816/2022

Helsingfors den 9 september 2022

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 95 § 5 mom. och 133 § 5 mom., sådana de lyder i lag 1251/2020, och

fogas till lagen en ny 116 a § som följer:

95 §
Inlämnande av ansökan om internationellt skydd

En behörig tjänsteman från en främmande stat som ingår i en enhet i Finland som i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624, nedan gräns- och kustbevakningsförordningen, utplacerats från den stående styrkan vid europeiska gräns- och kustbevakningen och en i Finland utplacerad medlem i en asylstödgrupp som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2303 om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010, nedan förordningen om asylbyrån, får bistå polisen och gränskontrollmyndigheten i uppgifter som gäller registrering av utlänningar som ansöker om uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd under ledning av en polisman eller en tjänsteman vid gränskontrollmyndigheten.

116 a §
Bistånd från Europeiska unionens asylbyrå

Statsrådet kan vid sitt allmänna sammanträde besluta att till Europeiska unionens asylbyrå sända en i förordningen om asylbyrån avsedd begäran om utplacering av asylstödgrupper.

Migrationsverket ska i en operativ plan tillsammans med verkställande direktören för Europeiska unionens asylbyrå enas om villkoren för utplacering av asylstödgrupper och om organisatoriska aspekter.

Migrationsverket är nationell kontaktpunkt enligt artiklarna 3 och 24 i förordningen om asylbyrån.

En medlem i en asylstödgrupp som på Finlands begäran utplacerats i Finland får sköta uppgifter i anslutning till asylutredning enligt 97 § samt delgivning enligt 205 § 4 mom. under ledning och tillsyn av en tjänsteman vid Migrationsverket. Medlemmarna i stödgruppen ska iaktta finsk lag när de fullgör sina uppgifter och utövar sina befogenheter i Finland.

133 §
Registrering av invandrare vid massinvandring

En behörig tjänsteman från en främmande stat som ingår i en enhet i Finland som i enlighet med gräns- och kustbevakningsförordningen utplacerats från den stående styrkan vid europeiska gräns- och kustbevakningen och en i Finland utplacerad medlem i en i förordningen om asylbyrån avsedd asylstödgrupp får bistå polisen och gränskontrollmyndigheten i uppgifter enligt 3 mom. och med upptagande av signalement enligt 131 § 1 mom. under ledning av en polisman eller en tjänsteman vid gränskontrollmyndigheten.


Denna lag träder i kraft den 15 september 2022.

RP 49/2022
FvUB 12/2022
RSv 74/2022

Helsingfors den 9 september 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.