Elektronisk författningssamling: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Band 191 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
1420
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
1421
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
1422
Republikens presidents förordning om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats
1423
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
1424
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § i rättegångsbalken
Band 190 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
1418
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1419
Skatteförvaltningens arbetsordning
Band 189 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
1405
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1406
Lag om upphävande av 9 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform
1407
Lag om ändring av 64 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1408
Lag om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner
1409
Lag om inkomstskatteskalan för 2011
1410
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1411
Lag om ändring av 21 och 63 § i lagen om beskattningsförfarande
1412
Lag om ändring av 43 § i lagen om skatt på arv och gåva
1413
Lag om upphävande av 169 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen
1414
Lag om temporär ändring av lagen om Skatteförvaltningen
1415
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
1416
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande
1417
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
Band 188 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
1399
Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen
1400
Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen
1401
Lag om ändring av 11 § i fordonsskattelagen
1402
Lag om upphävande av 12 § 2 mom. i fordonsskattelagen
1403
Lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1404
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
Band 187 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
1396
Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
1397
Statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
1398
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 186 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
1392
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1393
Lag om ändring av 6 a § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
1394
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2011
1395
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 185 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
1386
Lag om främjande av integration
1387
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftservice
1388
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1389
Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1390
Lag om ändring av 5 c § och 10 § i lagen om utkomststöd
1391
Lag om ändring av 25 § i barnskyddslagen
Band 184 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
1377
Lag om ändring av lagen om hemkommun
1378
Lag om ändring av socialvårdslagen
1379
Lag om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
1380
Lag om ändring av barnskyddslagen
1381
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken
1382
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1383
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för vissa regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddet
1384
Miljöministeriets förordning om ändring av förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1385
Justitieministeriets förordning
Band 183 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
1357
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
1358
Lag om upphävande av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
1359
Lag om ändring av 21 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
1360
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1361
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
1362
Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
1363
Lag om ändring av 3 § i lagen om bundet långsiktigt sparande
1364
Lag om ändring av 14 och 46 § i lagen om värdepappersföretag
1365
Lag om ändring av 6 och 11 § i lagen om placeringsfonder
1366
Lag om ändring av 9 § i lagen om fastighetsfonder
1367
Lag om ändring av 1 kap. 1 och 4 § i värdepappersmarknadslagen
1368
Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
1369
Lag om ändring av 6 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
1370
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1371
Lag om ändring av 12 a § i lagen om statens säkerhetsfond
1372
Finansministeriets förordning om kreditinstituts och värdepappersföretags ersättningssystem
1373
Finansministeriets förordning om beräkning av kapitalkrav och om begränsning av exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för finans- och försäkringskonglomerat
1374
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2011
1375
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetenas servicebyråer
1376
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
Band 182 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
1326
Hälso- och sjukvårdslag
1327
Lag om ändring av folkhälsolagen
1328
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
1329
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1330
Lag om ändring av 24 § i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer
1331
Lag om ändring av 1 § i lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet
1332
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
1333
Lag om ändring av 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1334
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1335
Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om patientens ställning och rättigheter
1336
Lag om ändring av 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
1337
Lag om ändring av 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
1338
Lag om ändring av 3 § i mentalvårdslagen
1339
Lag om ändring av 7 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner
1340
Lag om ändring av 65 § i läkemedelslagen
1341
Lag om ändring av 7 § i lagen om smittsamma sjukdomar
1342
Lag om ändring av 12 c § i socialvårdslagen
1343
Lag om ändring av 3 b § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
1344
Lag om ändring av 6 a § i trafikförsäkringslagen
1345
Lag om ändring av 15 § i lagen om olycksfallsförsäkring
1346
Lag om ändring av 6 och 6 a § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1347
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1348
Lag om ändring av 3 § i lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare
1349
Lag om ändring av 46 § i universitetslagen
1350
Lag om ändring av 5 § i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret
1351
Lag om ändring av 37 a § i lagen om yrkesutbildning
1352
Lag om ändring av 31 a § i lagen om grundläggande utbildning
1353
Lag om ändring av 24 § i värnpliktslagen
1354
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
1355
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1356
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen omskada, ådragen i militärtjänst
Band 181 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
1314
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av socialvårdslagen
1315
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
1316
Lag om besvärsnämnden för olycksfallsärenden
1317
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1318
Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
1319
Lag om ändring av 10 a och 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
1320
Lag om ändring av 12 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1321
Lag om ändring av 32 § i lagen om studiestöd
1322
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om olycksfall i militärtjänst
1323
Lag om ändring av 7 och 9 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1324
Lag om ändring av 16 och 23 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
1325
Lag om ändring av 4 § i lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete
Band 180 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2010 Storleken av data: kb
1306
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1307
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om temporärt avgiftsbelagda utbildningsprogram vid universiteten
1308
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog och om anmälan om anläggande av plantbestånd
1309
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2011
1310
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp som kan ordnas för renkötare under 2011
1311
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om egenkontrollen av detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon
1312
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
1313
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2011
Band 179 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2010 Storleken av data: kb
1303
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring
1304
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
1305
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner
Band 178 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2010 Storleken av data: kb
1300
Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt
1301
Statsrådets förordning om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering
1302
Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 177 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2010 Storleken av data: kb
1292
Statsrådets förordning om Senatfastigheter
1293
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken
1294
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
1295
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1296
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1297
Finansministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet samt till att göra registeranteckningar
1298
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2011
1299
Kommunikationsministeriets förordning om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
Band 176 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2010 Storleken av data: kb
1284
Lag om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö
1285
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
1286
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
1287
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 13 § i arbetsordningen för undervisnings- och kulturministeriet
1288
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1289
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikations- verkets avgifter
1290
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1291
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2011 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
Band 175 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2010 Storleken av data: kb
1261
Lag om Säkerhets- och kemikalieverket
1262
Lag om ändring av kemikalielagen
1263
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
1264
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1265
Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
1266
Statsrådets förordning om Säkerhets- och kemikalieverket
1267
Lag om ändring av 31 § i lagen om bekämpning av oljeskador
1268
Lag om ändring av lagen om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk
1269
Lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
1270
Lag om ändring av lagen om anordningar inom räddningsväsendet
1271
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
1272
Lag om ändring av lagen om kosmetiska produkter
1273
Lag om ändring av lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
1274
Lag om ändring av 69 § i räddningslagen
1275
Lag om ändring av 2 § i lagen om ädelmetallarbeten
1276
Lag om ändring av 2 § i lagen om tryckbärande anordningar
1277
Lag om ändring av containerlagen
1278
Lag om ändring av 6 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
1279
Lag om ändring av lagen om leksakers säkerhet
1280
Lag om ändring av 4 § i elsäkerhetslagen
1281
Lag om ändring av 36 a § i elmarknadslagen
1282
Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
1283
Lag om ändring av avfallslagen
Band 174 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2010 Storleken av data: kb
1254
Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
1255
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
1256
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder
1257
Lag om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
1258
Statsrådets förordning om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi
1259
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skydd för miljön i Antarktis
1260
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för den ersättning som år 2010 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
Band 173 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2010 Storleken av data: kb
1244
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
1245
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1246
Lag om ändring av 8 och 11 kap. i sjukförsäkringslagen
1247
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1248
Lag om ändring av 41 § i lagen om pension för arbetstagare
1249
Lag om ändring av 41 § i lagen om sjömanspensioner
1250
Lag om ändring av 38 § i lagen om pension för företagare
1251
Lag om ändring av 52 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
1252
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister
1253
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen
Band 172 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2010 Storleken av data: kb
1239
Lag om temporärt tryggande av de statliga farledstjänsterna
1240
Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
1241
Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
1242
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om besiktning av fartyg
1243
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.