1349/2022

Helsingfors den 29 december 2022

Lag om ändring av 6 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 6 § 1 mom. som följer:

6 §

De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, när det är fråga om en dottersammanslutningsfusion det kreditinstitut som är moderföretag, ska göra anmälan om fusionen till Finansinspektionen. Anmälan ska lämnas till Finansinspektionen innan ansökan görs om kallelse enligt 20 kap. 6 § i lagen om andelslag. Fusionsplanen och det yttrande som avses i 20 kap. 4 § i lagen om andelslag ska fogas till anmälan. Av en revisor enligt lagen om andelslag förutsätts behörighet enligt 12 kap. 14 § i kreditinstitutslagen. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva också andra uppgifter som den anser vara behövliga.Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023.

RP 146/2022
EkUB 26/2022
RSv 197/2022
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 (32019L2121); EUT L 321, 12.12.2019, s. 1

Helsingfors den 29 december 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.