804/2023

Helsingfors den 21 april 2023

Lag om ändring av 5 och 22 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 5 § 1 mom. och 22 § 1 mom., av dem 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 768/2019, som följer:

5 §
Miljökonsekvensbedömning genom förfaranden enligt någon annan lag

Miljökonsekvensbedömning av ett i 3 § 1 och 2 mom. avsett projekt eller en ändring av ett redan genomfört projekt kan utföras genom ett förfarande enligt 3 kap. i denna lag, i samband med utarbetandet av en plan på det sätt som föreskrivs i lagen om områdesanvändning (132/1999) eller i ett förfarande enligt någon annan lag på det sätt som föreskrivs separat om detta. Om en miljökonsekvensbedömning görs i ett förfarande enligt någon annan lag, ska konsekvenserna utredas på det sätt som avses i 15–21, 23 och 24 § i denna lag.


22 §
Samordning av höranden vid planläggning och miljökonsekvensbedömning av ett projekt

Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av ett projekt och utarbetandet av den plan som krävs för genomförandet av projektet pågår samtidigt kan hörandena samordnas. I sådana fall kan hörandet om programmet för miljökonsekvensbedömning och kungörandet av det program för deltagande och bedömning som avses i lagen om områdesanvändning samt hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen och framförandet av åsikter om beredningsmaterialet för planen eller, av särskilda skäl, det offentliga framläggandet av planförslaget anordnas genom ett gemensamt förfarande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 139/2022
MiUB 27/2022
RSv 333/2022

Helsingfors den 21 april 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.