482/2022

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 14 § och 49 § 2 mom. 2 punkten, samt

ändras 38 §, 42 § 5 mom. och 45 §, av dem 38 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1000/2012 samt 42 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1075/2016, som följer:

38 §
Betalning av avträdelsestöd

Avträdelsestöd betalas från den avträdelsetidpunkt som bestäms enligt 4 § 3 mom. för avträdelseformen i fråga. Avträdelsestöd betalas dock inte förrän

1) avträdaren har uppnått den ålder som anges i 8 § 1 mom.,

2) avträdaren har upphört med att bedriva kommersiellt jordbruk och med leveransarbeten i skogsbruket så som avses i 12 och 13 §,

3) betalningen av rehabiliteringsstöd har upphört, om avträdaren har haft rätt till rehabiliteringsstöd då avträdelsen skedde,

4) besittningen av åkermarken på den lägenhet som är föremål för avträdelsen, äganderätten till de överlåtna renarna och, i de fall som avses i 15 §, 17 § 1 mom. 1 punkten och 18–21 §, besittningen av produktionsbyggnaderna och produktionskonstruktionerna har övergått till förvärvaren,

5) förvärvaren har börjat infria sin förbindelse enligt 15 § 1 mom. 6 punkten, 17 § 2 mom. eller 77 a § 1 mom. 7 punkten,

6) förvärvaren vid avträdelser enligt 18–21 § har lämnat in en utredning om att han eller hon är ansvarig bolagsman i de bolag som avses i nämnda paragrafer eller att han eller hon har bestämmande inflytande i aktiebolaget och att han eller hon tagit en försäkring för minimipensionsskydd enligt lagen om pension för lantbruksföretagare för sin verksamhet på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen,

7) bolaget vid avträdelser enligt 18–21 § har börjat infria sin förbindelse enligt 18 § 2 mom., 19 § 2 mom., 20 § 2 mom. eller 21 § 1 mom. 4 punkten.

Avträdaren kan innan betalning av avträdelsestöd börjar skriftligt meddela pensionsanstalten att avträdelsestöd inte ska börja betalas till honom eller henne. Betalningen av avträdelsestöd till en avträdare som lämnat ett sådant meddelande börjar när han eller hon skriftligt hos pensionsanstalten ansöker om att avträdelsestöd ska börja betalas. Avträdelsestöd betalas från ingången av den månad som följer från det att ansökan om betalning av avträdelsestöd kommit in.

Avträdelsestöd betalas inte för en kalendermånad som inte är hel.

När de villkor som nämns i 1 eller 2 mom. har uppfyllts meddelar pensionsanstalten ett beslut om att avträdelsestöd ska börja betalas.

42 §
Ändring av avträdelsestödets grundbelopp till ålderspension

Om avträdelsestödets grundbelopp av skäl som avses i 38 § 2 mom. inte har börjat betalas ut, kan utbetalningsstarten för i 42 § 1 mom. avsedd ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare skjutas upp på ansökan av avträdaren, om ansökan görs innan avträdaren fyller 63 år. Ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare beviljas då på särskild ansökan. Ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare fastställs enligt 42 § 1 och 2 mom. tidigast från ingången av månaden efter den då ansökan om ålderspension gjordes. I fråga om andra arbetspensioner enligt 3 § i lagen om pension för arbetstagare iakttas 42 § 4 mom.

45 §
När betalningen av avträdelsestöd avbryts

Betalningen av avträdelsestöd kan avbrytas, om det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk med beaktande av den arbetsinsats som mottagaren av avträdelsestöd står för och förhållandena på den överlåtna gårdsbruksenheten ska anses ha återgått till mottagaren av avträdelsestöd annat än tillfälligt.

Betalningen av avträdelsestödet återupptas omedelbart när pensionsanstalten har fått underrättelse om att orsaken till avbrottet har undanröjts. Mottagaren av avträdelsestödet ska skriftligt underrätta pensionsanstalten om att avbrottet har undanröjts. Bestämmelser om förfarandet när ett avbrutet avträdelsestöd börjar betalas på nytt utfärdas genom förordning av statsrådet. Avträdelsestöd betalas emellertid inte retroaktivt för längre tid än sex månader före underrättelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

Bestämmelserna i 38 § 1 mom. och 45 § tillämpas från och med den 1 januari 2022.

RP 33/2022
JsUB 2/2022
RSv 54/2022

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.