539/2022

Helsingfors den 4 juli 2022

Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 13 § 1 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 176/2019, 1206/2020, 922/2021 och 22/2022, en ny 23 a-punkt som följer:

13 §
Uppgiftsanvändares rätt att få uppgifter ur inkomstdatasystemet

Inkomstregisterenheten förmedlar och lämnar ut sådana uppgifter ur inkomstregistret som en uppgiftsanvändare trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, med stöd av någon annan lag har rätt att få av prestationsbetalaren eller av andra uppgiftsanvändare, som följer:


23 a) till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter för verkställighet av lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022),Denna lag träder i kraft den 4 juli 2022 och gäller till och med den 31 mars 2025.

RP 65/2022
FiUB 12/2022
RSv 73/2022

Helsingfors den 4 juli 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.