917/2022

Helsingfors den 11 november 2022

Lag om ändring av 24 § i banlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i banlagen (110/2007) 24 § 5 mom., sådant det lyder i lag 999/2021, som följer:

24 §
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Vad som i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning föreskrivs om sändande av tillståndsansökan och tillståndsbeslut till Finlands miljöcentral tillämpas också på framläggningsfasen enligt 22 § i denna lag i fråga om utredningsplaner och järnvägsplaner och på beslut om godkännande enligt 28 § i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 120/2022
MiUB 7/2022
RSv 112/2022
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (32001L0042); EUT nr L 197, 21.7.2001, s. 30

Helsingfors den 11 november 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.