741/2023

Helsingfors den 14 april 2023

Lag om tillsynen över social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde och syfte

Denna lag innehåller bestämmelser om tillsynen över statens, välfärdsområdenas, Helsingfors stads, HUS-sammanslutningens ordnande av social- och hälsovården och Folkpensionsanstaltens ordnande av studerandehälsovård för högskolestuderande och rehabiliteringstjänster samt om tillsynen över social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls offentligt eller i privaträttslig form. Lagen innehåller också bestämmelser om verksamhetsförutsättningar för och registrering av tjänsteproducenten samt om tjänsteproducentens egenkontroll.

Syftet med denna lag är att säkra klient- och patientsäkerheten inom social- och hälsovården och social- och hälsovårdstjänster av god kvalitet samt främja samarbete mellan staten, välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen, Folkpensionsanstalten, tjänsteproducenter och myndigheter.

Vad som föreskrivs i 4 och 5 kap. tillämpas också på den egenkontroll som bedrivs inom patientombudens och socialombudens verksamhet enligt lagen om patientombud och socialombud (739/2023) samt på myndighetstillsynen över dem.

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på tjänster som är avgiftsfria för klienten. Denna lag tillämpas dock på ordnande och produktion av sådana social- och hälsovårdstjänster som är avgiftsfria enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) eller beslut som meddelats med stöd av den. Denna lag tillämpas också på sådan avgiftsfri socialservice och sådana avgiftsfria hälso- och sjukvårdstjänster som staten ska ansvara för att ordna.

Denna lag tillämpas inte på företag som hyr ut personal inom hälso- och sjukvård.

Denna lag tillämpas inte då tjänsteproducenten producerar tjänster som avses i 14 § 2 mom. i socialvårdslagen (1301/2014), på närståendevård enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och inte heller på familjevård genom uppdragsavtal i enlighet med familjevårdslagen (263/2015). Denna lag tillämpas inte på en i 11 § i lagen om funktionshinderservice (675/2023) avsedd person som använder sig av arbetsgivarmodellen inom personlig assistans, med undantag för 28 § och 32 § 2 mom. i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på sådan social- och hälsovård som en annan stats myndighet eller en internationell organisation erbjuder sin personal eller andra utstationerade personer när hälso- och sjukvården eller socialvården ges av personal som myndigheten eller organisationen har utstationerat till Finland.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

När tjänster som avses i denna lag ordnas och produceras ska bestämmelser om tjänsternas innehåll i den allmänna lagstiftningen och speciallagstiftningen om social- och hälsovård iakttas.

Bestämmelser om välfärdsområdets skyldighet att ordna social- och hälsovårdstjänster finns i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021).

På yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården tillämpas lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Denna lag tillämpas då en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården är enskild näringsidkare i egenskap av tjänsteproducent inom social- och hälsovården.

Det föreskrivs särskilt om klientens och patientens ställning och rättigheter.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) tjänsteanordnare välfärdsområde med ansvar för att ordna social- och hälsovård, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen samt Folkpensionsanstalten med ansvar för att ordna studerandehälsovård för högskolestuderande och rehabiliteringstjänster samt statens sinnessjukhus, statens skolhem, Försvarsmakten med ansvar för att ordna sjukvård och hälsovård och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar,

2) tjänsteproducent välfärdsområden, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen, statliga affärsverk, självständiga offentligrättsliga inrättningar eller evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan eller församlingar eller kyrkliga samfällighet inom de kyrkorna samt aktiebolag och andra bolag, offentliga och privata sammanslutningar, andelslag, föreningar, stiftelser och enskilda näringsidkare som producerar socialservice enligt 3 punkten eller hälso- och sjukvårdstjänster enligt 4 punkten,

3) socialservice socialservice som enligt 14 § i socialvårdslagen samt yrkesmässig styrning inom det sociala området i samband med ordnandet och produktionen av dem och annan verksamhet som främjar och upprätthåller individens, familjens och gemenskapens funktionsförmåga, sociala välfärd, trygghet och delaktighet och som utförs av yrkesutbildade personer inom socialvården samt av annan personal som deltar i klientarbetet antingen vid en tjänsteenhet, som mobil tjänst, via fjärranslutning eller digital anslutning eller hos klienten,

4) hälso- och sjukvårdstjänst sådana åtgärder för bestämmande av patientens hälsotillstånd eller för återställande eller upprätthållande av hälsan, hälso- och sjukvård eller någon annan behandling där medicinska eller odontologiska metoder används eller som grundar sig på läkarvetenskap eller tandläkarvetenskap och som utförs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller vid en tjänsteenhet för hälso- och sjukvård, som mobil tjänst, via fjärranslutning eller digital anslutning eller hos patienten eller som prehospital akutsjukvård enligt 40 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010),

5) tjänsteenhet en funktionellt och administrativt organiserad helhet som upprätthålls av en offentlig eller privat tjänsteproducent och där det produceras socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster,

6) gemensam tjänsteenhet en tjänsteenhet där tjänsteproducenterna inom enheten genom ett avtal har valt en befullmäktigad tjänsteproducent att företräda dem hos tillsynsmyndigheterna samt att för deras räkning svara för skyldigheter enligt vad som särskilt föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag,

7) sjukhus en tjänsteenhet inom hälso- och sjukvård med operationsverksamhet, ingrepp som utförs med allmän anestesi eller medicinsk eller odontologisk vårdverksamhet dygnet runt,

8) tjänsteenhet för krävande socialvård tjänsteenhet inom socialvården med verksamhet dygnet runt eller tjänsteenhet där tjänster i enlighet med definitionen i 3 § 1 mom. 3 och 6 punkten i socialvårdslagen produceras för personer som behöver särskilt stöd eller tjänsteenhet där personalen förutsätts ha specialkompetens inom flera områden eller där åtgärder som begränsar klientens självbestämmanderätt får användas,

9) tillsynsmyndighet regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

2 kap.

Krav som gäller tjänsteproducenter och verksamheten

5 §
Rätt att producera socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster

Socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster får endast produceras av sådana tjänsteproducenter som finns i det i 11 § avsedda, av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården förvaltade riksomfattande registret över tjänsteproducenter (Soteri) och vars tjänsteenhet finns i registret i enlighet med 21 §.

En förutsättning för att inleda verksamhet som producent av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster eller genomföra en förändring är att det fattats ett beslut enligt 21 § om registrering av tjänsteverksamheten eller ändring av den.

6 §
Allmänna krav på tjänsteproducenten

En tjänsteproducent ska uppfylla följande allmänna krav:

1) tjänsteproducenten ska med hänsyn till verksamhetens innehåll och omfattning vara tillförlitlig för att kunna sköta verksamheten och stå för dess kontinuitet samt se till att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls; bestämmelser om tjänsteproducentens tillförlitlighet finns i 7 §,

2) tjänsteproducenten får inte vara försatt i likvidation eller konkurs,

3) om tjänsteproducenten är en enskild person, ska han eller hon vara myndig och ha ett företags- eller organisationsnummer i verksamheten som enskild näringsidkare och personens handlingsbehörighet får inte vara begränsad med stöd av 18 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och han eller hon får inte ha blivit förordnad en intressebevakare med stöd av 8 § 1 mom. i den lagen och personen får inte heller vara försatt i näringsförbud,

4) personer som ingår i tjänsteproducentens förvaltningsorgan och den verkställande direktören samt bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag ska uppfylla de krav som anges i 1–3 punkten, och

5) en producent av hälso- och sjukvårdstjänster ska ha en försäkring i enlighet med patientförsäkringslagen (948/2019).

Denna paragraf tillämpas inte då staten, välfärdsområdet, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen eller något annat offentligt organ är tjänsteproducent.

7 §
Fastställande av tjänsteproducentens tillförlitlighet

En tjänsteproducent uppfyller inte kraven i 6 § 1 mom. 1 punkten för produktion av tjänster enligt denna lag, om den tidigare verksamheten för tjänsteproducenten eller personer som anges i 6 § 1 mom. 4 punkten som en helhet betraktat visar att tjänsteproducenten eller personen är uppenbart olämplig att bedriva näringsverksamhet i enlighet med denna lag. Vid bedömningen av tjänsteproducentens eller personens tidigare verksamhet beaktas särskilt följande omständigheter:

1) det har konstaterats allvarliga brister i klient- och patientsäkerheten i tjänsteproducentens eller en i 6 § 1 mom. 4 punkten angiven persons tidigare verksamhet under de senaste tre åren, och tillsynsmyndighetens tidigare anmärkningar och förelägganden har inte lett till att bristerna eller missförhållandena i verksamheten har avhjälpts,

2) tjänsteproducenten eller personer som anges i 6 § 1 mom. 4 punkten har haft bestämmande inflytande i en sammanslutning som under de senaste tre åren har försatts i konkurs eller för vilken konkursen under nämnda tid förfallit för att det saknats medel,

3) en tjänsteproducent eller en person som anges i 6 § 1 mom. 4 punkten kan inte betraktas som tillförlitlig, om tjänsteproducenten eller personen under de tre senaste åren före bedömningen upprepade gånger eller i betydande grad har försummat sina registrerings-, anmälnings- eller betalningsskyldigheter i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller avgifter som Tullen tar ut.

Till den del det gäller de krav som avses i 1 mom. 1–3 punkten ska tjänsteproducenten eller personen ges tillfälle att visa att förutsättningarna för att producera de tjänster som avses i denna lag är uppfyllda.

Vad som i 6 § och ovan i 1 mom. föreskrivs om en tjänsteproducent gäller även den som med stöd av äganderätt, avtal eller andra arrangemang utövar bestämmande inflytande för en tjänsteproducents räkning. Förutsättningarna bedöms i enlighet med de faktiska förhållandena, om det av förhållandena annars tydligt framgår att tjänsteproducentens verksamhet leds eller dess förvaltning sköts av någon annan person eller sammanslutning än den som angetts i ansökan och arrangemangen i anslutning till förfarandet har framställts i strid med de faktiska förhållandena i syfte att kringgå bestämmelserna om förutsättningarna för verksamheten.

Om tjänsteproducenten är en juridisk person gäller kravet på tillförlitlighet verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och suppleanter i styrelsen, medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen. Kravet på tillförlitlighet gäller även personer som direkt eller indirekt innehar minst 25 procent av aktierna i ett aktiebolag eller av den rösträtt som aktierna medför, eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag.

För bedömning av tillförlitligheten kan de omständigheter som avses i 1 mom. 3 punkten utredas i fråga om sådana registrerade företag och organisationer som avses i 3 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och som har en direkt eller indirekt koppling till en tjänsteproducent eller till personer som avses i 3 mom. i denna paragraf.

Denna paragraf tillämpas inte då staten, välfärdsområdet, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen eller något annat offentligt organ är tjänsteproducent.

8 §
Lokaler, verksamhetsmiljö, utrustning och informationssystem

Tjänsteproducentens lokaler, anordningar, utrustning och informationssystem ska vara tillräckliga och ändamålsenliga för verksamheten. Lokalerna och verksamhetsmiljön ska till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpliga och säkra för den vård, behandling, fostran och övriga omsorg eller undersökning som tillhandahålls klienten eller patienten.

Lokalerna ska stödja klienternas och patienternas allmänna välbefinnande och sociala interaktion. Vid planeringen och användningen av lokaler, verksamhetsmiljö och anordningar ska tillgängligheten samt klienternas och patienternas individuella behov och integritetsskydd beaktas.

9 §
Personal

En tjänsteproducent ska ha tillräckligt med sådan personal som verksamheten kräver. Den personal som deltar i klient- och patientarbetet kan dessutom vid behov innefatta yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården som hyrts in eller anskaffats som underleverans från en annan tjänsteproducent. Ett villkor är då emellertid att den berörda social- och hälsovårdspersonalen står under tjänsteproducentens ledning och övervakning på det sätt som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001) eller under tjänsteproducentens styrning på grundval av något annat avtal. Det antal anställda som deltar i klient- och patientarbetet ska vara tillräckligt med beaktande av antalet klienter och patienter samt deras behov av vård, behandling, hjälp, stöd och tjänster samt hur det förändras.

Personalen ska ha sådan lämplig utbildning som tjänsteproducentens verksamhet kräver och tillräckligt kunnande och tillräcklig yrkesskicklighet med beaktande av innehållet i de tjänster som produceras och vilka klienter och patienter som anlitar tjänsterna. Vilken utbildning som ska krävas av personalen beror på innehållet i de tjänster som produceras och klienternas eller patienternas behov av tjänster. Tjänsteproducenten ska dessutom se till att personalen deltar i yrkesinriktad fortbildning i tillräcklig omfattning. Fortbildningens innehåll ska utformas med beaktande av personalens grundutbildning, hur krävande arbetet är och uppgifternas innehåll.

I fråga om antalet anställda, behörighetsvillkor och fortbildning gäller dessutom vad som särskilt föreskrivs någon annanstans i lagstiftningen. Tjänsteproducenten ska säkerställa att också den inhyrda eller genom underleverans anskaffade yrkesutbildade personalen inom social- och hälsovården uppfyller villkoren i lagarna om yrkesutbildade personer inom socialvården och inom hälso- och sjukvården, när uppgifterna kräver det enligt de lagarna eller enligt någon annan social- och hälsovårdslagstiftning.

10 §
Kvalitetsmässiga krav på servicen och ansvar för tjänsternas kvalitet

Social- och hälsovårdstjänsterna ska vara av hög kvalitet, kundorienterade och säkra och de ska utföras på behörigt sätt. Verksamheten inom hälso- och sjukvården ska baseras på evidens, god vårdpraxis och goda rutiner.

Verksamheten ska ledas med sådan sakkunskap som stöder en helhet av trygg vård, behandling och omsorg samt tjänster av hög kvalitet, samarbete mellan olika yrkesgrupper samt utvecklande av vård- och arbetsmetoderna.

Tjänsteproducenten ansvarar för de social- och hälsovårdstjänster som skaffats till klienten eller patienten som underleverans och för de social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls av de egna arbetstagarna, hyrd arbetskraft eller arbetstagare som skaffats som underleverans.

Tjänsteproducenten ska utse en ansvarsperson för tjänsteenheten eller ansvarspersoner för olika tjänstebranscher. Dessa ska leda tjänsteverksamheten och övervaka att tjänsterna uppfyller de krav som ställs på dem under hela den tid de utförs. Ansvarspersonen ska ha sådan lämplig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet som verksamheten kräver.

Ansvarspersonen har trots sekretessbestämmelserna rätt att behandla sådana patient- och klientuppgifter samt andra uppgifter som uppkommer i tjänsteproducentens verksamhet och som är nödvändiga för fullgörandet av hans eller hennes lednings- och övervakningsuppgifter.

3 kap.

Registrering av tjänsteproducenter och tjänsteenheter

11 §
Register över tjänsteproducenter

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska föra ett rikstäckande register över tjänsteproducenter och tjänsteenheter inom social- och hälsovården (Soteri) för registrering, övervakning och statistikföring av tjänsteproducenter och av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster samt för andra myndigheters lagstadgade uppgifter. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ansvarar också för att förvalta och utveckla informationssystemen i anslutning till registrets funktion och för registrets allmänna funktion och användbarhet, uppgifternas integritet och för skyddet av bevarandet av uppgifterna.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken är gemensamt personuppgiftsansvariga. De ansvarar för de uppgifter som de på sitt behandlingsansvar för in i registret och för utlämnande av dem samt för sådana begäranden om utövande av en registrerads rättigheter som gäller de uppgifter som de fört in i registret.

12 §
Uppgifter som förs in i registret och avförande av dem

I registret över tjänsteproducenter införs de uppgifter som avses i 16 och 18 § samt

1) behövliga uppgifter som tjänsteproducenten lämnat för registrering, övervakning och statistikföring av verksamheten,

2) uppgifter om förändringar i tjänsteproducentens verksamhet,

3) uppgifter om de inspektioner som tillsynsmyndigheterna har genomfört och om brott mot denna lag eller mot bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den,

4) uppgifter om den administrativa styrning som tillsynsmyndigheten har utövat eller uppmaning som tillsynsmyndigheten gett med stöd av 38 § och om påföljder enligt 39 § eller om avslutande av tillsynen,

5) uppgifter om avförande och återkallande av registrering enligt 40 och 41 §,

6) behövliga uppgifter som andra myndigheter eller tjänsteproducenter lämnat för registrering av och tillsyn över tjänsteproduktionen.

Uppgifter om tjänsteproducenten och tjänsterna bevaras i registret så länge som det behövs för att producera de tjänster som avses i denna lag. En anteckning om en påföljd som tillsynsmyndigheten har påfört ska bevaras i registret endast så länge som det är nödvändigt, dock högst i fem år. Känsliga personuppgifter ska avföras ur registret när behandlingen av dem inte längre är nödvändig med tanke på användningsändamålet. Om tjänsteproducenten har avslutat sin verksamhet, överför tillsynsmyndigheten uppgifterna om tjänsteproducenten eller tjänsteenheten från det riksomfattande registret till tillsynsmyndighetens arkiv. Då avförs också uppgifter om de påföljder som tillsynsmyndigheten har påfört ur registret och de överförs till tillsynsmyndighetens arkiv.

13 §
Användning av registeruppgifter

Tillsynsmyndigheterna har rätt att använda och hålla registret uppdaterat i den utsträckning som krävs för skötseln av deras lagstadgade uppgifter enligt denna lag.

Tjänsteanordnare har rätt att använda uppgifter ur registret i den utsträckning som krävs för skötseln av deras lagstadgade uppgifter enligt denna lag.

Statliga myndigheter och offentligrättsliga inrättningar har rätt att använda uppgifter ur registret för skötseln av sina lagstadgade uppgifter.

14 §
Offentlig informationstjänst

De uppgifter i registret över tjänsteproducenter som avser tjänsteproducenter inom social- och hälsovård som är verksamma i Finland samt om tjänsteenheter och deras tjänster, ansvarspersoner samt klient- och patientmålgrupperna för tjänsterna får med undantag för personbeteckningar publiceras via ett allmänt datanät.

En tjänsteproducent och en ansvarsperson får av grundad anledning förbjuda att adressuppgifter och andra kontaktuppgifter som gäller producenten eller ansvarspersonen själv publiceras.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser om det innehåll som ska publiceras i fråga om de uppgifter som avses i 1 mom.

15 §
Behörig myndighet

Tjänsteproducenten ska för registreringen elektroniskt lämna uppgifter om uppfyllandet av kraven i 6 § och de uppgifter som anges i 16 § till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, varifrån uppgifterna överförs till det behöriga regionförvaltningsverket för registrering av tjänsteproducenten och tjänsteenheten. Ärendet behandlas av det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde tjänsterna produceras.

Om tjänsterna produceras inom flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller om tjänsteproducenten registreras utan någon tjänsteenhet, ska ärendet behandlas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Om tjänsteproducenten producerar tjänster endast inom ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde, får tjänsteproducenten skriftligen lämna de uppgifter som avses i 1 mom. för registrering också på något annat sätt än i elektronisk form direkt till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde tjänsterna avses bli producerade.

16 §
Uppgifter som ska lämnas för registrering

En tjänsteproducent ska göra en ansökan för registrering som tjänsteproducent och i ansökan uppge tjänsteproducentens namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter och uppgifter om att kraven enligt 6 § har uppfyllts. Registrering som tjänsteproducent krävs för registrering av en tjänsteenhet.

För registreringen av en tjänsteenhet ska tjänsteproducenten i ansökan separat för varje tjänsteenhet lämna följande uppgifter och utredningar om tjänstens innehåll och väsentliga förändringar i dem:

1) tjänsteenhetens namn och kontaktuppgifter samt planerat inledandedatum,

2) den socialservice och de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls samt deras innehåll och verksamhetsplanen,

3) kundgruppen för tjänsterna,

4) det planerade antalet kunder,

5) antalet anställda som deltar i tjänsteverksamheten bestående av tjänsteproducentens egen personal, inhyrd arbetskraft och genom underleverans anskaffad personal samt personalens utbildning inom olika tjänster,

6) ansvarspersonens namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, utbildning och arbetslivserfarenhet och uppgift i verksamheten eller tjänsteenheten,

7) ett sådant straffregisterutdrag som avses i 4 § 1 mom. i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) för dem som arbetar med barn och som inte hör till personalen i arbetsavtalsförhållande; i registret förs det in en uppgift om att straffregisterutdraget har uppvisats, men uppgifterna i utdraget får inte föras in i registret,

8) en beskrivning av de lokaler, den utrustning och de klient- och patientregister som man planerar att använda i tjänsteproduktionen samt av de myndighetsgodkännanden som gäller dem,

9) en plan för egenkontroll för tjänsteenheten enligt 27 §, en plan för läkemedelsbehandling samt en informationssäkerhetsplan enligt 27 § i lagen om elektronisk behandling av kundtuppgifter inom social- och hälsovården (784/2021),

10) en plan för uppgörande av planer för beredskap och kontinuitetshantering vid kriser och störningar,

11) en räddningsplan enligt 15 § i räddningslagen (379/2011) och en utredning om utrymningssäkerheten enligt 19 § i den lagen till den del de gäller de lokaler som används av tjänsteproducenten,

12) information om dataskyddsombudet enligt artikel 37–39 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen,

13) kontaktuppgifter för utövande av den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Tjänsteproducenten lämnar de uppgifter och utredningar som anges i 2 mom. 9–12 punkten till tillsynsmyndigheten genom att bekräfta att handlingarna i fråga har upprättats eller anskaffats. Tillsynsmyndigheten kan vid behov begära att tjänsteproducenten ger in de uppgifter till tillsynsmyndigheten som är nödvändiga för bedömning av verksamhetsförutsättningarna.

Den som enligt avtal är befullmäktigad tjänsteproducent för en gemensam tjänsteenhet ska i ansökan för registrering av den gemensamma tjänsteenheten lämna in uppgifterna enligt 2 och 3 mom. för de andra tjänsteproducenternas räkning. Den befullmäktigade tjänsteproducenten svarar för de uppgifter den lämnar in.

Närmare bestämmelser om innehållet i registeransökan, de uppgifter som förs in i registret och informationsinnehållet i registret får utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

17 §
Tjänsteproducentens skyldighet att kontrollera uppgifterna i registret

Tjänsteproducenten är skyldig att se till att de uppgifter enligt 16 § i denna lag som den lämnar till det riksomfattande registret över tjänsteproducenter är uppdaterade. Tjänsteproducenten ska årligen senast den 31 mars kontrollera och uppdatera sina egna uppgifter i registret via det elektroniska ärendekontot.

Om tjänsteproducenten försummar sin skyldighet enligt 1 mom., får tillsynsmyndigheten vid behov utöva administrativ styrning eller ge en uppmaning enligt 38 §. Om tjänsteproducenten trots styrningen eller uppmaningen inte kontrollerar och uppdaterar sina uppgifter, får tillsynsmyndigheten meddela ett föreläggande enligt 39 § att kontrollera och uppdatera uppgifterna.

18 §
Uppgifter som myndigheten begär på tjänstens vägnar

Tillsynsmyndigheten får utöver uppgifter enligt 16 § på tjänstens vägnar av andra myndigheter begära sådana uppgifter som är nödvändiga för registreringen.

Tillsynsmyndigheten får för att utreda tjänsteproducentens tillförlitlighet begära en fullgöranderapport enligt 6 § 1 mom. i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) om en tjänsteproducent eller om personer som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten och 7 § 4 mom. i denna lag.

Tillsynsmyndigheten får av Rättsregistercentralen begära ett i 4 a § 1 mom. 2 punkten i straffregisterlagen (770/1993) avsett straffregisterutdrag om en tjänsteproducent som är näringsidkare och om i 6 § 1 mom. 4 punkten och 7 § 3 och 4 mom. i denna lag avsedda personer. Uppgifter får även lämnas ut med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. Innan ett tekniskt gränssnitt öppnas ska det säkerställas att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

Bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt till information finns i 45 §.

19 §
Registreringsanmälan vid byte av tjänsteproducent

Om det sker en förändring i det bestämmande inflytandet över en sammanslutning som registrerats som tjänsteproducent eller om en registrerad tjänsteenhet övergår till en annan registrerad tjänsteproducent och inga väsentliga förändringar sker i tjänsteverksamheten, ska den mottagande tjänsteproducenten underrätta tillsynsmyndigheten om överlåtelsen. Tillsynsmyndigheten får vid behov av den nya tjänsteproducenten begära en utredning över den tjänsteverksamhet som övergår och bedöma huruvida det är fråga om en väsentlig förändring som kräver separat registrering.

20 §
Förhandsinspektion

Tillsynsmyndigheten ska granska sjukhus och tjänsteenheter för krävande socialvård innan tjänsteenheten förs in i registret.

Tillsynsmyndigheten får också göra en förhandsinspektion i andra tjänsteenheter än de som avses i 1 mom., om det behövs för att säkerställa verksamhetsförutsättningarna enligt 2 kap. eller klient- och patientsäkerheten. Då behovet av en förhandsinspektion bedöms ska innehållet i tjänsteproducentens verksamhet samt den klient- och patientgrupp som tjänsten är avsedd för beaktas särskilt.

Förhandsinspektionen utförs av den tillsynsmyndighet som behandlar registreringsanmälan som gäller tjänsteenheten. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan också be regionförvaltningsverket utföra inspektionen, varvid regionförvaltningsverket ska granska den tjänsteenhet vars registreringsanmälan behandlas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Förhandsinspektionen får också göras via teknisk anslutning eller annars på elektronisk väg.

På tillsynsmyndighetens begäran får en utomstående expert och en representant för det välfärdsområde inom vars område tjänsterna är avsedda att produceras delta i förhandsinspektionen. På utomstående experter tillämpas 37 §.

21 §
Beslut om registrering

Tjänsteproducenten ska genom de uppgifter som avses i 16 § 2 och 3 mom. visa att verksamheten för dess tjänsteenheter uppfyller de verksamhetsförutsättningar som anges i 2 kap. Tillsynsmyndigheten registrerar tjänsteenheten i registret över tjänsteproducenter i enlighet med de uppgifter som tjänsteproducenten anmält och som tillsynsmyndigheten anskaffat i enlighet med 18 § samt utifrån den inspektion som den genomfört i enlighet med 20 § 1 mom. Om kvaliteten på eller omfattningen av tjänsteenhetens verksamhet kräver det för att klient- och patientsäkerheten ska kunna garanteras får tillsynsmyndigheten innan tjänsteenheten registreras i enlighet med 16 § 3 mom. och 20 § 2 mom. närmare utreda huruvida verksamhetsförutsättningarna har uppfyllts.

Tillsynsmyndigheten ska på ansökan av tjänsteproducenten besluta om registrering av tjänsteproducenten, registrering av tjänsteenheter och ändringar i eller avslag på registreringar. I registret antecknas sådana tjänsteproducenter och tjänsteenheter som uppfyller de lagstadgade kraven. Tillsynsmyndigheten kan vid behov i beslutet om införande i registret ställa sådana villkor som kompletterar skyldigheterna enligt denna lag eller någon annan social- och hälsovårdslag, som är nödvändiga för att garantera klient- och patientsäkerheten och som gäller de lokaler och den utrustning som används i tjänsteproduktionen, personalen, egenkontrollen, de uppgifterna som ska lämnas tillsynsmyndigheten, registrering för viss tid eller tjänsternas innehåll och tillvägagångssätten.

I ett beslut som gäller registrering av en gemensam tjänsteenhet ska det särskilt konstateras vem som är befullmäktigad tjänsteproducent.

22 §
Gemensam tjänsteenhet och den befullmäktigade tjänsteproducentens skyldigheter

Tjänsteproducenter får sinsemellan komma överens om att registrera en gemensam tjänsteenhet. De tjänsteproducenter som ingår i den gemensamma tjänsteenheten ska bland sig välja en befullmäktigad tjänsteproducent, som representerar de andra tjänsteproducenterna i den gemensamma tjänsteenheten vid tillsynsmyndigheten.

Den gemensamma tjänsteenheten ska registreras för alla de tjänsteproducenters räkning som verkar i tjänsteenheten utifrån de uppgifter den befullmäktigade tjänsteproducenten lämnar.

4 kap.

Egenkontroll

23 §
Tjänsteanordnarnas egenkontroll

Tjänsteanordnarna ska genom egenkontroll säkerställa att de sköter sina social- och hälsovårdsuppgifter i enlighet med lag. En tjänsteanordnare ska övervaka sin verksamhet så att social- och hälsovården till innehåll, omfattning och kvalitet svarar mot klienternas och patienternas behov och säkerhet. I sin verksamhet ska tjänsteanordnaren ta hänsyn till att tjänsterna för klienter inom socialvården och för patienter tillhandahålls jämlikt.

Utöver sin egen tjänsteproduktion ska tjänsteanordnarna inom ramen för sin egenkontroll övervaka att de avtal som de ingått med olika tjänsteproducenter iakttas samt styra och övervaka privata tjänsteproducenter och deras underleverantörer kontinuerligt då tjänster produceras. Tjänsteanordnaren ska säkerställa tillgången till egna tjänster och till de tjänster som anskaffats samt tjänsternas kontinuitet, säkerhet och kvalitet. Tjänsteanordnaren ska också följa att det finns tillräckligt med personal för social- och hälsovårdstjänsterna och att lokalerna och utrustningen är säkra och lämpliga för att tillhandahålla tjänsterna.

24 §
Tjänsteanordnarens skyldighet att styra och övervaka

Tjänsteanordnare ska styra och övervaka den tjänsteproduktion som omfattas av deras organiseringsansvar. Tjänsteanordnare ska säkerställa att de tjänsteproducenter som producerar tjänster som omfattas av deras organiseringsansvar har tillräckliga yrkesmässiga, operativa och ekonomiska förutsättningar att sköta produktionen av tjänster.

Bestämmelser om välfärdsområdenas skyldighet att styra och övervaka den tjänsteproduktion som omfattas av deras organiseringsansvar, rätt att av tjänsteproducenter och deras underleverantörer få uppgifter och utredningar som är nödvändiga för tillsynen och rätt att inspektera tjänsteproducenters och deras underleverantörers lokaler och utrustning finns i 10 § i lagen om välfärdsområden (611/2021).

25 §
Förfarande till följd av missförhållanden och brister som framkommit i egenkontrollen

Om det i en tjänsteproducents eller dess underleverantörs verksamhet framkommer missförhållanden eller brister, ska tjänsteanordnaren styra tjänsteproducenten eller vid behov be tjänsteproducenten och underleverantören lämna en redogörelse för saken inom en rimlig tidsfrist som tjänsteanordnaren sätter ut. När missförhållanden eller brister har framkommit ska tjänsteanordnaren kräva att de avhjälps inom en skälig tidsfrist som sätts ut av tjänsteanordnaren. Om det är fråga om missförhållanden eller brister som i väsentlig grad äventyrar klient- eller patientsäkerheten, ska tjänsteanordnaren kräva att de avhjälps omedelbart.

Om inte den som producerar tjänster för tjänsteanordnaren eller dennes underleverantör avhjälper missförhållandena eller bristerna inom den tidsfrist som tjänsteanordnaren satt ut, ska tjänsteanordnaren vid behov vidta åtgärder i enlighet med sitt avtal med tjänsteproducenten för att sänka ersättningen eller hålla inne betalningen av den. Om överträdelserna är väsentliga eller om de upprepas, ska tjänsteanordnaren vidta åtgärder för att säga upp eller häva avtalet.

Tjänsteanordnaren ska på lämpligt sätt dokumentera sina åtgärder enligt 1 och 2 mom.

26 §
Program för egenkontroll

En tjänsteanordnare och en sådan tjänsteproducent som tillhandahåller tjänster vid flera än en tjänsteenhet ska utarbeta ett program för egenkontroll i elektroniskt format i fråga om de uppgifter och tjänster som de ansvarar för och offentliggöra det i ett allmänt datanät eller på något annat sätt som främjar deras offentlighet. Tjänsteproducentens program för egenkontroll omfattar alla tjänsteproducentens tjänsteenheter.

I programmet för egenkontroll ska det bestämmas hur fullgörandet av de skyldigheter som avses i 23 § i fråga om tjänsteanordnaren och 27 § i fråga om tjänsteproducenten ordnas och genomförs. I programmet för egenkontroll ska det anges hur genomförandet, säkerheten och kvaliteten i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna samt genomförandet av jämlikhet i tjänsterna för klienterna och patienterna ska övervakas och hur observerade brister ska avhjälpas. En del av programmet för egenkontroll utgör också tjänsteenhetens planer för egenkontroll, som omfattar den dagliga verksamheten, och planer för läkemedelsbehandling.

Genomförandet av programmet för egenkontroll ska följas upp utifrån respons som regelbundet samlas in från de klienter och patienter som tillhandahålls tjänster, deras anhöriga och närstående samt från tjänsteenhetens personal.

Programmet för egenkontroll samt de iakttagelser som baserar sig på uppföljningen av programmet och åtgärder som baserar sig på iakttagelserna ska offentliggöras med fyra månaders mellanrum i det allmänna datanätet eller på andra sätt som främjar deras offentlighet.

Tjänsterna ska utvecklas utifrån de iakttagelser som gjorts vid uppföljningen av genomförandet av programmet för egenkontroll och utifrån uppföljningen av att den personal som deltar i kundarbetet är tillräcklig samt den respons som avses i 3 mom.

27 §
Tjänsteproducentens egenkontroll

En tjänsteproducent ska övervaka kvaliteten och ändamålsenligheten samt klient- och patientsäkerheten i sin egen och en underleverantörs verksamhet. För att säkerställa att den dagliga verksamheten är av god kvalitet, ändamålsenlig och säker och för uppföljning av att den personal som deltar i klient- och patientarbetet är tillräcklig ska tjänsteproducenten för varje tjänsteenhet utarbeta en plan för egenkontroll som omfattar alla de tjänster som produceras vid tjänsteenheten av tjänsteproducenten och för tjänsteproducentens räkning. En beskrivning av förfarandet för anmälan av farliga situationer och hur man kan dra lärdomar av dem ska ingå i planen för egenkontroll.

Då tjänsteenhetens plan för egenkontroll utarbetas och ändras ska tjänsteproducenten ta hänsyn till respons som regelbundet samlas in från de klienter och patienter som tillhandahålls tjänster vid enheten, deras anhöriga och närstående samt från tjänsteenhetens personal. Då tjänsteenhetens plan för egenkontroll utarbetas och ändras ska hänsyn också tas till tillsynsmyndigheternas styrning och beslut.

Tjänsteproducenten ska göra upp planen för egenkontroll i elektronisk form och offentliggöra den i det allmänna datanätet eller på något annat sätt som främjar planens offentlighet samt hålla planen för egenkontroll offentligt framlagd i tjänsteenheten. Genomförandet av den verksamhet som beskrivs i tjänsteenhetens plan för egenkontroll ska följas upp och de brister som observerats vid uppföljningen ska avhjälpas. En utredning om uppföljningen ska göras och de förändringar som görs till följd av den ska offentliggöras med fyra månaders mellanrum i det allmänna datanätet eller på något annat sätt som främjar deras offentlighet samt hållas offentligt framlagda i tjänsteenheten. Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras.

Tjänsteproducenten och ansvarspersonen svarar för att planen för egenkontroll genomförs i den dagliga verksamheten då tjänster produceras. Tjänsteproducentens personal säkerställer tjänsternas kvalitet och klient- och patientsäkerheten samt utvecklar tjänsterna inom ramen för tjänsteenhetens egenkontroll.

28 §
Tjänsteproducentens skyldighet och den som använder sig av arbetsgivarmodellen inom personlig assistans rätt att kontrollera straffregisterutdrag för arbetstagare inom socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Tjänsteproducenten ska och en i 11 § i lagen om funktionshinderservice avsedd person som använder sig av arbetsgivarmodellen inom personlig assistans har rätt att av en person som ska anställas begära att personen visar upp ett i 6 § 4 mom. i straffregisterlagen avsett straffregisterutdrag när personen första gången anställs i eller utnämns till ett sådant arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som under en ettårsperiod varar i sammanlagt minst tre månader och som permanent och huvudsakligen omfattar assistans, stöd eller vård av eller annan omsorg om äldre personer enligt 3 § 2 punkten i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) eller personer med funktionsnedsättning enligt 2 § 1 mom. i lagen om funktionshinderservice eller annat arbete i personlig kontakt med en äldre person eller en person med funktionsnedsättning. Detsamma gäller när en person första gången tilldelas sådana uppgifter. För minderåriga personer gäller i första hand lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. har en tjänsteproducent eller en i 11 § i lagen om funktionshinderservice avsedd person som använder sig av arbetsgivarmodellen inom personlig assitans rätt att begära att ett straffregisterutdrag visas upp innan en person anställs i en uppgift som varar högst tre månader.

I de fall som avses i 1 mom. förutsätts för utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande enligt statstjänstemannalagen (750/1994) att personen i fråga på begäran har visat upp ett straffregisterutdrag för myndigheten.

Om ett straffregisterutdrag inte finns att tillgå när en offentlig tjänsteproducent tillsätter en tjänst, ska valet vara villkorligt och bekräftas först när ett utdrag har visats upp. Den som villkorligt valts till tjänsten ska visa upp ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från delfåendet av beslutet om valet, eller inom en längre tidsfrist som den offentliga tjänsteproducent som tillsätter tjänsten av särskilda skäl beviljat. Om utdraget inte visas upp inom ovan avsedd tid, förfaller valet. Den offentliga tjänsteproducent som gjort det villkorliga valet fattar beslut om att valet ska bekräftas eller förfalla.

Det straffregisterutdrag som uppvisats för kontroll av brottslig bakgrund får inte vara äldre än sex månader.

I platsannonsen ska det nämnas att den som anställs ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. I personuppgifterna om den som visat upp ett straffregisterutdrag får endast antecknas att utdraget har visats upp samt datum för utdraget. Tjänsteproducenten eller någon annan som enligt denna lag har fått se straffregisterutdraget får inte kopiera det. Straffregisterutdraget ska utan dröjsmål återlämnas till den som uppvisat det. Uppgifter i straffregisterutdraget får inte röjas för andra än de som nödvändigtvis behöver dem för att besluta om en person ska tilldelas arbetsuppgifter bland äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Inbegripet i tystnadsplikten är att uppgifter inte får röjas för utomstående ens efter det att personen inte längre sköter det uppdrag där han eller hon fick informationen.

29 §
Tjänsteproducentens och personalens anmälningsskyldighet

Tjänsteproducenten ska trots sekretessbestämmelserna omedelbart underrätta tjänsteanordnaren och tillsynsmyndigheten om sådana missförhållanden som framkommer i tjänsteproducentens egen eller dennes underleverantörs verksamhet och som i väsentlig grad äventyrar klient- och patientsäkerheten samt om händelser, skador eller tillbud där klient- och patientsäkerheten har äventyrats allvarligt och om andra sådana brister som tjänsteproducenten inte har förmått eller inte förmår åtgärda genom egenkontroll.

En person som ingår i tjänsteanordnarens eller tjänsteproducentens personal eller arbetar med motsvarande uppgifter i ett uppdragsförhållande eller som underleverantör ska trots sekretessbestämmelserna utan dröjsmål underrätta ansvarspersonen för tjänsteenheten eller någon annan person som ansvarar för övervakning av verksamheten, om han eller hon i sina uppgifter upptäcker eller får kännedom om ett missförhållande eller en uppenbar risk för ett missförhållande vid tillhandahållandet av socialvård och hälso- och sjukvård för klienten eller patienten eller upptäcker eller får kännedom om en lagstridighet av annat slag.

Den som tagit emot anmälan ska underrätta tjänsteanordnaren eller tjänsteproducenten om saken. Tjänsteanordnaren, tjänsteproducenten och ansvarspersonen ska vidta åtgärder för att avhjälpa missförhållandet eller den uppenbara risken för ett missförhållande eller lagstridigheten av annat slag. Anmälan kan göras trots sekretessbestämmelserna.

Den som tagit emot anmälan ska och den som gjort anmälan får trots sekretessbestämmelserna underrätta tillsynsmyndigheten om saken, om missförhållandet eller den uppenbara risken för ett missförhållande eller lagstridigheten av annat slag inte avhjälps utan dröjsmål. Tillsynsmyndigheten kan besluta om åtgärder på det sätt som föreskrivs i 38 § eller meddela ett föreläggande enligt 39 § för att undanröja missförhållandet.

Den som gjort anmälan får inte bli föremål för negativa motåtgärder till följd av anmälan. Tjänsteproducentens eller ansvarspersonens förfarande ska betraktas som en förbjuden motåtgärd om anställningsvillkoren för en person i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande försämras eller om anställningen avslutas, den anställda permitteras eller missgynnas på annat sätt eller blir föremål för andra negativa följder för att han eller hon har gjort en sådan anmälan som avses i 2–4 mom. eller deltagit i utredningen av det ärende som anmälan gällt. Det är likaså förbjudet att hindra eller försöka hindra någon från att göra en anmälan som avses i 2–4 mom.

30 §
Tjänsteproducentens skyldighet att informera om personalens anmälningsskyldighet

Tjänsteproducenten ska informera sin personal om anmälningsskyldigheten och omständigheter i anslutning till tillämpningen av den. Anvisningar för förfaringssätten vid tillämpningen av anmälningsskyldigheten ska ingå i tjänsteenhetens plan för egenkontroll som avses i 27 §.

31 §
Bemyndigande att utfärda förordning samt föreskrifter

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser om det allmänna innehållet i samt utarbetandet och uppföljningen av programmet för egenkontroll.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får meddela närmare föreskrifter om innehållet i samt utarbetandet och uppföljningen av planen för egenkontroll.

5 kap.

Myndighetstillsyn över socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster

32 §
Myndighetstillsynen och styrningen i anknytning till tillsynen

Den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av samt tillsynen över verksamhet som grundar sig på denna lag ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Regionförvaltningsverket övervakar inom sitt verksamhetsområde lagenligheten i ordnandet och produktionen av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster och utövar styrning i samband med den. Regionförvaltningsverket övervakar inom sitt verksamhetsområde också den verksamhet som bedrivs av en i 11 § i lagen om funktionshinderservice avsedd person som använder sig av arbetsgivarmodellen inom personlig assitans i fråga om fullgörandet av skyldigheterna enligt 28 §.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården styr den verksamhet vid regionförvaltningsverket som syftar till att genomföra, samordna och förenhetliga tillsynen och därmed sammanhängande styrning. Oberoende av 2 mom. övervakar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att socialservicen och hälso- och sjukvårdstjänsterna ordnas och produceras lagenligt och utövar tillsynsrelaterad styrning om det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande frågor,

2) frågor som gäller verksamhetsområdena för flera regionförvaltningsverk eller hela landet,

3) frågor som har ett väsentligt samband med andra tillsynsärenden som behandlas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och gäller socialvård eller hälso- och sjukvård eller yrkesutbildade personer inom socialvård eller hälso- och sjukvård, och

4) frågor som regionförvaltningsverkets tjänstemän för tillsynsärenden är jäviga att behandla.

Närmare bestämmelser om arbetsfördelningen mellan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken vid tillsynen och vid därmed sammanhängande styrning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 §
Behandling av tillsynsärenden

Utifrån ett tillsynsärende som har kommit till tillsynsmyndighetens kännedom vidtar myndigheten de åtgärder som den anser befogade med tanke på säkerställandet av klient- eller patientsäkerheten eller efterlevnaden av lag.

Åtgärder i anslutning till tillsynen får prioriteras enligt hur brådskande och viktiga de är när klient- och patientsäkerheten eller andra omständigheter kräver det. Ett tillsynsärende som grundar sig på en händelse som ligger mer än två år tillbaka i tiden ska inte undersökas utan särskilda skäl.

Bestämmelser om klagomål finns i 8 a kap. i förvaltningslagen (434/2003) och bestämmelser om anmärkningar i 10 § i lagen om patientens ställning och rättigheter och i 23 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

34 §
Myndighetssamarbete

Tillsynsmyndigheterna ska vid behov samarbeta med varandra och med andra myndigheter när de sköter sina uppgifter enligt denna lag.

Tjänsteanordnaren ska trots sekretessbestämmelserna omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om sådana missförhållanden som framkommer i en tjänsteproducents eller dennes underleverantörs verksamhet och som i väsentlig grad äventyrar klient- och patientsäkerheten samt om händelser, skador eller tillbud där klient- och patientsäkerheten har äventyrats allvarligt och om sådana brister som inte har åtgärdats trots utövad styrning.

Om tillsynsmyndigheten i sin tillsynsverksamhet får vetskap om sådana missförhållanden eller brister som avses i 2 mom. i en tjänsteproducents eller dennes underleverantörs verksamhet, ska tillsynsmyndigheten på motsvarande sätt trots sekretessbestämmelserna omedelbart underrätta de tjänsteanordnare om saken åt vilka tjänsteproducenten producerar tjänster.

Tjänsteanordnaren och tillsynsmyndigheten ska trots sekretessbestämmelserna för kännedom sända varandra de inspektionsberättelser som de sammanställt om verksamheten hos en tjänsteproducent som producerar tjänster åt tjänsteanordnaren eller en underleverantör till en sådan tjänsteproducent. Inspektionsberättelsen får sändas med hjälp av tekniska gränssnitt.

Verksamhet enligt läkemedelslagen (395/1987), biobankslagen (688/2012), lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001), blodtjänstlagen (197/2005), lagen om klinisk prövning av läkemedel (983/2021) och lagen om medicintekniska produkter (719/2021) övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) och verksamhet enligt strålsäkerhetslagen (859/2018) av Strålsäkerhetscentralen. Om regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i sin tillsyn i funktioner som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska övervaka upptäcker sådana brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen som i väsentlig grad äventyrar klient- och patientsäkerheten ska de underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om saken. Brister och missförhållanden vid användning av strålning ska anmälas till Strålsäkerhetscentralen.

35 §
Styrnings- och utvärderingsbesök

Tillsynsmyndigheterna får i syfte att genomföra den styrning som avses i 32 § företa styrnings- och utvärderingsbesök hos en tjänsteproducent eller hos en tjänsteenhet som producerar socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster. Styrnings- och utvärderingsbesöket får också göras med hjälp av en teknisk anslutning eller i övrigt elektroniskt.

Vid tillsynsmyndighetens styrnings- och utvärderingsbesök ska eventuella risker som uppstår i verksamheten i första hand utvärderas och beaktas i samarbete med tjänsteanordnaren eller tjänsteproducenten och tjänsteanordnaren eller tjänsteproducenten vid behov styras till goda arbetsmetoder.

Det ska på förhand avtalas om styrnings- och utvärderingsbesök och programmet för dem med tjänsteanordnaren, tjänsteproducenten och den berörda tjänsteenheten. Tjänsteanordnaren, tjänsteproducenten och ansvarspersonen för tjänsteenheten kan begära styrnings- och utvärderingsbesök av tillsynsmyndigheten.

36 §
Inspektionsrätt

Tillsynsmyndigheten får inspektera tjänsteanordnarens verksamhet inom social- och hälsovård samt de lokaler, informationssystem och den utrustning som används i verksamheten och verksamheten, lokaler, informationssystem och utrustning hos tjänsteproducentens tjänsteenheter enligt denna lag. Inspektionen får förrättas utan förhandsanmälan. Inspektionen grundar sig på ett åläggande av tillsynsmyndigheten att förrätta inspektion. Ändring i ett åläggande att förrätta inspektion får inte sökas genom besvär. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan ålägga regionförvaltningsverket att förrätta inspektionen för verkets räkning. Inspektionen får också göras via teknisk anslutning eller annars på elektronisk väg.

Inspektören har rätt att få tillträde till alla lokaler där tjänster ordnas, tillhandahålls och genomförs. Utrymmen som används för boende av permanent natur får dock inspekteras endast om inspektionen är nödvändig för att trygga klientens eller patientens ställning och rättigheter samt ändamålsenliga tjänster.

Vid inspektionen ska oberoende av sekretessbestämmelserna alla de handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Inspektören ska trots sekretessbestämmelserna och utan avgift på begäran ges sådana kopior av handlingarna som är nödvändiga för inspektionen.

Inspektören har även rätt att göra bild- och ljudupptagningar under inspektionen. Bild- och ljudupptagningar av en klient eller patient får dock inte göras utan samtycke av denne eller av en laglig företrädare, om inte en upptagning är nödvändig för att genomföra tillsynen.

På inspektioner tillämpas i övrigt bestämmelserna om inspektion i 39 § i förvaltningslagen. Bestämmelser om straff för ingivande av osant intyg till myndighet finns i 16 kap. 8 § i strafflagen (39/1889).

37 §
Experter som medverkar i inspektionen

Inspektören kan biträdas av experter som behövs för inspektionen. Under inspektionen har experterna rätt att ta del av klient- eller patientuppgifter som omfattas av sekretess, om inspektionen inte på behörigt sätt kan genomföras utan att tillgång ges till uppgifter som omfattas av sekretess. På experterna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar i 40 kap. i strafflagen när de sköter uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

38 §
Administrativ styrning och uppmaning

Om en brist, felaktighet eller försummelse eller något annat missförhållande som upptäcks inom ordnandet, produktionen eller genomförandet av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster inte ger anledning till åtgärder enligt 39 §, kan tillsynsmyndigheten underrätta tjänsteanordnaren eller tjänsteproducenten, ansvarspersonen för tjänsteenheten eller den person som ansvarar för den felaktiga verksamheten om sin uppfattning om ett lagenligt förfarande eller göra de nämnda aktörerna uppmärksamma på att verksamheten ska ordnas och produceras på behörigt sätt samt på kraven på god förvaltning.

Tillsynsmyndigheten kan också uppmana tjänsteanordnaren eller tjänsteproducenten, ansvarspersonen för tjänsteenheten eller den person som ansvarar för den felaktiga verksamheten att avhjälpa bristen eller missförhållandet av annat slag. Om de åtgärder som avses ovan inte kan betraktas som tillräckliga med hänsyn till de omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av ärendet, kan tillsynsmyndigheten ge de nämnda aktörerna en anmärkning för framtiden.

39 §
Förelägganden och tvångsmedel

Om brister eller andra missförhållanden som äventyrar klient- eller patientsäkerheten upptäcks i ordnandet, produktionen eller genomförandet av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster eller om verksamheten i övrigt strider mot denna lag eller någon annan lag som gäller socialvården eller hälso- och sjukvården, får tillsynsmyndigheten meddela ett föreläggande om att bristerna eller missförhållandena ska avhjälpas. När föreläggandet meddelas ska det sättas ut en tid inom vilken de behövliga åtgärderna ska vidtas.

Tillsynsmyndigheten kan förplikta tjänsteanordnaren eller tjänsteproducenten att iaktta det föreläggande som anges ovan vid vite eller vid äventyr att verksamheten för tjänsteanordnaren eller tjänsteproducenten, dess tjänsteenhet eller en del av tjänsteenheten avbryts eller att användningen av en anordning eller utrustning som används i verksamheten avbryts. Om klient- eller patientsäkerheten så kräver kan tillsynsmyndigheten bestämma att en verksamhet enligt denna lag som tjänsteanordnaren eller tjänsteproducenten bedriver omedelbart ska avbrytas eller omedelbart förbjuda användningen av någon av tjänsteanordnarens eller tjänsteproducentens tjänsteenheter eller en del av en sådan eller av en viss anordning.

Tillsynsmyndighetens beslut om avbrytande av en verksamhet eller om förbud mot användningen av en tjänsteenhet eller en del av den, en anordning eller utrustning ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte sådan verksamhet som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och inte heller sådan verksamhet som avses i strålsäkerhetslagen och som övervakas av Strålsäkerhetscentralen.

40 §
Avförande av en tjänsteproducent ur registret

Tillsynsmyndigheten kan avföra en tjänsteproducent ur registret över tjänsteproducenter, om tjänsteproducenten inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering enligt 6–10 § och bristen är väsentlig.

Tillsynsmyndigheten kan ur registret över tjänsteproducenter avföra en enskild näringsidkare som verkar som tjänsteproducent, om denne helt förlorar sin rätt att utöva yrke eller om dennes rätt att utöva yrke begränsas, eller om rätten att utöva yrke till följd av ett brott har återkallats permanent eller för viss tid innan beslutet har vunnit laga kraft.

Innan tjänsteproducenten avförs ur registret ska tjänsteproducenten ges tillfälle att korrigera en sådan observerad brist i förutsättningarna för registrering som kan korrigeras.

En tjänsteproducent ska avföras ur registret över tjänsteproducenter också om tjänsteproducenten skriftligen begär det.

Tillsynsmyndigheten kan avföra registreringen av en tjänsteproducent om denne i sin verksamhet på ett väsentligt sätt brutit mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den. För att registreringen av en tjänsteproducent ska avföras krävs det dessutom att tillsynsmyndighetens tidigare anmärkningar och förelägganden inte har lett till att bristerna i verksamheten har korrigerats eller till att missförhållandena undanröjts.

Denna paragraf tillämpas inte när tjänsteproducenten är ett statligt sinnessjukhus, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, ett statlig affärsverk, ett välfärdsområde, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen eller en självständig offentligrättslig inrättning.

41 §
Avförande av registreringen av en tjänsteenhet

Tillsynsmyndigheten ska avföra en tjänsteenhet ur registret, om registreringen av den tjänsteproducent som ansvarar för tjänsteenheten avförs.

Registreringen av en tjänsteenhet avförs helt eller delvis ur registret över tjänsteproducenter, om tjänsteproducenten meddelar att tjänsteenhetens verksamhet eller en del av den har upphört eller om tjänsteproduktionen har avslutats.

Tillsynsmyndigheten kan avföra registreringen av en tjänsteenhet om registreringen har grundat sig på vilseledande eller felaktiga uppgifter som tjänsteproducenten har lämnat och den uppgift som lämnats är väsentlig i bedömningen av verksamhetsförutsättningarna enligt 2 kap. eller om tjänsten inte till väsentliga delar uppfyller de verksamhetsförutsättningar som anges och tidigare anmärkningar eller förelägganden inte har lett till att bristerna i verksamheten korrigerats eller till att missförhållandena undanröjts.

42 §
Konsekvenser av avförande ur registret

Om tillsynsmyndigheten har avfört tjänsteproducenten eller tjänsteenheten ur registret över tjänsteproducenter, får tjänsteproducenten inte fortsätta sin verksamhet vid tjänsteenheten.

Om tillsynsmyndigheten avför en befullmäktigad tjänsteproducent ur registret, ska tillsynsmyndigheten uppmana de andra tjänsteproducenterna i den gemensamma tjänsteenheten att meddela en ny befullmäktigad tjänsteproducent inom den tidsfrist som tillsynsmyndigheten har gett och som är högst 60 dagar. Om ingen anmälan om en ny befullmäktigad tjänsteproducent lämnas inom den tidsfrist som tillsynsmyndigheten har gett, avförs registreringen av den gemensamma tjänsteenheten och den gemensamma tjänsteverksamheten upphör.

6 kap.

Ändringssökande

43 §
Ändringssökande

Bestämmelser om ändringssökande i beslut som tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna lag finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I den administrativa styrning eller den uppmaning som avses i 38 § i denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

Vid ändringssökande tillämpas på beslut om föreläggande och utdömande av vite och om hot om avbrytande och verkställighet av hotet viteslagen (1113/1990).

En befullmäktigad tjänsteproducent har rätt att söka ändring för de andras räkning i ett beslut som gäller en gemensam tjänsteenhet.

44 §
Verkställighet

Ett beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket som gäller avbrytande av verksamhet, förbud att använda en tjänsteenhet eller en del av den eller en anordning eller utrustning eller avförande av registrering får verkställas omedelbart trots ändringssökande om det är nödvändigt med tanke på klient- och patientsäkerheten. Ett beslut eller föreläggande om att avbryta verksamheten samt om att använda en tjänsteenhet eller en del av den eller en anordning eller utrustning kan meddelas muntligen i samband med inspektion. Ett beslut eller ett föreläggande som meddelats muntligen ska snarast möjligt meddelas skriftligen.

Då socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster produceras ska ett beslut om registrering iakttas trots ändringssökande.

Besvärsmyndigheten kan förbjuda att beslutet verkställs eller bestämma att verkställigheten ska avbrytas.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

45 §
Rätt till information

Social- och hälsovårdsministeriet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket har rätt att utan avgift och trots sekretessbestämmelserna av tjänsteanordnaren, producenter av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, yrkesutbildade personer inom socialvården, skattemyndigheterna och utsökningsmyndigheterna, Enheten för utredning av grå ekonomi, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Patientförsäkringscentralen, trafik- och patientskadenämnden, statliga enheter för hälso- och sjukvård, statens skolhem, fängelser, Brottspåföljdsmyndigheten, försvarsmakten, arbets- och näringsbyråer, byggnadstillsyns-, miljö-, tull- och polismyndigheterna, Rättsregistercentralen, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter samt apotek få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av sina uppgifter enligt denna lag.

Tillsynsmyndigheterna har rätt att utan avgift och trots sekretessbestämmelserna få nödvändiga uppgifter ur utsökningsregistret och näringsförbudsregistret.

Uppgifterna kan lämnas ut också med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. Innan det tekniska gränssnittet öppnas ska behörigt skydd för uppgifterna säkerställas.

De aktörer som avses i 1 mom. har rätt att också utan tillsynsmyndighetens begäran och trots sekretessbestämmelserna underrätta tillsynsmyndigheten om en omständighet som kan äventyra klient- och patientsäkerheten eller som kan inverka på bedömningen enligt 6 § av den tjänsteproducent som övervakas.

Tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten är skyldiga att till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket utan avgift och trots sekretessbestämmelserna lämna sådana uppgifter och utredningar om sin verksamhet inom social- och hälsovård som är nödvändiga för att genomföra styrnings- och tillsynsuppgiften.

46 §
Utlämnande av uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller i någon annan lag har tillsynsmyndigheterna rätt att trots sekretessbestämmelserna till varandra utlämna nödvändiga uppgifter och utredningar som behövs för skötseln av sina uppgifter enligt denna lag. Uppgifter och utredningar kan lämnas ut också med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. Innan det tekniska gränssnittet öppnas ska behörigt skydd för uppgifterna säkerställas.

Tillsynsmyndigheten får trots sekretessbestämmelserna meddela polisen sådana uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för att hindra en gärning som hotar liv eller hälsa, om tillsynsmyndigheten då den fullgör uppgifter enligt denna lag har fått information om sådana omständigheter som ger skäl att misstänka att någon riskerar att bli utsatt för nämnda hot eller gärning. Tillsynsmyndigheten får trots sekretessbestämmelserna dessutom meddela polisen eller åklagaren sådana uppgifter om en tjänsteproducent eller en person i en tjänsteproducents tjänst som tillsynsmyndigheten fått tillgång till då den fullgjort sina uppgifter enligt denna lag och andra uppgifter som är nödvändiga för att utreda ärendet, om det på grund av uppgifterna finns skäl att misstänka tjänsteproducenten eller en person i tjänsteproducentens tjänst för ett brott för vilket maximistraffet är fängelse i minst fyra år eller om ett synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver att ärendet utreds.

47 §
Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter får tillsynsmyndigheten genom en teknisk anslutning, utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, ur det riksomfattande registret över tjänsteproducenter

1) till Folkpensionsanstalten lämna ut de uppgifter om producenter av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster som behövs vid beviljandet av sjukförsäkrings-, pensions- och handikappförmåner samt andra uppgifter om tjänsteproducenternas verksamhet för fastställande av taxor för sjukförsäkringsersättningen och utvecklande av ersättningssystemet,

2) till Institutet för hälsa och välfärd lämna ut sådana uppgifter om producenter av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster som behövs för statistikändamål och annan lagstadgad verksamhet,

3) till Skatteförvaltningen lämna ut sådana uppgifter som behövs för skötseln av uppgifter som avses i 2 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010),

4) till Utsökningsverket lämna ut sådana uppgifter som behövs för skötseln av uppgifter som avses i utsökningsbalken (705/2007),

5) till Pensionsskyddscentralen lämna ut sådana uppgifter som behövs för den övervakning av iakttagandet av försäkringsskyldigheten enligt arbetspensionslagarna som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006),

6) till Olycksfallsförsäkringscentralen lämna ut sådana uppgifter som behövs för den tillsyn över försäkringsskyldigheterna som avses i 177 § 1 mom. och 179 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015),

7) till den i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) avsedda arbetarskyddsmyndigheten lämna ut sådana uppgifter som behövs för lagstadgade tillsynsuppgifter som gäller arbetarskyddet, samt

8) lämna ut sådana uppgifter som behövs i en annan myndighets lagstadgade statistikförings-, planerings- och utredningsuppgift eller i en annan myndighetsuppgift som motsvarar dem, när uppgifterna anges i denna lag eller i en förordning som utfärdats med stöd av den.

Innan det tekniska gränssnittet öppnas ska den myndighet som begär uppgifterna visa upp en utredning om att uppgifterna kommer att skyddas på behörigt sätt.

48 §
Handräckning

Polisen är skyldig att avgiftsfritt ge Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket handräckning för genomförande av inspektioner enligt 36 § och avbrytande och förbud enligt 39 § samt för utövande av rätten till information enligt 45 §.

49 §
Ersättning för kostnader vid registrering

Bestämmelser om avgifter för beslut om registrering enligt 21 § finns i 4 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Regionförvaltningsverken ska till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården betala en sådan andel av avgifterna för registrering som täcker kostnaderna för åtgärder i samband med registrering av tjänsteproducenter.

50 §
Olovlig utövning av ett yrke inom socialvården

Den som utan laglig rätt är verksam som en sådan yrkesutbildad person inom socialvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ska för olovlig utövning av ett yrke inom socialvården dömas till böter.

För olovlig utövning av ett yrke inom socialvården ska dömas också den som utan ett sådant beslut om registrering som föreskrivs i 21 § i denna lag bedriver verksamhet som tjänsteproducent inom socialvården eller driver en tjänsteenhet inom socialvården.

51 §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården finns i 44 kap. 3 § i strafflagen.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som en tillsynsmyndighet har meddelat med stöd av 39 § i denna lag ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om produktion av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster dömas till böter.

8 kap.

Ikraftträdande

52 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. För statens sinnessjukhus, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, statliga affärsverk, välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen, självständiga offentligrättsliga inrättningar eller evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan eller en församling eller kyrklig samfällighet inom de kyrkorna träder dock 3 kap. i lagen i kraft den 1 januari 2026.

53 §
Bestämmelser som upphävs

Genom denna lag upphävs lagen om privat socialservice (922/2011), lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och 6 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovård, 47–49 § i socialvårdslagen, 8 § 3 och 4 mom. i hälso- och sjukvårdslagen, 80 § 2 mom. i barnskyddslagen (417/2007), 3 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), 2, 33 a–33 c § i mentalvårdslagen (1116/1990), 23 och 24 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, 3 kap. i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (1635/2015) och 6 § 2 och 3 mom. och 10 a–10 f § i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987).

54 §
Behandling av anhängiga ärenden

På behandlingen av anmälningar, ansökningar om tillstånd och tillsynsärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas denna lag.

En tjänsteproducent som före ikraftträdandet av denna lag har gjort en anmälan enligt 11 § i lagen om privat socialservice och en självständig yrkesutövare som har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 9 a § i lagen om privat hälso- och sjukvård får fortsätta sin verksamhet med iakttagande av bestämmelserna i denna lag, tills ett registreringsbeslut enligt denna lag har fattats.

55 §
Registrering av tidigare tillstånd och gjorda anmälningar

Ett tillstånd som beviljats eller en anmälan som registrerats för privat socialservice eller privat hälso- och sjukvård enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket ska dock inom tre år från ikraftträdandet av lagen på tjänstens vägnar och utan avgift ändra tillstånd som beviljats och registreringar som gjorts för tjänsteproducenter inom dess verksamhetsområde före ikraftträdandet till registreringar av tjänsteproducenter och tjänsteenheter enligt denna lag.

Om det sker väsentliga förändringar i en verksamhet för vilken tillstånd eller registrering beviljats med stöd av en tidigare lag, ska tillsynsmyndigheten i samband med behandlingen av anmälan på tjänstens vägnar ändra tillståndet eller registreringen till en registrering enligt denna lag som omfattar tjänsteproducentens alla tjänsteenheter.

56 §
Registrering av offentliga tjänsteproducenter

En offentlig tjänsteproducent enligt 52 § 1 mom. får trots 5 § fortsätta sin verksamhet efter den 1 januari 2024 med iakttagande av bestämmelserna i denna lag. En offentlig tjänsteproducent ska till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter som avses i 16 § innan 3 kap. i denna lag träder i kraft den 1 januari 2026. Uppgifterna förs in i det riksomfattande registret över tjänsteproducenter (Soteri) utan avgift senast den 31 december 2028.

Om den anmälan som avses i 1 mom. lämnas in efter den 1 januari 2026 eller om det efter att den anmälan som avses i 1 mom. lämnats in sker väsentliga förändringar i en offentlig tjänsteproducents verksamhet eller om den offentliga tjänsteproducenten registrerar en ny tjänsteenhet, tillämpas på behandlingen av en sådan anmälan 5 § och 3 kap. i denna lag.

57 §
Tidigare hänvisningsbestämmelser

Om det i någon annan lag eller förordning finns hänvisningar till lagen om privat socialservice eller lagen om privat hälso- och sjukvård ska hänvisningen efter ikraftträdandet av denna lag avse denna lag.

RP 299/2022
ShUB 54/2022
RSv 315/2022

Helsingfors den 14 april 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.