1148/2022

Helsingfors den 20 december 2022

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen (646/2011) 145 a §, sådan den lyder i lag 445/2018, och

fogas till lagen en ny 32 a § som följer:

32 a §
Ordnande av hanteringen av kommunalt avfall i samband med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Kommunen ska ordna hanteringen av kommunalt avfall från de i lagen om välfärdsområden (611/2021) avsedda välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas förvaltning och servicefunktioner till och med den 31 december 2025. Med avvikelse från detta får välfärdsområdet och välfärdssammanslutningen ordna hanteringen av sådant kommunalt avfall enligt 28 § genom att skriftligen underrätta kommunen om detta minst sex månader innan ordnandet av avfallshanteringen inleds.

Vad som i denna lag och i miljöskyddslagen föreskrivs om kommunalt avfall från kommunens förvaltning och servicefunktioner tillämpas också på kommunalt avfall från välfärdsområdets och välfärdssammanslutningens förvaltning och servicefunktioner så länge som kommunen ansvarar för ordnandet av hanteringen av sådant avfall.

145 a §
Särskilda bestämmelser om anknutna enheter och upphandlande enheter

Med avvikelse från vad som föreskrivs om procentandelar och begränsningar i euro som tillämpas på anknutna enheter enligt 15 § 1 mom. i lagen om offentlig upphandling och koncession och på upphandlande enheter enligt 16 § 1 mom. i den lagen, ska den procentandel som tillämpas på sådana anknutna enheter och upphandlande enheter som är verksamma inom kommunal avfallshantering uppgå till tio, och gränsen på 500 000 euro tillämpas inte på dessa enheter.

I övrigt iakttas lagen om offentlig upphandling och koncession.


Denna lag träder i kraft den1 januari 2023.

RP 209/2022
MiUB 18/2022
RSv 215/2022

Helsingfors den 20 december 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.