465/2022

Helsingfors den 16 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om mervärdesskatten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om mervärdesskatten (1356/2016) 3 § 3 mom. och

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1279/2021, ett nytt 6 mom. som följer:

3 §

I fall som avses i 72 d § 4 och 5 mom. i mervärdesskattelagen ska säljaren av varor och tjänster ha en skriftlig bekräftelse från den behöriga myndigheten i destinationsstaten på att sådan försäljning är skattefri eller att förvärvet berättigar till återbäring av skatt när försäljningen sker i destinationsstaten.


Skatteförvaltningen bekräftar på begäran av en annan medlemsstats försvarsmakts väpnade styrkor i Finland, av den civilpersonal som åtföljer dem eller av deras mässar eller marketenterier, då dessa har för avsikt att förvärva varor och tjänster i en annan medlemsstat, att de är berättigade till återbäring av den skatt som ingår i förvärvet eller att sådan försäljning av varorna och tjänsterna är skattefri när försäljningen sker i Finland.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 16 juni 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Risto Sakki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.