1144/2022

Helsingfors den 20 december 2022

Lag om temporär ändring av lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken (898/2009) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Behandlingsordning för vissa tillståndsansökningar enligt miljöskyddslagen och vattenlagen

Regionförvaltningsverket ska vid behandlingen ge sådana ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för vattenhushållningsprojekt som gäller verksamhet som beaktar principen orsaka inte betydande skada, som avses i artikel 17.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088, företräde i förhållande till andra anhängiga tillståndsansökningar enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Sökanden ska i samband med ansökan lägga fram tillräcklig utredning över rätten till företräde.

Sådana i 1 mom. avsedda tillståndsansökningar som ska ges företräde är ansökningar som gäller

1) energiproduktionsanläggningar som producerar energi med förnybar energi samt havsbaserade vindkraftverk och därtill hörande vattenhushållningsprojekt,

2) sådana projekt inom industrin som grundar sig på förnybar energi eller elektrifiering och ersätter användningen av fossila bränslen eller råvaror,

3) framställning och utnyttjande av väte, med undantag av framställning av väte från fossila bränslen,

4) avskiljning, utnyttjande och lagring av koldioxid,

5) ackumulatorfabriker samt tillverkning, tillvaratagande och återanvändning av ackumulatormaterial.

Sådana i 1 mom. avsedda tillståndsansökningar som ska ges företräde är också ansökningar som gäller verksamhetshelheter, om behovet av tillstånd till väsentliga delar grundar sig på i 2 mom. avsedd verksamhet.

Närmare bestämmelser om innehållet i den utredning som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 december 2026.

Ansökningar som vid ikraftträdandet av denna lag är anhängiga vid regionförvaltningsverket avgörs med iakttagande av denna lag.

RP 128/2022
MiUB 13/2022
RSv 188/2022

Helsingfors den 20 december 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.