336/2023

Helsingfors den 3 mars 2023

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) 13 § 2 mom. och 3 mom. 8 punkten samt 50 § 1 mom., sådana de lyder, 13 § 2 mom. i lag 1330/2014, 13 § 3 mom. 8 punkten i lag 449/2016 och 50 § 1 mom. i lag 920/2021, samt

fogas till 13 § 3 mom., sådant det lyder i lag 449/2016, 748/2022 och 1195/2022, en ny 9 punkt och till 49 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1345/2021, ett nytt 3 mom. som följer:

13 §
Meddelande av anvisningar och uppmaningar

Om de risker eller olägenheter som följer av förhållanden som strider mot bestämmelserna är mer än obetydliga i de fall som avses i 3 mom., ska inspektören i stället för en anvisning ge en skriftlig uppmaning att undanröja eller rätta till de förhållanden som strider mot bestämmelserna. Om arbetsgivaren inte iakttar den i 1 mom. avsedda anvisningen, kan inspektören dessutom ge en skriftlig uppmaning i ärenden som avses i 3 mom. 1–8 punkten.

En uppmaning kan meddelas i fråga om


8) skyldigheten att lämna uppgifter till företrädare för personalen enligt 12 § i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) eller om arbetarskyddsmyndighetens rätt att få information enligt 17 § 1, 2, 4 eller 5 mom. i den lagen,

9) skyldigheten att betala minst den lön som följer av lag och det allmänbindande kollektivavtal som tillämpas på arbetet och vars grund och belopp kan konstateras entydigt.


49 §
Anmälan till andra myndigheter

Arbetarskyddsmyndigheten ska till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten anmäla observationer som gjorts vid tillsynen i fråga om en byggnads inomhusklimat, utifrån vilka de skyldigheter att avhjälpa eller begränsa en sanitär olägenhet som avses i 27 § i hälsoskyddslagen (763/1994) sannolikt inte har iakttagits. Arbetarskyddsmyndigheten ska på motsvarande sätt till kommunens byggnadstillsynsmyndighet anmäla observationer om en byggnads inomhusklimat utifrån vilka den skyldighet att underhålla byggnaden som avses i 166 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) sannolikt inte har iakttagits i fråga om de krav som gäller hälsan. En anmälan behöver emellertid inte göras, om det är uppenbart onödigt.

50 §
Polisanmälan och behandling av anmälan

Finns det sannolika skäl att misstänka att någon har begått en gärning som utgör brott enligt en lag som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn eller enligt 25 kap. 3 eller 3 a §, 36 kap. 1, 2, 6 eller 7 §, 44 kap. 1 § 1 mom. 3 eller 8–10 punkten eller 47 kap. i strafflagen (39/1889), ska arbetarskyddsmyndigheten anmäla detta till polisen för förundersökning. Anmälningsskyldigheten i fråga om gärningar som avses i 25 kap. 3 och 3 a §, 36 kap. 1, 2, 6 eller 7 § samt 44 kap. 1 § 1 mom. 3 och 9 punkten i strafflagen gäller bara fall där någon har handlat i strid med lagstiftning som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn. Anmälan behöver emellertid inte göras om gärningen med beaktande av omständigheterna ska anses vara ringa och allmänt intresse inte kräver att en anmälan görs.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 303/2022
AjUB 23/2022
RSv 265/2022

Helsingfors den 3 mars 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.