667/2022

Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022

Lag om ändring av 5 kap. 16 § och 18 kap. 5 § i kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 5 kap. 16 § och 18 kap. 5 § 1 mom. som följer:

5 kap.

Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet

16 §
Skyldighet att vidta förberedelser

Kreditinstitut ska genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och genom förberedelser för allvarliga störningssituationer och för undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt vid allvarliga störningssituationer under normala förhållanden samt under undantagsförhållanden.

Kreditinstitut har en skyldighet att fortgående upprätthålla beredskap att använda de system och tjänster som avses i 3 och 6 § i lagen om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen (666/2022) för att trygga att deras uppgifter fungerar störningsfritt.

Närmare bestämmelser om grunderna för den beredskapsplanering som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av finansministeriet.

18 kap.

Särskilda bestämmelser om utländska kreditinstitut

5 §
Beredskap för undantagsförhållanden

Vad som i 5 kap. 16 § 1 och 3 mom. och 17 § föreskrivs om beredskap för undantagsförhållanden och ersättning för beredskapsrelaterade kostnader gäller också filialer till utländska kreditinstitut. Vad som i 5 kap. 16 § 2 mom. föreskrivs om skyldigheten att upprätthålla beredskap att använda system som är avsedda att trygga försörjningsberedskapen gäller sådana betydande filialer som avses i 59 a § i lagen om Finansinspektionen.Denna lag träder i kraft den 11 juli 2022.

RP 104/2022
EkUB 18/2022
RSv 99/2022

Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.