8/2023

Helsingfors den 5 januari 2023

Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i hälsoskyddsförordningen (1280/1994) 8 §, sådan den lyder i förordning 207/2006, och

fogas till 4 §, sådan den lyder i förordning 207/2006, ett nytt 6 mom., till förordningen en ny 10 §, i stället för den 10 § som upphävts genom förordning 207/2006, nya 10 a–10 c § samt en bilaga som följer:

4 §
Anmälan och dess innehåll

I den anmälan om vattendistributionsområde som avses i 18 a § i hälsoskyddslagen ska de uppgifter som avses i 8 § i denna förordning anges. I fråga om punkterna 5−7 i den paragrafen gäller anmälningsskyldigheten endast sådana verksamhetsutövare som själva tar eller behandlar vatten. Om ägaren av en vattentäkt eller vattencistern som är i gemensam användning inte har ett FO-nummer, behöver den uppgift som avses i 2 punkten i den paragrafen inte ingå i anmälan.

3 kap.

Hushållsvatten

8 §
Innehållet i en ansökan som gäller verksamheten vid en anläggning som levererar hushållsvatten

Av en i 18 § i hälsoskyddslagen avsedd ansökan som gäller verksamheten vid en anläggning som levererar hushållsvatten ska åtminstone följande uppgifter framgå:

1) anläggningens namn, hemort och kontaktuppgifter,

2) anläggningens FO-nummer,

3) för varje vattendistributionsområde genomsnittlig och maximal årlig mängd hushållsvatten som dagligen levereras till anläggningens vattendistributionsområden samt vattenmängdens variationer under olika årstider,

4) för varje vattendistributionsområde genomsnittligt och maximalt årligt antal hushållsvattenanvändare i vattendistributionsområdena samt användarantalets variationer under olika årstider,

5) en kopia av det tillstånd för uttag av vatten som avses i 3 kap. 3 § i vattenlagen (587/2011),

6) namnet på det grundvattenområde eller den ytvattenförekomst som används för anskaffning av råvatten och den kod för området eller förekomsten som antecknats i det datasystem för miljövårdsinformation som avses i 222 § i miljöskyddslagen,

7) råvattenkvaliteten, som kan påverka hushållsvattnets hygieniska kvalitet eller användbarhet,

8) kvaliteten på det vatten som köps och kontaktuppgifterna för den anläggning som säljer vattnet, om vatten köps,

9) vattenbehandlingen och de kemikalier som används i den,

10) kvaliteten på det vatten som levereras för att användas som hushållsvatten,

11) en redogörelse för kompetensen och den anläggningstekniska och hushållsvattenhygieniska kompetens som avses i 20 b § i hälsoskyddslagen hos de personer som arbetar vid anläggningen och som utför åtgärder som påverkar hushållsvattnets kvalitet,

12) ett förslag om övervakning enligt 20 § 1 mom. 1 punkten i hälsoskyddslagen,

13) anläggningens plan för egenkontroll,

14) en tidsplan för utarbetande av en i 15 a § 2 mom. i lagen om vattentjänster (119/2001) avsedd plan för beredskap för störningssituationer, om sökanden är ett sådant vattentjänstverk som avses i lagen om vattentjänster,

15) andra än i 1–14 punkten avsedda behövliga uppgifter för att bedöma kvaliteten på hushållsvattnet.

10 §
Undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten

Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag enligt 17 a § i hälsoskyddslagen från uppfyllandet av de kemikaliska kvalitetskraven på hushållsvatten, om

1) det är fråga om ett nytt tillrinningsområde för en uttagspunkt som är avsett för uttag av hushållsvatten och som används av en anläggning som levererar hushållsvatten och godkänts med stöd av 18 § i hälsoskyddslagen eller en sådan verksamhetsutövare som har gjort en anmälan enligt 18 a § i den lagen,

2) det i tillrinningsområdet för en uttagspunkt upptäcks en ny källa till förorening av råvatten, eller en ny parameter som påverkar hushållsvattnets hygieniska kvalitet nyligen har eftersökts eller påvisats, eller

3) det inom tillrinningsområdet för en uttagspunkt har inträffat en oförutsedd och exceptionell situation som kan leda till tillfällig avvikelse i fråga om en parameter som gäller kvalitetskrav på hushållsvatten.

En avvikande koncentration av en parameter som gäller kemiska kvalitetskrav får uppgå till högst en och en halv gånger parameterns gränsvärde. Regionförvaltningsverket får dock godkänna en högre koncentration, om det finns särskilda skäl till detta.

Undantaget ska begränsas till en så kort period som möjligt, dock högst tre år. Av grundad anledning kan regionförvaltningsverket bevilja undantag också i andra fall än de som avses i 1 mom., om det är fråga om ett vattendistributionsområde där det i genomsnitt används mindre än 10 kubikmeter hushållsvatten per dygn eller för mindre än 50 personers behov.

10 a §
Innehållet i ansökan om undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten

Verksamhetsutövaren ska i en ansökan om undantag lämna följande uppgifter:

1) det vattendistributionsområde som undantaget gäller,

2) genomsnittlig och maximal vattenmängd som dagligen levereras till vattendistributionsområdet,

3) antalet hushållsvattenanvändare inom vattendistributionsområdet,

4) de livsmedelslokaler till vilka hushållsvatten levereras och för vilka vattenkvaliteten är av avgörande betydelse,

5) den parameter i fråga om vars gränsvärde undantag söks,

6) den maximala koncentration för vilken ansökan om undantag söks,

7) skälet till undantaget,

8) undantagets varaktighet,

9) tidigare kontrollundersökningsresultat avseende parametern,

10) en plan för kontroll av vattenkvaliteten, med ökad övervakningsfrekvens vid behov.

11) en plan för avhjälpande åtgärder med tidsplan och kostnadskalkyl.

10 b §
Förfarandet för undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten

På begäran av regionförvaltningsverket ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten lämna regionförvaltningsverket ett utlåtande om ansökan om undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten, av vilket framgår myndighetens ståndpunkt i fråga om undantagets varaktighet samt en redogörelse för de förelägganden som meddelats med stöd av 20 § 3 mom. i hälsoskyddslagen. Om det behövs ändringar i vattenförsörjningen för att vattnets kvalitet ska uppfylla kraven i hälsoskyddslagen, ska regionförvaltningsverket begära ett utlåtande om alternativa sätt att ordna vattenförsörjningen av närings-, trafik- och miljöcentralen. Dessutom ska regionförvaltningsverket av den kommunala tillsynsmyndighet som avses i 5 § 2 mom. 2 punkten i livsmedelslagen vid behov begära ett utlåtande om vilka följder det sökta undantaget har för livsmedelssäkerheten.

Regionförvaltningsverket ska i beslutet om undantag omfatta

1) de uppgifter som avses i 10 a §,

2) en motivering till den avvikande koncentration som verket har godkänt,

3) ett åläggande om en redogörelse för vilka framsteg som har gjorts i fråga om vattnets kvalitet och de avhjälpande åtgärderna som ska lämnas till regionförvaltningsverket i slutet av undantagsperioden.

Regionförvaltningsverket ska sända sitt beslut om undantag för kännedom till social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Om regionförvaltningsverket begärt ett utlåtande av en tillsynsmyndighet som avses i livsmedelslagen ska ett beslut om beviljat undantag också meddelas tillsynsmyndigheten för kännedom.

Av grundad anledning kan regionförvaltningsverket bevilja undantag för en andra period som omfattar högst tre år. Verksamhetsutövaren ska lämna en ansökan om den andra perioden till regionförvaltningsverket minst tre månader innan det första undantaget löper ut. Ansökan ska omfatta de uppgifter som avses i 10 a § och den redogörelse som avses i 2 mom. 3 punkten i denna paragraf. Regionförvaltningsverket ska minst en månad innan det planerade undantaget börjar gälla sända redogörelsen i fråga och motiveringarna till beviljande av undantag för en andra period till Institutet för hälsa och välfärd, som ska förmedla uppgifterna till Europeiska kommissionen.

10 c §
Dataset

De dataset som ska utarbetas med stöd av 21 § i hälsoskyddslagen gäller

1) riskhantering avseende tillrinningsområden för uttagspunkter varifrån det för framställning av hushållsvatten för att användas som hushållsvatten tas minst 10 kubikmeter vatten per dygn eller för minst 50 personers behov,

2) åtgärder för att förbättra tillgången till och främja användningen av hushållsvatten,

3) riskhantering avseende vatteninstallationer i byggnader som används som prioriterade fastigheter,

4) bristande uppfyllelse av parametrarna för kvalitetskrav på hushållsvatten och relaterade avhjälpande åtgärder,

5) störningssituationer som gäller hushållsvatten som har varat i mer än tio dagar i följd och som berört mer än 1 000 vattenanvändare,

6) beviljade undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten,

Vid sammanställningen av den information som ska läggas till i dataseten ska åtminstone det datamaterial som anges i bilagan användas. Sekretessbelagda uppgifter får inte inkluderas i dataseten.

De dataset som avses i 1 mom. 1–3 punkten ska uppdateras vart sjätte år och de dataset som avses i 4–6 punkten ska uppdateras årligen.


Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2023.

Institutet för hälsa och välfärd ska utarbeta det dataset som avses i 10 c § 1 mom. 1 punkten senast den 12 juli 2027.

Institutet för hälsa och välfärd ska utarbeta de dataset som avses i 10 c § 1 mom. 2 och 3 punkten senast den 12 januari 2029.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 (32020L2184), EUT nr L 435, 23.12.2020, s. 1

Helsingfors den 5 januari 2023

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Jarkko Rapala

Bilaga

Datamaterial som ska användas vid utarbetandet av dataset

1. Dataset om riskhantering avseende tillrinningsområden för uttagspunkter:

Följande uppgifter som registrerats i det datasystem för miljövårdsinformation som avses i 222 § i miljöskyddslagen:

a) de uppgifter per vattenförekomst om grundläggande åtgärder och kompletterande åtgärder inom vattenvården som avses i 24 och 25 § i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006),

b) de resultat av kontrollen av råvattnets kvalitet som avses i 15 § 2 mom. i lagen om vattentjänster.

2. Dataset om riskhantering avseende vatteninstallationer i byggnader som används som prioriterade fastigheter:

a) de uppgifter om åtgärder för att förebygga, eliminera eller minska risker som avses i 19 b § 2 mom. i hälsoskyddslagen,

b) de resultat av kontrollen av vattnets kvalitet som registrerats med stöd av 19 b § 4 mom. i hälsoskyddslagen.

3. Dataset om bristande uppfyllelse av parametrarna för kvalitetskrav på hushållsvatten och relaterade avhjälpande åtgärder:

a) de resultat av kontrollundersökningar av hushållsvatten som registrerats i datasystemet med stöd av 20 § 2 mom. i hälsoskyddslagen.

4. Störningssituationer som gäller hushållsvatten:

a) anmälningar om utredning av epidemier som gjorts med stöd av 20 a § 2 mom. i hälsoskyddslagen,

b) störningssituationer som gäller hushållsvatten och som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har anmält till regionförvaltningsverket.

5. Dataset om beviljade undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten:

a) undantag som beviljats med stöd av 17 a § i hälsoskyddslagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.