709/2023

Helsingfors den 14 april 2023

Lag om ändring av 21 c § i lagen om medicinsk forskning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om medicinsk forskning (488/1999) rubriken för 21 c § och 21 c § 1 mom., sådana de lyder i lag 984/2021, och

fogas till 21 c §, sådan den lyder i lag 984/2021, ett nytt 6 mom. som följer:

21 c §
Användning av uppgifter som gäller patienter vid forskning

Bestämmelser om de anteckningar som ska göras i journalhandlingar och om förvaringen av journalhandlingar finns i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023).


De informationssystem som används vid behandlingen av patientuppgifter ska uppfylla kraven på informationssäkerhet enligt dataskyddsförordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 246/2022
ShUB 48/2022
RSv 300/2022

Helsingfors den 14 april 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.