492/2022

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet (66/2021) en ny 4 a § som följer:

4 a §
De europeiska delegerade åklagarnas sociala trygghet

I fråga om lön som Europeiska åklagarmyndigheten betalar till en europeisk delegerad åklagare tillämpas vad som föreskrivs om de sociala förmåner och socialförsäkringsavgifter som bestäms utifrån ersättning som betalats som försäkringslön och som lön eller annat vederlag för motsvarande arbete i Finland.

Åklagarmyndigheten ska på basis av den europeiska delegerade åklagarens lön betala arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter. Den europeiska delegerade åklagaren ska betala arbetstagarens pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie till Åklagarmyndigheten, som redovisar beloppen till statens pensionsfond och Sysselsättningsfonden. Åklagarmyndigheten ska göra anmälningar om löner och betalda avgifter och premier till det inkomstregister som avses i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

RP 42/2022
LaUB 8/2022
RSv 67/2022
Rådets förordning (EU) 2017/1939 (32017R1939); EUT L 283, 31.10.2017, s. 1.

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.