Elektronisk författningssamling: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Band 111 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.9.2010 Storleken av data: kb
816
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av partnerskapsavtalet om främjande av hållbar utveckling i Victoriasjöns avrinningsområde
817
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i gränsälvsöverenskommelsen, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar samt om upphävande av förordningar om sättande i kraft av vissa överenskommelser ingångna med Sverige
818
Inrikesministeriets förordning om räddningsbilar
819
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem
Band 110 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.9.2010 Storleken av data: kb
809
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av de uppgifter som i stöd av utlänningslagen föreskrivs för arbets- och näringsbyråerna
810
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för byggande av bredband
811
Statsrådets förordning om ändring av 7 och 14 § i statsrådets förordning om Museiverket
812
Statsrådets förordning om skydd av odlade fiskar
813
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering
814
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
815
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 22-24 med fartyg som är registrerade i Finland
Band 109 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.9.2010 Storleken av data: kb
803
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
804
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
805
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring
806
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring
807
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriets
808
Skatteförvaltningens arbetsordning
Band 108 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.9.2010 Storleken av data: kb
794
Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning
795
Lag om ändring av 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter
796
Lag om ändring av 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
797
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
798
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2010
799
Statsrådets förordning om ändring av 24 § i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
800
Statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar
801
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring och temporärt ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
802
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna 1 och 2 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
Band 107 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.9.2010 Storleken av data: kb
786
Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
787
Lag om ändring av 16 kap. och 25 kap. 12 § i kyrkolagen
788
Republikens presidents förordning om ändring av 3 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
789
Statsrådets förordning om den information som ska lämnas till en konsument om ett kreditavtal
790
Statsrådets förordning om information som ska lämnas i ett avbetalningsavtal
791
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur
792
Kyrkomötets beslut om ändring av 16 kap. i kyrkoordningen
793
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2010 års fastighetsbeskattning
Band 106 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.9.2010 Storleken av data: kb
779
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen
780
Lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet
781
Lag om ändring av lagen om intressebevakningsfullmakt
782
Lag om upphävande av III avdelningen i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
783
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
784
Statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten
785
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift
Band 105 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.9.2010 Storleken av data: kb
754
Lag om föreläggande av böter och ordningsbot
755
Lag om ändring av strafflagen
756
Lag om ordningsbotsförseelser
757
Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
758
Lag om ändring av 17 kap. 18 § i rättegångsbalken
759
Lag om ändring av 8 kap. 11 § i lagen om rättegång i brottmål
760
Lag om ändring av 14 och 44 § i förundersökningslagen
761
Lag om ändring av 1 § i lagen om allmänna åklagare
762
Lag om ändring av 8 § i lagen om häradsåklagare
763
Lag om ändring av 46 och 47 i tullagen
764
Lag om ändring av 47 § i gränsbevakningslagen
765
Lag om ändring av 14 § i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
766
Lag om ändring av 15 § i militära rättegångslagen
767
Lag om ändring av 103 § i vägtrafiklagen
768
Lag om ändring av 96 § i fordonslagen
769
Lag om ändring av 32 § i lagen om kommersiell godstransport på väg
770
Lag om ändring av 24 § i sjötrafiklagen
771
Lag om ändring av 26 § i lagen om farkostregistret
772
Lag om ändring av 62 § i avfallslagen
773
Lag om ändring av lagen om fiske
774
Lag om ändring av ordningslagen
775
Lag om ändring av 1 och 16 § i lagen om parkeringsbot
776
Lag om ändring av 58 § i upphovsrättslagen
777
Lag om ändring av 17 § i tingsrättslagen
778
Finansministeriets förordning om bestämmande av uppgifter som hör till förande av register över förmyndarärenden
Band 104 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.9.2010 Storleken av data: kb
746
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
747
Lag om registrering av vissa kreditgivare
748
Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar
749
Lag om ändring av lagen om avbetalningsköp
750
Lag om ändring av 30 kap. 3 § i strafflagen
751
Lag om ändring av 29 § i kreditupplysningslagen
752
Lag om ändring av 10 kap. 2 § i handelsbalken
753
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
Band 103 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.9.2010 Storleken av data: kb
741
Lag om ändring av lagen om utnämning av domare
742
Lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
743
Lag om ändring av 2 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper
744
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om genomförande av vissa direktiv som gäller textilier
745
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
Band 102 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.9.2010 Storleken av data: kb
738
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
739
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
740
Miljöministeriets arbetsordning
Band 101 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.8.2010 Storleken av data: kb
729
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om en europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden och om tillämpning av rambeslutet
730
Lag om ändring av 4 kap. 15 a § i tvångsmedelslagen
731
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 134 § i kommunikationsmarknadslagen
732
Lag om ändring av 134 § i kommunikationsmarknadslagen
733
Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet
734
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Sydafrika om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
735
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
736
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statstjänstemannaförordningen
737
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Band 100 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.8.2010 Storleken av data: kb
723
Lag om ändring av 22 § i ordningslagen
724
Lag om ändring av lagen om ordningsvakter
725
Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
726
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
727
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i landskapet Åland på grund av VHS-sjuka hos fisk
728
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
Band 99 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.8.2010 Storleken av data: kb
703
Lag om garantipension
704
Lag om ändring av 35 och 70 § i folkpensionslagen
705
Lag om ändring av 8 och 41 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
706
Lag om ändring av 9 § i lagen om handikappförmåner
707
Lag om ändring av 3 kap. 4 § och 11 kap. 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
708
Lag om ändring av 8 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen
709
Lag om ändring av 1 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
710
Lag om ändring av 21 § i lagen om underhållsstöd
711
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
712
Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd
713
Lag om ändring av 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd
714
Lag om ändring av 12 b § i lagen om Folkpensionsanstalten
715
Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
716
Lag om ändring av 9 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
717
Lag om ändring av 120 § i lagen om pension för arbetstagare
718
Lag om ändring av 117 § i lagen om sjömanspensioner
719
Lag om ändring av 61 a § i lagen om olycksfallsförsäkring
720
Lag om ändring av 126 § i lagen om kommunala pensioner
721
Lag om ändring av 122 § i lagen om statens pensioner
722
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar
Band 98 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.8.2010 Storleken av data: kb
697
Lag om ändring av lagen om fiske
698
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
699
Lag om ändring av 54 a och 54 e § i läkemedelslagen
700
Lag om ändring av 11 och 18 kap. i sjukförsäkringslagen
701
Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
702
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
Band 97 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.8.2010 Storleken av data: kb
692
Lag om nödcentralsverksamhet
693
Lag om ändring av ungdomslagen
694
Lag om ändring av 5 § i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret
695
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
696
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2010
Band 96 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.8.2010 Storleken av data: kb
691
Statsrådets förordning om sättande ikraft av ramavtalet om det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Republiken Grekland och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet
Band 95 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.7.2010 Storleken av data: kb
688
Lag om hypoteksbanksverksamhet
689
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
690
Lag om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
Band 94 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.7.2010 Storleken av data: kb
683
Lag om ändring av partilagen
684
Lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering
685
Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
686
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
687
Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
Band 93 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.7.2010 Storleken av data: kb
678
Lag om ändring av föreningslagen
679
Lag om ändring av 57 § i revisionslagen
680
Lag om ändring av partilagen
681
Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen
682
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c rättegångsbalken
Band 92 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.7.2010 Storleken av data: kb
672
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Lettland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
673
Statsrådets förordning om skydd av höns
674
Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby
675
Statsrådets förordning om skydd av ankor och gäss
676
Statsrådets förordning om skydd av strutsfåglar
677
Statsrådets förordning om skydd av kalkoner
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.