Elektronisk författningssamling: 2014

1459/2014 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter, 31.12.2014
1458/2014 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning, 31.12.2014
1457/2014 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering, 31.12.2014
1456/2014 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter, 31.12.2014
1455/2014 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 31.12.2014
1454/2014 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och djurhållningsplatser, 31.12.2014
1453/2014 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster, 31.12.2014
1452/2014 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket, 31.12.2014
1451/2014 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, 31.12.2014
1450/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel III, V och XI-I i bilan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 31.12.2014
1449/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stöd för nyskiften, 31.12.2014
1448/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral, 31.12.2014
1447/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd, 31.12.2014
1446/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2014
1445/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet, 31.12.2014
1444/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet, 31.12.2014
1443/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om miljöinvesteringsstöd för fartyg åren 2015-2020, 31.12.2014
1442/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om den anmälan om misstänkta överträdelser och misstänkta allvarliga överträdelser som ska ges till Landsbygdsverket, 31.12.2014
1441/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2015, 31.12.2014
1440/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet, 31.12.2014
1439/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universitetsexamina, 31.12.2014
1438/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor, 31.12.2014
1437/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om högskolornas examenssystem, 31.12.2014
1436/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet, 31.12.2014
1435/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten, 31.12.2014
1434/2014 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor, 31.12.2014
1433/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen om Finlands deltagande i den av Nordatlantiska fördragsorganisationen ledda rådgivnings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afghanistan, 31.12.2014
1432/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden, 31.12.2014
1431/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av naturgasmarknadslagen, 31.12.2014
1430/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av elmarknadslagen, 31.12.2014
1429/2014 Suomeksi På svenska
Energieffektivitetslag , 31.12.2014
1428/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i renskötsellagen, 31.12.2014
1427/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i jaktlagen, 31.12.2014
1426/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 a och 88 § i lagen om fiske, 31.12.2014
1425/2014 Suomeksi På svenska
Lag om systemet med Flegtlicenser, 31.12.2014
1424/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen, 31.12.2014
1423/2014 Suomeksi På svenska
Lag om stöd för nyskiften, 31.12.2014
1422/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information, 31.12.2014
1421/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentral, 31.12.2014
1420/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om garantipension, 31.12.2014
1419/2014 Suomeksi På svenska
Lag om extra pension för idrottsutövare, 31.12.2014
1418/2014 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 26 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 31.12.2014
1417/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 31.12.2014
1416/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i bibliotekslagen, 31.12.2014
1415/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om grundläggande konstundervisning, 31.12.2014
1414/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om barndagvård, 31.12.2014
1413/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 35 § i gymnasielagen, 31.12.2014
1412/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 § i lagen om grundläggande utbildning, 31.12.2014
1411/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete, 31.12.2014
1410/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 31.12.2014
1409/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård, 31.12.2014
1408/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen, 31.12.2014
1407/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning, 31.12.2014
1406/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2014
1405/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2014
1404/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen, 31.12.2014
1403/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 kap. 14 § i sjukförsäkringslagen, 31.12.2014
1402/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 31.12.2014
1401/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 31.12.2014
1400/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2014
1399/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 31.12.2014
1398/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014, 31.12.2014
1397/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2015, 31.12.2014
1396/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt, 31.12.2014
1395/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd, 31.12.2014
1394/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare, 31.12.2014
1393/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statlig ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 31.12.2014
1392/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna, 31.12.2014
1391/2014 Suomeksi På svenska
Lantmäteriverkets arbetsordning, 31.12.2014
1390/2014 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2015, 31.12.2014
1389/2014 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2015 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården, 31.12.2014
1388/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 31.12.2014
1387/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning, 31.12.2014
1386/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 3 a § i statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen, 31.12.2014
1385/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 11 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014, 31.12.2014
1384/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, 31.12.2014
1383/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om kommunernas språkliga status åren 2013-2022, 31.12.2014
1382/2014 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om anmälan till handelsregistret om skuldsaneringsärenden, 31.12.2014
1381/2014 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner, 31.12.2014
1380/2014 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 och 6 § i justitieministeriets förordning om arvode och kostnadsersättning till utredare i skuldsaneringsärende, 31.12.2014
1379/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skuldsanering för privatpersoner, 31.12.2014
1378/2014 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet, 31.12.2014
1377/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, 31.12.2014
1376/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av integration, 31.12.2014
1375/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 31.12.2014
1374/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2014
1373/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om utkomststöd, 31.12.2014
1372/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 31.12.2014
1371/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 3 § och 2 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 31.12.2014
1370/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2014
1369/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, 31.12.2014
1368/2014 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 7 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2014
1367/2014 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen, 31.12.2014
1366/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 31.12.2014
1365/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd, 31.12.2014
1364/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket, 31.12.2014
1363/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, 31.12.2014
1362/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, 31.12.2014
1361/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, 31.12.2014
1360/2014 Suomeksi På svenska
Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, 31.12.2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.