Elektronisk författningssamling: 2003

Band 209 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 81 kb
1392
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 65 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2003
1393
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan om skäligt partipris och specialersättning för läkemedelspreparat och om de utredningar som skall fogas till ansökan
1394
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
Band 208 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 70 kb
1385
Statsrådets förordning om Senatfastigheter
1386
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2003
1387
Statsrådets förordning om ändring av 8 § statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling 2003
1388
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2003
1389
Statsrådets förordning om ändring av 8 § statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2003
1390
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2003
1391
Statsrådets förordning om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen
Band 207 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 225 kb
1380
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd och om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1381
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
1382
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet
1383
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
1384
Inrikesministeriets förordning om märkning av räddningsvägar
Band 206 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 95 kb
1371
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
1372
Lag om ändring av 17 kap. 1 a § strafflagen
1373
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1374
Lag om ändring av 22 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1375
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1376
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond
1377
Statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
1378
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1379
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets föreskrift om förfarande vid anmälan av smittsamma sjukdomar
Band 205 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 83 kb
1358
Lag om ändring av 10 och 17 § barnskyddslagen
1359
Lag om ändring av 11 b § patientskadelagen
1360
Lag om ändring av 45 § socialvårdslagen
1361
Lag om ändring av 5 och 8 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
1362
Lag om ändring av 14 § lagen om missbrukarvård
1363
Lag om ändring av 23 § mentalvårdslagen
1364
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1365
Lag om ändring av 2 a § lagen om arbetslöshetskassor
1366
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1367
Lag om ändring av 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd
1368
Lag om ändring av 4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden
1369
Lag om ändring av 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice
1370
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2004
Band 204 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 91 kb
1351
Lag om sociala företag
1352
Lag om ändring av 7 kap. 3 och 11 § lagen om offentlig arbetskraftsservice
1353
Lag om ändring av 9 kap. 7 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1354
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
1355
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
1356
Statsrådets förordning om ändring av 15 och 16 § statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1357
Statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung
Band 203 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 230 kb
1344
Lag om upphävande av 3 § 2 mom. lagen om upphävande av vissa lagar som hänför sig till lantbruket
1345
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
1346
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk
1347
Statsrådets förordning om frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana
1348
Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1349
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
1350
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 202 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 117 kb
1331
Lag om Svenska Finlands folkting
1332
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare
1333
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1334
Lag om temporär ändring av 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare
1335
Lag om temporär ändring av 17 § lagen om pension för företagare
1336
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1337
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare
1338
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1339
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1340
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
1341
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för företagare
1342
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om sjömanspensioner
1343
Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Band 201 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 103 kb
1309
Lag om ändring av 4 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1310
Lag om ändring av socialvårdslagen
1311
Lag om ändring av 12 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1312
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
1313
Lag om ändring av folkpensionslagen
1314
Lag om ändring av 8 f och 9 § lagen om vårdbidrag för barn
1315
Lag om ändring av 7 d och 8 § lagen om handikappbidrag
1316
Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1317
Lag om ändring av 37 § familjepensionslagen
1318
Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension
1319
Lag om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands
1320
Lag om ändring av 30 § lagen om särskilt stöd till invandrare
1321
Lag om ändring av 20 och 22 a § lagen om bostadsbidrag
1322
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1323
Lag om ändring av 9 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
1324
Lag om ändring av 21 a § militärunderstödslagen
1325
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1326
Lag om ändring av 8 d och 14 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
1327
Lag om ändring av 28 d § lagen om rehabiliteringspenning
1328
Lag om ändring av 13 a § lagen om moderskapsunderstöd
1329
Lag om ändring av 15 d § barnbidragslagen
1330
Lag om ändring av 22 d § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Band 200 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 256 kb
1306
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1307
Statsrådets förordning om temporär ändring av 48 § förordningen om registrering av fordon
1308
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 199 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 117 kb
1297
Lag om ändring av lagen om påförande av accis
1298
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1299
Lag om ändring av tullagen
1300
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
1301
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1302
Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1303
Statsrådets förordning om ändring av mervärdesskatteförordningen
1304
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om verkställigheten av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
1305
Skattestyrelsens beslut om skattedeklaration
Band 198 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 145 kb
1286
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1287
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott
1288
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan
1289
Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
1290
Lag om ändring av 31 kap. rättegångsbalken
1291
Lag om ändring av lagen om Finlands Akademi
1292
Statsrådets förordning om ändring av 15 § förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1293
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter
1294
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2004
1295
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1296
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
Band 197 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 157 kb
1280
Bränsleavgiftslag
1281
Fordonsskattelag
1282
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1283
Lag om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
1284
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering
1285
Finansministeriets förordning om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter
Band 196 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 124 kb
1274
Lag om ändring av kyrkolagen
1275
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1276
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1277
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1278
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
1279
Lag om ändring av 1 kap. 3 § kyrkolagen
Band 195 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2003 Storleken av data: 96 kb
1270
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2004
1271
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förökningsmaterial som används inom ekologisk produktion
1272
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Livsmedelsverkets prestationer
1273
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för kommunikationsministeriet
Band 194 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2003 Storleken av data: 78 kb
1259
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
1260
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Tjeckien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
1261
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Estland
1262
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Lettland
1263
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Litauen
1264
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Ungern och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
1265
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Polen och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
1266
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Slovenien
1267
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Slovakien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
1268
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1269
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2004
Band 193 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2003 Storleken av data: 207 kb
1250
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
1251
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
1252
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket
1253
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen
1254
Arbetsministeriets arbetsordning
1255
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1256
Inrikesministeriets förordning om ändringen av bilagan i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets prestationer
1257
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1258
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall fogas till diplomatiska beskickningars ansökan om återbäring av mervärdesskatt
Band 192 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2003 Storleken av data: 192 kb
1247
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller
1248
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina
1249
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
Band 191 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2003 Storleken av data: 96 kb
1243
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1244
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
1245
Miljöministeriets förordning om godkännande av byggprodukter
1246
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
Band 190 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2003 Storleken av data: 168 kb
1239
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
1240
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1241
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1242
Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.