288/2023

Helsingfors den 3 mars 2023

Lag om ändring av 73 § i livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 73 § i livsmedelslagen (297/2021) ett nytt 5 mom. som följer:

73 §
Andra avgifter som tas ut för den kommunala livsmedelstillsynen

Livsmedelsverket betalar av statens medel ersättning till kommunen för utförandet av i 27 § 5 mom. avsedda avtalsbaserade uppgifter i anknytning till köttbesiktning och annan livsmedelstillsyn. Grunden för ersättningen är de direkta kostnader som förorsakats kommunen. Ersättningen får inte överskrida beloppet av de faktiska kostnader som uppgifterna har förorsakat kommunen. Närmare bestämmelser om ersättningsgrunderna och om det förfarande som ska iakttas vid betalningen av ersättning får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 83/2022
JsUB 21/2022
RSv 269/2022

Helsingfors den 3 mars 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.