236/2023

Helsingfors den 16 februari 2023

Lag om ändring av 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 33 § 2 mom., sådant det lyder i lag 853/2020, som följer:

33 §
Ändringssökande

Vid sökande av ändring i andra beslut och beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I beslut av statsrådets allmänna sammanträde söks dock ändring genom besvär hos den regionala förvaltningsdomstolen.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

På sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 93/2022
LaUB 25/2022
RSv 252/2022

Helsingfors den 16 februari 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.