916/2023

Helsingfors den 10 augusti 2023

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner (1286/2019) 2 a, 4 och 8 §, av dem 2 a § sådan den lyder i förordning 934/2021, samt

fogas till förordningen en ny bilaga som följer:

2 a §
Definitioner och bangårdar som används för transport av farliga ämnen

I denna förordning avses med

1) allmänheten en eller flera fysiska eller juridiska personer eller, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa,

2) den berörda allmänheten sådana registrerade sammanslutningar vars syfte är att främja områdets natur-, miljö- eller hälsoskydd samt den allmänhet som påverkas eller sannolikt kommer att påverkas av en olycka eller vars intressen berörs av beslutet i ärendet,

Bangårdar som används för transport av farliga ämnen (TFÄ-bangård) är de bannätsområden som anges i bilagan.

4 §
Handlingar som ska lämnas in för uppgörande av externa räddningsplaner

Verksamhetsutövaren för sådana produktionsanläggningar och hamn som hanterar och upplagrar farliga kemikalier ska när en säkerhetsrapport och en intern räddningsplan gjorts upp eller uppdaterats lämna dem till räddningsverket för uppgörande eller uppdatering av en extern räddningsplan. I fråga om en hamn är hamninnehavaren verksamhetsutövare.

Bannätsförvaltaren för en bangård som används för transport av farliga ämnen ska när en intern räddningsplan eller en annan i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023) avsedd plan med motsvarande innehåll gjorts upp eller uppdaterats lämna den till räddningsverket för uppgörande eller uppdatering av en extern räddningsplan.

Verksamhetsutövaren för en sådan deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka ska lämna räddningsverket en handling över säkerhetsprinciperna för verksamheten, en handling över säkerhetsledningssystemet och en intern räddningsplan för den aktuella deponin för utvinningsavfall. Verksamhetsutövaren för en kärnanläggning ska lämna räddningsverket en av Strålsäkerhetscentralen godkänd beredskapsplan för kärnanläggningen. Handlingarna ska lämnas in när de har utarbetats eller uppdaterats.

En verksamhetsutövare inom försvarsförvaltningen ska när en säkerhetsrapport och en intern räddningsplan gjorts upp eller uppdaterats lämna behövliga uppgifter om dem till räddningsverket för uppgörande eller uppdatering av en extern räddningsplan.

Verksamhetsutövaren ska dessutom lämna de handlingar eller uppgifter som avses i 1–4 mom. för kännedom till regionförvaltningsverket när de har utarbetats eller uppdaterats.

8 §
Information om externa räddningsplaner

Räddningsverket och verksamhetsutövaren ska i samarbete utarbeta sådan begriplig information om de externa räddningsplanerna som innehåller uppgifter om faran för storolyckor, varning av befolkningen, säkerhetsåtgärder och instruktioner vid en storolycka. Informationen ska sändas till

1) personer som behöver uppgifterna i planen vid en storolycka,

2) skolor, sjukhus och andra byggnader som används allmänt inom det område som sannolikt påverkas av en storolycka,

3) objekt som ligger inom det område som sannolikt påverkas av en storolycka.

När det gäller produktionsanläggningar och deponier för utvinningsavfall ska informationen lämnas i samarbete med verksamhetsutövaren så att informationen om de externa räddningsplanerna fogas till den information som verksamhetsutövaren lämnar till de aktörer som avses i 1 mom.

Information om kärnkraftverks externa räddningsplan ska ges inom kärnkraftverkets beredskapszon.

Informationen kan också ges i fråga om ett större område och innehålla uppgifter om flera objekt.

Informationen ska upprepas om väsentliga ändringar görs i de externa räddningsplanerna, dock minst vart femte år.

Informationen ska fortlöpande finnas tillgänglig för de aktörer som avses i 1 mom. på räddningsverket och i det allmänna datanätet på räddningsverkets webbplats. Om verksamhetsutövaren med stöd av 32 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor med Säkerhets- och kemikalieverkets samtycke har begränsat de uppgifter som i säkerhetsrapporten ges allmänheten, ska räddningsverket beakta detta när det informerar om den externa räddningsplanen.

Informationen får inte innehålla sekretessbelagd information. Det allmänna datanätet får inte innehålla uppgifter om externa räddningsplaner för sådana produktionsanläggningar vid försvarsförvaltningen som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2023.

De externa räddningsplaner som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning ska fortfarande gälla.

Helsingfors den 10 augusti 2023

Inrikesminister
Mari Rantanen

Lagstiftningsråd
Annika Parsons

Bilaga
Trafikplats Del av trafikplats där TFÄ-bangården
är belägen
Objektets kommun/
stad
Fredrikshamn Fredrikshamn Fredrikshamn
Joensuu Joensuu Sulkulahti Joensuu
Yxpila Yxpila godsbangård och Yxpila mellanbangård Karleby
Kotka Kotolahti och Kotka Mussalo Kotka
Kouvola Kouvola tavara, Kouvola lajittelu och Kullasvaara Kouvola
Niirala Niirala Tohmajärvi
Uleåborg Oulu tavara och Oulu Nokela Uleåborg
Riihimäki Riihimäki tavara och Riihimäki lajittelu Riihimäki
Sköldvik Sköldvik Borgå
Tammerfors Tampere Viinikka och Tampere tavara Tammerfors
Åbo Åbo och Åbo godsbangård Åbo
Vainikkala Vainikkala tavara och Vainikkala asema Villmanstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.