471/2022

Helsingfors den 16 juni 2022

Statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och kompletterande stöd till producenter inom jordbrukssektorn 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 25 a § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådan paragrafen lyder i lag 1364/2014:

1 §
Extraordinärt anpassningsstöd och kompletterande stöd till producenter inom jordbrukssektorn

Producenter inom jordbrukssektorn inom stödområde AB kan med stöd av artikel 1.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/467 om extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom jordbrukssektorn, nedan kommissionens förordning, beviljas i artikel 1 i kommissionens förordning avsett extraordinärt anpassningsstöd och i artikel 2 i den förordningen avsett kompletterande stöd. Producenter inom jordbrukssektorn kan inom ramen för statsbudgeten för 2022 beviljas högst 6 872 674 euro i extraordinärt anpassningsstöd. Producenter inom jordbrukssektorn kan inom ramen för statsbudgeten för 2022 beviljas högst 13,73 miljoner euro i kompletterande stöd.

Producenter inom jordbrukssektorn kan beviljas extraordinärt anpassningsstöd och kompletterande stöd utifrån det från produktionen frikopplade stöd för svin- och fäderfähushållning som beviljats 2021 och den referenskvantitet som berättigar till stöd som producenten har förfogat över den 1 september 2021 och som avses i 10 e § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), utifrån det antal kvadratmeter som utgjort grund för fastställandet av det i 11 § i den lagen avsedda stöd för växthusproduktion som beviljats 2021 eller utifrån det antal kubikmeter som utgjort grund för fastställandet av det i 12 § i den lagen avsedda stöd för lagring av trädgårdsprodukter som beviljats 2021. En förutsättning för beviljande av stöd är att den jordbruksverksamhet som berättigat till de stöd som beviljats 2021 fortsätter 2022.

2 §
Stödbelopp

I sådant extraordinärt anpassningsstöd och kompletterande stöd som beviljas utifrån referenskvantiteten för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning beviljas högst 57 euro per djurenhet i referenskvantiteten.

I sådant extraordinärt anpassningsstöd och kompletterande stöd som beviljas utifrån det antal kvadratmeter som utgjort grund för stöd för växthusproduktion beviljas för en odlingssäsong som varar mer än 7 månader högst 8,7 euro per kvadratmeter och för en odlingssäsong som varar minst 2 månader men högst 7 månader högst 3,2 euro per kvadratmeter.

I sådant extraordinärt anpassningsstöd och kompletterande stöd som beviljas utifrån det antal kubikmeter som utgjort grund för stöd för lagring av trädgårdsprodukter beviljas högst 10,9 euro per kubikmeter för maskinellt kylda lager och högst 5,2 euro per kubikmeter för övriga lager.

3 §
Överföring av besittningen av hela gårdsbruksenheten

Om besittningen av hela gårdsbruksenheten har överförts senast den 18 augusti 2022, kan stödet beviljas den övertagande parten.

4 §
Beviljande av stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om beviljande av extraordinärt anpassningsstöd och kompletterande stöd.

5 §
Beaktande av Europeiska kommissionens beslut

Extraordinärt anpassningsstöd och kompletterande stöd beviljas endast om inte något annat följer av Europeiska kommissionens beslut om dessa stöd.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022 eller om riksdagen godkänner den andra tillläggsbudgeten för 2022 senare än nämnda tidpunkt, från den tidpunkt då tilläggsbudgeten publiceras.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/467 (32022R0467); EUT L 96, 24.3.2022, s. 4

Helsingfors den 16 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.