Elektronisk författningssamling: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Band 131 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.11.2010 Storleken av data: kb
966
Lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister
967
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om universitetsexamina
968
Statsrådets förordning om upphävande av förordning om växtförädlarrätt
969
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2011
970
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
971
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
972
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
973
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran
974
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 667/2010 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Eritrea
Band 130 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.11.2010 Storleken av data: kb
951
Lag om ändring av lotteriskattelagen
952
Lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
953
Lag om Teknologiska forskningscentralen VTT
954
Lag om ändring av 67 § i patentlagen
955
Lag om ändring av 6 § i gentekniklagen
956
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av den internationella konventionen rörande motarbetande av smugglingen av alkoholvaror
957
Statsrådets förordning om justering av de eurobelopp som tillämpas vid behovsprövning i fråga om arbetsmarknadsstöd
958
Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna
959
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder och ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder
960
Statsrådets förordning om temporärt sättande i kraft av konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget och om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
961
Statsrådets förordning om ändring av tullförordningen
962
Statsrådets förordning om ändring av 11 och 13 § i förordning om förvaltningsnämnden för Sveaborg
963
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
964
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till handels- och industriministeriets förordning om sötningsmedel för användning i livsmedel och alkoholdrycker
965
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker
Band 129 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.11.2010 Storleken av data: kb
945
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
946
Statsrådets förordning om de allmänna villkoren för investerinsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet
947
Inrikesministeriets förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning
948
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
949
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om särskilda tillstånd för torskfiske
950
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot inom det östra regleringsområdet år 2010
Band 128 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.11.2010 Storleken av data: kb
934
Personalfondslag
935
Lag om ändring av 19 § i lagen om samarbete inom företag
936
Lag om ändring av 8 kap. 7 § i lagen om andelslag
937
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga affärsverk
938
Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
939
Lag om ändring av 11 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen
940
Lag om ändring av 70 § i lagen om pension för arbetstagare
941
Lag om ändring av 78 § i lagen om sjömanspensioner
942
Lag om ändring av 68 § i lagen om kommunala pensioner
943
Lag om ändring av 19 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
944
Lag om ändring av 35 b § i lagen om olycksfallsförsäkring
Band 127 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.11.2010 Storleken av data: kb
924
Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
925
Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
926
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
927
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och i det därtill hörande protokollet
928
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen
929
Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av överenskommelsen med Ryssland om ändring av överenskommelsen om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland
930
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Panama om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
931
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om skrotfordon
932
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
933
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om begränsning av vissa farliga ämnen i fordon
Band 126 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.11.2010 Storleken av data: kb
919
Lag om ändring av lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder
920
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven
921
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser
922
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare
923
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produkter som används i djurfoder
Band 125 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.11.2010 Storleken av data: kb
909
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
910
Lag om ändring av 10 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
911
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
912
Lag om ändring av 6 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
913
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
914
Lag om ändring av 5 och 13 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
915
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
916
Lag om ändring av 12 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
917
Lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen
918
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vitryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Band 124 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.11.2010 Storleken av data: kb
902
Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
903
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget
904
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
905
Lag om ändring av 32 och 33 § i mervärdesskattelagen
906
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter
907
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur
908
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
Band 123 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.10.2010 Storleken av data: kb
897
Miljöministeriets arbetsordning
898
Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2011-2016
899
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare
900
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare
901
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
Band 122 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.10.2010 Storleken av data: kb
885
Lag om ändring av lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
886
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen
887
Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
888
Lag om ändring av lagen om finansiella säkerheter
889
Lag om ändring av 22 § i lagen om skuldebrev
890
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ett sekretariat för partnerskapet för transport och logistik inom den nordliga dimensionen
891
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Sydafrikanska utvecklingssamfundet om samarbete angående ett tekniskt biståndsprogram för förnybar energi och energieffektivitet i Sydafrikanska utvecklingssamfundet
892
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av konventionen om upprättande Multilaterala investeringsgarantiorganet
893
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om grundläggande utbildning
894
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
895
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd
896
Inrikesministeriets förordning om ändring av 11 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets uniform och gränsbevakningsmans kännetecken
Band 121 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.10.2010 Storleken av data: kb
882
Statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner
883
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
884
Finansministeriets förordning om ändring av förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
Band 120 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.10.2010 Storleken av data: kb
874
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
875
Lag om ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen
876
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen
877
Statsrådets förordning om nödcentralsverksamhet
878
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om statens konstverkskommission
879
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för smittsamma sjukdomar
880
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen (Översättning till nordsamiska) (Översättning till enaresamiska) (Översättning till skoltsamiska)
881
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Barn och kreativitet
Band 119 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.10.2010 Storleken av data: kb
868
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
869
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
870
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden
871
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng år 2010
872
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
873
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2009
Band 118 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.10.2010 Storleken av data: kb
858
Lag om ändring av 28 § lagen om försäkringsförmedling
859
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden
860
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
861
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget med Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av fördraget
862
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2011
863
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om asbestarbete
864
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet
865
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
866
Statsrådets beslut om upplösande av Haukipudas kommun, Kiiminki kommun, Uleåborgs stad, Oulunsalo kommun och Yli-Ii kommun och samgång genom bildande av en ny Uleåborg stad
867
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar
Band 117 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.10.2010 Storleken av data: kb
851
Lag om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
852
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation och om tillämpning av fördraget
853
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skatteärenden
854
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden
855
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden
856
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden
857
Statsrådets förordning om temporär ändring av 2 kap. 3 och 3 a § i statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
Band 116 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.10.2010 Storleken av data: kb
842
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
843
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte
844
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av handelsnormerna för frukt och grönsaker
845
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 och 14 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter
846
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött
847
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel
848
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriet förordning om kontroll av saluföringsnormer för olivolja
849
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag av tacka
850
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av kalvkött
Band 115 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.10.2010 Storleken av data: kb
839
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyddande av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden från spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris
840
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
841
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kliniska läkemedelsprövningar
Band 114 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.9.2010 Storleken av data: kb
826
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2010
827
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2010
828
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen
829
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid upplagring och distribution av bensin
830
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering
831
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i förordningen om miljöskadeförsäkring
832
Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § i statsrådets i beslut om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att trygga fiskbeståndens levnadsförhållanden
833
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser
834
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket
835
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt
836
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
837
Miljöministeriets förordning om ändring av 3 och 11 § i förordningen om riktgivande värden på fridlysta djur och växter
838
Miljöministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i miljöministeriets beslut om bidrag för att ersätta skador förorsakade av fridlysta sällsynta djur
Band 113 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.9.2010 Storleken av data: kb
822
Lag om ändring av skogslagen
823
Lag om ändring av 48 a kap. 3 § i strafflagen
824
Justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter
825
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för landskapen
Band 112 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.9.2010 Storleken av data: kb
820
Statsrådets förordning om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
821
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.