930/2023

Helsingfors den 31 augusti 2023

Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2023

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på avgifterna på utrikesministeriets och de finska beskickningarnas prestationer till den del det inte föreskrivs om dem någon annanstans i lag eller i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex).

Denna förordning tillämpas på honorärkonsulat i fråga om deras offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka utrikesministeriet, beskickningarna och honorärkonsulaten tar ut fasta avgifter är de prestationer som nämns i bilagan.

För avslagsbeslut tas det ut en lika stor avgift som för positiva beslut, om det inte i avgiftstabellen särskilt föreskrivs en lägre avgift eller avgiftsfrihet för avslagsbeslut.

3 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

I 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka utrikesministeriet, beskickningarna och honorärkonsulaten tar ut avgifter enligt självkostnadsvärdet är

1) en åtgärd som vidtas på begäran av en registrerad i enlighet med artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), om den registrerades begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig eller om den registrerade framför begäranden upprepade gånger,

2) andra motsvarande prestationer som hör till utrikesförvaltningens ansvarsområde.

För det arbete som utförs för att producera prestationen tas som självkostnadspris ut 180 euro per timme vid en beskickning och 100 euro per timme vid ministeriet.

4 §
Sänkt avgift för offentligrättsliga prestationer

För pass, diplomatpass och identitetskort som utfärdas för frontveteraner som deltagit i Finlands krig och personer som deltagit i minröjning åren 1945–1952 tas en sänkt avgift ut i enlighet med bilagan. För ett snabb- och expresspass samt tillfälligt pass för en ovannämnd person tas en avgift ut i enlighet med bilagan. Rätten till sänkt avgift visas med frontmannatecken enligt förordningen om frontmannatecken (772/1969), fronttjänsttecken enligt förordningen om fronttjänsttecken (554/1978), fronttecken enligt förordningen om fronttecken (256/1988), frontmannatecken för utlänningar enligt förordningen om frontmannatecken för utlänningar (418/1992) eller med ett intyg enligt 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) över deltagande i minröjningsuppdrag enligt 1 § 2 mom. 3 punkten i den lagen.

5 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer för vilka utrikesministeriet, beskickningarna och honorärkonsulaten tar ut avgifter som bestäms på företagsekonomiska grunder är

1) en fotokopia eller annan kopia av en handling, en teknisk upptagning eller något annat material,

2) användning av utrikesförvaltningens informationssystem,

3) utbildnings-, föreläsar-, tolk-, översättnings-, utrednings- och efterforskningstjänster samt andra sakkunnigtjänster,

4) andra publikationer inom utrikesministeriets förvaltningsområde än sådana som gäller information,

5) utskick och debitering av material på uppdrag, om detta inte ingår i materialets pris,

6) tillfällig överlåtelse av lokaler, möbler och apparatur som förvaltas av utrikesministeriet, beskickningarna och honorärkonsulaten för att användas av utomstående samt kontorstjänster för utomstående,

7) andra än i 1–6 punkten avsedda till utrikesförvaltningens ansvarsområde hörande prestationer som utförs på basis av uppdrag och motsvarande prestationer.

6 §
Viseringsavgifter

Bestämmelser om viseringsavgifter finns i viseringskodexen.

Bestämmelser om viseringsavgiften för familjemedlemmar till unionsmedborgare finns dock i 155 a § 3 mom. i utlänningslagen (301/2004).

Bestämmelser om viseringsavgiften för medborgare i en avtalspart till ett avtal om viseringslättnader mellan Europeiska unionen och ett tredjeland finns dock i det avtalet.

En avgift enligt bilagan tas ut för ett blad i enlighet med rådets förordning (EG) nr 333/2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet. Denna avgift tas dock inte ut om det inte tas ut någon viseringsavgift av personen i fråga.

För behandling av en begäran om omprövning av viseringsbeslut tas det ut en avgift enligt bilagan.

7 §
Delgivningsavgift

För förmedling av en begäran om delgivning till utlandet tas det ut en avgift enligt bilagan. För ett delgivningsförsök tas en lika stor avgift ut.

För delgivning till utlandet tas det inte ut avgift

1) i ärenden som hör under allmänt åtal,

2) i delgivningsärenden som avses i 206 och 206 a § i utlänningslagen,

3) i ärenden där rättshjälp enligt rättshjälpslagen (257/2002) har beviljats innan begäran om delgivning gjorts,

4) i ärenden som ska vara avgiftsfria enligt bestämmelser annanstans i lag eller förordning.

Avgift tas inte ut för förmedling av delgivningshandlingar till en behörig myndighet i Finland, om en utländsk myndighet begärt detta.

8 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka utrikesministeriet av sociala eller humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal inte tar ut någon behandlingsavgift är prestationer som gäller

1) i 34 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999) avsedda notariella tjänster och utrikesförvaltningens övriga tjänster för tillhandahållande av handlingar, när tjänsten tillhandahålls en utlänning som tas till Finland inom flyktingkvoten eller en person som söker internationellt skydd,

2) i 34 § i lagen om konsulära tjänster avsedda notariella tjänster som tillhandahålls för ansökan om socialt bidrag eller understöd för tryggande av försörjning eller för upprätthållande av uppgifterna i befolkningsregistret,

3) i 30 § i lagen om konsulära tjänster avsedda tjänster för inhämtande av handlingar eller adressuppgifter som gäller personer, när tjänsten tillhandahålls en annan myndighet och begäran hänför sig till rättsvård eller när tjänsten tillhandahålls Folkpensionsanstalten för skötseln av dess någon annanstans i lag föreskrivna uppgifter som hänför sig till indrivning,

4) konsulära tjänster som tillhandahålls personer som beviljats rättshjälp enligt 4 § i rättshjälpslagen,

5) nödvändiga tjänster enligt 12, 19, 20 eller 22 § i lagen om konsulära tjänster för personer som utomlands blivit nödställda eller anhållna, åtalade eller häktade,

6) i 13 § 2 mom. 1 punkten i lagen om konsulära tjänster avsedda tjänster som gäller smärre bistånd för att avhjälpa omedelbar nöd,

7) tjänster enligt 25 § i lagen om konsulära tjänster som gäller skaffande av en avliden persons dödsattest eller någon annan utredning om dödsorsaken och förmedling av den till den avlidnes anhöriga, till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, till polisen på den avlidnes hemort eller begravningsort eller till Institutet för hälsa och välfärd för utredande av dödsorsaken,

8) tjänster enligt 32 § i lagen om konsulära tjänster som gäller åtgärder för att återföra barn,

9) emottagande av i 21 § 2 mom. i föräldraskapslagen (775/2022) avsett erkännande av föräldraskap vid en beskickning,

10) utarbetande av en i 17 § 3 mom. i barnskyddslagen (417/2007) avsedd utredning,

11) emottagande av ett i 14 § 1 mom. i adoptionslagen (22/2012) avsett samtycke,

12) meddelande av i 34 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) avsedda befolkningsdataanmälningar, när detta sker i samband med andra konsulära tjänster,

13) exporttillstånd, förhandsuppgifter och intyg över att en vara blir i landet när det gäller produkter med dubbel användning,

14) i 4 § i passlagen (671/2006) avsedda i Finland beviljade diplomatpass och tjänstepass som utfärdas för republikens president och medlemmar av presidentens familj, medlemmar av statsrådet samt anställda inom utrikesförvaltningen och deras familjemedlemmar,

15) identitetskort som utrikesministeriet beviljar medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman, och till deras familjemedlemmar, samt till en främmande stats honorärkonsul i Finland,

16) emottagande av i 34 § 2 mom. 3 punkten underpunkterna a och b i medborgarskapslagen (359/2003) avsett meddelande om behållande av finskt medborgarskap och förmedling av informationen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

9 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Utrikesministeriet beslutar, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i den lagen och utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen.

Vid behandlingen av en sådan begäran om handlingar som kräver särskilda åtgärder tas det i avgift ut ett självkostnadspris enligt 3 § 2 mom. för det arbete som utförs för att producera prestationen.

10 §
Uttag och återbäring av avgift

Avgiften tas ut när ärendet blir anhängigt. Avgiften återbetalas inte, om ansökan återtas efter det att behandlingen av ansökan inletts.

Avgiften återbetalas, om ansökan har lämnats in utan grund av skäl som beror på myndigheterna eller om det kan konstateras att ett tydligt missförstånd har uppstått vid sökandens val av ansökan och ansökningsavgift.

Om ansökningsavgiften är felaktig på grund av ändringar i valutakurserna, återbetalas inte det överstigande beloppet, om det uppgår till högst tio euro och det inte kan anses oskäligt att inte återbetala beloppet.

11 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

För nödvändiga särskilda kostnader som produktionen av avgiftsfria eller avgiftsbelagda prestationer medför för utrikesförvaltningen tas dessutom avgift ut enligt följande:

1) för utgifter för resekostnader och arbete utom tjänstetid för anställda inom utrikesförvaltningen enligt bestämmelserna i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal,

2) för posttjänster och andra transporttjänster i anslutning till produktionen av en prestation, samt

3) för övriga nödvändiga utgifter som produktionen av prestationer medfört för utrikesförvaltningen.

12 §
Betalningsvaluta

Beskickningarna tar i första hand ut avgifter i stationeringslandets valuta. Om valutan är en annan än euro, används som växelkurs den centralkurs som utrikesministeriet har meddelat. Avgiftens valutabelopp avrundas till närmaste allmänt använda hela myntenhet.

Om beskickningen tar ut avgiften i en annan valuta än stationeringslandets valuta, tas avgiften i regel ut i euro. Om detta inte är möjligt, tas avgiften ut i US-dollar.

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2023 och gäller till och med den 31 december 2023.

På ärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 31 augusti 2023

Utrikesminister
Elina Valtonen

Ekonomidirektör
Risto Hakoila

Bilaga

UTRIKESMINISTERIETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Prestation Avgift
RESEDOKUMENT OCH IDENTITETSHANDLINGAR
Identitetskort
Identitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 60 €
Identitetskort för personer som deltagit i Finlands krig (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 50 €
Identitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 50 €
Priset för identitetskort vid samtidigt utfärdande av pass för personer som deltagit i Finlands krig) 50 €
Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter) 80 €
Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter) 70 €
Begäran om upplåsning av identitetskort 30 €
(beskickningar beviljar inte identitetskort för minderåriga eller temporära identitetskort)
Pass
Pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 235 €
Snabbpass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 255 €
Nödpass 255 €
Tillfälligt pass 270 €
Expresspass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 270 €
Nytt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit 235 €
Beslut om avslag av främlingspass utfärdat av beskickning 235 €
Laissez-passer-resedokument 235 €
Provisoriska resehandlingar för hemresa till medborgare i Europeiska unionen 255 €
Diplomatpass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 235 €
Tjänstepass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 235 €
Nationell identitetshandling för sjömän (sjömanspass) 235 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 80 €
Diplomatpass för personer som deltagit i Finlands krig (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 80 €
VISUM
Expeditionsavgift för begäran om omprövning av viseringsbeslut 255 €
Blad för påförande av visering för personer med resedokument som inte godkänns av Finland 15 €
KONSULÄRA TJÄNSTER
Utrikesministeriets legalisering av en handling som notarius publicus eller en annan tjänsteinnehavare vid en myndighet styrkt med sin underskrift 30 €
Styrkande av underskrift vid beskickning 50 €
Styrkande av kopia vid beskickning 50 €
Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning 50 €
Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning 60 €
Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning 60 €
Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning 60 €
Köpvittnesintyg utfärdat av beskickning 160 €
Interimistiskt nationalitetsbevis för handelsfartyg 200 €
Upprättande av ny skeppsdagbok 160 €
Mottagande av sjöförklaring 300 €
Inhämtande av handlingar eller adressuppgifter om personer 80 €
Anmälningar som meddelats av beskickningar till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i enlighet med 34 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet 45 €
Avgiften för styrkande av kopia av en handling innefattar kopieringskostnader för handlingen i sådana fall där handlingen kan kopieras med en vanlig kopieringsmaskin på pappersark av storlek A 4 eller A 3.
Om man i samband med nämnda notariella tjänster blir tvungen att göra exceptionellt arbetskrävande kontroller eller utredningar tas dessutom en avgift för arbetskostnader ut. Priset är 80 euro/timme vid ministeriet och 170 euro/timme vid en beskickning.
Delgivningsärenden
Delgivning eller försök till delgivning av rättegångshandling eller annan handling 100 €
Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet
I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar 40 €
I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd 150 €
I 21 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar till den som berövats sin frihet för betalning av böter eller borgenssumma som ställts som villkor för frigivning 40 €
ÖVRIGA PRESTATIONER
Papperskopia 0,50 €
Lagringsmedium 20 €
Fotografi som utrikesförvaltningen har upphovsrätten till 20 €
Publicering av fotografi som utrikesförvaltningen har upphovsrätten till 20 €
Tillfällig användning av utrikesministeriets informationssystem 150 €/mån
Utrednings- och andra sakkunnigtjänster 200 €/timme
Annat intyg utfärdat av utrikesministeriet 30 €
Annat intyg utfärdat av beskickning 40 €
Expeditionsavgift för kurirpost 10 €
Expeditionsavgift eller projekt för godkännande och fullmakt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om användning av Kyotomekanismerna 105 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.