Elektronisk författningssamling: 2017

1161/2017 Suomeksi På svenska
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om ändring av inrättat restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN), 30.12.2017
1160/2017 Suomeksi På svenska
Kyrkomötets beslut om ändring av 11 § i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan, 30.12.2017
1159/2017 Suomeksi På svenska
Beslut om ändring av 8 § i Tullens arbetsordning, 30.12.2017
1158/2017 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning, 30.12.2017
1157/2017 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer, 30.12.2017
1156/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.12.2017
1155/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag, 30.12.2017
1154/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet, 30.12.2017
1153/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad, 30.12.2017
1152/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi, 30.12.2017
1151/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, 30.12.2017
1150/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet, 30.12.2017
1149/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice, 30.12.2017
1148/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor, 30.12.2017
1147/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland, 30.12.2017
1146/2017 Suomeksi På svenska
Lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland, 30.12.2017
1145/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 30.12.2017
1144/2017 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen, 30.12.2017
1143/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 30.12.2017
1142/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen, 30.12.2017
1141/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen, 30.12.2017
1140/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor, 30.12.2017
1139/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 30.12.2017
1138/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.12.2017
1137/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 30.12.2017
1136/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård, 30.12.2017
1135/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 30.12.2017
1134/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen, 30.12.2017
1133/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 och 29 § i mervärdesskattelagen, 30.12.2017
1132/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 a och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 30.12.2017
1131/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande, 30.12.2017
1130/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 § i lagen om Skatteförvaltningen, 30.12.2017
1129/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning, 30.12.2017
1128/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 30.12.2017
1127/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 30.12.2017
1126/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice, 30.12.2017
1125/2017 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 7 § 2 mom. i läkemedelslagen, 30.12.2017
1124/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen, 30.12.2017
1123/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 30.12.2017
1122/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 c § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter, 30.12.2017
1121/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 47 § i lagen om privata säkerhetstjänster, 30.12.2017
1120/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i tullagen, 30.12.2017
1119/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet, 30.12.2017
1118/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 30.12.2017
1117/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillsyn över ekologisk produktion, 30.12.2017
1116/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 82 § i tobakslagen, 30.12.2017
1115/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 217 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 30.12.2017
1114/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 46 g § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, 30.12.2017
1113/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i livsmedelslagen, 30.12.2017
1112/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 30.12.2017
1111/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 65 § i barnskyddslagen, 30.12.2017
1110/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, 30.12.2017
1109/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. 1 § i häktningslagen, 30.12.2017
1108/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 kap. 1 § i fängelselagen, 30.12.2017
1107/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter, 30.12.2017
1106/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om ordningsbotsförseelser, 30.12.2017
1105/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 kap. 1 a § i strafflagen, 30.12.2017
1104/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, 30.12.2017
1103/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet, 30.12.2017
1102/2017 Suomeksi På svenska
Alkohollag, 30.12.2017
1101/2017 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer, 30.12.2017
1100/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2018, 30.12.2017
1099/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande, 30.12.2017
1098/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2018–2022, 30.12.2017
1097/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, 30.12.2017
1096/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 kap. 9 § och 7 a kap. 4 § i konsumentskyddslagen, 30.12.2017
1095/2017 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om rättegång i marknadsdomstolen, 30.12.2017
1094/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet, 30.12.2017
1093/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande, 30.12.2017
1092/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av revisionslagen, 30.12.2017
1091/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande, 30.12.2017
1090/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 19 § i lagen om fastighetsfonder, 30.12.2017
1089/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 9 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 30.12.2017
1088/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om betalningsinstitut, 30.12.2017
1087/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i betaltjänstlagen, 30.12.2017
1086/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 30.12.2017
1085/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 kap. 10 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, 30.12.2017
1084/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, 30.12.2017
1083/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 1 och 2 § i lagen om värdepapperskonton, 30.12.2017
1082/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 a § i lagen om värdeandelskonton, 30.12.2017
1081/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter, 30.12.2017
1080/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem, 30.12.2017
1079/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 30.12.2017
1078/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 30.12.2017
1077/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder, 30.12.2017
1076/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift, 30.12.2017
1075/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 51 kap. 6 och 6 a § i strafflagen, 30.12.2017
1074/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen, 30.12.2017
1073/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kreditinstitutslagen, 30.12.2017
1072/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om gräsrotsfinansiering, 30.12.2017
1071/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 30.12.2017
1070/2017 Suomeksi På svenska
Lag om handel med finansiella instrument, 30.12.2017
1069/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster, 30.12.2017
1068/2017 Suomeksi På svenska
Statsbudgeten för 2018, 29.12.2017
1067/2017 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd, 29.12.2017
1066/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2018, 29.12.2017
1065/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar, 29.12.2017
1064/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av miljöskyddslagen, 29.12.2017
1063/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av miljöskyddslagen, 29.12.2017
1062/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet, 29.12.2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.