858/2022

Helsingfors den 14 oktober 2022

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om delegationen för punktskrift och om direktionen för Tillgänglighetsbiblioteket Celia

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

med stöd av 7 § 4 mom. och 9 § 3 mom. i lagen om Tillgänglighetsbiblioteket Celia (787/2022) som följer:

1 §
Direktionens sammansättning och arvoden

I direktionens sammansättning ska minst tre medlemmar företräda riksomfattande funktionshinderorganisationer samt ska minst en medlem företräda biblioteksbranschen och minst en medlem undervisningssektorn. Medlemmar i direktionens sammansättning är dessutom direktören för Tillgänglighetsbiblioteket Celia samt en person som bibliotekets personal väljer inom sig. I direktionens sammansättning ska det beaktas att den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningen är representerade.

Till direktionens ordförande och övriga medlemmar samt till sakkunniga kan betalas mötesarvoden enligt vad undervisnings- och kulturministeriet beslutar. I fråga om ersättning för resekostnader tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för resekostnader.

2 §
Direktionens beslutsförhet

Direktionen är beslutsför när utöver ordföranden eller vice ordföranden mer än hälften av de övriga medlemmarna deltar i beslutsfattandet.

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

3 §
Sammansättning och arvoden för delegationen för punktskrift

I delegationens sammansättning ska den sakkunskap som finns inom pedagogik för synskadade, undervisningssektorn, punktskriftsystemet samt punkskrifts- och taktilmaterial beaktas.

I delegationens sammansättning ska det beaktas att den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningen ska vara representerade. Direktören för Tillgänglighetsbiblioteket Celia har rätt att delta i delegationens möten.

Till delegationens ordförande och övriga medlemmar samt till sakkunniga kan betalas mötesarvoden enligt vad Tillgänglighetsbiblioteket Celia beslutar. I fråga om ersättning för resekostnader tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för resekostnader.

4 §
Beslutsförhet för delegationen för punktskrift

Delegationen är beslutsför när ordföranden och minst hälften av medlemmarna deltar i beslutsfattandet. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

5 §
Uppgifter för delegationen för punktskrift

Delegationen har till uppgift att

1) ge rekommendationer om sätten att skriva punktskrift i enlighet med den internationella utvecklingen,

2) utarbeta behövliga anvisningar för användare och framställare av punktskrifts- och taktilmaterial samt för dem som producerar läromedel för personer med en synskada,

3) ge rekommendationer om de allmänna redaktionella och pedagogiska riktlinjerna för läromedel för personer med en synskada, samt

4) ta initiativ och komma med förslag som gäller det egna verksamhetsområdet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Helsingfors den 14 oktober 2022

Forsknings- och kulturminister
Petri Honkonen

Regeringssekreterare
Elina Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.