333/2023

Helsingfors den 3 mars 2023

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen (729/2018) 2 § 21 punkten, 10 §, rubriken för 89 § och 89 § 2 mom., 156 § 1 mom. och 184 § 1 mom., av dem 2 § 21 punkten sådan den lyder i lag 95/2021 samt rubriken för 89 §, 89 § 2 mom. och 156 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1040/2020, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


21) fordon en i 2 § 1 punkten i fordonslagen (82/2021) avsedd anordning som är avsedd för färd på marken och som inte löper på skenor samt ett i 2 § 18 punkten i militärfordonslagen (332/2023) avsett militärfordon,


10 §
Fri passage för utryckningsfordon och processioner

En vägtrafikant ska oberoende av de skyldigheter som anges med trafikanordningar lämna fri passage åt utryckningsfordon som avger larm- och ljussignaler eller en kortege som leds av ett polisfordon, ett fordon inom Försvarsmakten eller ett fordon inom Gränsbevakningsväsendet och som avger nämnda signaler. Den som ska lämna fri passage ska vid behov köra till sidan eller stanna.

En vägtrafikant får inte bryta eller hindra en kortege, en grupp av barn under ledares uppsikt eller en ordnad procession i rörelse. Detta gäller dock inte förare av utryckningsfordon som avger larm- och ljussignaler.

89 §
Terrängtrafik och fordon inom Försvarsmakten

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också på användningen av fordon inom Försvarsmakten och fordonskombinationer där de ingår. Bestämmelser om sådana undantag som är nödvändiga av försvarsskäl från bestämmelserna i detta kapitel om användning av fordon inom Försvarsmakten eller fordonskombinationer där de ingår får utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Föreskrifter om användning av fordon inom Försvarsmakten och fordonskombinationer där de ingår som avviker från Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter får meddelas genom en föreskrift av huvudstabens tekniska granskningsavdelning, om det är nödvändigt till följd av deras särskilda användningsändamål eller konstruktion.


156 §
Andra lyktor

På utryckningsfordon får en varningslykta som avger ett blinkande blått ljus användas när ett brådskande uppdrag utförs med fordonet eller när det annars behövs för att varna den övriga trafiken. På polisfordon, Tullens fordon, Gränsbevakningsväsendets fordon och fordon inom Försvarsmakten får det också användas en sådan varningslykta, även om fordonet inte är ett utryckningsfordon. En sådan varningslykta får också användas på sådana fordon som polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet eller Försvarsmakten använder men som inte är utryckningsfordon.


184 §
Undantag från skyldigheten att iaktta trafikregler, trafikanordningar och bestämmelser om användningen av fordon

En vägtrafikant får låta bli att iaktta trafikregler, skyldigheter som trafikanordningar anger, påbud, begränsningar eller förbud, eller bestämmelser om användningen av fordon, med iakttagande av särskild försiktighet och om uppdraget kräver det

1) som förare av eller passagerare i ett utryckningsfordon,

2) i polisuppgifter, tulluppgifter eller gränsbevakningsuppgifter,

3) i Försvarsmaktens förundersökningsuppdrag eller uppdrag enligt 86 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014), personskyddsuppgifter enligt 18 a § i lagen om försvarsmakten (551/2007) eller militärunderrättelsemyndigheters uppdrag inom militär underrättelseinhämtning, eller

4) som förare av ett fordon som hör till en kortege som leds av ett fordon som tillhör polisen eller Gränsbevakningsväsendet eller som tillhör Försvarsmakten och används i personskyddsuppgifter.Denna lag träder i kraft den 15 mars 2023.

RP 221/2022
FsUB 7/2022
RSv 253/2022

Helsingfors den 3 mars 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.