530/2022

Helsingfors den 30 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder (551/2015) 2 § 2 mom., 8 § 3 mom. och 10 § 1 mom. som följer:

2 §
Förordnande av en biträdande övervakare

Lämpligheten ska bedömas av enhetschefen eller den i brottspåföljdscentralens arbetsordning angivna biträdande direktören vid den behöriga byrån för samhällspåföljder. I samband med detta ska den som blir biträdande övervakare ge sitt samtycke till uppdraget och informeras om de uppgifter som den biträdande övervakaren har enligt 8 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder. Samtidigt ska vikten av att den biträdande övervakaren står i regelbunden kontakt med den dömde och med övervakaren betonas.

8 §
Handlingar för verkställighet

Verkställighetshandlingen för en samhällspåföljd som har överförts från en annan stat till Finland för att verkställas här är ett beslut av Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för klientprocesser.

10 §
Hur verkställighetshandlingar och vissa meddelanden ska sändas

Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet ska sända verkställighetshandlingen och de andra uppgifter som behövs för verkställigheten till den byrå för samhällspåföljder som bestäms enligt var den dömde är bosatt eller vistas. Om den dömde inte har någon hem- eller boningskommun i Finland, ska verkställighetsenheten sända verkställighetshandlingarna till den byrå för samhällspåföljder inom vars verksamhetsområde den domstol som har dömt ut straffet är belägen.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Helsingfors den 30 juni 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Specialsakkunnig
Anne Kohvakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.