508/2023

Helsingfors den 23 mars 2023

Lag om ändring av 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) 3 § 4 mom., sådant det lyder i lag 792/2017, och

fogas till 3 §, sådan den lyder i lagarna 1333/2011, 1218/2016, 792/2017 och 1474/2019, ett nytt 5 mom., som följer:

3 §
Förordnande av ordförandena och medlemmarna

Den som föreslås bli medlem i besvärsnämnden ska innan den utnämns till uppdraget lämna social- och hälsovårdsministeriet en sådan redogörelse för sina bindningar som avses i 8 a § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994). Den som har utnämnts till medlem ska dessutom sända redogörelsen för kännedom till besvärsnämnden. Sker det förändringar i bindningarna under uppdraget ska medlemmen utan dröjsmål anmäla detta till social- och hälsovårdsministeriet och till besvärsnämnden. En medlem ska även annars lämna motsvarande redogörelse, om social- och hälsovårdsministeriet eller besvärsnämnden begär en sådan.

Bestämmelser om registrering av uppgifter som gäller bindningar finns i lagen om ett register över bindningar och bisysslor (507/2023).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 301/2022
ShUB 51/2022
RSv 308/2022

Helsingfors den 23 mars 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.