535/2022

Helsingfors den 29 juni 2022

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse för kreditinstitut och värdepappersföretag (76/2018) den finska språkdräkten i det inledande stycket i 16 § 1 mom., 16 § 1 mom. 4 och 9 punkten, 17 § 1 mom. 3, 4, 6 och 16 punkten, 18 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt bilagorna 1–8, som följer:

16 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till resultaträkningen ska innehålla


4) nettointäkterna från finansiella instrument som bokförts till verkligt värde via resultaträkningen, specificerade i nettointäkter från handel med fordringsbevis, nettointäkter från handel med aktier och andelar samt nettointäkter från andra finansiella instrument som på ett resultatpåverkande sätt bokförts till verkligt värde, med särredovisning för realiserade intäkter och förändringar i verkligt värde,


9) redogörelse för principerna för avskrivningar enligt plan och principerna för nedskrivningar samt ändringarna i dem och uppdelningen av resultatposten "Avskrivningar och nedskrivningar av övriga materiella och immateriella tillgångar" på avskrivningar enligt plan och nedskrivningar, om inte beloppet av nedskrivningarna är av ringa betydelse, samt fördelningen av nedskrivningarna av aktier och andelar i fråga om aktier och andelar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag,


17 §
Noter till balansräkningens aktiva

Noterna ska innehålla


3) en minskning enligt beloppet av de förväntade kreditförlusterna specificerad för poster inom balansräkningen och utanför balansräkningen,

4) de verkliga värdena för samtliga finansiella tillgångar jämfört med bokförda värden,


6) de finansiella tillgångarnas maturitetsfördelning enligt balanspost,


16) beloppet av nedskrivna finansiella tillgångar och av fordringar till följd av justerade lånevillkor,


18 §
Noter till balansräkningens passiva

Noterna ska innehålla


3) de verkliga värdena för alla finansiella skulder jämfört med bokförda värden,

4) de finansiella skuldernas maturitetsfördelning enligt balanspost,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Helsingfors den 29 juni 2022

Finansminister
Annika Saarikko

Finanssekreterare
Iida Hauhia

Bilaga 1

RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT
Ränteintäkter
Nettointäkter från leasingverksamhet
Räntekostnader
RÄNTENETTO
Intäkter från egetkapitalinstrument
Företag inom samma koncern
Ägarintresseföretag
Övriga företag
Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Nettointäkter från finansiella instrument som bokförts till verkligt värde via resultaträkningen
Nettointäkter från finansiella tillgångar som bokförts till verkligt värde via fonden för verkligt värde
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter
Övriga rörelseintäkter
Personal- och administrationskostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Övriga administrationskostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar samt av aktier och andelar
Övriga rörelsekostnader
Slutliga och förväntade kreditförluster
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)
Bokslutsdispositioner
Inkomstskatt
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

Bilaga 2

RESULTATRÄKNING FÖR VÄRDEPAPPERSBOLAG
Provisionsintäkter
Nettointäkter från finansiella instrument som bokförts till verkligt värde via resultaträkningen
Intäkter från egetkapitalinstrument
Företag inom samma koncern
Ägarintresseföretag
Övriga företag
Ränteintäkter
Nettointäkter från finansiella tillgångar som till verkligt värde bok-förts via fonden för verkligt värde
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter
Övriga rörelseintäkter
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGSTJÄNSTER
Provisionskostnader
Räntekostnader
Personal- och administrationskostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Övriga administrationskostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar samt av aktier och andelar
Övriga rörelsekostnader
Slutliga och förväntade kreditförluster
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)
Bokslutsdispositioner
Inkomstskatt
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

Bilaga 3

BALANSRÄKNING FÖR KREDITINSITUT
AKTIVA
Kontanta medel
Hos centralbanker belåningsbara skuldebrev
Statsskuldförbindelser
Övriga
Fordringar på kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Leasingobjekt
Skuldebrev
Den offentliga sektorn
Övriga
Aktier och andelar
Aktier och andelar i ägarintresseföretag
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Derivatinstrument
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter
Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
Övriga materiella tillgångar
Aktieemissionsfordringar / Placeringsandelsemissionsfordringar / Grundfondsemissionsfordringar
Övriga tillgångar
Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Latenta skattefordringar
AKTIVA SAMMANLAGT
PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
Centralbanker
Kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn
Inlåning
På anfordran betalbar
Övriga
Övriga skulder
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev emitterade till allmänheten
Masskuldebrevslån
Övriga
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel
Övriga skulder
Övriga skulder
Avsättningar
Resultatregleringar och erhållna förskott
Efterställda skulder
Kapitallån
Övriga
Latenta skatteskulder
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avskrivningsdifferens
Skattemässiga reserver
EGET KAPITAL
Aktiekapital / Andelskapital / Grundkapital
Placeringsandelskapital / Grundfond / Tillskottskapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övriga bundna fonder
Reservfond
Fond för verkligt värde
Säkring av kassaflödet
Omräkningsdifferenser
Värdering till verkligt värde
Fonder enligt bolagsordningen
Övriga fonder
Fria fonder
Balanserad vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
PASSIVA SAMMANLAGT
FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Förbindelser för kunders räkning till förmån för tredje part
Garantier och panter
Övriga
Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder
Återköpsförbindelser avseende värdepapper
Övriga

Bilaga 4

BALANSRÄKNING FÖR VÄRDEPAPPERSBOLAG
AKTIVA
Kontanta medel
Fordringar på kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev
Den offentliga sektorn
Övriga
Aktier och andelar
Aktier och andelar i ägarintresseföretag
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Derivatinstrument
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter
Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
Övriga materiella tillgångar
Aktieemissionsfordringar
Övriga tillgångar
Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Latenta skattefordringar
AKTIVA SAMMANLAGT
PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev emitterade till allmänheten
Masskuldebrevslån
Övriga
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel
Övriga skulder
Övriga skulder
Avsättningar
Resultatregleringar och erhållna förskott
Efterställda skulder
Kapitallån
Övriga
Latenta skatteskulder
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avskrivningsdifferens
Skattemässiga reserver
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övriga bundna fonder
Reservfond
Fond för verkligt värde
Säkring av kassaflödet
Omräkningsdifferenser
Värdering till verkligt värde
Fonder enligt bolagsordningen
Övriga fonder
Fria fonder
Balanserad vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
PASSIVA SAMMANLAGT
FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Förbindelser för kunders räkning till förmån för tredje part
Garantier och panter
Övriga
Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder
Återköpsförbindelser avseende värdepapper
Övriga

Bilaga 5

KONCERNRESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT
Ränteintäkter
Räntekostnader
RÄNTENETTO
Intäkter från egetkapitalinstrument
Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Nettointäkter från finansiella instrument som bokförts till verkligt värde via resultaträkningen
Nettointäkter från finansiella tillgångar som bokförts till verkligt värde via fonden för verkligt värde
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter
Övriga rörelseintäkter
Personal- och administrationskostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Övriga administrationskostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av koncerngoodwill
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar samt av aktier och andelar
Övriga rörelsekostnader
Slutliga och förväntade kreditförluster
Andel av intresseföretagens resultat
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)
Inkomstskatt
Vinst (förlust) av ordinarie verksamhet efter skatt
Minoritetsandelar av räkenskapsperiodens vinst eller förlust
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

Bilaga 6

KONCENRNRESULTATRÄKNING FÖR VÄRDEPAPPERSBOLAG
Provisionsintäkter
Nettointäkter från finansiella instrument som bokförts till verkligt värde via resultaträkningen
Intäkter från egetkapitalinstrument
Ränteintäkter
Nettointäkter från finansiella tillgångar som till verkligt värde bokförts via fonden för verkligt värde
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter
Övriga rörelseintäkter
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGSTJÄNSTER
Provisionskostnader
Räntekostnader
Personal- och administrationskostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Övriga administrationskostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av koncerngoodwill
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar samt av aktier och andelar
Övriga rörelsekostnader
Slutliga och förväntade kreditförluster
Andel av intresseföretagens resultat
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)
Inkomstskatt
Vinst (förlust) av ordinarie verksamhet efter skatt
Minoritetsandelar av räkenskapsperiodens vinst (förlust)
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

Bilaga 7

KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT
AKTIVA
Kontanta medel
Hos centralbanker belåningsbara skuldebrev
Statsskuldförbindelser
Övriga
Fordringar på kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Leasingobjekt
Skuldebrev
Den offentliga sektorn
Övriga
Aktier och andelar
Aktier och andelar i ägarintresseföretag
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Derivatinstrument
Immateriella tillgångar
Koncerngoodwill
Övriga utgifter med lång verkningstid
Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter
Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
Övriga materiella tillgångar
Aktieemissionsfordringar / Placeringsandelsemissionsfordringar / Grundfondsemissionsfordringar
Övriga tillgångar
Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Latenta skattefordringar
AKTIVA SAMMANLAGT
PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
Centralbanker
Kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn
Inlåning
På anfordran betalbara
Övriga
Övriga skulder
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev emitterade till allmänheten
Masskuldebrevslån
Övriga
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel
Övriga skulder
Övriga skulder
Avsättningar
Resultatregleringar och erhållna förskott
Efterställda skulder
Kapitallån
Övriga
Latenta skatteskulder
Koncernreserv
EGET KAPITAL OCH MINORITETSANDELAR
Aktiekapital / Andelskapital / Grundkapital
Placeringsandelskapital / Grundfond / Tillskottskapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övriga bundna fonder
Reservfond
Fond för verkligt värde
Säkring av kassaflödet
Omräkningsdifferenser
Värdering till verkligt värde
Fonder enligt bolagsordningen/stadgarna
Övriga fonder
Fria fonder
Balanserad vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
Minoritetsandelar av kapitalet
PASSIVA SAMMANLAGT
FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Förbindelser för kunders räkning till förmån för tredje part
Garantier och panter
Övriga
Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder
Återköpsförbindelser avseende värdepapper
Övriga

Bilaga 8

KONCERNBALANSRÄKNING FÖR VÄRDEPAPPERSBOLAG
AKTIVA
Kontanta medel
Fordringar på kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev
Den offentliga sektorn
Övriga
Aktier och andelar
Aktier och andelar i ägarintresseföretag
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Derivatinstrument
Immateriella tillgångar
Koncerngoodwill
Övriga utgifter med lång verkningstid
Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter
Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
Övriga materiella tillgångar
Aktieemissionsfordringar
Övriga tillgångar
Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Latenta skattefordringar
AKTIVA SAMMANLAGT
PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev emitterade till allmänheten
Masskuldebrevslån
Övriga
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel
Övriga skulder
Övriga skulder
Avsättningar
Resultatregleringar och erhållna förskott
Efterställda skulder
Kapitallån
Övriga
Latenta skatteskulder
Koncernreserv
EGET KAPITAL OCH MINORITETSANDELAR
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övriga bundna fonder
Reservfond
Fond för verkligt värde
Säkring av kassaflödet
Omräkningsdifferenser
Värdering till verkligt värde
Fonder enligt bolagsordningen
Övriga fonder
Fria fonder
Balanserad vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
Minoritetsandelar av kapitalet
PASSIVA SAMMANLAGT
FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Förbindelser för kunders räkning till förmån för tredje part
Garantier och panter
Övriga
Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder
Återköpsförbindelser avseende värdepapper
Övriga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.