833/2022

Helsingfors den 22 september 2022

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015) 2 och 7 §, 19 § och mellanrubriken före den samt 20 §, sådana de lyder, 2 § i förordning 76/2020, 7 § i förordning 447/2019, 19 § i förordning 935/2021 och 20 § i förordning 692/2020, samt

fogas till förordningen en ny 31 §, i stället för den 31 § som upphävts genom förordning 59/2017, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Ministeriets organisation

De avdelningar och andra verksamhetsenheter vid ministeriet som avses i 3 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet är avdelningen för koncernstyrning, avdelningen för tjänsteproduktion, avdelningen för information och säkerhet, nätavdelningen, ministeriets kommunikation och, som fristående enhet, enheten för internationella ärenden.

Vad som nedan föreskrivs om en avdelning gäller i tillämpliga delar även ministeriets kommunikation.

2 kap.

Ledningen av ministeriet

7 §
Förvaltningsområdets ledningsgrupp

I förvaltningsområdets ledningsgrupp behandlas planeringen av förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi, strategiska frågor och lagstiftningsplaner, samordnas verksamheten inom förvaltningsområdet och behandlas ledning och arbetsgivarpolitik.

Ordförande för förvaltningsområdets ledningsgrupp är kanslichefen. Övriga medlemmar är ministeriets avdelningschefer och kommunikationsdirektören, direktören för förvaltning och internationella ärenden samt generaldirektörerna vid Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet.

Sekreteraren för ledningsgruppen förordnas av kanslichefen.

3 kap.

Avdelningarna och enheterna samt deras uppgifter

Avdelningen för information och säkerhet
19 §
Uppgifter för avdelningen för information och säkerhet

Till ansvarsområdet för avdelningen för information och säkerhet hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) digitalisering och informationsresurser,

2) användningen av information inom affärsverksamhet, informationens interoperabilitet och rätten till information,

3) tjänsteanvändarens säkerhet, beteendereglering och sanktioner samt integritetsskyddet och tjänsternas konfidentialitet,

4) cybersäkerhet,

5) tjänsteanvändarnas yttrandefrihet,

6) identitetsförvaltning och elektronisk identifiering,

7) automatisering och robotisering,

8) fordons teknik,

9) transport av farliga ämnen.

20 §
Enheterna vid avdelningen för information och säkerhet

Vid avdelningen för information och säkerhet finns följande enheter:

1) enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet,

2) säkerhetsenheten, och

3) automatiseringsenheten.

4 kap.

Uppgifter för vissa tjänstemän

31 §
Statens cybersäkerhetsdirektör

Statens cybersäkerhetsdirektör leder och samordnar utvecklingen, planeringen och beredskapen i fråga om cybersäkerheten och är statsrådets rådgivare i frågor som gäller cybersäkerhet.

Statens cybersäkerhetsdirektör lyder direkt under kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022.

Helsingfors den 22 september 2022

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Avdelningschef, överdirektör
Olli-Pekka Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.