019
1518/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten, 31.12.2019
1517/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans, 31.12.2019
1516/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 f § i fartygsregisterlagen, 31.12.2019
1515/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om fartygstrafikservice, 31.12.2019
1514/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 a och 93 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg, 31.12.2019
1513/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om alkolås, 31.12.2019
1512/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon, 31.12.2019
1511/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 53 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet, 31.12.2019
1510/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 95 och 95 a § i körkortslagen, 31.12.2019
1509/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 kap. 3 § i domstolslagen, 31.12.2019
1508/2019 Suomeksi På svenska
Lag om flyttning av fordon, 31.12.2019
1507/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av spårtrafiklagen, 31.12.2019
1506/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Trafikskyddet, 31.12.2019
1505/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om transportservice, 31.12.2019
1504/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket, 31.12.2019
1503/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om enskilda vägar, 31.12.2019
1502/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av banlagen, 31.12.2019
1501/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar, 31.12.2019
1500/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, 31.12.2019
1499/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2019
1498/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2019
1497/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2020, 31.12.2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.