1138/2022

Helsingfors den 20 december 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp år 2023

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 10 § 1 mom. i lagen om köpvittnen (573/2009), 23 § 3 mom. i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) samt 15 § 3 mom. i lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem (1329/2018), av dem 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan den lyder i lag 348/1994:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om Lantmäteriverkets avgiftsbelagda prestationer och om de avgifter som ska tas ut för användning av elektroniska ärendehanteringssystem.

Denna förordning innehåller också bestämmelser om hur avgifter för bestyrkande av köp bestäms samt om ersättningar för bestyrkande av köp.

Förordningen tillämpas inte på de avgifter för Lantmäteriverkets prestationer som regleras med stöd av lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) eller lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002).

2 §
Prestationer som grundar sig på offentlighetslagen

Lantmäteriverket beslutar, med beaktande av vad som i övrigt föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter för sådant framtagande av uppgifter som avses i 2 mom. i den paragrafen och för sådant utlämnande av kopior och utskrifter som avses i 3 mom. i den paragrafen.

3 §
Dröjsmålspåföljder

Bestämmelser om dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta för avgifter som avses i denna förordning finns i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

2 kap.

Prestationer som gäller inskrivningsärenden samt användning av elektroniska ärendehanteringssystem

4 §
Andra avgifter än ärendehanteringsavgifter för inskrivningsärenden som anges i jordabalken

När inskrivningsärenden som avses i jordabalken (540/1995) inleds på annat sätt än via det elektroniska ärendehanteringssystem som avses i 9 a kap. i jordabalken, tas det för behandlingen av dessa ärenden som en offentligrättslig prestation ut följande avgifter som bygger på självkostnadsvärden:

1) lagfart, kungörelselagfart, registrering av äganderätt eller sådan förtydligande lagfart som avses i 11 kap. 6 § i jordabalken 151 euro,

2) fastställande eller ändring av inteckning eller inskrivning av ett ärende som gäller innehavaren av ett skriftligt pantbrev 41 euro per inteckning; om ansökan gäller sammanslagning eller delning av inteckningar tas det ut en avgift för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagningen eller delningen; för dödande av inteckning eller för avlägsnande av en anteckning om innehavaren av ett skriftligt pantbrev tas ingen avgift ut; ärende som gäller mottagaren av ett elektroniskt pantbrev 22 euro, om inte något annat följer av 9 punkten,

3) omvandling av ett skriftligt pantbrev till ett elektroniskt pantbrev som grundar sig på samma ansökan 22 euro per pantbrev; om det emellertid på grund av samma elektroniska ansökan utifrån material som inlämnats till Lantmäteriverket i sådan elektronisk form som verket bestämt ska omvandlas mer än 100 skriftliga pantbrev till elektroniska pantbrev, tas det för de hundra första pantbreven ut 22 euro för varje pantbrev och dessutom 1 euro för varje följande pantbrev,

4) sådan inskrivning av nyttjanderätt som faller under inskrivningsskyldigheten enligt 14 kap. 2 § 1 mom. i jordabalken eller en inskrivning av överföring av nyttjanderätt 151 euro; om ett avtal om särskilda rättigheter har undertecknats i Lantmäteriverkets tjänst för elektronisk signatur för jordlegoavtal, är den avgift som tas ut för inskrivning av särskilda rättigheter 105 euro,

5) inskrivning av andra än särskilda rättigheter som avses i 4 punkten eller inskrivning av överföring av dessa rättigheter 180 euro; om ett avtal om särskilda rättigheter har undertecknats i Lantmäteriverkets tjänst för elektronisk signatur för jordlegoavtal, är den avgift som tas ut för inskrivning av särskilda rättigheter 105 euro,

6) ändring, förtydligande eller avlägsnande av inskrivning av en särskild rättighet 105 euro för varje inskrivning som ska ändras; ändring av företrädesordningen för en särskild rättighet 41 euro för varje inskrivning som ska ändras,

7) anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller en ändring som gäller detta eller någon annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret 74 euro; för en anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet i samband med registrering av lagfart eller äganderätt tas dock ingen avgift ut; för avlägsnande av en anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet tas ingen avgift ut,

8) för en förtydligande anteckning om objektet för en inskrivning som anges i 24 § 2 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) tas ingen avgift ut, och

9) då sökandens namn, firma, FO-nummer eller någon annan motsvarande preciserande uppgift som antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret har ändrats till följd av namnändring, fusion eller något annat motsvarande skäl och då det med samma ansökan ansöks om anteckning av nya preciserande uppgifter som ska utföras genom batchkörning i fråga om de inskrivningar eller anteckningar som gäller sökanden i registret, tas det ut en avgift endast för använd arbetstid, för arbetstiden tas det ut 101 euro per timme; den arbetstid som använts för uppdraget bestäms med en halv timmes noggrannhet och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

Avgiften för behandling av ett ärende som avses i 1 mom. 1 och 7 punkten tas ut per fastighet, och då jämställs med en fastighet också ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Om samägare söker lagfart på kvotdelar av samma fastighet eller outbrutna område med samma ansökan tas det ut en avgift endast för en lagfart.

Ingen avgift tas ut för ett ärende som inletts på inskrivningsmyndighetens eget initiativ eller genom en anmälan från en annan myndighet.

5 §
Avgifter som ska tas ut för användning av elektroniska ärendehanteringssystem

För användning av ärendehanteringssystem som avses i 9 a kap. i jordabalken tas det ut följande fasta ärendehanteringsavgifter som grundar sig på genomsnittliga självkostnadsvärden:

1) upprättande i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet av ett föravtal som gäller en fastighet, en kvotdel eller ett outbrutet område av en fastighet 56 euro per föravtal; det som i denna punkt föreskrivs om fastigheter gäller också ett område eller ett outbrutet område som är gemensamt för flera fastigheter samt en andel av ett samfällt område som överlåts ur en fastighet,

2) upprättande i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet av en överlåtelsehandling som gäller en fastighet, en kvotdel eller ett outbrutet område av en fastighet 207 euro per överlåtelse; det som i denna punkt föreskrivs om fastigheter gäller också ett område eller ett outbrutet område som är gemensamt för flera fastigheter samt en andel av ett samfällt område som överlåts ur en fastighet; ärendehanteringsavgiften innehåller avgiften för behandling av lagfart,

3) överlåtelse i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet av en sådan nyttjanderätt som faller under inskrivningsskyldigheten enligt 14 kap. 2 § i jordabalken 105 euro per överlåtelse; ärendehanteringsavgiften innehåller avgiften för inskrivning av en särskild rättighet som avses i den nämnda paragrafen, och

4) ansökan i det elektroniska inteckningssystemet om överföring av ett elektroniskt pantbrev 14 euro per inteckning; ansökan om dödande av inteckning är avgiftsfri; ansökan eller meddelande som gäller ett annat inteckningsärende 23 euro per inteckning; ärendehanteringsavgiften innehåller avgiften för behandling av ett inskrivningsärende som gäller inteckning; för en ansökan om överföring av ett elektroniskt pantbrev som uppkommit i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet i samband med en överlåtelse tas ingen avgift ut; en förutsättning för att en ansökan eller ett meddelande som gäller pantbrev eller inteckning ska kunna göras i det elektroniska inteckningssystemet är att pantbrevet är elektroniskt.

I de fall som avses i 1 mom. tas det dessutom ut sådana avgifter för intyg och utdrag inom e-tjänsten som reglerats med stöd av lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster.

Ärendehanteringsavgiften i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet och de avgifter för intyg och utdrag som avses i 2 mom. tas ut i samband med användningen av ärendehanteringssystemet. För ärendehanteringsavgiften i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet ansvarar förvärvaren i sådana fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten.

Ärendehanteringsavgiften i det elektroniska inteckningssystemet och de avgifter för intyg och utdrag som avses i 2 mom. tas ut av sökanden i samband med användningen av ärendehanteringssystemet.

6 §
Avgifter för inskrivningar och andra anteckningar i aktielägenhetsregistret

När ärenden som gäller ett inskrivningsärende som avses i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) eller anteckning av en annan rättighet eller begränsning inleds, tas det för behandlingen av dessa ärenden som en offentligrättslig prestation ut följande avgifter:

1) ärenden som gäller inskrivning av aktieägare eller förvärv 63 euro för varje i bolagsordningen angiven aktielägenhet; om däremot hela aktiestocken i ett bostadsaktiebolag ägs av samma part och bolagets hela aktiestock överlåts på samma gång till samma part, eller om bolagets stiftande delägare på basis av en ändring i bolagsordningen under byggnadsskedet ansöker om inskrivning av ägandet i alla aktielägenheter på samma gång till samma part, tas inskrivningsavgiften ut enligt använd arbetstid 101 euro per timme,

2) ärenden som gäller inskrivning av pantsättning eller ändring av inskrivning av pantsättning eller ärenden som gäller inskrivning av pantsättningarnas företrädesordning 27 euro,

3) ärenden som gäller anteckning av andra begränsningar för aktier eller besittningsrätt som de ger upphov till 63 euro per aktielägenhet; behandling av ärenden som gäller avlägsnande av ovan i denna punkt avsedd begränsning som hänför sig till aktier eller den besittningsrätt de ger upphov till är avgiftsfri,

4) ärenden som gäller en anmälan som avses i 2 kap. 6 a § 1 mom. i lagen om bostadsköp (843/1994) 63 euro per anmälan; ärenden som gäller inskrivning av förvärv som grundar sig på en anmälan som avses i 2 kap. 6 a § 2 mom. i lagen om bostadsköp 63 euro per aktielägenhet; ärenden som gäller inskrivning av pantsättning eller inskrivning av pantsättningarnas företrädesordning och som grundar sig på en anmälan enligt 2 kap. 6 a § 3 mom. i lagen om bostadsköp 27 euro; för avlägsnande av en i 2 kap. 6 a § 1 mom. i lagen om bostadsköp avsedd anteckning i samband med registrering av förvärv tas ingen avgift ut; för avlägsnande av en anteckning som avses i 2 kap. 6 a § 1 mom. i lagen om bostadsköp i en situation som avses i 2 kap. 6 a § 4 mom. i den lagen 63 euro per anmälan,

5) en förtydligande inskrivning eller annan inskrivning eller anteckning som görs i aktielägenhetsregistret i ett förfarande enligt lagen om ett bostadsdatasystem 63 euro per aktielägenhet, och

6) då sökandens namn, firma, FO-nummer eller någon annan motsvarande preciserande uppgift som antecknats i aktielägenhetsregistret har ändrats till följd av namnändring, fusion eller något annat motsvarande skäl och då det med samma ansökan ansöks om anteckning av nya preciserande uppgifter i sökandens alla inskrivningar eller anteckningar i registret, tas det ut en avgift enligt använd arbetstid 101 euro per timme.

Om den avgift som avses i 1 mom. tas ut enligt använd arbetstid, bestäms den arbetstid som använts för uppdraget med en halv timmes noggrannhet och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

Om den inskrivning eller anteckning som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten är beroende av villkor, tas det ut en avgift i samband med att en sådan inskrivning eller anteckning utförs. Ärendets slutliga inskrivning eller anteckning utförs avgiftsfritt. Detsamma gäller ett ärende som lämnats vilande och dess slutliga avgörande.

För avlägsnande av en inskrivning eller annan anteckning i aktielägenhetsregistret tas ingen avgift ut, om inte något annat föreskrivs i denna förordning. Ingen avgift tas ut för ett ärende som inletts på inskrivningsmyndighetens eget initiativ eller genom en anmälan från en annan myndighet. Ett ärende som gäller inskrivning av utmätning, säkringsåtgärd, konkurs eller företagssanering är avgiftsfritt. Behandling av ärenden som gäller rättelse av fel som avses i 11 § i lagen om ett bostadsdatasystem är avgiftsfri.

För utskrifter från bostadsdatasystemet samt uppgifter som lämnas ut från bostadsdatasystemet via en teknisk anslutning tas det ut avgifter enligt bilagan till denna förordning. Bestämmelser om rätten att avgiftsfritt få uppgifter finns i 23 § 2 mom. i lagen om bostadsdatasystemet.

7 §
Inskrivning av äganderätten i aktielägenhetsregistret under övergångsskedet och makulering av aktiebrev

För inskrivning av äganderätten i aktielägenhetsregistret under övergångsskedet och makulering av aktiebrev tas det ut följande avgifter:

1) inskrivning av en aktieägares rätt, makulering av ett interimsbevis och makulering av aktiebrev som avses i 7 § 1 mom. i lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem (1329/2018) 63 euro per aktielägenhet; om hela aktiestocken i ett bostadsaktiebolag ägs av samma part och inskrivning i aktielägenhetsregistret av ägandet av hela aktiestocken ansöks med samma ansökan, tas det ut en inskrivningsavgift enligt använd arbetstid 101 euro per timme, med iakttagande av vad som föreskrivs i 6 § 2 mom.,

2) inskrivning av en förvarvares rätt, makulering av ett interimsbevis och makulering av aktiebrev som avses i 7 § 2 mom. i lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem 63 euro per aktielägenhet, och

3) om ett makulerat aktiebrev eller ett interimsbevis återsänds på ansökan, tas det för återsändningen ut 11 euro per aktiebrev eller interimsbevis.

Den avgift som avses i 1 mom. 2 punkten höjs till följd av en försenad ansökan enligt vad som föreskrivs i 16 § 1 mom. i lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem.

8 §
Delgivningskostnader och vissa andra kostnader

I ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas det ut

1) en avgift som utrikesförvaltningen fakturerat för delgivning utomlands samt ersättning till fullt belopp för särskilda kostnader i anslutning till den, och

2) det arvode och de kostnader som den myndighet som sköter delgivningsverksamheten eller den arbetstagare som sköter uppgiften utomlands fakturerat för uppgiften till fullt belopp.

För ett ljud- eller videoband eller någon annan upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas hos den som beställer det utöver band- eller upptagningskostnaderna ut 101 euro per timme i expeditionsavgift för den arbetstid som använts för expedieringen av upptagningen. Den arbetstid som använts för uppdraget bestäms med en halv timmes noggrannhet och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

9 §
Uttag av avgift

Om ett ärende för vilket det föreskrivs endast en avgift skjuts upp för att behandlas vid en senare behandlingsomgång för att en interimistisk åtgärd ska kunna vidtas, tas avgiften ut under den första behandlingsomgången.

Avgifter som avses i 4, 6 och 7 § får tas ut i förskott i samband med skötseln av ärendet, när ansökan lämnas till inskrivningsmyndigheten via myndighetens e-tjänst eller till kundservicestället.

9 a §
Återtagande av ansökan och återbetalning av avgift

Återtagande av en sådan ansökan som avses i 4, 6 eller 7 § är avgiftsfritt.

Om en avgift har betalats i förskott i samband med skötseln av ett ärende, återbetalas den utan särskild begäran till fullt belopp till betalaren efter att ansökan återtagits.

3 kap.

Övriga prestationer

10 §
Övriga avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka det tas ut nedanstående fasta avgift som grundar sig på det genomsnittliga självkostnadsvärdet är

Prestation Pris euro
1) ändring av namnet på en fastighet eller en annan registerenhet 145 €
2) ändring av en fastighets art 155 €
3) sådant utbyte av sökanden av inlösen som avses i 76 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977), när ansökan har gjorts efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd 205 €
4) behandling av ett ärende som gäller förordnande till köpvittne och som inletts genom ansökan 255 €
5) sådant beslut om sammanslagning av samfällda områden som avses i 2 b § 1 mom. i fastighetsregisterlagen (392/1985)sammanslagning av två samfällda områdensammanslagning av varje annat samfällt område 165 € 55 €

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer där avgiften bestäms enligt den arbetstid som använts för att utföra prestationen är

Prestation Arbetstidens pris, euro/timme
1) utfärdande av inlösningstillstånd med stöd av 5 § 2 mom. i inlösningslagen, 101 €
2) sådant separat utfärdande av tillstånd till förhandsbesittningstagande som avses i 59 § 1 mom. i inlösningslagen, 101 €
3) inskrivning av ett sådant upphävande i fastighetsregistret som avses i 72 b § i inlösningslagen, 101 €
4) överföring och inskrivning i fastighetsregistret av en sådan särskild rättighet som avses i 72 c § i inlösningslagen, 101 €
5) sådan ändring av användningssyftet för en särskild rättighet som avses i 72 d § i inlösningslagen och inskrivning av ändringen i fastighetsregistret, 101 €
6) beviljande av ett sådant tillstånd till undersökning som avses i 84 § i inlösningslagen, och 101 €
7) lämnande av ett sådant utlåtande som avses i 91 h § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999). 101 €

I fråga om de avgifter som avses i 2 mom. bestäms den arbetstid som använts för uppdraget med en halv timmes noggrannhet och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

I de fall som avses i 2 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten tas hos sökanden också ut de kostnader som orsakas av att sakägarna hörs och beslutet delges till områdets ägare samt rättsinnehavare.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms utifrån prestationens självkostnadsvärde är, utöver de prestationer som avses i 1 och 2 mom., också kalibreringar som Lantmäteriverket tillhandahåller i egenskap av nationellt mätnormallaboratorium. Avgifter för kalibreringar som grundar sig på det genomsnittliga självkostnadsvärdet är

Prestation Avgift euro
1) Baskalibrering, instrument och en avvägningsstång 790 €
2) Baskalibrering, instrument och två avvägningsstänger 1 180 €
3) Kalibrering vid tre temperaturer, instrument och en avvägningsstång 1 180 €
4) Kalibrering vid tre temperaturer, instrument och två avvägningsstänger 1 680 €

För andra metrologiska beställningar än de som Lantmäteriverket gör i egenskap av nationellt mätnormallaboratorium tas det ut en avgift enligt företagsekonomiska grunder i enlighet med 12 §.

11 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

För beslut som fastighetsregisterföraren på eget initiativ fattar om sådana prestationer som avses i 10 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller i 2 mom. 1 punkten tas ingen avgift ut. Fastighetsregisterföraren registrerar avgiftsfritt uppgifter i fastighetsregistret i enlighet med 2 a § i fastighetsregisterlagen.

Ett beslut av fastighetsregisterföraren att ändra arten av en fastighet till en lägenhet eller en tomt ges avgiftsfritt om ärendet har inletts på inskrivningsmyndighetens initiativ.

12 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som Lantmäteriverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) överlämnande av fixpunktsmaterial,

2) överlämnande av flygbildsmaterial och laserskannat material,

3) överlämnande till terrängdatamaterial,

4) överlämnande av GNSS-stationsdata, för vilket kostnader får täckas och skälig avkastning tas ut enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn,

5) programvaror och nyttjanderätt till dem,

6) prestationer som anknyter till köpeskillingsregistret över fastigheter och köpvittnesregistret,

7) utbildningstjänster,

8) konsult- och sakkunnigtjänster samt utredningar,

9) intyg, med undantag för intyg över kalibreringar som utförts som sådana sakkunnigtjänster som avses i 10 § 4 mom.,

10) sändande och postning av handlingar och annat material,

11) sådant sammankallande av stämma i ett icke konstituerat delägarlag och andra arrangemang som anges i 10 § 2 mom. i lagen om samfälligheter (758/1989),

12) lagring i det elektroniska ärendehanteringssystemet av en sådan generell fullmakt som avses i 9 a kap. 1 § 3 mom. i jordabalken,

13) utredningar som hör till fackområdet och som utförs på beställning och andra prestationer än de som avses i 1–12 punkten samt beställningar av geografisk information,

14) tillfällig användning av lokaler, inventarier och utrustning som Lantmäteriverket förfogar över,

15) tryckta kartor och publikationer, och

16) andra prestationer som är jämförbara med dem som nämns ovan.

13 §
Övriga avgiftsfria prestationer

För återkallande av ett förordnande av köpvittne tas ingen avgift ut.

Ingen avgift tas ut för nyttjanderätten till fixpunktsmaterial, flygbildsmaterial, laserskannat material och terrängdatamaterial samt för vetenskapliga publikationer.

När det gäller överlämnande av material kan man låta bli att ta ut avgiften om kostnaderna för överlämnandet är obetydliga.

Mätningsmaterial och annat material i anslutning till de nationella referenskoordinat-, höjd- och tyngdkraftsystemen får ges ut som webbtjänst utan avgift till de aktörer som administrerar och använder geografiska datamängder för användning av de tidigare nämnda systemen.

14 §
Vissa andra avgiftsfria prestationer från centralen för geografisk information

Uppgörande av utredningar och utlåtanden som baserar sig på ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller på internationell praxis, överlåtelse av publikationer samt utredningar och mätningar som utförs som vetenskapligt samarbete får utföras avgiftsfritt vid centralen för geografisk information om de baserar sig på reciprocitet.

Då material som centralen för geografisk information har producerat överlåts för forsknings- och undervisningssyfte tas ingen avgift ut, om avgiftsfriheten baserar sig på internationell eller nationell praxis och användningen uppfyller de användningsvillkor som Lantmäteriverket bestämt.

15 §
Övriga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet eller den arbetstid som använts för att utföra prestationen

När material som anknyter till köpeskillingsregistret över fastigheter överlåts till en statlig myndighet för skötsel av myndighetsuppgifter, tas det ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för att ta fram och lämna ut materialet. Om materialet också används för något annat ändamål än för skötsel av myndighetsuppgifter, tas avgiften ut enligt företagsekonomiska grunder i enlighet med 12 §.

För en åtgärd som vidtas på begäran av en registrerad och som avses i artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG tas det ut en avgift, om den registrerades begäran om åtgärd är uppenbart ogrundad eller oskälig eller om den registrerade framför begäranden om åtgärder upprepade gånger. Avgiften bestäms enligt den arbetstid som använts för åtgärden med en halv timmes noggrannhet och genom att arbetstiden avrundas till närmaste hel- eller halvtimme. För arbetstiden tas det ut 101 euro per timme.

4 kap.

Bestyrkande av köp

16 §
Avgifter för bestyrkande av köp

Avgiften för bestyrkande av köp eller någon annan överlåtelse är 120 euro per köp eller överlåtelse. Avgiften för kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar är 2 euro per sida.

Om överlåtelsen på parternas begäran sker någon annanstans än på köpvittnets tjänste- eller verksamhetsställe, tar köpvittnet dessutom ut ersättning för resekostnaderna.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

17 §
Överföring av förvaltningen av aktieböcker till Lantmäteriverket

För överföring av förvaltningen av aktieboken till Lantmäteriverket tas det inte ut någon avgift.

18 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 december 2023.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts eller behandlas vid Lantmäteriverket vid ikraftträdandet av denna förordning, tas en avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde när ärendet inleddes eller beställningen av prestationen togs emot.

Helsingfors den 20 december 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Bilaga

Fasta avgifter för prestationer som avses i 6 § 4 mom. i förordningen

Avgiftsbelagda utskrifter från bostadsdatasystemet

euro
Aktiebok 18,00
Aktielägenhetsutskrift 18,00
Annan utskrift från bostadsdatasystemet 18,00
Ovannämnda utskrifter som överlåts via en myndighets e-tjänst 14,00

Avgiftsbelagda prestationer som lämnas ut via en teknisk anslutning

Utskriftstjänst

euro faktureringsgrund
Aktiebok 6,20 pdf-utskrift
Utskrift för aktielägenhet 6,20 pdf-utskrift

Förfrågningstjänst för bostadsdatasystemets aktielägenhetsregister

euro faktureringsgrund
Bolagets grundläggande uppgifter 0,50 bolag
Bolagets innehav 4,20 bolag
Bolagets besittningsobjekt 2,10 bolag
Bolagets begränsningar 0,50 bolag
Aktiegruppens grundläggande uppgifter 0,50 aktiegrupp
Aktiegruppens äganderätt 1,00 aktiegrupp
Bolagets aktiegruppers äganderätt 1,00 aktiegrupp antal aktiegrupper
Aktiegruppens besittningsobjekt 1,00 aktiegrupp
Aktiegruppens panträtter 1,00 aktiegrupp
Bolagets aktiegruppers panträtter 1,00 aktiegrupp antal aktiegrupper
Aktiegruppens begränsningar 1,00 aktiegrupp

Dessutom tas det ut

euro
Avgift för inrättande av tjänsten 187,00 kundavtal
Förvaltning 15,60 mån./användaridentifikation

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.