1042/2022

Helsingfors den 8 december 2022

Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2023

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Prestationer av samma slag som andra myndigheters prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka Migrationsverket tar ut en fast behandlingsavgift enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller främlingspass, resedokument för flykting eller visum.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket tar ut en fast behandlingsavgift som motsvarar självkostnadsvärdet enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan,

2) medborgarskapsanmälan,

3) första uppehållstillstånd för arbete och företagsverksamhet,

4) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd,

5) permanent uppehållstillstånd,

6) den underrättelse som gäller rörlighet för forskare, forskares familjemedlemmar och studerande inom Europeiska unionen,

7) intyg om utvidgad rätt att arbeta som hänför sig till ett tillstånd för säsongsarbete,

8) främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit,

9) tolkning,

10) avgift för icke avbokad och outnyttjad tidsbeställning,

11) ansökan om visering för längre vistelse, samt

12) ansökan om certifiering av arbetsgivare.

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal tar ut en fast behandlingsavgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) svar på förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus,

2) annat första uppehållstillstånd än det som avses i 2 §,

3) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd, om den sökande är minderårig eller studerande,

4) uppehållstillståndskort,

5) ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas,

6) ansökan om återkallande av inreseförbud,

7) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG, nedan direktivet om fri rörlighet, avsedd registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer,

8) i direktivet om fri rörlighet (2004/38/EG) avsett intyg om permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen,

9) i direktivet om fri rörlighet (2004/38/EG) avsett uppehållskort eller permanent uppehållskort för en familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen,

10) intyg som utfärdas på begäran,

11) fortsatt tillstånd på grund av arbetsgivarens klandervärda förfarande,

12) uppehållstillståndskort som beviljas en medborgare i Förenade kungariket eller hans eller hennes familjemedlem som intyg om uppehållsrätt enligt avtalet om utträde (EUT 12.11.2019, 2019/C 384 I/01) och förnyande av uppehållstillståndskortet,

13) uppehållstillståndskort som beviljas en medborgare i Förenade kungariket eller hans eller hennes familjemedlem som intyg om permanent uppehållsrätt enligt avtalet om utträde (EUT 12.11.2019, 2019/C 384 I/01) och förnyande av uppehållstillståndskortet;

14) intyg över rätten att arbeta med stöd av uppehållstillstånd;

15) medborgarskapsanmälan, om den sökande är minderårig; samt

16) permanent uppehållstillstånd, om den sökande är minderårig.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal inte tar ut någon behandlingsavgift är prestationer som gäller

1) tidsbegränsat uppehållstillstånd för en utlänning som tas emot i Finland inom en flyktingkvot,

2) ansökan om internationellt skydd eller nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd eller tillfälligt skydd,

3) uppehållstillstånd som beviljas en utlänning på den grunden att han eller hon är offer för människohandel och nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd på samma grund,

4) uppehållstillstånd som beviljas en utlänning med stöd av 52 d § i utlänningslagen,

5) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd på den grunden att utlänningens personliga situation är särskilt svår på grund av våld eller utnyttjande som maken riktat mot honom eller henne eller hans eller hennes barn eller som maken godkänt medan familjebandet bestod,

6) kontinuerligt uppehållstillstånd till en utlänning som i enlighet med 52 e § i utlänningslagen omfattas av ett vittnesskyddsprogram enligt lagen om vittnesskyddsprogram (88/2015),

7) uppehållstillstånd som beviljas en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning,

8) medborgarskapsanmälan eller förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan av en medsökande enligt 2 § 10 punkten i medborgarskapslagen (359/2003),

9) medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han som tillkallad eller förordnad till tjänstgöring eller som frivillig i den finska armén har deltagit i Finlands krig åren 1939–1945,

10) medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han eller hon på grund av andra världskriget varit krigsbarn i Sverige, Danmark eller Norge,

11) den i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal avsedda underrättelse som gäller företagsintern rörlighet för kortare vistelse inom Europeiska unionen (ICT), samt

12) uppehållstillståndskort som med stöd av avtalet om utträde (EUT 12.11.2019, 2019/C 384 I/01) beviljas en medborgare i Förenade kungariket eller hans eller hennes familjemedlem i stället för ett befintligt intyg om permanent uppehållsrätt eller ett befintligt uppehållskort.

Avgift tas inte ut för visum eller uppehållstillstånd, om så har överenskommits i bilaterala avtal mellan staterna eller i andra internationella avtal.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Migrationsverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) utredningar och undersökningar,

2) sakkunnigtjänster som personalen tillhandahåller,

3) statistik- och informationstjänster,

4) elektroniska dataprodukter och tjänster,

5) publikations- och förläggartjänster,

6) annonser och meddelanden i ämbetsverkets publikationer,

7) utskrifts-, kopierings- och postkostnader,

8) nyttigheter som vid förvarsenheten säljs till en utlänning som tagits i förvar.

6 §
Avgiftsbelagda prestationer som grundar sig på offentlighetslagen

Migrationsverket beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i den lagen.

7 §
Uttag och återbetalning av avgifter

Avgiften för behandling av en ansökan tas ut i förskott i samband med inlämnande av ansökan. Uttaget av avgiften antecknas i utlänningsregistret. I registret antecknas också om avgift inte tas ut.

Avgiften återbetalas inte, om ansökan återtas efter det att åtgärder som gäller behandling av ansökan har inletts.

Avgiften återbetalas, om ansökan har lämnats in utan grund av skäl som beror på myndigheterna eller om det kan konstateras att ett tydligt missförstånd har uppstått vid sökandens val av ansökan och ansökningsavgift.

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2022 och gäller till utgången av 2023. På ett ärende som inletts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 8 december 2022

Miljö- och klimatminister
Maria Ohisalo

Ledande sakkunnig
Katja Kaukonen

Bilaga

MIGRATIONSVERKETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Prestation Avgift

AVGIFTER FÖR PRESTATIONER AV SAMMA SLAG SOM ANDRA MYNDIGHETERS PRESTATIONER

Ärenden som gäller
– främlingspass eller resedokument för flykting, beviljande 44 €
– främlingspass eller resedokument för flykting, avslag 44 €
– visum 80 €
– visum, sänkt avgift 40 €
– visum, förlängning av giltighetstid 30 €

AVGIFTER SOM MOTSVARAR SJÄLVKOSTNADSVÄRDET

Ärenden som gäller
– förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan 690 €
– förvärv av finskt medborgarskap på ansökan, elektronisk ansökan 460 €
– medborgarskapsanmälan 220 €
– medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan 150 €
– första uppehållstillstånd för arbete 740 €
– första uppehållstillstånd för arbete, elektronisk ansökan 490 €
– första uppehållstillstånd för arbete, inte prövning av tillgången på arbetskraft 480 €
– första uppehållstillstånd för arbete,
inte prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan
380 €
– första uppehållstillstånd för företagsverksamhet 690 €
– första uppehållstillstånd för företagsverksamhet, elektronisk ansökan 490 €
– första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare 480 €
– första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare, elektronisk ansökan 350 €
– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) 430 €
– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd), elektronisk ansökan 160 €
– permanent uppehållstillstånd 160 €
– säsongsarbetsintyg 250 €
– säsongsarbetsintyg, elektronisk ansökan 75 €
– intyg om utvidgad rätt att arbeta som hänför sig till ett tillstånd för säsongsarbete, 175 €
– intyg om utvidgad rätt att arbeta som hänför sig till ett tillstånd för säsongsarbete,
elektronisk ansökan
65 €
– den underrättelse som gäller rörlighet för forskare, forskares familjemedlemmar
och studerande inom Europeiska unionen
100 €
– nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit 170 €
– tolkning 180 €
– avgift för icke avbokad och outnyttjad tidsbeställning 50 €
– ansökan om visering för längre vistelse 120 €
– ansökan om visering för längre vistelse, elektronisk ansökan 95 €
– ansökan om certifiering av arbetsgivare 195 €
– ansökan om certifiering av arbetsgivare, elektronisk ansökan 140 €

AVGIFTER SOM ÄR LÄGRE ÄN SJÄLVKOSTNADSVÄRDET

Ärenden som gäller
– förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus 100 €
– första uppehållstillstånd 520 €
– första uppehållstillstånd, elektronisk ansökan 470 €
– första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 270 €
– första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig, elektronisk ansökan 240 €
– första uppehållstillstånd för studier 450 €
– första uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan 350 €
– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd), sökanden är studerande eller minderårig 250 €
– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd), sökanden är studerande eller minderårig,
elektronisk ansökan
180 €
– fortsatt tillstånd på grund av arbetsgivarens klandervärda förfarande 180 €
– förnyande av uppehållstillståndskort 54 €
– uppehållstillståndskort som beviljas en medborgare i Förenade kungariket eller hans eller hennes familjemedlem för uppehållsrätt enligt avtalet om utträde
och förnyande av uppehållstillståndskortet
54 €
– uppehållstillståndskort som beviljas en medborgare i Förenade kungariket eller hans eller hennes familjemedlem för permanent uppehållsrätt enligt avtalet om utträde
och förnyande av uppehållstillståndskortet
54 €
– uppehållstillståndskort utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit 120 €
– ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas 100 €
– ansökan om återkallande av inreseförbud 100 €
– registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen och därmed
jämförbara personer
54 €
– intyg om permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen 54 €
– uppehållskort eller permanent uppehållskort för en familjemedlem
till en medborgare i Europeiska unionen
54 €
– förnyande av uppehållskort 54 €
– intyg som utfärdas på begäran 50 €
– intyg över rätten att arbeta med stöd av uppehållstillstånd 65 €
– medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig 100 €
– medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig, elektronisk ansökan 80 €
–permanent uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 150 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.