1161/2022

Helsingfors den 20 december 2022

Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2023

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Statistikcentralens avgiftsfria prestationer

Statistikcentralens i 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsfria prestationer är

1) statistiska uppgifter för allmänt bruk, publikationer och filer via självbetjäning,

2) rådgivning och informationstjänster i liten skala,

3) Statistikbibliotekets lånetjänster,

4) kopior av dödsattester till dem som nämns i 15 § 2 mom. i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973).

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Statistikcentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) tryckta publikationer inom området för statistik, med undantag för dem som nämns i 1 § 1 punkten, samt trycknings- och expeditionskostnader för alla publikationer,

2) tjänster som utförs på uppdrag, undersökningar och utredningar samt statistiktjänster och andra sakkunnigtjänster,

3) bearbetning av forskningsmaterial och annat material på beställning samt andra relaterade tjänster,

4) registertjänster,

5) databastjänster för enskilda kunder,

6) kopior,

7) uthyrning av lokaler som är i ämbetsverkets besittning samt andra tjänster som är jämförbara med de prestationer som avses i 1–6 punkten.

3 §
Offentligrättsliga prestationer med fast pris

I 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer för vilka tillståndsmyndigheten tar ut en fast avgift är sådant förvaltande och utlämnande av material (färdiga material) som beretts som tjänsteuppdrag. Avgifterna är

1) 500 euro för utlämnande av färdigt material,

2) 500 euro/år för förvaltande av utlämnat färdigt material,

Beviljande av användningstillstånd för forskare prissätts enligt hur mycket tid som har använts till arbetet.

Avgiften för användningstillstånd för den som ansöker om tillstånd är

1) 500 euro när handläggningstiden är kortare än 7 timmar,

2) 1 000 euro när handläggningstiden är 7 timmar eller längre, men kortare än 14 timmar,

3) 2 000 euro när handläggningstiden är 14 timmar eller längre.

Avgiften för en obetydlig ändring av ett användningstillstånd för den som ansöker om tillståndet är 350 euro.

4 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Statistikcentralen tar ut en i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd avgift som är lägre än självkostnadsvärdet är beslut som gäller användningstillstånd i samband med lärdomsprov för den som ansöker om tillstånd.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Statistikcentralen beslutar om avgifter för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) med beaktande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 december 2023.

Helsingfors den 20 december 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Avdelningschef, överdirektör
Mikko Spolander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.