835/2022

Helsingfors den 28 september 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om statsrådet (175/2003):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna arbetsordning föreskrivs om styrningen av jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, om ledningen av ministeriet och om ministeriets ledningsgrupper, om de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, om beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som ska avgöra ett ärende, om vilka uppgifter ministeriets avdelningar och sektorer har samt om ordnande av verksamheten i övrigt.

Närmare bestämmelser om planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin, bokföringsenhetens uppgifter och den interna kontrollen finns i jord- och skogsbruksministeriets ekonomistadga för bokföringsenheten och i föreskrifter som meddelas med stöd av denna stadga.

Bestämmelser om den interna revisionen finns i reglementet för enheten för intern revision.

2 kap

Ledning och styrning

2 §
Ledning och styrning av ministeriets förvaltningsområde

Ministern leder ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet och biträds av ministerns ledningsgrupp.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatstyrning mellan ministeriet och ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet, och vid ministeriet tillämpas resultatorienterad ledning.

De samhälleliga effektmålen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde, resultatmålen för förvaltningsområdets verksamhet och resultatmålen för ministeriet godkänns av ministern efter föredragning av kanslichefen.

Resultatmålen för Säkerhets- och kemikalieverket, regionförvaltningsverken, Finlands miljöcentral samt närings-, trafik- och miljöcentralerna bereds i samråd med vederbörande ministerier, och det föreskrivs och bestäms särskilt om samordningen av resultatstyrningen av dem.

3 §
Ministerns ledningsgrupp

Ministerns ledningsgrupp behandlar

1) ministeriets och förvaltningsområdets viktiga strategier och samhällspolitiska riktlinjer,

2) frågor som gäller planeringen av verksamheten och ekonomin,

3) politiskt viktiga eller annars samhälleligt betydelsefulla lagstiftnings- och utvecklingsprojekt.

Till ledningsgruppen hör tjänstemän som har förordnats av ministern samt en företrädare för personalen som har utsetts i enlighet med ministeriets samarbetsavtal.

Ordförande för ledningsgruppen är ministern och vice ordförande en av ministern förordnad person.

Sekreterare för ledningsgruppen är en tjänsteman som har förordnats av kanslichefen.

4 §
Kanslichefens ledningsgrupp

Kanslichefen biträds av en ledningsgrupp för den allmänna planeringen, utvecklingen, ledningen, samordningen och uppföljningen av ministeriets organisation och dess verksamhet, ekonomi, lagberedning, kommunikation och personalfrågor.

Till ledningsgruppen hör tjänstemän som har förordnats av kanslichefen.

Ordförande för ledningsgruppen är kanslichefen och sekreterare en tjänsteman som har förordnats av kanslichefen.

5 §
Avdelningens ledningsgrupp

Avdelningschefen leder avdelningens verksamhet och biträds av en ledningsgrupp. Till ledningsgruppen hör tjänstemän som har förordnats av avdelningschefen samt en företrädare för personalen.

3 kap

Ministeriets organisation

6 §
Ministeriets avdelningar, sektorer och fristående enheter

Vid jord- och skogsbruksministeriet finns en livsmedelsavdelning och en naturresursavdelning samt informations- och forskningssektorn och förvaltnings- och utvecklingssektorn som är direkt underställda kanslichefen.

Vid livsmedelsavdelningen finns följande enheter:

1) livsmedelssäkerhetsenheten,

2) enheten för djurhälsa och växtskydd,

3) enheten för utveckling av landsbygden,

4) jordbruksenheten,

5) marknadsenheten,

6) rättsenheten,

7) planeringsenheten.

Vid naturresursavdelningen finns följande enheter:

1) enheten för fiskerinäringen,

2) enheten för vilt och fiske,

3) enheten för naturresurs- och vattenhushållning,

4) skogs- och bioenergienheten,

5) rättsenheten,

6) planeringsenheten.

Vid informations- och forskningssektorn finns en dataadministrations- och lantmäterienhet samt en forsknings- och rättsenhet. Vid förvaltnings- och utvecklingssektorn finns en personal- och förvaltningsenhet, en styrnings- och ekonomienhet samt en kommunikationsenhet.

Ministeriets enhet för intern revision är direkt underställd kanslichefen.

7 §
Samordning av ärenden

För samordningen av ärenden som gäller Europeiska unionen och samordningen av internationella frågor finns det vid ministeriet en enhet för EU-samordning och internationella frågor som administrativt sett lyder under livsmedelsavdelningen.

Kanslichefen kan tillsätta bestående samarbetsgrupper för att samordna ärenden som behandlas vid ministeriet.

8 §
Uppgifter som gäller utbetalande organ

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för godkännande och återkallande av godkännande för utbetalande organ för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013, samt för andra uppgifter som hänför sig till godkännandet.

Jord- och skogsbruksministeriet sköter uppgifter som hör till den behöriga myndigheten när det gäller utbetalande organ för EGFJ och Ejflu för tidigare programperioder enligt vad som föreskrivs om detta i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006.

9 §
Behörig myndighet för utbetalande organ

Ministeriet är den behöriga myndighet som avses i artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet. I den behöriga myndighetens verksamhet tillämpas dessutom det som föreskrivs i 13 § 2 mom. 3 punkten.

4 kap

Avdelningarnas och sektorernas uppgifter

10 §
Livsmedelsavdelningens uppgifter

Livsmedelsavdelningen svarar för de ärenden som gäller

1) livsmedelskedjan,

2) jordbruk, trädgårdsodling och övriga landsbygdsnäringar, dessa näringars verksamhetsförutsättningar och struktur samt marknadsövervakning i fråga om jordbruks- och trädgårdsprodukter,

3) utveckling av landsbygden och skärgårdsområdena,

4) djurs hälsa och välbefinnande, medicinsk behandling och identifiering av djur, veterinärtjänster och husdjursavel,

5) livsmedel och foder,

6) ekologisk produktion,

7) växtskydd, växtskyddsmedel, gödselprodukter, växters förökningsmaterial och växtförädlarrätt,

8) samordning av de bio- och gentekniska frågor som har anknytning till ministeriets förvaltningsområde,

9) renhushållning samt stöd till renhushållningen, naturnäringar och skoltar,

10) styrning av Säkerhets- och kemikalieverket, regionförvaltningsverken, Naturresursinstitutet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna inom avdelningens ansvarsområde,

11) byggande inom jordbruket,

12) EU-ärenden och internationella frågor som hör till avdelningens ansvarsområde,

13) dataadministrationen inom avdelningens ansvarsområde,

14) skydd och hållbar användning av genetiska resurser inom avdelningens ansvarsområde,

15) bioekonomi och cirkulär ekonomi inom avdelningens ansvarsområde,

16) biologisk mångfald, begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar inom avdelningens ansvarsområde.

Till livsmedelsavdelningens uppgifter hör ledningen av veterinärverksamheten och av växtskyddet.

Livsmedelsavdelningen sköter de uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriet när det är förvaltningsmyndighet för de utvecklingsprogram för landsbygden som delvis finansieras av Ejflu.

Livsmedelsavdelningens styrningsansvar omfattar

1) Livsmedelsverket,

2) interventionsfonden för jordbruket,

3) gårdsbrukets utvecklingsfond.

11 §
Naturresursavdelningens uppgifter

Naturresursavdelningen svarar för de ärenden som gäller

1) förnybara naturresurser och hållbar användning av dem, bioekonomi, miljö, biologisk mångfald och begränsning av klimatförändringar samt samordning av dessa ärenden inom ministeriets verksamhetsområde,

2) skogspolitik, skogsbruk, bioenergi och virkesmarknaden,

3) vattenhushållning, samordning av vattenvård inom ministeriets verksamhetsområde samt samarbete i fråga om gränsvattendrag,

4) förvaltning och vård av allmänna vattenområden,

5) fiskerinäring,

6) vilthushållning,

7) förvaltning av viltstammar och fiskbestånd samt annan sådan förvaltning och användning av naturen som hör till ministeriets verksamhetsområde,

8) samordning inom ministeriets verksamhetsområde av ärenden som gäller områdesanvändning och mark,

9) styrningen av Finlands miljöcentral och förvaltning av miljöfrågor som hör till ministeriets verksamhetsområde,

10) styrningen av Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna inom avdelningens ansvarsområde,

11) skydd och hållbar användning av genetiska resurser inom avdelningens ansvarsområde,

12) hantering av risker orsakade av främmande arter,

13) klimatfrågor inom markanvändningssektorn,

14) anpassning till klimatförändringar,

15) bioekonomi och cirkulär ekonomi inom avdelningens ansvarsområde,

16) EU-ärenden och internationella frågor som hör till avdelningens ansvarsområde,

17) dataadministrationen inom avdelningens ansvarsområde.

Naturresursavdelningen är

1) förvaltande myndighet för Europeiska havs- och fiskerifonden samt Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden,

2) den förvaltnings- och kontaktmyndighet som avses i annan lagstiftning som gäller Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

Naturresursavdelningens styrningsansvar omfattar

1) Forststyrelsen,

2) Finlands skogscentral,

3) Finlands viltcentral.

12 §
Informations- och forskningssektorns uppgifter

Informations- och forskningssektorn svarar för de ärenden som gäller

1) allmän beredning och samordning av förvaltningsområdets forskningsärenden samt statistikföringsuppgifter,

2) ledning och styrning av digitalisering, övergripande arkitektur, dataadministration, data- och cybersäkerhet, dataskydd och informationshantering samt samordning av kunskapsbaserad ledning, med undantag av uppgifter som enligt 2 § i lagen om statsrådet (175/2003) och 12 § i reglementet för statsrådet (262/2003) hör till statsrådets kansli,

3) lantmäteri, inskrivningsärenden som gäller fastigheter, grundläggande geografisk information, samanvändning av geografisk information samt forskning inom geodataområdet,

4) inskrivnings- och registerärenden som gäller aktielägenheter,

5) samordning av samefrågor,

6) styrning av Livsmedelsverket inom sektorns ansvarsområde,

7) utveckling av lagberedningen,

8) beredning av förvaltningsbestämmelser som gäller ministeriet.

Informations- och forskningssektorn stöder och biträder ministeriets avdelningar och övriga sektorer i ärenden som gäller digitalisering, informationshantering och dataadministration inom deras ansvarsområden.

Informations- och forskningssektorns styrningsansvar omfattar Naturresursinstitutet och Lantmäteriverket.

13 §
Förvaltnings- och utvecklingssektorns uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingssektorn svarar för de ärenden som gäller

1) samordning av styrningen av förvaltningsområdet samt ministeriets resultatstyrning och utvecklingen av dessa,

2) planering av verksamheten och ekonomin vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde,

3) uppgifter som hör till bokföringsenheten, rapporter som gäller förvaltningsområdet samt annan verkställighet och uppföljning av budgeten,

4) uppföljning av de iakttagelser som statens revisionsverk gör i sin årsrevision,

5) utveckling och samordning av statsunderstödsverksamhet,

6) ministeriets externa och interna kommunikation samt samordning av förvaltningsområdets kommunikation,

7) utveckling av upphandlingsärenden,

8) personalpolitik, personaladministration och personalutveckling,

9) arbetsgivarverksamhet samt verksamhet som gäller tjänste- och arbetskollektivavtal,

10) förvaltningsuppgifter som inte hör till någon avdelning eller någon annan sektor vid ministeriet och som inte hör till statsrådets förvaltningsenhet enligt 12 § i reglementet för statsrådet (262/2003) eller 2 § (1137/2014) i lagen om statsrådet.

Förvaltnings- och utvecklingssektorns styrnings- och ekonomienhet

1) är den attesterande myndighet som avses i artikel 123.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (förordningen om gemensamma bestämmelser för de europeiska struktur- och investeringsfonderna),

2) svarar för de uppgifter som anges i artikel 76 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 i fråga om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden,

3) svarar för de uppgifter som anges i artikel 8 i den övergripande förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 2 december 2021 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013) och för beredningen av de uppgifterna,

4) bereder de uppgifter som avses i 9 §.

Förvaltnings- och utvecklingssektorns styrnings- och ekonomienhet svarar för de tillsynsuppgifter som anges i 8 § i lagen om förvaltningen, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022) samt bereder den förvaltningsförklaring som ska lämnas till finansministeriet.

Vid beredningen av de uppgifter som avses i 2 mom. 3 punkten kan enheten ta hjälp av berörda enheter vid livsmedelsavdelningen, dock med beaktande av livsmedelsavdelningens uppgifter som förvaltande myndighet och eventuella intressekonflikter till följd av dem.

14 §
Uppgifter för enheten för EU-samordning och internationella frågor

Enheten för EU-samordning och internationella frågor ansvarar i samarbete med ministeriets ledning, avdelningar och enheter för de ärenden som gäller

1) samordning och allmän utveckling av EU-ärenden och ärenden som gäller internationella förbindelser,

2) beredning av ärenden som ska behandlas i rådet (jordbruk och fiske),

3) samordning av EU-ärenden som gäller statliga stöd,

4) ordnande av besök på hög nivå i anslutning till EU och internationella förbindelser,

5) handels-, utvecklings- och råvarupolitik samt livsmedelstrygghet,

6) beredning av ärenden som gäller EU:s utvidgning och EU:s yttre förbindelser,

7) samordning av Finlands politik i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO,

8) samordning av ärenden som gäller övriga internationella organisationer och processer,

9) samordning av exportfrämjande åtgärder.

15 §
Uppgifter för enheten för intern revision

Enheten för intern revision ansvarar för ärenden som gäller den interna revisionen vid jord- och skogsbruksministeriet och beredning av utlåtandet om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen och riskhanteringen enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

Enheten för intern revision är revisionsmyndighet för det operativa programmet för genomförande av Europeiska havs- och fiskerifonden och för Finlands operativa program för genomförande av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

Utöver ministeriet omfattar verksamheten vid enheten för intern revision även de av ministeriets verksamheter och uppgifter som har getts till andra ämbetsverk och inrättningar eller till sammanslutningar eller privata aktörer eller för vilka ministeriet annars ansvarar.

Enheten för intern revision är ett i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 avsett attesterande organ som ska lämna ett utlåtande, utarbetat i överensstämmelse med internationellt accepterade revisionsstandarder, om huruvida det utbetalande organets bokslutsuppgifter är fullständiga, korrekta och sanningsenliga och huruvida det utbetalande organets interna kontrollsystem fungerar korrekt (revisionsuppdrag).

Inom det uppdrag som avses i 4 mom. har enheten för intern revision till uppgift att på det sätt som avses i artikel 7.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 kontrollera de underliggande utgifternas laglighet och korrekthet på slutmottagarnivå (kvalitetssäkringsuppdrag).

5 kap

De ledande tjänstemännens uppgifter

16 §
Kanslichefens uppgifter

Bestämmelser om kanslichefens uppgifter finns i reglementet för statsrådet (262/2003).

Kanslichefen har dessutom till uppgift att

1) leda ministeriets strategiska planering och samordna genomförandet av ministeriets strategi,

2) ansvara för att den interna kontrollen fungerar,

3) biträda ministern i planeringen, genomförandet och övervakningen av vittsyftande eller annars viktiga ärenden.

17 §
Avdelningschefens uppgifter

Avdelningschefen har till uppgift att

1) leda avdelningens verksamhet och ansvara för den,

2) ansvara för avdelningens strategiska ledning samt se till att uppgifterna sköts effektivt och så att resultat uppnås,

3) ansvara för den resultatorienterade ledningen av avdelningen och godkänna enheternas resultatmål,

4) ansvara för resultatstyrningen och styrningen av avdelningens ansvarsområde,

5) ansvara för kvaliteten på och styrningen av lagberedningen vid avdelningen,

6) ansvara för utvecklingen av avdelningens personal,

7) följa och utvärdera utvecklingen inom avdelningens ansvarsområde samt ta nödvändiga initiativ till reformer.

18 §
Sektorchefens uppgifter

Sektorchefen leder verksamheten vid sin sektor och ansvarar för att uppgifterna sköts effektivt samt ansvarar för resultatstyrningen och styrningen av sektorns ansvarsområde.

19 §
Uppgifter för chefen för en enhet

Chefen för en enhet har till uppgift att

1) leda enhetens verksamhet och fungera som chef för enhetens personal,

2) ansvara för att de uppgifter som hör till enheten sköts effektivt och så att resultat uppnås,

3) ansvara för förverkligandet av de resultatmål som satts upp för enheten,

4) följa och utvärdera utvecklingen inom enhetens ansvarsområde samt ta nödvändiga initiativ till reformer.

6 kap

Beredningen av ärenden

20 §
Information till ministern och kanslichefen

Ministern och kanslichefen ska i god tid informeras om

1) de viktigaste av de ärenden som tas upp eller är aktuella inom ministeriets ansvarsområde,

2) ärenden som är av allmänt intresse,

3) föredragningen av viktiga ärenden samt handlingar som gäller dem.

Det ska på förhand förhandlas med ministern och kanslichefen om offentliggörandet av ett viktigt ställningstagande som gäller ministeriet eller dess förvaltningsområde.

21 §
Annan information och samordning som hör till beredningen

Bestämmelser om specialmedarbetarnas skyldighet att informera tjänstemännen finns i reglementet för statsrådet.

Det ska på förhand avtalas med kommunikationsdirektören om offentliggörandet av ett viktigt ställningstagande som gäller ministeriet eller dess förvaltningsområde.

Avdelningarna och sektorerna ska informera de andra avdelningarna och sektorerna om viktiga aktuella och anhängiga ärenden inom sina ansvarsområden.

Det ska i god tid med avdelningen, sektorn eller enheten i fråga förhandlas om ett ärende som även gäller andra ansvarsområden än ansvarsområdet för den avdelning, den sektor eller den enhet som bereder ärendet.

22 §
Förordnande av ärendets beredare och avsteg från den fastställda arbetsfördelningen

Om det är oklart eller beroende av prövning vem som ska behandla ett ärende, bestäms detta av avdelningschefen, sektorchefen eller chefen för enheten samt i fråga om avdelningarna eller sektorerna av kanslichefen.

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är en tjänsteman skyldig att utföra de uppgifter som ministern, kanslichefen eller chefen för avdelningen, sektorn eller enheten bestämmer.

23 §
Föredragningstillstånd

Föredragningslistan för statsrådets allmänna sammanträde och finansutskottet får inte delas ut förrän ministern har underrättats om ärendet och ministern har godkänt att det tas upp till föredragning. I brådskande fall får föredragningslistan dock delas ut med tillstånd av specialmedarbetaren eller kanslichefen.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om utdelning av föredragningslistan gäller även utdelning av promemorior som innehåller jord- och skogsbruksministeriets ställningstaganden för behandling i ministerutskotten, med undantag av sådana sammanställningar av promemorior över rådets (jordbruk och fiske) möten som ska sändas till EU-ministerutskottet för behandling.

24 §
Riksdagsspörsmål

Förslaget till svar på ett skriftligt riksdagsspörsmål ska i enlighet med de anvisningar som meddelats särskilt föredras för ministern i god tid innan tidsfristen löper ut.

Förslaget till svar ska, innan förslaget ges till ministern, sändas till chefen för enheten, avdelningschefen och kanslichefen för påseende.

25 §
Hörande i riksdagen

Sakkunnigutlåtanden, bemötanden och andra motsvarande promemorior till riksdagens utskott som har avfattats av en tjänsteman ska på förhand delges ministern, kanslichefen, avdelningschefen och tjänstemannens närmaste chef.

7 kap

Avgörande av ärenden

26 §
Ministerns och tjänstemännens beslutanderätt

Ministern avgör de ärenden som ska avgöras vid ministeriet, om inte beslutanderätten enligt denna arbetsordning har anförtrotts en tjänsteman vid ministeriet.

Ministern avgör ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra, om det är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefullt eller om statsrådets finansutskotts utlåtande ska inhämtas i ärendet.

Ministern avgör om ett ärende ska anses vara samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefullt på det sätt som avses i 2 mom. Föredraganden ska, innan ärendet föredras för ministern, rådgöra med chefen för enheten och med avdelningschefen eller sektorchefen.

27 §
Ärenden som är betydelsefulla för en avdelning eller enhet

Avdelningschefen eller chefen för en enhet avgör ett sådant ärende som en tjänsteman skulle få avgöra enligt denna arbetsordning, om ärendet är betydelsefullt med tanke på verksamheten vid avdelningen eller enheten, eller om ärendet annars är betydelsefullt.

28 §
Föredragande vid ministeriet

Föredragande vid jord- och skogsbruksministeriet är utöver de tjänstemän som är föredragande vid statsrådet även sakkunniga, tjänstemän med motsvarande tjänsteställning och högre tjänstemän samt de övriga tjänstemän som ministeriet förordnar till föredragande.

Allmänna bestämmelser om de ledande tjänstemännens beslutanderätt
29 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör i fråga om ministeriet och dess anställda ärenden som gäller

1) anslag som ministeriet förfogar över för sin interna verksamhet, planer som gäller användningen av dessa anslag samt fördelningen mellan avdelningarna eller enheterna utanför avdelningarna,

2) planer som gäller användningen av anslag för forskning och utveckling som ministeriet förfogar över,

3) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande,

4) givande av utlåtande i ett ärende som är principiellt viktigt eller vittsyftande,

5) fastställande av planer, program och andra principer som gäller ministeriets personal,

6) ingående av tjänstekollektivavtal,

7) inrättande eller indragning av annan tjänst än tjänsten som kanslichef samt ändring av tjänstebenämningen,

8) överföring av en tjänst från ett ämbetsverk till ett annat inom ministeriets förvaltningsområde,

9) ledigförklaring av en tjänst, när det är fråga om att besätta en tjänst som avdelningschef, en tjänst inom avdelningen på minst kravnivå 9 eller motsvarande eller en tjänst utanför avdelningsindelningen,

10) placering av tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet,

11) ingående av ett skriftligt avtal enligt 44 § i statstjänstemannalagen (750/1994) med andra tjänstemän än sådana som avses i 26 § i statstjänstemannalagen,

12) sådana avlöningar för tjänstemän vid ministeriet som bestäms med stöd av 5 § i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970),

13) fastställande av prestationsnivåerna för tjänstemän utanför avdelningsindelningen och för personal i arbetsavtalsförhållande utifrån de årliga resultat- och utvecklingssamtalen,

14) utförande av övertidsarbete som ska ersättas i pengar,

15) förordnande av chefen för enheten för intern revision samt sektorcheferna och cheferna för sektorernas enheter,

16) avgörande av en myndighet enligt 14 § och tillstånd enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) i ärenden som inte hör till en avdelnings ansvarsområde,

17) avtal om tjänster som lagts ut på entreprenad,

18) tillsättande av arbetsgrupper och gruppernas sammansättning samt utnämnande av ministeriets representanter i utomstående instansers organ,

19) lämnande till finansministeriet av den förvaltningsförklaring av ministeriets ledning som avses i 8 § i lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022).

Kanslichefen avgör de ärenden som avses i 1 mom. 9, 13 och 15 punkten utan föredragning.

Det förordnande som avses i 1 mom. 15 punkten kan ges för högst fem år åt gången.

30 §
Avdelningschefernas och sektorchefernas beslutanderätt

Avdelningschefen avgör, om inte något annat föreskrivs nedan, ärenden som gäller

1) utfärdande av allmänna anvisningar och beslut inom avdelningens ansvarsområde,

2) givande av utlåtanden och redogörelser i ärenden som hör till avdelningens ansvarsområde, om inte ärendet ska avgöras av kanslichefen,

3) förvaltningsklagan som hör till avdelningens ansvarsområde,

4) utarrendering av statlig jordegendom som hör till avdelningens ansvarsområde och beviljande av särskilda rättigheter i anslutning till jordegendomen samt överföring av förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet,

5) beviljande och användning av de anslag som hör till avdelningens ansvarsområde,

6) dem som fattar beslut om utbetalning och återkrav av de statsbidrag som hör till avdelningens ansvarsområde,

7) i fråga om avdelningens ansvarsområde betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret,

8) användning av de omkostnadsanslag som ställts till avdelningens förfogande,

9) ledigförklaring av en tjänst när det är fråga om att besätta en tjänst på högst kravnivå 8.1 eller en motsvarande tjänst som placerats vid avdelningen,

10) placeringen inom avdelningen av tjänster och av personal i arbetsavtalsförhållande,

11) förordnandet av chefer för enheterna vid avdelningen,

12) fastställande av prestationsnivåerna för avdelningens tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utifrån de årliga resultat- och utvecklingssamtalen,

13) utveckling av avdelningens personal samt materialförvaltningen,

14) avgörande av en myndighet enligt 14 § och tillstånd enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) i fråga om avdelningens ansvarsområde.

Avdelningschefen avgör de ärenden som avses i 1 mom. 8–12 punkten utan föredragning.

Det förordnande som avses i 1 mom. 11 punkten kan ges för högst fem år åt gången.

Vad som i 1 mom. 1, 3, 4, 6 och 13 punkten föreskrivs om chefen för en avdelning gäller i fråga om ansvarsområdet för en sektor även sektorchefen.

31 §
Beslutanderätt för chefen för en enhet

Chefen för en enhet avgör, om inte något annat föreskrivs nedan, ärenden som gäller

1) användning av de anslag som ställts till enhetens förfogande och beviljande av anslag enligt vad som närmare föreskrivs nedan,

2) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar som hör till enhetens ansvarsområde,

3) givande av utlåtanden och redogörelser i ärenden som hör till enhetens ansvarsområde, om ärendet inte är av principiell betydelse för avdelningens verksamhet.

32 §
Förordnande om tjänsteresor

Förordnande om tjänsteresa ges av tjänstemannens närmaste chef, som är kanslichefen, en avdelningschef, en sektorchef eller chefen för en enhet (närmaste chef).

Med avvikelse från 1 mom.

1) ger kanslichefen ministeriets tjänstemän förordnanden om tjänsteresor i fråga om tjänsteresor som finansieras av en utomstående aktör,

2) ger chefen för styrnings- och ekonomienheten ministern, kanslichefen och specialmedarbetarna förordnanden om tjänsteresor,

3) ger personalutvecklingschefen ministeriets tjänstemän förordnanden om tjänsteresor, om tjänsteresorna finansieras med utvecklingspengar som är avsedda för personalen.

Ärenden som gäller förordnanden om tjänsteresor avgörs utan föredragning.

Beslutanderätten för tjänstemännen vid livsmedelsavdelningen
33 §
Beslutanderätten för avdelningschefen vid livsmedelsavdelningen

Avdelningschefen vid livsmedelsavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 30 och 32 §, om inte något annat föreskrivs nedan, ärenden som gäller

1) EU:s gemensamma jordbrukspolitik, gårdsbrukets struktur- och landsbygdspolitik eller motsvarande nationella lagstiftning, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan avdelning,

2) nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen,

3) utveckling av landsbygden och finansiering av landsbygdsnäringar, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan avdelning,

4) gårdsbrukets utvecklingsfond,

5) finansiering för utövare av naturnäringar och renhushållning,

6) finansieringsstöd för skoltar samt andra ärenden som gäller skoltar och som hör till ministeriet,

7) lantbruksföretagarnas förtidspensionssystem samt övriga system med avträdelsestöd för jordbruk och trädgårdsodling,

8) interventionsfonden för jordbruket,

9) renskötsellagen (848/1990), med undantag av fastställandet av renantalet enligt 21 § och indelningen i märkesdistrikt enligt 27 §,

10) avtal med myndigheter i andra stater om samarbete inom avdelningens ansvarsområde,

11) beslut om beviljande av statsunderstöd för att främja hästuppfödning och hästsport samt övervakning av statsunderstöden.

34 §
Beslutanderätten för livsmedelsavdelningens biträdande avdelningschef

Biträdande avdelningschefen vid livsmedelsavdelningen avgör ärenden som gäller

1) myndighetssamarbete med andra stater i fråga om avtal om djurhälsa, växtskydd och livsmedelssäkerhet,

2) COREPER-ärenden som hör till avdelningens ansvarsområde,

3) återkrav av statsunderstöd som beviljats för att främja hästuppfödning och hästsport.

Den biträdande avdelningschefen är veterinärchef.

35 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för utveckling av landsbygden

Chefen för enheten för utveckling av landsbygden avgör ärenden som gäller beviljande av anslag för projekt och upphandlingar med anknytning till utveckling av landsbygden och skärgårdsärenden, för projekt med anknytning till cirkulär ekonomi, för projekt med anknytning till kompetensnätverket för lantbruksföretag (AgriHubi) samt för upphandlingar som baserar sig på en dispositionsplan för tekniskt bistånd.

36 §
Beslutanderätten för chefen för marknadsenheten

Chefen för marknadsenheten avgör ärenden som gäller

1) beviljande av statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden och andra landsbygdsorganisationer,

2) beviljande av anslag för projekt och upphandlingar i samband med nationell utveckling av livsmedelskedjan,

3) beviljande av anslag för projekt och upphandlingar som gäller utveckling av bioekonomin inom livsmedelsavdelningens ansvarsområde.

37 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för djurhälsa och växtskydd

Chefen för enheten för djurhälsa och växtskydd avgör ärenden som gäller

1) beviljande av anslag som anvisats för veterinärvård och bekämpning av djur- och växtsjukdomar,

2) beviljande av statsbidrag med anknytning till främjande av miljön och djurs hälsa och välbefinnande,

3) ansökningar om sjukdomsfri status och andra redogörelser till Världsorganisationen för djurhälsa,

4) ersättningar för bekämpning av rabies,

5) utseende av sådana kontrollställen enligt 4 § i lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (1277/2019) som hör till enhetens verksamhetsområde,

6) godkännande av avtal som medfinansieras av EU och hör till enhetens verksamhetsområde.

38 §
Beslutanderätten för chefen för livsmedelssäkerhetsenheten

Chefen för livsmedelssäkerhetsenheten avgör ärenden som gäller

1) utseende av sådana kontrollställen enligt 4 § i lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (1277/2019) som hör till enhetens verksamhetsområde,

2) godkännande av avtal som medfinansieras av EU och som hör till enhetens verksamhetsområde.

39 §
Beslutanderätten för chefen för livsmedelsavdelningens planeringsenhet

Chefen för planeringsenheten avgör de ärenden inom avdelningens ansvarsområde som gäller intäktsföring av tekniskt bistånd och betalning av enheten för utveckling av landsbygdens fakturor på tekniskt bistånd.

40 §
Beslutanderätten för direktören för internationella frågor

Direktören för internationella frågor avgör ärenden som gäller

1) medlemsavgifter och frivilliga bidrag till internationella organisationer,

2) beviljande av anslag som anvisats för statsbidrag för det internationella samarbetet.

Beslutanderätten för tjänstemännen vid naturresursavdelningen
41 §
Beslutanderätten för avdelningschefen vid naturresursavdelningen

Avdelningschefen vid naturresursavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 30 och 32 §, om inte något annat föreskrivs nedan, dessutom ärenden som enligt följande författningar och bestämmelser hör till jord- och skogsbruksministeriet:

1) skogslagen (1093/1996) och statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013),

2) lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013),

3) lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002),

4) lagen om mätning av virke (414/2013), med undantag av tillsättande av virkesmätningsnämnden enligt 8 § i den lagen, och statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen (457/2013),

5) lagen om Finlands skogscentral (418/2011), med undantag av tillsättande av skogscentralens direktion och utseende av ordförande och vice ordförande enligt 4 § 1 mom., beslut om beviljande av statsunderstöd enligt 22 §, fastställande av stadgarna för pensionsarrangemang enligt 28 § 2 mom. och avgörande av meningsskiljaktigheter enligt 34 § 2 mom. i den lagen, och statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral (1544/2016),

6) lagen om fiske (379/2015), med undantag av fördelning av fiskevårdsavgiftsmedel enligt 83 § 1 mom. i den lagen och 43 § i denna förordning, och statsrådets förordning om fiske (1360/2015),

7) lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den, med undantag av byte av Finlands fiskekvoter med andra medlemsstater inom Europeiska unionen enligt 7 § i den lagen och 42 § i denna förordning,

8) lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010),

9) lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den,

10) lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den,

11) lagen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (997/2021) och de författningar på lägre nivå som utfärdas med stöd av den,

12) jaktlagen (615/1993) och jaktförordningen (666/1993) samt statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013),

13) viltförvaltningslagen (158/2011), med undantag av utseende av medlemmar till och ordförande och vice ordförande för styrelsen för Finlands viltcentral enligt 3 § 1 mom., utseende av riksviltvårdsrådets medlemmar enligt 4 § 2 mom. och av en ordförande och vice ordförande för riksviltvårdsrådet enligt 4 § 3 mom. samt utseende av ställföreträdare för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter vid Finlands viltcentral enligt 8 a § i den lagen,

14) statsrådets förordning om viltförvaltningen (171/2011), med undantag av givande av ett motiverat ställningstagande till Finlands viltcentrals bokslut enligt 2 § 3 mom. samt beviljande av det anslag för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas verksamhet som avses i 12 § 1 mom. i den förordningen,

15) viltskadelagen (105/2009) och statsrådets förordning om viltskador (309/2013),

16) lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993), med undantag av understöd enligt 3 § 2 mom. i den lagen och 43 § i denna förordning.

Avdelningschefen vid naturresursavdelningen avgör dessutom ärenden som gäller avtal om samarbete inom avdelningens ansvarsområde med myndigheter i andra stater.

42 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för fiskerinäringen

Chefen för enheten för fiskerinäringen avgör ärenden som gäller

1) överföring av fiskekvoterna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 och rådets förordning (EG) nr 847/96 från ett år till ett annat,

2) byte av kvoter eller delar av dem med andra medlemsstater inom Europeiska unionen enligt 7 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016),

3) beviljande och användning av anslag för tekniskt bistånd ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

43 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för vilt och fiske

Chefen för enheten för vilt och fiske avgör ärenden som gäller fördelning av fiskevårdsavgiftsmedel till närings-, trafik- och miljöcentralerna enligt 83 § 1 mom. i lagen om fiske samt understöd som beviljas av medlen och understöd enligt 3 § 2 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift.

44 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för naturresurs- och vattenhushållning

Chefen för enheten för naturresurs- och vattenhushållning avgör ärenden som gäller

1) beviljande och användning av anslag för vattenhushållning,

2) bemyndigande av närings-, trafik- och miljöcentralen att ingå avtal enligt 13 § i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004).

45 §
Beslutanderätten för chefen för skogs- och bioenergienheten

Chefen för skogs- och bioenergienheten avgör ärenden som gäller

1) lagstiftningen om finansiering av hållbart skogsbruk,

2) beviljande och användning av anslaget för fröförsörjning i fråga om skogsträd,

3) beviljande och användning av anslaget för av jord- och skogsbruksministeriet separat specificerade landsomfattande projekt och åtgärder som stöder upprätthållandet av naturvården och den biologiska mångfalden i skog,

4) beviljande och användning av anslag för de klimatsäkra åtgärder inom markanvändningssektorn som ingår i Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP).

46 §
Beslutanderätten för chefen för naturresursavdelningens planeringsenhet

Chefen för planeringsenheten avgör de ärenden inom avdelningens ansvarsområde som gäller betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret samt beslut om utbetalning av statsunderstöd för klimatsäkra åtgärder inom markanvändningssektorn (RRP).

Beslutanderätten för tjänstemännen vid informations- och forskningssektorn
47 §
Beslutanderätten för dataadministrationsdirektören

Dataadministrationsdirektören avgör ärenden som gäller datatekniktjänster som ska användas vid ministeriet, till de delar som de inte med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet (262/2003) hör till ansvarsområdet för statsrådets kansli, samt beviljande och användning av de medel av ministeriets gemensamma anslag som har anvisats för dataadministrationen för ministeriets och förvaltningsområdets dataadministration.

48 §
Beslutanderätten för forskningsdirektören

Forskningsdirektören avgör ärenden som gäller

1) beviljande och användning av de medel av ministeriets gemensamma anslag som har anvisats för forsknings- och utvecklingsprojekt,

2) beviljande och användning av de anslag som ur gårdsbrukets utvecklingsfond beviljas för forsknings- och utvecklingsprojekt.

Beslutanderätten för tjänstemännen vid förvaltnings- och utvecklingssektorn
49 §
Beslutanderätten för chefen för personal- och förvaltningsenheten

Chefen för personal- och förvaltningsenheten avgör ärenden som gäller

1) fastställande av kravnivåer för uppgifterna inom lönesystemet,

2) fastställande av andra prestationsnivåer än sådana som baserar sig på de årliga resultat- och utvecklingssamtalen,

3) beviljande av semesterersättning och andra sådana personliga lönetillägg eller tilläggsarvoden till tjänstemän eller anställda i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet som baserar sig på tjänste- eller arbetskollektivavtal, med undantag av beviljandet av tilläggsarvoden enligt prövning,

4) utfärdande av intyg om uppsägning och upphörande av tjänsteförhållande till en tjänsteman,

5) utfärdande av intyg om att chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning inom ministeriets förvaltningsområde har sagt upp sig eller om att tjänsteförhållandet upphört,

6) utlåtande till förvaltningsdomstolen med anledning av att besvär har anförts över en utnämning till tjänsteman vid ministeriet.

De ärenden som avses i 1 mom. 1 punkten avgörs utan föredragning.

50 §
Beslutanderätten för chefen för kommunikationsenheten

Chefen för kommunikationsenheten avgör ärenden som gäller kommunikationstjänster och kommunikationstillämpningar som är avsedda för ministeriets allmänna bruk.

51 §
Beslutanderätten för chefen för styrnings- och ekonomienheten

Chefen för styrnings- och ekonomienheten avgör ärenden som gäller uppgifter som hör till den attesterande myndigheten för Europeiska havs- och fiskerifonden och den aktör som ansvarar för redovisningsfunktionen i fråga om Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt uppgifter som hör till bokföringsenheten, om dessa ärenden inte hör till kanslichefen eller en avdelningschef.

Beslutanderätten för tjänstemän vid enheten för intern revision
52 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för intern revision

Med avvikelse från det som föreskrivs ovan är det chefen för enheten för intern revision som avgör revisions- och kvalitetssäkringsärenden som gäller det uppdrag som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013.

8 kap

Beslutanderätten i vissa personalfrågor

53 §
Utnämningsbefogenheter

Kanslichefen utnämner tjänstemän och anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om deras avlöning motsvarar minst kravnivå 9 eller motsvarande och om inte annat föreskrivs någon annanstans.

Kanslichefen utnämner till en tjänst och anställer i arbetsavtalsförhållande tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utanför avdelningsindelningen, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

Andra tjänstemän och andra anställda i arbetsavtalsförhållande vid en avdelning än sådana som avses i 1 mom. utnämns och anställs av avdelningschefen.

54 §
Tjänstledigheter

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal och befrielse som motsvarar sådan tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av den närmaste chefen. Det beslut som avses ovan fattas utan föredragning.

Annan tjänstledighet eller motsvarande befrielse än sådan som avses i 1 mom. beviljas

1) kanslichefen och en avdelningschef för högst två år av ministern och för över två år av statsrådet,

2) en av statsrådet utnämnd tjänsteman, med undantag av avdelningscheferna, av kanslichefen för högst två år och av statsrådet för över två år,

3) andra tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande för en längre tid än 14 dagar av den som utnämner till tjänsten eller av den som anställer personalen och för högst 14 dagar av den närmaste chefen.

55 §
Utnämning av tjänsteman till tjänsteförhållande för viss tid

Beslut om utnämning av en tjänsteman till tjänsteförhållande för viss tid fattas av den som utnämner till motsvarande tjänst. Beslut om utnämning av kanslichef och avdelningschef till tidsbundna tjänsteförhållanden på högst ett år fattas av ministern och om utnämning till tidsbundna tjänsteförhållanden som varar längre än ett år av statsrådet. Om statsrådet är utnämnande myndighet, beslutar kanslichefen om utnämning av andra än avdelningschefen till tidsbundna tjänsteförhållanden som varar högst ett år och statsrådet om utnämning till tidsbundna tjänsteförhållanden som varar längre än ett år.

56 §
Bisysslotillstånd och bisyssloanmälan

Kanslichefen fattar i fråga om avdelningscheferna och tjänstemän utanför avdelningsindelningen beslut i ärenden som gäller bisyssla enligt statstjänstemannalagen.

Avdelningschefen fattar i fråga om andra tjänstemän än de som avses i 1 mom. beslut i ärenden som gäller bisysslotillstånd.

57 §
Den närmaste chefens beslutanderätt i personalfrågor

Den närmaste chefen avgör utan föredragning ärenden som gäller

1) fördelning av arbetstid,

2) övertidsersättning och arbetstidsersättning,

3) distansarbete,

4) saldoledighet,

5) beviljande, sparande och flyttande av semester samt omvandling av semesterpenning,

6) utfärdande av arbetsintyg.

Ett ärende som gäller kanslichefen och som avses i 1 mom. 5 punkten avgörs av chefen för personal- och förvaltningsenheten utan föredragning.

Ett ärende som gäller personer direkt underställda kanslichefen, förutom avdelningschefer, sektorchefer och chefen för enheten för intern revision, och som avses i 1 mom. avgörs av chefen för personal- och förvaltningsenheten utan föredragning.

58 §
Föredragning av personaladministrativa beslut och föreskrifter

De beslut och föreskrifter som avses i 53 §, 54 § 2 mom. samt 55 och 56 § föredras från personal- och förvaltningsenheten.

59 §
Vikariat

Ställföreträdare för kanslichefen är i första hand avdelningscheferna i den ordning som kanslichefen förordnat samt vid behov övriga tjänstemän som kanslichefen förordnat.

Avdelningscheferna, sektorcheferna och cheferna för enheterna utser sina egna ställföreträdare.

I ärenden som avses i 54 § 1 mom. och 57 § är en tjänsteman som förordnats av avdelningschefen ställföreträdare för en närmaste chef inom en avdelning och en tjänsteman som förordnats av kanslichefen ställföreträdare för en närmaste chef utanför avdelningsindelningen. Till ställföreträdare för en närmaste chef kan endast förordnas en tjänsteman som är närmaste chef.

De beslut som avses i 1 mom. föredras från personal- och förvaltningsenheten.

60 §
Ärenden som gäller förvaltningen av ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet

Kanslichefen ger chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning ett permanent förordnande om tjänsteresor som föranleds av skötseln av de uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen har och som betalas av ämbetsverkets eller inrättningens tillgängliga anslag.

Om inte något annat föreskrivs eller bestäms i denna arbetsordning eller någon annanstans, avgör avdelningschefen eller chefen för en enhet inom en sektor, med undantag av utnämningsärenden, de övriga ärenden som ska avgöras vid ministeriet och som gäller personalen vid och förvaltningen av ett ämbetsverk eller en inrättning inom avdelningens eller sektorns förvaltningsområde.

9 kap

Särskilda bestämmelser

61 §
Avdelningarnas och sektorernas administrativa föreskrifter

I avdelningens eller sektorns administrativa föreskrift som fastställs av avdelningschefen och, i fråga om en sektor, av kanslichefen, kan det närmare föreskrivas om avdelningens eller sektorns interna organisation och uppgifter samt om behandlingen av ärenden vid avdelningen eller sektorn och i dess ledningsgrupp.

I livsmedelsavdelningens administrativa föreskrift kan det närmare föreskrivas om de uppgifter som hör till enheten för EU-samordning och internationella frågor. Avdelningens administrativa föreskrift ska läggas fram för kanslichefen innan den fastställs.

62 §
Beredskapsärenden

Kanslichefen sörjer för ministeriets och dess förvaltningsområdes allmänna säkerhet och beredskap.

Kanslichefen biträds av en beredskapschef som har till uppgift att

1) bistå kanslichefen vid genomförandet av beredskapen och krishanteringen,

2) delta i statsrådets beredskapssamarbete,

3) sköta andra beredskapsfrågor som kanslichefen bestämmer.

Beredskapschefen ska till kanslichefen rapportera om den verksamhet som avses i denna paragraf.

Beredskapschefen bistås av en beredskapssekreterare.

Kanslichefen utser beredskapschefen och beredskapssekreteraren samt deras ställföreträdare.

63 §
Beredskapskommittén

För samordningen av beredskapsplaneringen och beredskapen för störningssituationer finns det vid ministeriet en beredskapskommitté. Närmare bestämmelser om dess uppgifter och sammansättning finns i beslutet om tillsättande av beredskapskommittén.

Ordförande för beredskapskommittén är beredskapschefen och sekreterare är beredskapssekreteraren.

Beredskapskommittén tillsätts av kanslichefen.

64 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning av den 22 augusti 2016 (658/2016).

Helsingfors den 28 september 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Kanslichef
Jaana Husu-Kallio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.