688/2022

Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022

Lag om temporär ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 6 § 1 mom. 7 punkten och 6 § 3 mom., sådana de lyder i lag 481/2016, och

fogas temporärt till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1253/2009, 1248/2013 och 481/2016, en ny 8 punkt som följer:

6 §
Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter och vissa andra offentliga beskattningsuppgifter

Offentliga beskattningsuppgifter är


7) namnet på samt företags- och organisationsnumret för en mottagare av återbäring av punktskatt enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) samt uppgifter om typ av företag, region där stödmottagaren är belägen, verksamhetsområde och skatteförmånens storlek enligt artikel 9.2 i den förordning av kommissionen som nämns i 6 punkten samt enligt bilaga III till den förordningen,

8) när stödbeloppet överskrider 10 000 euro, namnet på samt fastighetsbeteckningen för en mottagare av stöd som beviljats enligt 34 § i fastighetsskattelagen (654/1992) samt uppgifter om region där stödmottagaren är belägen och skatteförmånens storlek enligt artikel 9.2 i och bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


Beträffande i 1 mom. 6–8 punkten avsedda förmåner som fås genom skattefritt produktionsstöd och genom återbäring av punktskatt på energiprodukter och stöd som beviljas enligt 34 § i fastighetsskattelagen iakttas vad som i de förordningar av kommissionen som nämns i 1 mom. 6 och 8 punkten föreskrivs om offentliggörande av stöd som beviljats i form av individuella skatteförmåner.


Denna lag träder i kraft den 31 augusti 2022 och gäller till och med den 31 december 2032.

RP 82/2022
FiUB 13/2022
RSv 86/2022

Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.