480/2022

Helsingfors den 22 juni 2022

Statsrådets förordning om delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 4 mom. i lagen om välfärdsområden (611/2021):

1 §
Sammansättning och mandatperiod

Delegationen ska ha minst 27 och högst 32 medlemmar som alla har en personlig suppleant.

Till medlemmar i delegationen förordnar statsrådet representanter för ministerierna så att till medlemmar förordnas högst fem representanter för finansministeriet, en representant för social- och hälsovårdsministeriet, en representant för inrikesministeriet, en representant för undervisnings- och kulturministeriet och en representant för arbets- och näringsministeriet samt personliga suppleanter för dem.

Varje välfärdsområde, Helsingfors stad samt HUS-sammanslutningen utser en medlem till delegationen och en suppleant för denna medlem.

Statsrådet utser en av delegationens medlemmar till ordförande och en till vice ordförande.

Om ordföranden, vice ordföranden eller en annan medlem eller suppleant i delegationen avgår under mandatperioden, förordnar finansministeriet en ny person i dennes ställe för den återstående mandatperioden.

Statsrådet beslutar om delegationens mandattid.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) följa och utvärdera hur välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning har utvecklats och kommer att utvecklas,

2) följa och utvärdera hur statens finansiering till välfärdsområdena och välfärdsområdenas övriga interna finansiering har utvecklats och kommer att utvecklas,

3) behandla planen för de offentliga finanserna och statens budgetförslag till de delar som gäller välfärdsområdenas ekonomi,

4) behandla lagstiftning, lagstiftningsprojekt och andra statliga åtgärder som är principiellt viktiga och vittsyftande med avseende på välfärdsområdenas ekonomi och självstyrelse,

5) behandla andra viktiga ärenden som gäller välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning.

3 §
Organisering av verksamheten

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, av vice ordföranden eller när minst hälften av de övriga medlemmarna har begärt det för behandlingen av ett visst ärende.

Delegationen kan för beredning av ärenden tillsätta sektioner och till medlem i en sektion kalla personer som inte hör till delegationen. Dessa sektionsmedlemmar har vid ett möte samma ställning som de övriga sektionsmedlemmarna.

Delegationen har en generalsekreterare och vid behov andra sekreterare som finansministeriet förordnar.

Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga samt enligt behov höra även andra sakkunniga.

4 §
Beslutförhet

Delegationen och dess sektioner är beslutföra, om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av både de medlemmar som förordnats av statsrådet och de medlemmar som utsetts av välfärdsområdena, Helsingfors stad samt HUS-sammanslutningen är närvarande.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 22 juni 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Erkki Papunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.