867/2023

Helsingfors den 15 juni 2023

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken i juli–december år 2023

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

Regionförvaltningsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en fast avgift enligt självkostnadsvärdet är de prestationer som anges i avgiftstabellen i bilagan, med undantag för de prestationer som avses i 2 §.

Andra avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) särskilda kontroller som regionförvaltningsverket utför på begäran av en myndighet eller någon annan sökande, med undantag för de allmänna tillsyns- och granskningsuppgifter som regionförvaltningsverket svarar för enligt lag och de tillsyns- och granskningsuppgifter vars avgifter det finns bestämmelser om i bilagan,

2) bevakning av statens rätt och fördel vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning,

3) kopior som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller liknande dokument av de handlingar som förvaras hos regionförvaltningsverket, med undantag för prestationer som är avgiftsfria enligt 5 och 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992),

4) andra beslut av regionförvaltningsverket som har fattats på ansökan.

Vid fastställandet av självkostnadsvärdet för prestationer som avses i 2 mom. används som självkostnadspris för det arbete som utförts för att producera en prestation det pris per arbetstimme som anges i avgiftstabellen i bilagan.

Till de avgifter som tas ut för prestationer enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) läggs dessutom den avgift som har tagits ut för Institutet för hälsa och välfärds utlåtande enligt 18 § 2 mom. i den lagen.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka regionförvaltningsverket tar ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan är

1) beslut om särskild granskning som fattas med stöd av associationslagstiftningen,

2) förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan,

3) sammankallande av stämma eller andra sätt att fatta beslut som avses i 22 § i föreningslagen (503/1989),

4) beslut som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990),

5) miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen (527/2014) och andra beslut som baserar sig på den lagen,

6) vattenhushållningsärenden som avses i vattenlagen (587/2011) och andra beslut som baserar sig på den lagen,

7) mottagande av deposition eller säkerhet.

Avgift enligt 1 mom. 7 punkten tas inte ut om depositionen eller säkerheten hänför sig till ett annat beslut av regionförvaltningsverket, för vilket det separat föreskrivs om avgift. Avgift tas inte heller ut om det är fråga om en deposition som en utmätningsman gör med stöd av utsökningsbalken (705/2007) och avgiften för depositionen inte kan inkluderas i kostnaderna för verkställigheten av utsökningsärendet eller om det är fråga om en deposition som av naturskyddsskäl görs i samband med expropriation.

3 §
Avgiftsfrihet för beslut med anledning av begäran om omprövning

Avgift tas inte ut för sådana förordnanden som avses i 36 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) eller sådana beslut med anledning av begäran om omprövning som avses i 81 a § i den lagen. Avgift tas inte heller ut för sådana beslut med anledning av begäran om omprövning och som avses i lagen om småbarnspedagogik (540/2018), lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (714/2018), lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), lagen om yrkesutbildning (531/2017), läropliktslagen (1214/2020), lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) eller lagen om studentexamen (502/2019).

För behandling enligt 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003) av omprövningsärenden som gäller regionförvaltningsverkets egna beslut tas det inte ut någon avgift.

Om regionförvaltningsverket med anledning av en begäran om omprövning ändrar ett annat beslut till förmån för den som begärt omprövning, tas det inte ut någon avgift för beslutet.

4 §
Vissa bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga beslut om bifall och om avslag tas det ut lika stor avgift, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan. Om regionförvaltningsverket utfärdar en handling som omfattar flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas det för vart och ett av besluten ut en avgift i enlighet med denna förordning, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan.

För en ansökan som återkallats eller som inte kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan.

Från avgiften för ett ärende som en domstol på grund av ändringssökande har återförvisat för ny behandling avdras det belopp som tagits ut för det tidigare beslutet i ärendet.

För offentligrättsliga beslut tas det inte ut någon separat kungörelseavgift eller handläggningsavgift, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan. För en handling som sänds elektroniskt tas det ut samma avgift som annars gäller för handlingen. När ett sådant intyg som avses i bilagan sänds till kunden per post, tas ingen postavgift ut.

5 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer för vilka regionförvaltningsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildnings-, konsult- och sakkunniguppdrag i sådana fall där skötseln av uppdragen inte direkt hänför sig till regionförvaltningsverkets verksamhet,

2) postningstjänster,

3) sådana utredningar, undersökningar, publikationer och elektroniska informationsprodukter samt sådan informationssökning i register och databaser som utförts på beställning,

4) publicering av annonser och meddelanden i regionförvaltningsverks publikationer,

5) användning av de lokaler som är i regionförvaltningsverkets besittning,

6) förvaring av skyddsdokument som avses i lagen om bostadsköp (843/1994) och handlingar om gruppbyggande som avses i lagen om gruppbyggande (190/2015),

7) tagande av kopior,

8) andra ämbetsverkstjänster.

6 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Beslut om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för att lämna ut kopior och utskrifter enligt 3 mom. i den paragrafen fattas av regionförvaltningsverket med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

7 §
Avgifter vid Statens ämbetsverk på Åland

Denna förordning tillämpas på prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland.

När Statens ämbetsverk på Åland sköter sådana uppgifter inom landskapet som hänför sig till trafiktillstånd samt fordonsbeskattning eller uppgifter i anslutning till lantbruksnäring, tas för ämbetsverkets nämnda prestationer ut avgifter med iakttagande av den av kommunikationsministeriet utfärdade förordningen om avgifterna för dessa prestationer samt bestämmelserna om avgifterna för närings-, trafik- och miljöcentralernas prestationer, om inte något annat föreskrivs särskilt.

Statens ämbetsverk på Åland tar i egenskap av fartygsregistermyndighet ut avgifter enligt vad som föreskrivs separat genom förordning av kommunikationsministeriet i fråga om avgifterna för fartygsregisterprestationer.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023 och gäller till och med den 31 december 2023.

För en prestation i ett ärende som är anhängigt vid ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 15 juni 2023

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Taru Alanaatu

Bilaga
AVGIFTSTABELL

Regionförvaltningsverkets offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift tas ut

Avgifterna har grupperats enligt ansvarsområde. De tillämpas dock oberoende av regionförvaltningsverkets interna organisering.

Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme.

1 Prestationer inom ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd

1.1 Avgifter som tas ut för prestationer enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), lagen om privat socialservice (922/2011), läkemedelslagen (395/1987) och lagen om elev- och studerandevård (1287/2013)

Prestationer enligt lagen om privat socialservice (922/2011)
Tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt 3 960

3 300, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt:
– inrättande av en ny verksamhetsenhet 3 025

2 475, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– andra beslut om ändring 990

825, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Inspektion av verksamhetsenhet i samband med tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt, beslut om ändring av tillstånd som gäller inrättande av en ny verksamhetsenhet eller något annat beslut om ändring av tillstånd 1 650 €/verksamhetsenhet
Inspektion av en verksamhetsenhet i form av regionförvaltningsverkets distansinspektion i samband med tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt, beslut om ändring av tillstånd som gäller inrättande av en ny verksamhetsenhet eller något annat beslut om ändring av tillstånd 1 100 €/verksamhetsenhet
Registrering av anmälan i registret över privata socialserviceproducenter
– vård- och omsorgstjänster vid enheter för gemenskapsboende 1 310
– boendeservice och social verksamhet i anslutning till gemenskapsboende 800
– annan verksamhet 740
Registrering av ändring som avses i 11 § i lagen om privat socialservice i registret över privata socialserviceproducenter
– tillägg av en enhet för gemenskapsboende 825
– tillägg av en ny kommun 165
– annan ändring 410
Årsavgift för privata socialserviceproducenter (avgift för granskning av verksamhetsberättelsen) 370
Prestationer enligt läkemedelslagen (395/1987) som gäller begränsade läkemedelsförråd för gemensamt bruk som inrättas vid enheter för serviceboende inom socialvården
Tillstånd för privata producenter av serviceboende med heldygnsomsorg inom socialvården att upprätthålla ett begränsat läkemedelsförråd (68 § 3 mom.) 990
Tillstånd för privata producenter av serviceboende med heldygnsomsorg inom socialvården att upprätthålla ett begränsat läkemedelsförråd, om myndigheten inspekterar läkemedelsförrådet för behandling av tillståndsärendet (68 § 3 mom.) 1 590
Beslut om ändring av ett beslut om tillstånd för ett begränsat läkemedelsförråd med anledning av anmälan om väsentliga förändringar (68 § 5 mom.) 530
Avgift för behandling av anmälan om väsentliga förändringar som gäller ett begränsat läkemedelsförråd, om förändringen inte förutsätter beslut om ändring av tillståndet (68 § 5 mom.) 180
Avgift för behandling av anmälan om att upprätthållandet av ett begränsat läkemedelsförråd upphört (68 § 5 mom.) 90
Avgift för behandling av anmälan som välfärdsområdet gör om ett begränsat läkemedelsförråd vid en verksamhetsenhet för serviceboende med heldygnsomsorg inom socialvården (68 § 4 mom.) 500
Beslut som hänför sig till tillsynen över ett begränsat läkemedelsförråd inklusive inspektion (71 §) 1 320
Beslut i anslutning till tillsynen över ett begränsat läkemedelsförråd (71 §) 710
Prestationer enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990)
Tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster
– sjukhus eller rehabiliteringsinrättning 5 000/verksamhetsenhet eller verksamhetsställe
4 200/verksamhetsenhet eller verksamhetsställe, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– övrig verksamhet dygnet runt 2 900 €/högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, dessutom 720 €
för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
2 400 €/högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, dessutom 600 €
för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station, om ansökan
har anhängiggjorts i det elektroniska
ärendehanteringssystemet
– annat tillstånd 1 730 €/högst 5 verksamhetsenheter eller
verksamhetsställen, dessutom 720 € för var femte ny verksamhetsenhet eller vart femte nytt verksamhetsställe
1 440 €/högst 5 verksamhetsenheter eller verksamhetsställen, dessutom 600 € för var femte ny verksamhetsenhet eller vart femte nytt verksamhetsställe,
om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster:
– nytt sjukhus eller ny rehabiliteringsinrättning 5 000 €/verksamhetsenhet eller verksamhetsställe
4 200 €/verksamhetsenhet eller verksamhetsställe, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– andra nya verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer 1 150 €/högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, dessutom 720 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
960 €/högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, dessutom 600 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– inrättande av en ny verksamhetsenhet eller ett nytt verksamhetsställe i lokaler som ägs av en annan privat serviceproducent som idkar motsvarande tillståndspliktig verksamhet

Denna avgift tas ut också hos en tjänsteproducent som flyttar till nya lokaler tillsammans med den tjänsteproducent som besitter lokalerna, men gör en ansökan om ändring av sitt tillstånd senare än 2 månader efter den flyttningsanmälan som gjorts av tjänsteproducenten som besitter lokalerna.
720 €/högst 5 verksamhetsenheter eller verksamhetsställen, dessutom 360 € för var femte ny verksamhetsenhet eller vart femte nytt verksamhetsställe
600 €/högst 5 verksamhetsenheter eller verksamhetsställen, dessutom 300 € för var femte ny verksamhetsenhet eller vart femte nytt verksamhetsställe, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– godkännande av direktör som svarar för privata hälso- och sjukvårdstjänster 345

290, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– annat beslut om ändring av tillstånd 580

480, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Avgift för beslut om ändring av tillstånd för tjänsteproducenter som flyttar med, om
1) flera tjänsteproducenter som är verksamma i samma lokal samtidigt flyttar till nya lokaler och det hos den tjänsteproducent som besitter lokalerna tas ut en avgift för inrättande av ett nytt verksamhetsställe och 2) den som flyttar med inleder en tillståndsändring inom 2 månader från den dag då den tjänsteproducent som besitter lokalerna flyttade.  
Om båda villkoren inte uppfylls, tas hos den som flyttar med ut en avgift för inrättande av en ny verksamhetsenhet eller ett nytt verksamhetsställe i lokaler som tillhör en annan privat tjänsteproducent som bedriver motsvarande tillståndspliktig verksamhet.
360300, om den som flyttar med ansöker om ändring av tillståndet i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Registrering av anmälan i registret över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster (9 a §) 345

290, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Registrering av ändring av anmälningspliktiga registeruppgifter i registret över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster, om det är fråga om att lägga till ett nytt verksamhetsställe eller en ny verksamhetslokal eller att ändra läget eller att lägga till servicebranscher. 115

100, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Övriga prestationer inom social- och hälsovården
Årsavgift för privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster (avgift för granskning av verksamhetsberättelsen) 200
Registerutdrag ur registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården 25
Prestationer enligt lagen om elev- och studerandevård (1287/2013)
Behandling av en sådan anmälan som avses i 10 § 1 mom. i lagen om elev- och studerandevård 660
Behandling av en ändring av en sådan anmälan som avses i 10 § 1 mom. i lagen om elev- och studerandevård 220
Godkännande av en sådan ansvarsperson som avses i lagen om elev- och studerandevård 265

Om det genom samma ansökan eller anmälan görs flera ändringar i ett tillstånd eller en registrering, tas det för behandlingen av ändringarna ut en avgift som motsvarar högst beloppet för ett nytt motsvarande tillstånd eller en ny motsvarande registrering.

Av intäkterna från årsavgifterna från privata producenter av hälso- och sjukvård intäktsförs 40 procent till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice (1053/2011) innehåller bestämmelser om betalandet av privata socialserviceproducenters årsavgifter till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

1.2 Avgifter som tas ut med stöd av alkohollagen (1102/2017) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den

1. Tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd för alkoholdrycker 1 365
2. Tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd, om
a) tillståndssökanden inte har ett serveringsställe,
b) tillståndssökanden har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd, eller
c) tillståndssökanden samtidigt ansöker om flera serveringstillstånd. För ett (1) serveringstillstånd tas det då ut en avgift enligt 1 punkten och för övriga serveringstillstånd en avgift enligt denna punkt.
950
3. Tidsbestämt serveringstillstånd för alkoholdrycker, när den bestämda tiden är högst 30 dygn och serveringsområdet har högst 200 kundplatser 950
4. Tillstånd för förlängd serveringstid för alkoholdrycker 710
5. Anmälan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker
Om tillståndssökanden samtidigt för ett och samma objekt både ansöker om tillstånd för förlängd serveringstid och gör en anmälan om förlängd serveringstid, tas en avgift ut endast för tillståndet för förlängd serveringstid.
475
6. Ansökan om ändring av kravet på ordningsvakter för den förlängda serveringstiden, när ansökan behandlas i samband med ansökan om tillstånd för eller anmälan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker och när ansökan lämnas in separat 475
7. Godkännande av serveringsområde på tillställningar och evenemang 950
8. Anmälan om servering på godkänt serveringsområde, €/tillställning eller evenemang 205
9. Tillstånd för ändring av serveringsområde 475
10. Anmälningsavgift för ändring av serveringsområde 205
11. Anmälningsavgift för ändringar som gäller en eller flera ansvarspersoner 475
12. Anmälningsavgift för ändringar som gäller ägandeförhållanden 205
13. Annat tillstånd som gäller servering 475
14. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 950
15. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, om
a) tillståndssökanden har något annat giltigt detaljhandelstillstånd eller serveringstillstånd för alkoholdrycker
b) tillståndssökanden samtidigt ansöker om både serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
c) tillståndssökanden samtidigt ansöker om flera detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. För ett (1) detaljhandelstillstånd tas det då ut en avgift enligt 14 punkten och för övriga detaljhandelstillstånd en avgift enligt denna punkt
475
16. Annat tillstånd som gäller detaljhandel 475
17. Beslut om ändring av serverings- och detaljhandelstillstånd 340
18. Godkännande av plats för alkoholbolagets butik 950
19. Godkännande av utlämningsställe 950
20. Fastställande av rutt för alkoholbolagets butiksbil eller butiksbåt 950

Om en med stöd av alkohollagstiftningen gjord ansökan eller anmälan som tillställts regionförvaltningsverket dras tillbaka innan ärendet slutbehandlats, är handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut hos sökanden. Om det är fråga om gemensam behandling enligt 5 punkten och den ansökan om tillstånd som är under behandling dras tillbaka, får det sammanlagda beloppet av de avgifter som tas ut när den gemensamma behandlingen avbryts inte överstiga det belopp som anges i 4 punkten.

Av de avgifter som tagits ut enligt denna förordning med stöd av alkohollagstiftningen intäktsförs 26 procent till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

1.3. Prestationer inom tillsynen av näringsverksamhet

Beslut enligt lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000)
– Registrering av fastighetsförmedlingsrörelse och rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler 1 100

880, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– Ändring av registeruppgifter om en fastighetsförmedlingsrörelse och en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler när det är fråga om en ändring av ansvarig föreståndare enligt 5 § och en ändring av registreringen av en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler till fastighetsförmedlingsrörelse eller någon av ändringarna 495

395, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– Ändring av registeruppgifter om ansvariga personer hos en fastighetsförmedlingsrörelse eller en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (5 a §) 530

440, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Beslut enligt lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare 853/2016
Registrering av kreditgivare och kreditförmedlare 650
Registrering av kreditgivare och kreditförmedlare som tar emot kundmedel 1 100
Ändring av kreditgivares och kreditförmedlares registeruppgifter 320
Som kreditgivare eller kreditförmedlare registrerad persons anmälan om mottagande av kundmedel eller ändring av registeruppgifter om ansvariga personer hos kreditgivare eller kreditförmedlare som tar emot kundmedel 640
Lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018)
Registrering av aktör som bedriver indrivningsverksamhet 1 100

880, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Ändring av registeruppgifter om ansvarig person för indrivningsverksamheten hos en aktör som bedriver indrivningsverksamhet 495

395, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Ändring av registeruppgifter om ansvariga personer hos en aktör som bedriver indrivningsverksamhet 530

440, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Prestationer enligt hittegodslagen (778/1988)
Tillstånd att hålla en hittegodsbyrå 770
Ändring av ett tillstånd att hålla en hittegodsbyrå 320
Prestationer enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)
Införande i registret för övervakning av penningtvätt
– registrering av valutaväxlingsverksamhet eller företagstjänster 650

515, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– ändring av registeruppgifter om ansvariga personer hos en aktör som bedriver valutaväxlingsverksamhet eller företagstjänster 440
– annan registrering 365

305, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet

1.4. Övriga prestationer

Beslut enligt lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013)
– begränsat projektgodkännande: projektet omfattar enskilda försök vilkas svårhetsgrad som högst är måttlig 1 375
– normalt projektgodkännande: projektet omfattar ett eller flera delprojekt, försökens svårhetsgrader kan variera 2 290
– omfattande projektgodkännande: projektet omfattar många olika delprojekt, svårhetsgraderna varierar 5 750
– ändring av ett projektgodkännande när ändringen kräver behandling av nämnden för projektgodkännanden 690
– ändring av ett projektgodkännande när ändringen inte kräver behandling av nämnden för projektgodkännanden 240
– behörighet hos den som planerar ett projekt 465
– för utvärdering i efterhand av projektgodkännande tas en separat avgift ut på basis av den arbetstid som använts för utvärderingen i efterhand då priset per arbetstimme är 80 €/timme.
Beslut enligt lagen om transport av djur (1429/2006)
– tillstånd att transportera djur 680
– tillstånd att transportera djur, om den som ansöker om tillstånd endast har ett transportmedel 370
– ändring av tillstånd att transportera djur 310
– intyg om godkännande av vägtransportmedel 205
– intyg om godkännande av vägtransportmedel, som beviljas i samband med tillstånd att transportera djur eller ändring av tillstånd att transportera djur 115
– kompetensbevis för förare och skötare på vägfordon 78
Registrering av anmälan som avses i 6 § i lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) 80
Prestationer enligt djurskyddslagen (247/1996) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den
Tillstånd att hålla djurutställning (rörlig och fast utställning)
– cirkus och djurpark 525
– husdjursgård 325
– ändring av tillstånd 250
Befrielse från kravet beträffande nötkreaturs möjlighet att gå ute 215
Kompetensbevis eller tillfälligt kompetensbevis som avses i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning 63
Beslut som avses i 13 § i lagen om djursjukdomar (76/2021) om hälsokategori för en djurhållningsplats 80 €/timme
Förnyad kontroll av identifiering och registrering av djur med stöd av artikel 79.2 c i förordningen om offentlig kontroll (2017/625) 80 €/timme
I lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda prestationer
Tillstånd för laboratorium
– Laboratorium med omfattande verksamhet. Med omfattande laboratorieverksamhet avses laboratorieverksamhet inom klinisk mikrobiologi som är kritisk med tanke på patientvården, som förutsätter krävande metoder eller som täcker många slags begäranden om undersökningar. Med omfattande laboratorieverksamhet avses dessutom verksamheten vid ett laboratorium som är verksamt som övervakande laboratorium. 700
– Laboratorium med begränsad verksamhet. Med begränsad laboratorieverksamhet avses laboratorieverksamhet inom klinisk mikrobiologi som utövas i mer begränsad omfattning än enligt de kriterier för omfattande laboratorieverksamhet som anges ovan. 400
Behandling av anmälningar enligt lagen om smittsamma sjukdomar
– Byte av ett laboratoriums expert på klinisk mikrobiologi 250
– Byte av undersökningsområde 250
– Betydande ökning av antalet undersökningsbeteckningar 250
– Nytt laboratorium på underentreprenad eller nytt verksamhetsställe som övervakas 250
– Annan betydande förändring 250
Till avgifter enligt lagen om smittsamma sjukdomar läggs dessutom avgiften för ett sådant utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd som avses i 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar.
Prestationer enligt livsmedelslagen (297/2021)
Kontrollavgift för renkött per kropp
Avgiften är dock minst 75 € per kontroll
3
Kontrollavgift för nötkött per kropp
Avgiften är dock minst 75 € per kontroll
15
Kontrollavgift för kött från andra djur per kropp
Avgiften är dock minst 75 € per kontroll
2,70
Om kontrollen av köttet utförs på näringsidkarens begäran kl. 17.00–22.00, höjs avgiften med 20 procent, och kl. 22.00–8.00 eller på söndagar eller allmänna helgdagar och lediga dagar med 50 procent
Godkännande av renslakteri 400
Handläggningsavgift för registreringsanmälan om livsmedelsverksamhet när det gäller alkoholbutiker 115
Inspektion av alkoholbutik i enlighet med livsmedelslagen 230
Prestationer enligt äktenskapslagen (234/1929)
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor 160
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor när sökanden är en sammanslutning och det finns fler än en medlare 260
Prestationer enligt andra lagar
Beslut enligt renskötsellagen (848/1990) 380
I lagen om samfälligheter (758/1989) avsett fastställande av delägarlagets stadgar 125
Tillstånd enligt 4 § i föreningslagen (503/1989) 315
Undantagstillstånd för verk som levererar hushållsvatten 590
På ansökan fattat beslut om begränsning av jakt enligt 23 § i jaktlagen (615/1993) 80 €/timme

Dessutom tas de kostnader för kungörelse som ansluter till ärendet ut till fullt belopp.

Prestationer till nedsatt självkostnadsvärde enligt 2 § i förordningen

Sådana beslut om särskild granskning som omfattas av associationslagstiftningen 355
Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan (503/1989) 250
Sammankallande av stämma eller andra sätt att fatta beslut enligt 22 § i föreningslagen (503/1989) 250
Beslut som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) 250
Mottagande av deposition eller säkerhet 200 €. Regionförvaltningsverket kan bestämma att avgiften är 50 procent lägre än detta av ett särskilt socialt skäl eller om det belopp som en fysisk person har deponerat är mindre än prestationsavgiften.
Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar av depositionen eller säkerheten, adderas avgiften för prestationen med en avgift som motsvarar den arbetsinsats som beräknas för utbetalningarna. Priset per arbetstimme är 66 €.
De kostnader som föranleds av kungörande i samband med mottagandet av en deposition eller säkerhet tas dessutom ut till fullt belopp.
2 Prestationer inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
2. 1 Avgifter som tas ut med stöd av lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Tillstånd att bedriva privat daghemsverksamhet för ett (1) verksamhetsställe (44 b §) 1 200
Tillstånd att bedriva privat daghemsverksamhet för ett (1) verksamhetsställe, om en tillståndsansökan lämnas in under övergångsperioden mellan den 1 januari 2023 och den 31 december 2026 av en sådan serviceproducent vars verksamhetsställen har inspekterats och registrerats i registret över tillhandahållare av privat service före den 1 januari 2023 1 000
Ändring av tillståndet enligt 44 c § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik för ett (1) verksamhetsställe 800
Anmälan om avslutande av verksamhet 100 €
Tilläggsavgift för fler än ett verksamhetsställe i anslutning till en tillståndsansökan eller ändringsansökan 80 €/verksam-hetsställe
Handläggningsavgift för anmälan om byte av daghemsföreståndare (45 § 2 mom.) 200
Handläggningsavgift för anmälan om ändring av uppgifter om en serviceproducent enligt 43 a § 2 mom. i lagen om småbarnspedagogik 320
Handläggning av anmälan om avslutande av en serviceproducents verksamhet (44 c § 3 mom.) avgiftsfri

2.2 Dispenser

Beviljande av i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), i gymnasielagen (714/2018) och i lagen om yrkesutbildning (531/2017) avsedd dispens från behörighetskraven för lärare och rektor samt i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) avsedd motsvarande dispens för rektor 350

2.3 Avgifter som tas ut med stöd av begravningslagen (457/2003)

Tillstånd att anlägga en begravningsplats 1 600
Tillstånd att inrätta en enskild grav 580
Tillstånd att lägga ned en enskild grav 580
Tillstånd att hålla ett krematorium 1 100
Tillstånd att flytta gravsatt stoft eller aska 320
Tillstånd att flytta gravsatt stoft eller aska, om den avlidnes identitet är okänd eller antalet avlidna är okänt när tillståndsärendet anhängiggörs (massgravar, historiska gravar) 1 500
3 Prestationer inom ansvarsområdet för miljötillstånd

Prestationerna inom ansvarsområdet för miljötillstånd är sådana prestationer till nedsatt självkostnadsvärde som avses i 2 § i förordningen.

3.1 I bilaga 1 till miljöskyddslagen (527/2014) avsedda tillstånd enligt verksamhet

Den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen.

TABELL 1 Direktivanläggningar TABELL 2 Andra anläggningar
1. Skogsindustri 1. Skogsindustri
a) Industriella anläggningar där det framställs pappersmassa av trä eller andra fibrösa material (146 dagsverken) 70 000 €
b) Industriella anläggningar där det framställs papper, papp eller kartong och produktionskapaciteten överstiger 20 ton per dygn (73 dagsverken) 35 000 €
a) Upplag av obarkat virke i vatten där minst 20 000 m³ virke kan förvaras på en gång, dock inte upplag i vatten där det finns ett slutet vattenhanteringssystem (15 dagsverken) 7 000 €
c) Industriella anläggningar där det framställs en eller flera av följande träskivor: OSB-spånskivor, spånskivor eller träfiberskivor, och där produktionskapaciteten överstiger 600 m³ per dygn (88 dagsverken) 42 000 € b) Fabriker som framställer OSB-spånskivor, spånskivor eller träfiberskivor där produktionskapaciteten är minst 10 000 m³ per år och högst 600 m³ per dygn eller fabriker som tillverkar eller ytbelägger plywood eller andra träskivor där produktionskapaciteten är minst 10 000 m³ per år (73 dagsverken)
35 000 €
d) Behandling av trä och träprodukter med kemikalier där produktionskapaciteten överstiger 75 m³ per dygn av annat slag än behandling uteslutande mot blånadssvampar (33 dagsverken)
16 000 €
c) Träimpregneringsanläggningar med en produktionskapacitet som är högst 75 m³ per dygn eller andra sådana anläggningar som använder träskyddskemikalier där mängden använda träskyddskemikalier överstiger 1 ton per år (27 dagsverken)
13 000 €
2. Metallindustrin 2. Metallindustrin
Sådana direktivanläggningar som avses i punkterna a–c i bilagan (rostning eller sintring av malm, järn- eller stålverk, fabriker som tillverkar icke-järnmetaller) (119 dagsverken) 57 000 € a) Järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar, där produktionskapaciteten är högst 2,5 ton per timme (107 dagsverken) 51 000 €
Sådana direktivanläggningar som avses i punkterna d–f i bilagan (gjuterier eller smältverk) (65 dagsverken) 31 000 € Andra anläggningar som avses i punkterna c–e i bilagan (järn- och stålgjuterier, andra gjuterier eller smältverk, behandling av järnbaserade metaller) (54 dagsverken) 26 000 €
Andra anläggningar som avses i punkterna b och f–i i bilagan (varmvalsverk för järnbaserade metaller, ytbehandling av metaller och plaster, fartygsvarv och ackumulatorfabriker) (36 dagsverken) 17 000 €
3. Energiproduktion 3. Energiproduktion
a) Förbränning av bränslen i anläggningar med en total bränsleeffekt på minst 50 megawatt; vid fastställandet av anläggningens bränsleeffekt adderas alla energiproducerande enheter som finns på samma anläggningsområde (46 dagsverken) 22 000 € a) Förbränning av bränslen i anläggningar där det finns en eller flera energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 20 megawatt för förbränning av fast bränsle, och den sammanräknade bränsleeffekten för alla energiproducerande enheter på anläggningsområdet är under 50 megawatt; när den energiproducerande anläggningens bränsleeffekt bestäms sammanräknas alla sådana energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt som finns på samma anläggningsområde (13 dagsverken) 6 000 €
b) Avskiljning av koldioxidströmmar från anläggningar som omfattas av tabell 1 för geologisk lagring enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006 (40 dagsverken) 19 000 € b) Kärnkraftverk (100 dagsverken) 48  000 €
4. Kemisk industri 4. Kemisk industri
Direktivanläggningar inom den kemiska industrin (100 dagsverken) 48 000 €, med undantag för
– fabriker som tillverkar koloxider, för vilka (15 dagsverken) 7 000 €
– fabriker som tillverkar produkter eller mellanprodukter som innehåller läkemedelssubstans, för vilka (46 dagsverken) 22 000 €
– fabriker som tillverkar plastlaminat eller latexer, gummifabriker med vulkaniserings- eller masticeringsprocess, för vilka (46 dagsverken) 22 000 €
a) Fabriker som tillverkar tvättmedel, där produktionskapaciteten är minst 50 ton per år (23 dagsverken) 11 000 €
Andra anläggningar som avses i punkterna b–d i bilagan (gummifabriker, fabriker som tillverkar produkter av mineralolja, fabriker som tillverkar stärkelsederivat) (44 dagsverken) 21 000 €
f) Enzymfabriker (82 dagsverken) 39 000 €
5. Tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen 5. Tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen
a) Förgasning eller förvätskning av kol eller förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol i anläggningar med en bränsleeffekt på minst 20 megawatt (109 dagsverken) 52 000 € a) Förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol i anläggningar med en bränsleeffekt på under 20 megawatt och där det tillverkas minst 3 000 ton bränsle per år (90 dagsverken) 43 000 €
b) Framställning av kol (hårt kol) eller av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering (38 dagsverken) 18 000 €
c) Produktion av koks (125 dagsverken) 60 000 €
b) Anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle, där det tillverkas minst 5 000 ton bränsle per år, dock inte pelletpressning (90 dagsverken) 43 000 €
c) Anläggningar för tillverkning av grillkol med trä som råvara, där det tillverkas minst 3 000 ton kol per år
Enligt punkt 6 under tabellen 66 €/timme, om ett ärende som omfattas av kommunens behörighet eller som har blivit anhängigt i kommunen överförs till regionförvaltningsverket för avgörande.
d) Andra än i 2 punkten i bilaga 4 avsedda anmälningspliktiga upplag för flytande bränslen eller hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 m³ sådana kemikalier, dock inte bränslecisterner i registreringspliktiga energiproducerande anläggningar som avses i bilaga 2, stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde (27 dagsverken) 13 000 €
e) Stenkolsupplag
Enligt punkt 6 under tabellen 66 €/timme, om ett ärende som omfattas av kommunens behörighet eller som har blivit anhängigt i kommunen överförs till regionförvaltningsverket för avgörande.
6. Verksamhet där organiska lösningsmedel används 6. Verksamhet där organiska lösningsmedel används
Direktivanläggningar (44 dagsverken) 21 000 € Andra anläggningar (33 dagsverken) 16 000 €
7. Malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv 7. Malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv
a) Gruvdrift och annan än i 3 punkten i bilaga 4 avsedd anmälningspliktig maskinell guldgrävning
– täktvolym mer än 500 000 ton per år (134 dagsverken) 64 000 €
– täktvolym 100 000–500 000 ton per år (73 dagsverken) 35 000 €
– täktvolym mindre än 100 000 ton per år (48 dagsverken) 23 000 €
– årlig täktvolym mer än 10 000 m³ (19 dagsverken) 9 000 €
– årlig täktvolym 3 000–10 000 m³ (15 dagsverken) 7 000 €
– årlig täktvolym mindre än 3 000 m³; med vattenhushållnings- eller miljötillstånd (6 dagsverken) 4 000 €
b) Anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler (73 dagsverken) 35 000 €
c) Stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än schaktningsarbete och där stenmaterial behandlas minst 50 dagar (40 dagsverken) 19 000 €
Torvutvinning och därtill anknuten dikning
– produktionsområdet överstiger 150 ha (67 dagsverken) 32 000 €
– annan torvutvinning (29 dagsverken) 14 000 €
e) Permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och i användning sammanlagt minst 50 dagar (21 dagsverken) 10 000 €
8. Tillverkning av mineralprodukter 8. Tillverkning av mineralprodukter
Direktivanläggningar (54 dagsverken) 26 000 € med undantag för
– bilagans punkt f) Tillverkning av keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en produktionskapacitet som överstiger 75 ton per dygn och/eller med en ugnskapacitet som överstiger 4 m³ och med en satsningsdensitet per ugn på mer än 300 kg/m³, för vilket (27 dagsverken) 13 000 €
– punkt e) och g) i bilagan, för vilka tas ut 66 €/timme enligt punkt 6 under tabellen
Andra anläggningar (46 dagsverken) 22 000 € med undantag för punkt e1 och e2 i bilagan, för vilka tas ut 66 €/timme enligt punkt 6 under tabellen, om ett ärende som omfattas av kommunens behörighet eller som har blivit anhängigt i kommunen överförs till regionförvaltningsverket för avgörande.
9. Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning 9. Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning
a) Förbehandling (tvättning, blekning och mercerisering) eller färgning av textilfibrer eller textilier där behandlingskapaciteten överstiger 10 ton per dygn (27 dagsverken) 13 000 € a) Anläggningar där textilfibrer eller textilier förbehandlas eller färgas med en behandlingskapacitet som är minst 1 och högst 10 ton per dygn (23 dagsverken) 11 000 €
b) Garvning av hudar och skinn med en behandlingskapacitet på mer än 12 ton färdiga produkter per dygn
– läderfabiker (61 dagsverken) 29 000 €
– anläggning för pälsberedning (31 dagsverken) 15 000 €
b) Läderfabriker eller anläggningar för pälsberedning, dock inte tillverkning av produkter från färdigt bearbetade skinn
– läderfabriker (48 dagsverken) 23 000 €
– anläggning för pälsberedning (25 dagsverken) 12 000 €
c) Fiberduksfabriker (23 dagsverken) 11 000 €
d) Tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten, där kapaciteten är minst 1 ton per dygn och där avloppsvattnet inte avleds till ett miljötillståndspliktigt avloppsreningsverk eller andra kemiska tvättinrättningar än de registreringspliktiga inrättningar som avses i bilaga 2
Enligt punkt 6 under tabellen 66 €/timme, om ett ärende som omfattas av kommunens behörighet eller som har blivit anhängigt i kommunen överförs till regionförvaltningsverket för avgörande.
10. Tillverkning av livsmedel eller foder 10. Tillverkning av livsmedel eller foder
Direktivanläggningar (27 dagsverken) 13 000 € med undantag för bilagans punkt a) Drift av slakterier där produktionskapaciteten överstiger 50 ton slaktkroppar per dygn, för vilket (46 dagsverken)
22 000 €
Andra anläggningar enligt punkt 6 nedanför tabellen 66 €/timme, om ett ärende som omfattas av kommunens behörighet eller som har blivit anhängigt i kommunen överförs till regionförvaltningsverket för avgörande.
11. Djurstallar eller fiskodling 11. Djurstallar eller fiskodling
a) Uppfödning av fjäderfä med mer än 40 000 platser för fjäderfä och svinhus med mer än 2 000 platser för slaktsvin avsedda för produktion (> 30 kg), eller med mer än 750 platser för suggor; med fjäderfä avses höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och andra fåglar (44 dagsverken) 21 000 € a) Djurstallar som är avsedda för minst 300 mjölkkor, 500 köttnöt eller 600 dikor eller andra djurstallar där det totala antalet djurenheter uträknat enligt djurenhetskoefficienterna i tabell 1 bilaga 3 är minst 3 000 (27 dagsverken) 13 000 €
b) Pälsdjursfarmer för minst 500 avelshonor av mink eller iller eller för minst 250 avelshonor av räv eller mårdhund eller andra pälsdjursfarmer där det totala antalet djurenheter uträknat enligt djurenhetskoefficienterna i tabell 1 bilaga 3 är minst 100 (27 dagsverken) 13 000 €
c) Fiskodlingar där minst 2 000 kg torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde används årligen eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kg per år, eller som omfattar en minst 20 ha stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder
– fiskbeståndet ökar med mer än 100 000 kg per år (54 dagsverken) 26 000 €
– fiskbeståndet ökar med 30 000–100 000 kg per år (33 dagsverken) 16 000 €
– fiskbeståndet ökar med mindre än 30 000 kg per år (21 dagsverken) 10 000 €
– damm eller grupp av dammar med naturligt foder (15 dagsverken) 7 000 €
12. Transport 12. Transport
a) Hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dräktighet som överstiger 1 350 ton (38 dagsverken) 18 000 €
b) Flygplatser, dock inte helikopterflygplatser som är avsedda för räddningsverksamhet (90 dagsverken) 43 000 €
c) Utomhus belägna motorsportbanor
Enligt punkt 6 under tabellen 66 €/timme, om ett ärende som omfattas av kommunens behörighet eller som har blivit anhängigt i kommunen överförs till regionförvaltningsverket för avgörande.
d) Kemikaliebangårdar eller terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat transportmedel eller ett upplag, eller från ett upplag till ett transportmedel, dock inte förflyttning av styckegods (23 dagsverken) 11 000 €
13. Behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten 13. Behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten
Direktivanläggningar för behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten (40 dagsverken) 19  000 € med undantag för
– direktivanläggningar som avses i bilagans punkt a) Behandling av avfall i avfallsförbränningsanläggningar eller i samförbränningsanläggningar för avfall med en kapacitet som överstiger 3 ton per timme för icke-farligt avfall och med en kapacitet som överstiger 10 ton per dygn för farligt avfall, för vilket (146 dagsverken) 70 000 €
– sådan förbränningsanläggning för farligt avfall som avses i bilaga 3 till avfallsförordningen (sådant farligt avfall som avses i bilaga 3 till avfallsförordningen), för vilken (146 dagsverken) 70 000 €
– annan avfallsförbränningsanläggning eller samförbränningsanläggning på vilken 108–110 § i miljöskyddslagen tillämpas samt verksamhet enligt 107 § 2 mom. 2 punkten underpunkterna c, f och g i den lagen (67 dagsverken) 34 000 €
– direktivanläggningar som avses i bilagans punkt g) Avstjälpningsplatser som tar emot mer än 10 ton avfall per dygn eller med en totalkapacitet på mer än 25 000 ton, med undantag för avstjälpningsplatser för inert avfall, för vilka (67 dagsverken) 32 000 €
– direktivanläggningar som avses i bilagans punkt h) Tillfällig lagring av farligt avfall som inte omfattas av 13 punkten underpunkt g i tabell 1 i avvaktan på någon av de verksamheter som räknas upp i 13 punkten underpunkterna a, d, g och i i tabell 1, med en totalkapacitet på mer än 50 ton med undantag för tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet uppkommer, för vilka (21 dagsverken) 10 000 €
– direktivanläggningar som avses i bilagans punkt i) Lagring under markytan av farligt avfall med en totalkapacitet på mer än 50 ton (125 dagsverken) uppgår till 60 000 €
a) Avfallsförbränningsanläggningar eller samförbränningsanläggningar för avfall som bränner fast eller flytande avfall med en kapacitet på högst 3 ton per timme för icke-farligt avfall och med en kapacitet på högst 10 ton per dygn för farligt avfall (71 dagsverken) 34 000 €
b) Anläggningar där behandlingskapaciteten i fråga om djurkroppar eller animaliskt avfall är högst 10 ton per dygn (31 dagsverken) 15 000 €
c) Andra än sådana fristående avloppsreningsverk för industrier som avses i 13 punkten underpunkt c i tabell 1 där processat avloppsvatten från de verksamheter som avses i tabell 2 behandlas (33 dagsverken) 16 000 €
d) Behandling och avledning av avloppsvatten från tätbebyggelse där personekvivalenten är minst 100 personer
– personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket överstiger 100 000 (67 dagsverken) 32 000 €
– personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är större än 50 000–100 000 (44 dagsverken) 21 000 €
– personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är 4 000–50 000 (27 dagsverken) 13 000 €
– personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är minst 100 och mindre än 4 000, eller minst 100 personers avloppsvatten leds annanstans än till vattenreningsverkets avlopp (17 dagsverken) 8 000 €
e) Deponier för utvinningsavfall (54 dagsverken)
26 000 €
f) Annan behandling av avfall än vad som avses i 13 punkten underpunkterna a, b och e i tabell 2 och som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen och sker i en anläggning eller yrkesmässigt.
Enligt punkt 6 under tabellen 66 €/timme med undantag för
– avstjälpningsplatser som tar emot högst 10 ton avfall per dygn och har en totalkapacitet på mer än 25 000 ton, med undantag för avstjälpningsplatser för inert avfall (29 dagsverken) för vilka 32 000 euro
– avstjälpningsplatser för marksubstanser (67 dagsverken) för vilka 14 000 euro
– tillfällig lagring av farligt avfall på platser med en totalkapacitet på högst 50 ton, med undantag för tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet uppkommer (50 dagsverken) för vilket 32 000 euro
– sådan utfyllnad av vattenområde där avfallsmaterial används som utfyllnad (31 dagsverken) för vilket 15 000 euro
14. Annan verksamhet 14. Annan verksamhet
Enligt punkt 6 under tabellen 66 €/timme, om ett ärende som omfattas av kommunens behörighet eller som har blivit anhängigt i kommunen överförs till regionförvaltningsverket för avgörande med undantag för
– d) Andra gödselfabriker än de som avses i 4 punkten underpunkt f i tabell 1, för vilka (21 dagsverken) 10 000 €

1. För handläggningen av en tillståndsansökan som gäller en väsentlig ändring av verksamheten (29 § i miljöskyddslagen), översyn av en direktivanläggnings tillstånd (81 § i miljöskyddslagen) eller fortsatt tillståndsenlig verksamhet för viss tid tas en avgift ut vars storlek är 70 procent av avgiften enligt tabellen.

Om den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar arbetsinsatsen för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas full avgift ut för behandlingen av tillståndsärendet för varje verksamhet.

För handläggning av en ansökan som gäller ändring av tillståndsvillkoren (89 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars storlek är 30 procent av avgiften enligt tabellen.

Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar arbetsinsatsen för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas en avgift ut enligt tabellen.

Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.

2. För behandlingen av i 41 § i miljöskyddslagen avsedda tillståndsärenden som gäller flera verksamheter och som ska avgöras samtidigt tas en kombinerad avgift ut så att man till behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamheternas andel kan addera 70 procent av avgifterna för dessa verksamheter enligt tabellen.

Om den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar arbetsinsatsen för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas full avgift ut för behandlingen av tillståndsärendet för varje verksamhet.

3. För ett beslut om att ett tillstånd upphör att gälla (88 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars storlek är 10 procent av avgiften enligt tabellen.

För ett beslut om att ett tillstånd upphör att gälla och om fastställande av efterbehandlingsåtgärder (94 § i miljöskyddslagen) som fattas samtidigt tas en avgift ut som motsvarar 30 procent av avgiften enligt tabellen.

4. Vid gemensam behandling av miljötillstånd och marktäktstillstånd i enlighet med 47 a § i miljöskyddslagen tas en kombinerad avgift ut på så sätt att det till den högre avgiften adderas 70 procent av avgiften för annan verksamhet.

För ansökan som gäller marktäkt och täktplan debiteras 0,03 euro/m³. För den del som överstiger 500 000 m³ debiteras dock 70 procent.

5. I det fall att den arbetsinsats som behandlingen av ett ärende kräver är större än den som nämns i tabellen eller det antal dagsverken som avses i 1–3 punkten, kan avgiften tas ut

– till ett 10 procent högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 10 procent,

– till ett 20 procent högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 20 procent,

– till ett 30 procent högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 30 procent,

– till ett 40 procent högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 40 procent,

– till ett 50 procent högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 50 procent.

6. Om det är fråga om ett annat miljötillståndsärende, såsom ett ärende som överförts från kommunen till regionförvaltningsverken, eller en i bilaga 1 till miljöskyddslagen avsedd prestation, som här inte är prissatt, behandling av en plan, en utredning eller något annat motsvarande som lagstiftning eller tillståndsbeslut kräver, ett förfarande som avses i lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) eller om en avgift enligt tabellen eller 1–6 punkten skulle vara oskäligt hög eller låg i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 66 euro/timme.

3.2 Andra ärenden enligt miljöskyddslagen

Utgångspunkten är miljöskyddslagens bilaga 4, i vilken de verksamheter som avses i punkterna 2 a och 3 omfattas av statens behörighet, och alla de verksamheter som avses i bilagan om det är fråga om verksamhet som är avsedd för militära ändamål. (115 § 3 mom. i miljöskyddslagen)

Avgift för behandling av anmälan om upplag av hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 1 000 m³ men mindre än 50 000 m³ sådana kemikalier, dock inte bränslecisterner i distributionsstationer för flytande bränsle eller i registreringspliktiga energiproducerande anläggningar som avses i bilaga 2, stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde (Punkt 2 b i bilaga 4) (8 dagsverken) 4 000 €
Avgift för behandling av anmälan om maskinell guldgrävning, när de uppgrävda jordmassorna inklusive ytjord underskrider 500 m³ per år och arbetstiden är högst 50 dygn per år och när tillstånd eller rätt enligt vattenlagen inte behövs. (Punkt 3 i bilaga 4) (4 dagsverken) 2 000 €
Avgift för behandling av anmälan om det är fråga om verksamhet som avses i bilaga 4 till miljöskyddslagen och som är avsedd för militära ändamål. Enligt punkt 6 ovanför tabellen 66 €/timme.
Utsaga enligt 92 § i miljöskyddslagen (2 dagsverken) 1 000 €
Avgift för behandling av anmälan om kortvarig verksamhet av försöksnatur (31 och 119 § i miljöskyddslagen) (13 dagsverken) 6 000 €
3.3 Vattenhushållningsärenden enligt vattenlagen (587/2011)

(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

Ärenden enligt 2 kap. i vattenlagen
– undantag från det förbud som avses i 2 kap. 11 § i vattenlagen (5 dagsverken) 2 600
Ärenden enligt 3 kap. i vattenlagen
– bro eller transportanordning (8 dagsverken) 3 800
– ledning (5 dagsverken) 2 600
– muddring, muddring av vattendrag i iståndsättningssyfte, upptagning av stenmaterial, utfyllnad av vattenområde eller uppläggning
– mer än 200 000 tfm3 (54 dagsverken) 26 000
– mer än 20 000–200 000 tfm3 (31 dagsverken) 15 000
– mer än 4 000–20 000 tfm3 (17 dagsverken) 7 900
– 2 000–4 000 tfm3 (10 dagsverken) 4 800
– mindre än 2 000 tfm3 (5 dagsverken) 2 300
– bottendamm eller annan fast damm
– stort uppdämningsområde (större än 4 km2) (40 dagsverken) 19 000
– medelstort uppdämningsområde (0,1–4 km2) (27 dagsverken) 13 000
– litet uppdämningsområde (mindre än 0,1 km2) (17 dagsverken) 7 900
– artificiell bassäng inklusive reglering
– större än 50 km2 (265 dagsverken) 127 000
– större än 10–50 km2 (153 dagsverken) 73 000
– 1–10 km2 (100 dagsverken) 48 000
– mindre än 1 km2 (48 dagsverken) 23 000
– invallning av strand och rensning av vattendrag i syfte att uppnå torrläggningsnytta
– torrläggningsområde mer än 1 000 ha (73 dagsverken) 35 000
– torrläggningsområde 400–1 000 ha (38 dagsverken) 18 000
– torrläggningsområde mindre än 400 ha (19 dagsverken) 8 900
– kaj (17 dagsverken) 7 900
– brygga avsedd för minst 20 båtplatser (11 dagsverken) 5 100
– brygga avsedd för färre än 20 båtplatser (5 dagsverken) 2 600
– ärenden som inletts enbart för enskilt behov (anläggning av brygga, utfyllnad, muddring eller en kombination av dessa) (2 dagsverken) 1 000
– anläggning av fiskväg (14 dagsverken) 6 700
– fiskeriekonomisk iståndsättning eller iståndsättning med avseende på naturskydd (8 dagsverken) 3 700
– täkt av marksubstanser på ett område större än 25 ha eller när täktvolymen är mer än 200 000 m3 (54 dagsverken) 26 000
– täkt av marksubstanser när täktvolymen är 20 000–200 000 m3 (31 dagsverken) 15 000
– täkt av andra marksubstanser (15 dagsverken) 7 300
– andra projekt enligt 3 kap. i vattenlagen (10 dagsverken) 4 800
Uttag av vatten (4 kap.)
– täkt av ytvatten och grundvatten som överstiger 2 000 m3/d (20 dagsverken) 9 500
– täkt av ytvatten och grundvatten 500–2 000 m3/d (14 dagsverken) 6 700
– andra vattentäktsärenden (7 dagsverken) 3 200
– bestämning av skyddsområde (33 dagsverken) 16 000
– byggande av tunnel på grundvattenområde (19 dagsverken) 8 900
– andra grundvattensärenden (5 dagsverken) 2 300
Dikningsärenden (5 kap.)
– torrläggningsområde större än 500 ha (67 dagsverken) 32 000
– torrläggningsområde 100–500 ha (33 dagsverken) 15 800
– torrläggningsområde mindre än 100 ha (16 dagsverken) 7 600
– annat ärende som gäller dikning (5 dagsverken) 2 600
Bestående ändring av medelvattenståndet (6 kap.)
– vattenområde större än 4 km2 (54 dagsverken) 26 000
– vattenområde större än 1–4 km2 (40 dagsverken) 19 000
– vattenområde 0,1–1 km2 (27 dagsverken) 13 000
– vattenområde mindre än 0,1 km2 (17 dagsverken) 7 900
Ärenden som gäller reglering av vattendrag (7 kap.)
– reglering av vattenområden större än 50 km2 (205 dagsverken) 98 000
– reglering av vattenområden på 10–50 km2 (113 dagsverken) 54 000
– reglering av vattenområden mindre än 10 km2 (44 dagsverken) 21 000
Kraftverksärenden (8 kap.)
– kraftverkstillstånd utan reglering av ovanför liggande insjöbassäng (113 dagsverken) 54 000
– kraftverk och reglering av ett vattenområde större än 50 km2 (272 dagsverken) 130 000
– kraftverk och reglering av ett vattenområde på 10–50 km2 (192 dagsverken) 92 000
– kraftverk och reglering av ett vattenområde mindre än 10 km2 (136 dagsverken) 65 000
– kvarn eller mindre än en megawatts småkraftverk (31 dagsverken) 15 000
– annat ärende i samband med vattenkraft eller kraftverk (48 dagsverken) 23 000
Timmerflottningsärenden (9 kap.)
– ett ordinarie verksamhetsställe (19 dagsverken) 8 900
– tilläggsavgift för övriga verksamhetsställen per verksamhetsställe 2 800
– andra ärenden som gäller flottning (5 dagsverken) 2 300
Ärenden som gäller farleder och andra sjötrafikområden
– bestämmande av allmän farled (27 dagsverken) 13 000
– bestämmande av allmän lokal farled (13 dagsverken) 6 300
– ändring eller indragning av farled, installering av säkerhetsanordningar (7 dagsverken) 3 200
Bildande eller upplösande av en i 12 kap. i vattenlagen avsedd vattenrättslig sammanslutning eller annat ärende som gäller vattenrättslig sammanslutning (5 dagsverken) 2 600

1. För handläggning av en ansökan som gäller ändring eller justering av ett tillstånd tas en avgift ut vars storlek är 70 procent av avgiften enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.

2. Om beslutshandlingen omfattar flera sådana beslut i vattenhushållningsärenden som är avgiftsbelagda enligt tabellen, och om de hänför sig till en helhet som tjänar samma ändamål, tas det för behandlingen av ärendet ut en avgift för ärendet i den högsta avgiftsklassen enligt tabellen, dock så att det till avgiften kan läggas 70 procent av avgifterna enligt avgiftstabellen för övriga vattenhushållningsärenden. Om det är fråga om ett ärende som behandlas vid gemensam behandling enligt 47 § i miljöskyddslagen, tas i behandlingsavgift ut en avgift enligt avgiftstabellen för miljötillstånd och punkterna 1–6 i den och 70 procent av avgiften för tillstånd för vattenhushållning enligt tabellen.

3. I det fall att den arbetsinsats som behandlingen av ett ärende kräver är större än den som nämns i tabellen eller den insats som avses i punkterna 1–2, kan avgiften tas ut

– till ett 10 procent högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 10 procent,

– till ett 20 procent högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 20 procent,

– till ett 30 procent högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 30 procent,

– till ett 40 procent högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 40 procent,

– till ett 50 procent högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 50 procent.

4. Om det är fråga om ett annat ärende enligt vattenlagen eller om en avgift enligt tabellen skulle vara oskäligt hög eller låg i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 66 €/timme.

5. Ingen avgift tas ut hos statliga och kommunala myndigheter när de bevakar laglighet eller allmänt intresse så som vattenlagen föreskriver.

3.4 Andra prestationer inom området för miljötillstånd
Beslut med anledning av begäran om omprövning 160
Ersättningsärende 66 €/timme, dock högst 9 900 €
Förvaltningstvångsärenden som inletts av någon annan än en myndighet eller en part som orsakats olägenhet, om det ska anses uppenbart att ärendet har väckts utan grund (18 kap. 12 § i vattenlagen) 1 160
För behandlingen av ett förvaltningstvångsärende eller ett ersättningsärende som en skadelidande part inlett tas ingen avgift ut.
4 Prestationer inom ansvarsområdet för arbetarskydd
Tillstånd för asbestrivningsarbete 1 180
Kompetensbrev för laddare 530
Nytt kort för laddare 160
Erkännande av examen för laddare som avlagts utomlands 560
Godkännande av sakkunnig enligt lagen om laddare (423/2016) 170
Erkännande av examen för kranförare som avlagts utomlands 550
Erkännande av examen för dykare som avlagts utomlands 590
Erkännande av examen för asbestrivningsarbetare som avlagts utomlands 340
Tillstånd att föra kran på en viss byggarbetsplats 340
Undantagstillstånd som gäller arbetarskydd som regionförvaltningsverket beviljar med stöd av olika författningar 590

De i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) avsedda ibruktagningsinspektionerna av fartyg är sådana offentligrättsliga prestationer för vilka man inom tillsynen över arbetarskyddet tar ut avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde. Avgifterna bestäms enligt den tid som använts för arbetet. Priset per arbetstimme är 80 €. I avgiften ingår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen.

5 Övriga prestationer
Annat beslut på ansökan än de som nämnts ovan eller regionförvaltningsverkets andra avgiftsbelagda prestationer 80 €/timme
Diarieintyg 35
Lagakraftsbevis 35
Annat intyg som lämnats på begäran med undantag för löneintyg eller kopior av matrikeln som ges anställda vid bokföringsenheten 25
Ingående av förbindelse om efterpantsättning 40

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.