526/2022

Helsingfors den 30 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avfall (978/2021) 40 § 2 mom. 3 punkten, 42 § 1 mom. 4 punkten, 45–48 § samt bilaga 5 till förordningen och

fogas till 40 § 2 mom. en ny 4 punkt och till paragrafen ett nytt 3 mom. samt till förordningen en ny 45 a § som följer:

40 §
Uppgifter som ska antecknas i transportdokumentet

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska transportdokumentet innehålla följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 5:


3) i fråga om spillolja spilloljans typ,

4) i fråga om slam från slamavskiljare och slutna tankar fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter, fastighetens adress, fastighets- eller byggnadsbeteckning samt uppgift om typen av slamtank.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom., med undantag av de uppgifter om bekräftelse som avses i 1 mom. 9–11 punkten, ska lämnas in till det register som avses i 142 § 1 mom. 4 punkten i avfallslagen.

42 §
Uppgifter om fastighetsvis avfallstransport som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten

Avfallstransportören ska i enlighet med 39 § 2 mom. i avfallslagen lämna den kommunala avfallshanteringsmyndigheten minst följande uppgifter om varje fastighet på vilken avfallstransportören har avhämtat avfall under uppföljningsperioden:


4) om det är fråga om slam från slamavskiljare och slutna tankar, i stället för de uppgifter som avses i 2 och 3 punkten typen av slamtank antecknad och specificerad enligt bilaga 5 och vilka datum den tömts.


45 §
Ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret

En i 94 § 1 mom. i avfallslagen avsedd ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) en redogörelse för verksamhetsutövarens yrkesskicklighet,

4) uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas,

5) en redogörelse för transportmaterielen,

6) avfallskategorierna för det avfall som kommer att transporteras eller förmedlas för behandling, avfallets slag och beskrivning av avfallets typ antecknade och specificerade enligt bilaga 5,

7) huvudsakligt verksamhetsområde och övriga verksamhetsområden,

8) uppgift om huruvida verksamheten kräver trafiktillstånd.

Ansökan av en sökande som är etablerad utanför Finland ska innehålla

1) de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten samt en utländsk beteckning som motsvarar företags- och organisationsnumret,

2) de uppgifter som avses i 1 mom. 4–7 punkten till den del verksamheten bedrivs i Finland,

3) intyg över registrering i ett register som motsvarar handelsregistret,

4) uppgifter om trafiktillståndet, om verksamheten kräver trafiktillstånd, samt uppgift om den myndighet som beviljat tillståndet,

5) ett registerutdrag eller motsvarande intyg som visar att verksamhetsutövaren inte anses vara otillförlitlig på det sätt som avses i 95 § 2 mom. i avfallslagen, om sökanden inte har gemenskapstillstånd.

45 a §
Intyg och uppgifter som ska lämnas för ömsesidigt erkännande

Ett sådant intyg över registrering i en annan stat som avses i 95 a § i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, beteckning som motsvarar företags- och organisationsnumret samt hemort,

2) registreringsmyndighetens namn och kontaktuppgifter,

3) start- och slutdatum för registreringen.

Dessutom ska den som ansöker om ömsesidigt erkännande lämna följande uppgifter:

1) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

2) avfallskategorierna för det avfall som kommer att transporteras, avfallets slag och beskrivning av avfallets typ antecknade och specificerade enligt bilaga 5 till den del verksamheten bedrivs i Finland,

3) huvudsakligt verksamhetsområde och övriga verksamhetsområden i Finland.

46 §
Innehållet i beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret

Ett i 96 § i avfallslagen avsett beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer eller en motsvarande beteckning, samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) de uppgifter som avses i 45 § 1 mom. 4–7 punkten,

4) uppgifter om trafiktillstånd,

5) beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret eller om att verksamheten inte godkänns,

6) eventuella villkor,

7) motiveringen till beslutet och de bestämmelser som tillämpats.

47 §
Uppgifter som ska ingå i utdrag ur avfallshanteringsregistret

Ett i 98 § i avfallslagen avsett utdrag ur avfallshanteringsregistret ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer eller en motsvarande beteckning, samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) datum och identifieringsuppgifter för beslutet om godkännande eller anteckningen om ömsesidigt erkännande,

4) vilken myndighet som fattat beslutet eller gjort anteckningen och myndighetens kontaktuppgifter,

5) vilka verksamhetsområden, transportmedel och avfall som godkännandet eller anteckningen gäller,

6) med beslutet förenade villkor,

7) datum före vilket utdraget ska kontrolleras.

48 §
Anmälan om insamlingsverksamhet till avfallshanteringsregistret

En i 100 § i avfallslagen avsedd anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter och företags- och organisationsnummer,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) besöksadress till mottagningsplatsen för avfall och platsens fastighetsbeteckning,

4) avfallskategorierna enligt avfallsförteckningen för de avfall som kommer att samlas in,

5) en uppskattning enligt avfallskategori av den årliga mängd avfall som kommer att samlas in,

6) en uppskattning av under hur lång tid annan insamlingsverksamhet än fortlöpande insamling kommer att pågå,

7) uppgift om vilket slags sopkärl som kommer att användas på mottagningsplatsen,

8) en redogörelse för hur insamlingen kommer att ordnas i enlighet med 10 § och uppgifter om andra åtgärder för att förhindra att insamlingen och mottagningsplatsen medför fara eller skada för hälsan eller miljön,

9) en redogörelse för hur avfallet kommer att transporteras för behandling och om det behandlingssätt och den behandlingsplats som planeras.

I samma anmälan får det ingå uppgifter om alla de mottagningsplatser för avfall i kommunen som omfattas av den insamlingsverksamhet som verksamhetsutövaren kommer att bedriva.

De uppgifter som avses i 1 mom. 1–4 punkten ska antecknas i avfallshanteringsregistret.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022. Bestämmelserna i 40 § 2 mom., 42, 45, 45 a och 46–48 § träder dock i kraft först den 1 januari 2023.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 (32019R1021); EUT L 169, 25.6.2019, s. 45

Helsingfors den 30 juni 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare
Sirkku Jaakkola

Bilaga 5

ANTECKNINGSSÄTT OCH SPECIFICERING AV BOKFÖRINGSUPPGIFTER, UPPGIFTER I TRANSPORTDOKUMENT OCH UPPGIFTER SOM LÄMNAS TILL TILLSYNSMYNDIGHETER
Uppgift Anteckningssätt och specificering Paragraf/paragrafer med bestämmelser om skyldigheten i anknytning till uppgiften
Aktörernas identifieringsuppgifter I fråga om företag eller annan sammanslutning: Namn Företags- och organisationsnummer eller motsvarande beteckning Kontaktuppgifter I fråga om fysisk person: Namn Kontaktuppgifter 33, 34, 35, 36, 38, 39 och 40 §
Avfallets eller produktens mängd Massa i ton eller kilogram (i transportdokument kan kubik användas som enhet) 33, 34, 36, 37, 38, 39 och 40 §
Avfallskategori Avfallskategori och dess identifieringsnummer enligt avfallsförteckningen i bilaga 3 33, 34, 36, 38, 39 och 40 §
Beskrivning av avfallstyp Verbal beskrivning som till exempel kan bestå av följande uppgifter: Namn under vilket avfallet är allmänt känt Sammansättning i fråga om blandningar Fysiska form och vid behov torrsubstanshalt Andra egenskaper 33, 36, 38, 39 och 40 §
Fysiska form Stoft/pulver Fast form Tjockflytande/pasta Slam Flytande Gasform Övrigt (specificera) 40 §
Avfallets slag1) Icke-farligt avfall Farligt avfall POP-avfall Inert avfall (bara om avfall som deponeras på avstjälpningsplats) 33, 36, 38, 39 och 40 §
Farliga egenskaper Huvudsakliga farliga egenskaper enligt bilaga III till avfallsdirektivet, såsom det föreskrivs om dem i de EU-rättsakter som avses i 3 § 33, 36, 38 och 40 §
Långlivade organiska föroreningar Ämnen som POP-avfallet innehåller och som anges i bilaga IV till POP-förordningen 33, 36, 38 och 40 §
Verksamhet där avfallet uppkommit Jord- och skogsbruk samt fiskeri Industri Byggande (inkl. nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning) Samhällen (boende, förvaltning, handel och tjänster) Gruvdrift Energiförsörjning Avfallshantering och materialåtervinningÖvrigt (specificera) 33, 36, 39 och 40 §
Avfallets behandlingssätt Verbal beskrivning av avfallets behandlingssätt och behandlingsförfarandets klassificering enligt bilaga 1 eller 2 33, 34, 36, 39 och 40 §
Produkter och material som uppkommer vid förberedelse av avfall för återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning samt varje produkts eller materials användningsändamål Verbal beskrivning av produkten eller materialetVerbal beskrivning av produktens eller materialets användningsändamål 36 §
Särskilda uppgifter som gäller kommunalt avloppsslam
Slammets hygieniseringssätt för att minska sjukdomsalstrare och växtskadegörare Rötning Kompostering Kalkstabilisering eller annan kemisk behandling Termisk behandling Övrigt (specificera) 35 §
Slammets kvalitet Uppgifter om kvaliteten på det slam som uppstår specificerat enligt bilaga 4 Halterna av åtminstone följande ämnen ska bestämmas om slammet torrsubstans (%),totalkväve (Ntot), totalfosfor (Ptot), kadmium, krom, koppar, nickel, bly och zink, kvicksilver. 35 §
Uppgift Anteckningssätt och specificering Paragraf/paragrafer med bestämmelser om skyldigheten i anknytning till uppgiften
Särskilda uppgifter som gäller transportdokumentet
Tidpunkt för avfallstransporten Datum då avfallstransporten har inletts och avslutats 40 §
Plats där avfallstransporten har inletts och avslutats Adress eller koordinat från vilken avfallstransporten har inletts och till vilken transporten har avslutats Platsen kan därtill anges med fastighets- eller byggnadsbeteckning. Uppgiften är obligatorisk för slam från slamavskiljare och slutna tankar 40 §
Fordonets registreringstecken Bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet enligt 2 § i fordonslagen 82/2021 40 §
Bekräftelse Personens namnteckning, elektronisk namnteckning, stämpel eller annan verifieringsmetod 40 §
Avfallets förpackningssätt Fat Trätunna Dunk Låda Säck Kompositemballage Tryckbehållare Bulk Övrigt (specificera) 40 §
Avfallets transportmedel Vägtransport Järnvägstransport Sjötransport Flygtransport Inlandssjöfart Övrigt (specificera) 40 §
Uppgifter som gäller transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar
Typ av slamtank Slamavskiljare eller minireningsverk som innehåller endast tvättvatten Slamavskiljare eller minireningsverk som innehåller toalettavfall och tvättvatten Sluten tank som innehåller toalettavfall och tvättvatten Sluten tank som innehåller toalettavfall Övrigt (specificera) 40 och 42 §
Uppgift Anteckningssätt och specificering Paragraf/paragrafer med bestämmelser om skyldigheten i anknytning till uppgiften
Särskilda uppgifter som gäller spillolja
Spilloljans typ Motor- och transmissionsoljeavfall Industrioljeavfall Kasserade industriella emulsioner Olja och koncentrat från oljeavskiljning som ingår i kategori 19 02 07* i avfallsförteckningen i bilaga 3. 37, 39 och 40 §
Produkter som uppstått vid behandlingen av spillolja och deras användningsändamål Produkter: basolja tunn eldningsolja tjock eldningsolja dieselolja behandlad spillolja som lämpar sig som bränsle2) annan produkt (specificera) Användningsändamåltillverkning av smörjmedel eller industrioljorbränsle eller tillverkning av bränsle annat användningsändamål (specificera) 37 §

1) Ett och samma avfall kan vara av flera olika slag. Till exempel POP-avfall kan vara antingen farligt eller icke-farligt avfall och icke-farligt avfall kan också vara inert avfall.

2) Specificera produkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.