1012/2022

Helsingfors den 9 december 2022

Lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på den som utför arbete

1) i tjänsteförhållande enligt statstjänstemannalagen (750/1994),

2) i arbetsavtalsförhållande till staten enligt 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen (55/2001),

3) i tjänsteförhållande enligt lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003),

4) som republikens president, medlem av statsrådet, tjänsteman vid republikens presidents kansli, riksdagens justitieombudsman eller biträdande justitieombudsman eller riksdagsledamot.

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet och avdrag från ersättningar

Denna lag tillämpas inte på sådana personskador för vilka den som avses i 1 § har rätt till ersättning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015).

Från ersättningar enligt denna lag dras sådana ersättningar av som den skadade för samma skada har rätt till enligt patientförsäkringslagen (948/2019), trafikförsäkringslagen (460/2016) eller lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999).

På sådan dagpenning och sådan rehabiliteringspenning för dagpenningsperioden som betalas med stöd av denna lag görs ett kalkylerat avdrag enligt 202 § 1 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Från olycksfallspension eller rehabiliteringspenning för olycksfallspensionsperioden dras det av delinvalidpension, rehabiliteringsstöd eller invalidpension och därpå följande ålderspension som enligt arbetspensionslagarna betalas till den skadade för samma skada och samma tid.

På sjukvårdsersättning görs ett avdrag för den ersättning som den skadade får för samma skadefall med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004).

3 §
Skadefall som ersätts

Som skadefall enligt denna lag ersätts statsanställdas olycksfall vid distansarbete.

4 §
Bedömning av medicinskt orsakssamband samt olycksfall och väsentligt förvärrande av skada eller sjukdom till följd av olycksfall

På bedömning av medicinskt orsakssamband, på olycksfall och på väsentligt förvärrande av skada eller sjukdom till följd av olycksfall tillämpas vad som föreskrivs i 16, 17 och 19 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

5 §
En statsanställds distansarbetsplats och en statsanställds olycksfall i distansarbete inom området för distansarbetsplatsen

En statsanställds distansarbetsplats är ett för utförande av arbete lämpat utrymme som inte tillhandahålls av arbetsgivaren och där den anställda enligt arbetsgivarens anvisningar får utföra sina tjänsteåligganden eller arbetsuppgifter.

En statsanställds olycksfall i distansarbete är en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos den anställda, och som inträffat inom området för distansarbetsplatsen i sådan verksamhet som vanligen hänför sig till arbetet men i något annat sammanhang än i samband med arbetet.

6 §
En statsanställds olycksfall i distansarbete utanför området för distansarbetsplatsen

En statsanställds olycksfall i distansarbete är också ett olycksfall som har drabbat den statsanställda utanför området för distansarbetsplatsen i verksamhet som vanligen hänför sig till följande förhållanden:

1) en resa mellan bostaden eller arbetsplatsen och distansarbetsplatsen eller en för utförande av arbetet nödvändig resa mellan distansarbetsplatser,

2) en sedvanlig mat- eller rekreationspaus och en resa i direkt anslutning till den i närheten av distansarbetsplatsen,

3) en sedvanlig resa för ordnande av barndagvård från bostaden eller distansarbetsplatsen till vårdplatsen eller tillbaka samt en mindre avvikelse från den kortaste färdrutten för besök i en dagligvarubutik eller av någon annan med dem jämställbar orsak.

7 §
Ersättning för sjukvård

På ersättning för sjukvård tillämpas 36–39 och 42–49 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

På ersättning för rese- och inkvarteringskostnader som hänför sig till sjukvård tillämpas 50 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ersättning för sjukvård betalas dock under högst två år från det att skadefallet inträffade.

8 §
Ersättning för vissa föremål som varit i personligt bruk

På ersättning för föremål som skadats i samband med skadefall tillämpas 54 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

9 §
Dagpenning och olycksfallspension

På dagpenning tillämpas 56–62 och 81 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

På olycksfallspension tillämpas 63, 64 och 66 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Olycksfallspension betalas dock under högst ett år från det att dagpenningsperioden löpte ut.

10 §
Arbetsprövning och rehabiliteringspenning som betalas för tiden för arbetsprövning

För att stödja återgång till arbete kan rehabiliteringspenning betalas till den skadade för tiden för arbetsprövning. För samma tid har den skadade inte rätt till dagpenning eller olycksfallspension.

I fråga om bestämmande av rehabiliteringspenningens belopp tillämpas 69 § 2 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Betalningen av rehabiliteringspenning upphör dock senast när det har gått två år från skadefallet.

11 §
Bestående men

Ersättning för bestående men betalas för bestående allmänt men av en skada eller en sjukdom som beror på ett skadefall. På menersättning, bestämmande av invaliditetsklass och invaliditetsklassificering tillämpas 83–85 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. För ett bestående men i invaliditetsklass 20 betalas som engångsersättning 65 000 euro och för ett partiellt bestående men som engångsersättning så många tjugondelar av detta ersättningsbelopp som invaliditetsklassen utvisar. Om invaliditetsklassen stiger med minst en klass på grund av att skadan eller sjukdomen förvärrats, ska ersättningsbeloppet ändras så att det motsvarar ändringen av invaliditetsklassen.

Ersättning för bestående men ska yrkas senast fem år från det att skadefallet inträffande.

Det belopp som nämns i 1 mom. justeras årligen med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Det justerade beloppet avrundas till närmaste hela tusental euro.

12 §
Begravningshjälp och kostnader för att transportera den avlidna

På betalning av begravningshjälp och ersättning för kostnader för att transportera den avlidna tillämpas 109 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Begravningshjälp betalas dock inte och kostnader för att transportera den avlidna betalas inte heller om den skadade avlider efter det att fem år har gått från skadefallet.

13 §
Behörig försäkringsanstalt

Statskontoret är behörig försäkringsanstalt i ersättningsärenden som hör till tillämpningsområdet för denna lag.

14 §
Anmälan om olycksfall i distansarbete

Personen i fråga ska anmäla ett olycksfall i distansarbete till arbetsgivaren genast när det är möjligt med hänsyn till omständigheterna.

Arbetsgivaren ska anmäla ett olycksfall i distansarbete till Statskontoret senast tio vardagar från det att arbetsgivaren fick kännedom om skadefallet. Statskontoret ska fastställa ett formulär för anmälan.

Ersättningsärendet ska dock väckas senast ett år från skadedagen.

15 §
Annan tillämpning av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpas på i denna lag avsedda ärenden enligt följande:

1) vad som i 112 § i den lagen föreskrivs om hur ett ersättningsärende ska väckas,

2) vad som i 15 kap. i den lagen föreskrivs om parter och rätt att föra talan vid handläggning av ett ersättningsärende,

3) vad som i 16 kap. i den lagen, med undantag för 123, 125 och 126 §, föreskrivs om försäkringsanstaltens förfarande i ersättningsärenden,

4) vad som i 17 kap. i den lagen, med undantag för 129 §, föreskrivs om förfarandet i fråga om den skadade och andra ersättningssökande i ersättningsärenden,

5) vad som i 18 kap. i den lagen, med undantag för 139–142, 142 a, 143 och 145 §, föreskrivs om hur ersättning ska betalas,

6) vad som i 19 kap. i den lagen, med undantag för 153–155 §, föreskrivs om inverkan på handläggningen av ersättningsärenden av att skyldigheter försummas.

På ärenden som avses i denna lag tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 250 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar om begränsning av den registrerades rätt, i 252 § i den lagen om rätten för en försäkringsanstalt och en besvärsinstans att få uppgifter, i 255 § i den lagen om försäkringsanstaltens rätt att lämna ut uppgifter, i 263 § i den lagen om riktigheten och sekretessen hos uppgifter som lämnas ut, i 264 § i den lagen om teknisk anslutning, i 265 § i den lagen om avgiftsfrihet för uppgifter, i 266 § i den lagen om ersättning som ska betalas för uppgifter om hälsotillstånd, i 268 § i den lagen om justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient, i 269 § i den lagen om avrundning av belopp, i 270 § i den lagen om regressrätt för försäkringsanstalten, i 273 § i den lagen om förhör av vittnen, i 274 § i den lagen om jäv, i 275 § i den lagen om skyldighet att bevara handlingar, i 275 a § i den lagen om maskinell underskrift av beslut, i 276 § i den lagen om överförings- och utmätningsförbud och i 277 § i den lagen om olycksfallsombudsman.

16 §
Statskontorets regressrätt

Den skadelidandes rätt till ersättningar som betalats till den skadade i enlighet med 2 § 2 och 3 mom. övergår till Statskontoret till den del Statskontoret har betalat ersättning.

17 §
Sökande av ändring, tid för sökande av ändring och verkställighet av beslut

En part som är missnöjd med Statskontorets beslut får överklaga beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. En part som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för olycksfallsärenden får överklaga beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen.

Tiden för sökande av ändring är 30 dagar från den dag då parten fick del av ett beslut av Statskontoret eller besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Om det inte visas något annat, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som ändringssökanden uppgett. Besvärsskriften ska lämnas till Statskontoret inom tiden för sökande av ändring.

Försäkringsdomstolens beslut, om det innehåller ett avgörande i frågan om huruvida en skada, en sjukdom eller ett dödsfall berättigar till ersättning enligt denna lag eller frågan om vem som ska betala ersättningen, får överklagas hos högsta domstolen genom besvär, om högsta domstolen meddelar besvärstillstånd. Vid överklagande av ett beslut av försäkringsdomstolen iakttas bestämmelserna om sökande av ändring i en hovrätts avgörande i 30 kap. i rättegångsbalken. Tiden för ansökan om besvärstillstånd och anförande av besvär är 60 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av försäkringsdomstolens beslut. Statskontorets beslut ska iakttas trots ändringssökande till dess att ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Ett lagakraftvunnet beslut av Statskontoret och besvärsnämnden för olycksfallsärenden verkställs på samma sätt som en lagakraftvunnen dom i ett tvistemål.

18 §
Självrättelse och överföring av besvär till en besvärsinstans

Om Statskontoret till alla delar bifaller de yrkanden som framställs i besvären, ska Statskontoret meddela ett nytt beslut i ärendet.

I det nya beslutet får ändring sökas med iakttagande av 17 §.

I fråga om överföring av besvär till en besvärsinstans tillämpas 242 § 2 och 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

19 §
Besvär som kommit in efter tiden för sökande av ändring

Om en besvärsskrift eller en annan skrivelse som inom viss tid ska ges in till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, försäkringsdomstolen eller högsta domstolen kommit in efter utgången av denna tid, kan den trots det tas upp till prövning, om det har funnits vägande skäl till dröjsmålet.

20 §
Omprövning, undanröjande av ett beslut och återkrav

På omprövning, undanröjande av ett beslut och återkrav tillämpas vad som föreskrivs i 34 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 122/2022
FvUB 26/2022
RSv 178/2022

Helsingfors den 9 december 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.