466/2022

Helsingfors den 16 juni 2022

Statsrådets förordning om bedömningsgrunderna för när betongkross upphör att klassificeras som avfall

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 b § 2 mom. och 10 § i avfallslagen (646/2011) och 9 § i miljöskyddslagen (527/2014), sådana de lyder, 5 b § 2 mom. i avfallslagen i lag 714/2021 och 10 § i avfallslagen delvis ändrad i lag 714/2021 samt 9 § i miljöskyddslagen i lag 1166/2018:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana tillverkare som har ett i 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) avsett miljötillstånd för krossning av betongavfall eller som i sin verksamhet krossar betongavfall med stöd av statsrådets förordning om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter (858/2018).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) insatsmaterial betongavfall som används som råvara vid tillverkning av sådant betongkross som avses i denna förordning,

2) återvinningsförfarande tekniska och andra förfaranden som gäller mottagning, förbehandling och återvinning av insatsmaterial och genom vilka betongkross tillverkas av betongavfall,

3) bedömningsgrunder sådana i 3 § avsedda grunder utifrån vilka det bedöms när betongkross upphör att klassificeras som avfall,

4) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillämpar bedömningsgrunderna,

5) husbyggnad uppförande av för boende, arbete, lagring eller annan användning avsedda byggnader, konstruktioner, strukturer eller anläggningsbyggnader och anläggningskonstruktioner som är fasta eller avsedda att vara stationära,

6) markbyggnad byggande av trafikleder, planer, vallar och annan motsvarande infrastruktur samt av geokonstruktioner för byggnader,

7) anläggning av grönområden byggande och skötsel av parker, prydnadsträdgårdar och gårdar samt andra planterade grönområden,

8) AVCP-klass en prestandaklass enligt det system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG.

3 §
Bedömningsgrunder för när betongkross upphör att klassificeras som avfall

Klassificeringen som avfall av sådant betongavfall som avses i tabell 1 i bilaga 1 upphör då följande krav uppfylls när betongkrosset släpps ut på marknaden:

1) insatsmaterialet har genomgått ett återvinningsförfarande som uppfyller kraven i 8 och 9 §,

2) betongkrosset uppfyller kraven i 12 §,

3) ett användningsändamål har fastställts för betongkrosset i enlighet med 14 §.

4 §
Tillverkarens kvalitetssäkringssystem

Tillverkaren ska ha ett kvalitetssäkringssystem genom vilket det kontinuerligt verifieras att kraven på kvalitetssäkring uppfylls när det gäller återvinningsförfarandena och det betongkross som genomgått ett återvinningsförfarande.

Tillverkaren ska utse de personer som ansvarar för kvalitetssäkringssystemet samt se till att de ansvariga personerna och de som deltar i kvalitetssäkringen blir förtrogna med verksamheten och ges tillräcklig information om den. Namnen på de ansvariga personerna ska anges i kvalitetssäkringssystemet.

Kvalitetssäkringssystemet ska ha en utvärderings- och auditeringsplan.

Kvalitetssäkringssystemets överensstämmelse med kraven ska fastställas av en oberoende part. Den oberoende parten ska ha en av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet beviljad behörighet att sköta uppgiften.

5 §
Mottagningskontroll av betongavfall

Tillverkaren ska genom mottagningsvillkor eller genom avtal med leverantören av betongavfall fastställa sådana krav på det betongavfall som tas emot att det av det mottagna betongavfallet kan tillverkas betongkross som motsvarar bedömningsgrunderna.

Betongavfall som härrör från oanvända betongprodukter eller från använd betong ska kontrolleras per avfallsparti när avfallet tas emot och innan det förbehandlas.

Vid mottagning av betongavfall och genom de anvisningar som gäller mottagningen ska det säkerställas att

1) sådant i 3 punkten underpunkt a i tabell 1 i bilaga 1 avsett betongavfall som uppkommit vid rivning i fråga om sin kvalitet och renhet lämpar sig för tillverkning av betongkross, och att rivningen har utförts som sorterande rivning så att det inte finns annat avfall bland betongavfallet,

2) betongavfallet har lagrats och transporterats på ett sådant sätt att olika partier inte har blandats,

3) inga föroreningar har kommit med i betongavfallet under lagring eller transport,

4) ett transportdokument har upprättats för ett parti betongavfall som uppkommit i samband med rivning av byggnader, konstruktioner eller strukturer eller vid byggande.

Ett parti betongavfall som på basis av kontrollen misstänks eller konstateras innehålla asbest eller andra föroreningar som försämrar säkerheten i arbetet eller sådana föroreningar som inte i tillräcklig utsträckning kan avlägsnas vid förbehandling och behandling får inte användas som insatsmaterial.

6 §
Anvisningar för mottagningskontroll av betongavfall

För mottagningskontrollen av betongavfallet ska tillverkaren utarbeta skriftliga anvisningar för

1) kontroll av ursprunget och renheten hos det mottagna partiet betongavfall,

2) uppskattning av mängden delkomponenter i det mottagna partiet betongavfall,

3) identifiering och förkastande av avfallspartier som inte är lämpliga för återvinningsförfarandet.

Anvisningarna för mottagningskontroll ska föras in i kvalitetssäkringssystemet.

7 §
Mottagningsbokföring av betongavfall

Tillverkaren ska bokföra sådant betongavfall som denne tagit emot som insatsmaterial och sådant denne har förkastat. I mottagningsbokföringen ska det för varje parti betongavfall som mottagits föras in uppgift om mottagningstidpunkten, platsen där avfallet uppkommit, avfallsproducenten och överlåtaren, betongavfallets slag specificerat enligt tabell 1 i bilaga 1 och betongavfallets mängd samt en uppskattning av mängden delkomponenter och en anteckning om att mottagandet godkänts.

I fråga om avfallspartier som inte tagits emot ska det antecknas tidpunkten för avslaget, den plats där avfallet uppkommit, avfallsproducenten och överlåtaren, avfallets typ och en uppskattning av mängden avfall och delkomponenter samt grunden för avslaget.

I fråga om mottaget betongavfall av avfallskategori 19 12 12 som förbehandlats genom mekanisk behandling av avfall ska dessutom avfallets ursprungliga avfallskategori och överlåtaren antecknas. Ursprunget för sådant förbehandlat betongavfall av avfallskategori 19 12 12 som tagits emot ska vara dokumenterat och spårbart ända fram till uppkomsten av det icke-förbehandlade betongavfallet.

Tillverkaren ska föra in anvisningar för mottagningsbokföringen i kvalitetssäkringssystemet.

8 §
Förbehandling av betongavfall

Betongavfall som härrör från oanvända betongprodukter och använd betong ska innan det används som insatsmaterial i ett återvinningsförfarande förbehandlas för att avlägsna de föroreningar som det innehåller.

Från sandwichelement som består av betong och isolering ska isoleringarna i betongen omsorgsfullt avlägsnas.

9 §
Återvinning av betongavfall

Betongavfall ska behandlas till en nominell kornstorlek som motsvarar användningsändamålet, dock till högst 90 millimeter.

Från insatsmaterial som innehåller betongavfall som härrör från använd betong ska föroreningarna avlägsnas vid återvinningen så att det betongkross som genomgått återvinningsförfarandet uppfyller duglighetskraven enligt 12 §.

I kvalitetssäkringssystemet ska det finnas klara anvisningar om användning och underhåll av utrustning som används vid tillverkning av betongkross och om andra funktioner som gäller tillverkningsprocessen.

10 §
Provtagning

Av betongkross som genomgått ett återvinningsförfarande ska det tas samlingsprov för bestämmande av materialfördelning och miljöduglighet. Ett samlingsprov får representera högst 10 000 ton betongkross som erhållits genom ett återvinningsförfarande eller ett enda krossparti, om dess massa understiger 10 000 ton. Delproven ska tas så att det samlingsprov som bildas av dem representerar hela det avfallsparti som undersöks. Ett samlingsprov ska bestå av minst 20 delprov som tagits regelbundet av ett kontinuerligt flöde av betongkross.

För undersökning av miljödugligheten ska det av betongkrosset tas minst två samlingsprov, det ena för bestämning av utlakningen och koncentrationen av skadliga ämnen och det andra för bestämning av materialfördelningen och andra föroreningar. Materialfördelning och andra föroreningar behöver dock inte bestämmas i fråga om betongkross där endast sådant betongavfall som härrör från oanvänd betong har använts som insatsmaterial.

11 §
Analys av prov

Vid bestämningen av de skadliga ämnen som ingår i och utlakas ur betongkross samt materialfördelning, föroreningar och flytande föroreningar ska de standardiserade analysmetoder som anges i tabell 1 i bilaga 2 eller andra metoder som konstaterats vara tillräckliga med avseende på analyskänslighet, noggrannhet och repeterbarhet användas.

För bestämning av utlakningen av skadliga ämnen ska ett perkolationstest enligt standard CEN/TS 14405, ett tvåstegs skaktest enligt standard SFS-EN 12457-3 eller en motsvarande metod användas.

Analyser av skadliga ämnen ska göras vid ett ackrediterat laboratorium vars ackrediterade kompetensområde omfattar de analysmetoder som används. Laboratoriet ska vara ackrediterat av ett sådant ackrediteringsorgan vars kompetens har konstaterats vid inbördes utvärderingar enligt internationella avtal om erkännande i enlighet med enhetliga internationella bedömningsgrunder.

12 §
Duglighetskrav för betongkross

Utlakningen och koncentrationen av skadliga ämnen i betongkross som genomgått ett återvinningsförfarande får inte överskrida de värden som anges i tabell 1 i bilaga 3 och föroreningarna får inte överskrida de värden som anges i tabell 2 i den bilagan.

13 §
Dokumentation av provtagning och av förbehandling, analys och resultat av prov

Tillverkaren ska utarbeta anvisningar för provtagning och förbehandling av prov samt provning och föra in dem i kvalitetssäkringssystemet. Anvisningarna ska innehålla uppgifter om

1) provtagaren och dennes kompetens, provtagningsplatsen, provtagningsmetoden och provtagningstidpunkten,

2) antal och kvalitet på delprov och samlingsprov,

3) sammansättningen och förbehandlingen av samlingsprov,

4) föroreningar och andra avvikelser som observerats vid provtagningen,

5) användning, kalibrering och underhåll av den provtagnings-, mät- och testutrustning som tillverkaren använder.

De metoder och den utrustning som använts vid förbehandling och analys av prov samt analysresultaten ska dokumenteras som en del av kvalitetssäkringssystemet. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om

1) förbehandling av prov,

2) dem som gjort analyser av proven samt vilka undersökningsmetoder som använts,

3) resultaten av provanalyserna,

4) observerade kvalitetsavvikelser,

5) åtgärder som vidtagits med anledning av avvikelser,

6) kalibrering och underhåll av den provtagnings-, mät- och testutrustning som tillverkaren använder.

De dokument som avses i 2 mom. och som gäller kvalitetssäkring ska bevaras i tio år från den tidpunkt då dokumentet upprättades.

14 §
Tillåtna användningsändamål för betongkross som genomgått ett återvinningsförfarande

Betongkross för vilket som insatsmaterial endast har använts betongavfall från oanvänd betong får användas

1) som stenmaterial för husbyggnad, markbyggnad och anläggning av grönområden när dess AVCP-klass är 2+ och koncentrationen och utlakningen av skadliga ämnen i det inte överskrider de värden som anges i tabell 1 i bilaga 3,

2) som stenmaterial vid tillverkning av fabriksblandad betong och betongprodukter, när dess AVCP-klass är 2+ och koncentrationen och utlakningen av skadliga ämnen i det inte överskrider de värden som anges i tabell 1 i bilaga 3,

3) som gödselmedel, kalkningsämne, jordförbättringsmedel eller växtunderlag när det uppfyller kraven i den lagstiftning som gäller gödselfabrikat och utlakningen och koncentrationen av skadliga ämnen i det inte överskrider de värden som anges i tabell 1 i bilaga 3.

Betongkross för vilket som insatsmaterial endast har använts betongavfall från oanvända betongprodukter får användas

1) som stenmaterial för husbyggnad, markbyggnad och anläggning av grönområden när dess AVCP-klass är 2+ och koncentrationen och utlakningen av skadliga ämnen i det inte överskrider de värden som anges i tabell 1 i bilaga 3 och föroreningarna inte överskrider de värden som anges i tabell 2 i den bilagan,

2) som stenmaterial vid tillverkning av färdigblandad betong och betongprodukter, när dess AVCP-klass är 2+ och koncentrationen och utlakningen av skadliga ämnen i det inte överskrider de värden som anges i tabell 1 i bilaga 3 och föroreningarna inte överskrider de värden som anges i tabell 2 i den bilagan,

3) som sådana gödselmedel, kalkningsämnen, jordförbättringsmedel eller växtunderlag som avses i 4 § i lagen om gödselfabrikat, när det betongavfall som använts som insatsmaterial inte innehåller annat material än de råvaror som använts vid tillverkningen av betongmassan och armeringsstål och betongkrosset uppfyller kraven i lagen om gödselfabrikat och utlakningen och koncentrationen av skadliga ämnen i det inte överskrider de värden som anges i tabell 1 i bilaga 3 och föroreningarna inte överskrider de värden som anges i tabell 2 i den bilagan.

Betongkross vars insatsmaterial innehåller betongavfall från använd betong får användas

1) som stenmaterial för husbyggnad och markbyggnad när dess AVCP-klass är 2+ och koncentrationen och utlakningen av skadliga ämnen i det inte överskrider de värden som anges i tabell 1 i bilaga 3 och föroreningarna inte överskrider de värden som anges i tabell 2 i den bilagan,

2) som stenmaterial vid tillverkning av färdigblandad betong och betongprodukter, när dess AVCP-klass är 2+ och koncentrationen och utlakningen av skadliga ämnen i det inte överskrider de värden som anges i tabell 1 i bilaga 3 och föroreningarna inte överskrider de värden som anges i tabell 2 i den bilagan.

15 §
Lagring av betongkross som genomgått återvinningsförfarandet.

Betongkross för olika användningsändamål ska lagras separat från varandra.

Betongkross ska lagras och hanteras så att kvaliteten inte försämras. Om det finns skäl att misstänka att kvaliteten på betongkross har försämrats under lagringen så att det inte längre uppfyller bedömningsgrunderna, ska dess kvalitet undersökas och dess lämplighet för användningsändamålet bedömas. Betongkross som inte uppfyller bedömningsgrunderna ska återlämnas för behandling som avfall.

16 §
Tillverkarens försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren ska upprätta en försäkran om överensstämmelse för det betongkross som denne tillverkar och släpper ut på marknaden. Försäkran om överensstämmelse ska lämnas till mottagaren av betongkrosset tillsammans med varje parti av betongkross. Försäkran om överensstämmelse får också vara i elektronisk form.

Tillverkaren ska bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att den har lämnats.

17 §
Krav på innehållet i försäkran om överensstämmelse

Av en försäkran om överensstämmelse för betongkross ska framgå

1) tillverkarens namn, kontaktuppgifter, försäkran om uppfyllande av bedömningsgrunderna och underskrift,

2) klassen, de viktigaste definitionerna och egenskaperna i enlighet med branschens specifikation eller standard,

3) mängden i försändelsen,

4) användningsändamål enligt 14 §.

För betongkross som är avsett att användas som gödselmedel, kalkningsämne, jordförbättringsmedel eller växtunderlag, ska det i försäkran om överensstämmelse, utöver vad som föreskrivs i 1 mom., även anges en typbeteckning, kategori eller motsvarande beskrivning enligt den lagstiftning som gäller gödselfabrikat.

I försäkran om överensstämmelse för sådant betongkross som är avsett att användas som stenmaterial för markbyggnad, husbyggnad eller anläggning av grönområden ska det, utöver vad som föreskrivs i 1 mom., även anges att

1) betongkross inte får placeras under grundvattenytan,

2) avståndet till grundvattenytan permanent ska vara minst 2 meter när betongkrosset används på ett grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen eller på ett grundvattenområde som är lämpligt för annan vattenförsörjning,

3) pH-värdet för det vatten som sipprar eller rinner genom krosset är cirka 11, vilket ska beaktas när betongkrosset används i omedelbar närhet av andra konstruktioner som är känsliga för korrosion eller ytvatten,

4) bedömningen av huruvida betongkrosset lämpar sig för ett planerat byggnadsobjekt ska göras separat enligt användningsändamål.

18 §
Anmälnings- och rapporteringsskyldighet

Tillverkaren ska skriftligen underrätta den behöriga tillsynsmyndigheten enligt 23 § 1 mom. i miljöskyddslagen om att bedömningsgrunderna tas i bruk. Anmälan ska innehålla en redogörelse för tillverkarens kvalitetssäkringssystem. Anmälan ska göras minst 30 dygn innan bedömningsgrunderna börjar tillämpas.

Tillverkaren ska årligen i första hand vid den tidpunkt som anges i miljötillståndet eller i andra hand före utgången av februari månad lämna tillsynsmyndigheten

1) uppgifter om det avfall som använts i återvinningsförfarandet och om avfallsmängderna specificerade enligt avfallets slag och avfallskategori enligt tabell 1 i bilaga 1,

2) en redogörelse för eventuella ändringar i tillverkarens kvalitetssäkringssystem,

3) en sammanställning för de föregående 12 månaderna beträffande utlakningen och halterna av skadliga ämnen och mängden föroreningar enligt tabellerna 1 och 2 i bilaga 3 i fråga om sådant betongkross som genomgått ett återvinningsförfarande,

4) uppgifter om mängderna tillverkat betongkross som uppfyller bedömningsgrunderna, specificerade enligt de användningsändamål som anges i 14 §.

Om anläggningen tar emot betongavfall som insatsmaterial, ska tillverkaren dessutom årligen förse tillsynsmyndigheten med uppgifter om mängden mottaget avfall enligt avfallets slag i enlighet med tabell 1 i bilaga 1 samt uppgifter om mängden material som avlägsnats vid förbehandlingen och behandlingen insatsmaterialet och om den fortsatta behandlingen av och leveransplatsen för det avlägsnade materialet.

Tillverkaren ska skriftligen underrätta tillsynsmyndigheten om att användningen av bedömningsgrunderna upphör.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109

Helsingfors den 16 juni 2022

Miljö- och klimatminister
Maria Ohisalo

Specialsakkunnig
Jouni Nissinen

Bilaga 1

TILLÅTNA INSATSMATERIAL VID ÅTERVINNINGSFÖRFARANDET

Tabell 1. Betongavfall som är tillåtna som insatsmaterial och deras avfallskategorier

Slag av betongavfall Avfallskategori
1. Betongavfall från oanvänd betong*
a) betongslam och överbliven betong som uppkommer vid tillverkning av färdigblandad betong, 10 13 14
b) slam som uppkommer vid sågning eller slipning av hårdnad betong vid en betongfabrik, 10 13 14
c) färdigblandad betong som har levererats för byggande och som har återlämnats oanvänd, 10 13 14
d) oanvänd betong som härrör från byggande och som inte innehåller annat material än det som använts vid tillverkning av betongmassan 17 01 01
e) genom mekanisk behandling av avfall förbehandlat, underpunkt i a–d avsett betongavfall från oanvänd betong som omfattas av avfallskategorierna 10 13 14 eller 17 01 01 19 12 12
2. Betongavfall från oanvända betongprodukter
a) betongprodukter som härrör från sådana produktionsanläggningar som tillverkar dem eller från byggande och som inte innehåller andra material än sådana som använts vid tillverkningen av betongmassan samt armeringsstål, 16 03 04
b) betongprodukter som härrör från sådana produktionsanläggningar som tillverkar dem eller från byggande och som innehåller andra material utöver betongmassa och armeringsstål 16 03 04
c) genom mekanisk behandling av avfall förbehandlat, i underpunkt a och b avsett betongavfall från oanvända betongprodukter som omfattas av avfallskategori 16 03 04 19 12 12
3. Betongavfall från använd betong
a) betongavfall som uppkommer vid rivning av byggnader, konstruktioner eller strukturer, 17 01 01
b) betongavfall som uppkommer vid byggande och som utöver betongmassan innehåller eller kan innehålla andra material eller föroreningar, 17 01 07
c) genom mekanisk behandling av avfall förbehandlat, i underpunkt a och b avsett betongavfall som hör till avfallskategorierna 17 01 01 eller 17 01 07 19 12 12

* Det betongavfall som härrör från oanvänd betong och som används som insatsmaterial ska till sin kemiska kvalitet motsvara sådan färdigblandad betong eller sådana betongprodukter som tillverkaren vanligtvis tillverkar och betongavfallet får inte innehålla sådana kemikalier eller komponenter som inte hör till dessa produkter och som orsakar förorening av betongen eller en betydande risk för att sådana kemikalier eller komponenter kan ha hamnat i betongavfallet i fråga.

Bilaga 2

ANALYSSTANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR ANALYS AV PROV

Tabell 1. Standarder eller tekniska specifikationer för bestämning av skadliga ämnen, andra föroreningar och materialfördelningen i betongkrosset

Parameter som ska bestämmas Standard eller teknisk specifikation
Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, V, Zn, F-, Cl-, SO4 2- SFS-EN 16192 eller teknisk rapport CEN/TR 16192:2020:en
Oljekolväten ≥ C10–C40 SFS-EN 14039
PCB-föreningar SFS-EN 17322:2020:en
PAH-föreningar SFS-EN 15527 eller SFS-ISO 18287
Materialfördelning, föroreningar och flytande föroreningar EN 933-11

Bilaga 3

DUGLIGHETSKRAV FÖR BETONGKROSS SOM GENOMGÅTT ETT ÅTERVIN-NINGSFÖRFARANDE

Tabell 1. Den högsta tillåtna utlakningen och koncentrationen av skadliga ämnen i betongkross som genomgått ett återvinningsförfarande

Skadligt ämne Utlakning mg/kg (L/S 10) Total koncentration mg/kg
Antimon (Sb) 0,2
Arsenik (As) 0,1
Barium (Ba) 5
Kadmium (Cd) 0,02
Krom (Cr) 0,6
Koppar (Cu) 1
Kvicksilver (Hg) 0,01
Molybden (Mo) 0,7
Nickel (Ni) 0,3
Bly (Pb) 0,1
Selen (Se) 0,2
Vanadin (V) 0,3
Zink (Zn) 4
Fluorid (F-) 12
Klorid (Cl-) 200
Sulfat (SO4 2-) 300
PAH-föreningar1 30
PCB-föreningar1 1
Oljekolväten ≥ C10–C401 200

1Bestäms inte för betongkross som har tillverkats av sådant betongavfall som avses i 1 punkten underpunkt a–e i tabell 1 i bilaga 1 eller i 2 punkten underpunkt a–c i den tabellen.

Tabell 2. Tillåtna maximimängder föroreningar i betongkross som genomgått ett återvinningsförfarande

Typer av material och föroreningar 1 Mängd
Sammanlagd mängd tegel och tegelplattor, kalksandstegel och kalksandsblock samt övrigt bränt tegel och icke-flytande skumbetong2 10 viktprocent
Sammanlagd mängd lera och annan kohesionsjord och jord, diverse metaller (metaller och metaller som inte innehåller järnföreningar), icke-flytande trä, plast och gummi samt gipsbruk3 1 viktprocent
Sammanlagd mängd lera och annan kohesionsjord och jord, diverse metaller (metaller och metaller som inte innehåller järnföreningar), icke-flytande trä, plast och gummi, gipsbruk samt glas4 1 viktprocent
Flytande föroreningar5 5 cm3/kg

1 Resultaten ska uppges enligt standard EN 13242 eller EN 12620

2 Beräknas på basis av materialfördelningen

3 Tillämpas på betongkross som är avsett att användas som stenmaterial vid husbyggnad, markbyggnad eller anläggning av grönområden

4 Tillämpas på betongkross som används som stenmaterial vid tillverkning av betong och betongprodukter

5 Material som är lättare än vatten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.