1160/2022

Helsingfors den 20 december 2022

Inrikesministeriets förordning om skyddspolisens avgiftsbelagda prestationer 2023

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om skyddspolisens avgiftsbelagda prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka skyddspolisen tar ut en fast avgift som motsvarar självkostnadsvärdet är de prestationer som nämns i avgiftstabellen i bilagan.

För avslagsbeslut tas det ut en lika stor avgift som för bifallsbeslut.

3 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgift inte ut för följande prestationer:

1) beslut eller annan expedition i ärenden som gäller förvaltningsklagan,

2) prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av skyddspolisens uppgifter.

Avgift tas med stöd av 6 § 3 och 4 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten inte ut för säkerhetsutredningar enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014), när utredningen gäller personer som rekryteras till polisförvaltningen eller personer som antagits vid Polisyrkeshögskolan för avläggande av yrkeshögskoleexamen.

4 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka polisen tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är åtgärder som vidtas på begäran av en registrerad enligt 30 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), om den registrerades begäran om åtgärd på grund av att den upprepats eller av någon annan orsak är uppenbart orimlig eller ogrundad.

5 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som skyddspolisen prissätter enligt företagsekonomiskagrunder är expert- och konsulttjänster som utförs med stöd av ett avtal.

6 §
Informationsprestationer

Skyddspolisen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i den lagen.

7 §
Uttag och återbäring av avgift

Avgiften för behandling av en ansökan tas ut i förskott i samband med inlämnande av ansökan. Avgiften kan av särskilda skäl tas ut senare.

Avgiften tas ut även om sökanden återtar sin ansökan, om ansökan återtas efter det att åtgärder för meddelande av beslutet har vidtagits.

Avgiften återbetalas, om ansökan har lämnats in utan grund av skäl som beror på myndigheterna.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 december 2023.

På ett ärende som har inletts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 december 2022

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Regeringsråd
Johanna Hakala

Bilaga

Säkerhetsutredning

Begränsad säkerhetsutredning 60 €
Intyg över säkerhetsutredning av person 60 €
Normal säkerhetsutredning 120 €
Omfattande säkerhetsutredning 600 €
Normal säkerhetsutredning som innefattar
utredning av utländska bindningar 375 €
Normal säkerhetsutredning som innefattar
kontroll av oförvitligheten hos personer inom luftfarten 150 €
Säkerhetsutredning av person i samband med genomförd säkerhetsutredning
Begränsad säkerhetsutredning av person 30 €
Normal säkerhetsutredning av person 60 €
Normal säkerhetsutredning som innefattar
kontroll av oförvitligheten hos personer inom luftfarten 75 €
Normal säkerhetsutredning som innefattar
utredning av utländska bindningar 187 €
Omfattande säkerhetsutredning av person 300 €
Beslut om säkerhetsutredning av företag
Klass 1: begränsad säkerhetsutredning av företag 5 000 €
Klass 2: normal säkerhetsutredning av företag 10 000 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.