463/2022

Helsingfors den 16 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av 1 a och 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 1 a § 1 mom. och 10 § 4 mom., sådana de lyder, 1 a § 1 mom. i förordning 505/2007 samt 10 § 4 mom. i förordning 1125/2020, som följer:

1 a §
Arbetsgivarförening

Förhandlings- och avtalsparter som företräder arbetsgivaren i ärenden som gäller anställningsvillkoren för tjänstemän vid sådana affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) är

1) Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf,

2) affärsverk som är medlem i den.


10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster är dessutom

1) statsrådets kansli: tjänsteman som förordnats till sektorchef som sköter personalärenden och tjänsteman som förordnats till chef för personalenheten,

2) justitiekanslersämbetet: biträdande justitiekansler, kanslichef, referendarieråd som avdelningschef samt sakkunnig i resurshantering,

3) utrikesministeriet: tjänsteman som förordnats till avdelningschef samt motsvarande och högre uppgift, tjänsteman som förordnats till personaldirektör och personalchef samt tjänsteman som sköter personaladministrationsärenden,

4) utrikesrepresentationen: tjänsteman som förordnats till chef för en beskickning,

5) justitieministeriet: tjänsteman som är stabschef vid avdelningen för demokrati och offentlig rätt, tjänsteman som är chef för enheten för rättsskyddstjänster vid avdelningen för privaträtt och rättsvård och regeringsråd som svarar för resultatstyrningen för domstolsväsendet vid den avdelningen, tjänsteman som är chef för enheten för straffprocess vid avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, tjänsteman som är chef för enheten för brottsförebyggande och påföljder samt enhetens regeringsråd vars uppgifter omfattar personaladministrativa uppgifter,

6) de högsta domstolarna: kanslichef,

7) hovrätterna: president och kanslichef,

8) förvaltningsdomstolarna: överdomare, förvaltningsdirektör och förvaltningschef vid en förvaltningsdomstol,

9) specialdomstolarna: president i arbetsdomstolen, överdomare och kanslichef vid marknadsdomstolen samt överdomare och kanslichef vid försäkringsdomstolen,

10) tingsrätterna: lagman som är chef för ämbetsverket samt förvaltningsdirektör och förvaltningschef,

11) Åklagarmyndigheten: biträdande riksåklagare, förvaltningsdirektör, ledande sakkunnig som sköter personalfrågor, ledande distriktsåklagare och ledande landskapsåklagare,

12) statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt: direktör för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet,

13) Rättsregistercentralen: branschdirektör med ansvar för personalärenden,

14) Brottspåföljdsmyndigheten: direktör, utvecklingsdirektör och HR-direktör för centralförvaltningsenheten, regiondirektör för en brottspåföljdsregion, personalchef, direktör för ett bedömningscentrum, fängelsedirektör, direktör för byrån för samhällspåföljder, verkställighetsdirektör vid verkställighetsenheten och direktör för Brottspåföljdsområdets utbildningscentral,

15) inrikesministeriet: förvaltningsdirektör, ekonomidirektör samt enhetschef som sköter administrativa ärenden vid polisavdelningen, räddningsavdelningen och migrationsavdelningen,

16) Migrationsverket: biträdande chef och personaldirektör,

17) Polisstyrelsen: enhetschef, personalchef, förhandlingschef, förvaltningsjurist och arbetsmarknadsexpert,

18) polisinrättningarna: polischef, biträdande polischef och tjänsteman som sköter personaladministrativa ärenden direkt under polischefen,

19) centralkriminalpolisen: biträdande chef och tjänsteman som sköter personaladministrativa ärenden direkt under chefen,

20) skyddspolisen: biträdande chef,

21) Polisyrkeshögskolan: rektor och tjänsteman som sköter personaladministrativa ärenden direkt under rektorn,

22) räddningsväsendet: rektor och förvaltningsdirektör vid Räddningsinstitutet,

23) Gränsbevakningsväsendet: chef för Gränsbevakningsväsendet, biträdande chef och regeringsråd vid Gränsbevakningsväsendet, officer som sköter uppgiften som avdelningschef vid staben för Gränsbevakningsväsendet eller som biträdande avdelningschef vid personalavdelningen, tekniska avdelningen eller gräns- och sjöavdelningen eller som kommendör för en bevakningssektion, chef för Gräns- och sjöbevakningsskolan eller kommendör för en bevakningsflygdivision samt förhandlingschef, chef för enheten för anställningsärenden, överinspektör och officer som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid personalavdelningen,

24) Försvarsmakten: kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, general, amiral, försvarsmaktens assessor, officer förordnad att sköta uppgiften som personalchef för armén, marinen och flygvapnet, officer förordnad att sköta uppgiften som kommendör för ett truppförband, tjänsteman förordnad att sköta uppgiften som direktör eller chef för en militär inrättning eller en motsvarande administrativ enhet, tjänsteman förordnad att sköta uppgiften som biträdande direktör för Försvarsmaktens logistikverk, officer förordnad att sköta uppgiften som stabschef vid Försvarsmaktens logistikverk, officer förordnad att sköta uppgiften som avdelningschef eller biträdande avdelningschef för huvudstabens personalavdelning, och byråchef, militärjurist och överinspektör vid den avdelningen,

25) finansministeriet: biträdande avdelningschef och motsvarande tjänster, tjänsteman som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid regionförvaltningsverken, tjänstemän som sköter personalärenden inom utvecklings- och förvaltningsfunktionen, tjänstemän inom statens arbetsgivarverksamhet och tjänsteman som ansvarar för kommunikationen i fråga om statens arbetsgivarverksamhet,

26) Statens ekonomiska forskningscentral: forskningsdirektör och ekonomi- och förvaltningsdirektör,

27) Statskontoret: divisionschef och enhetschef som är direkt underställd generaldirektören,

28) Skatteförvaltningen: tjänsten som chef för en enhet eller verksamhetsenhet samt de tjänster vid förvaltningsenheten vars innehavare har som sin huvudsakliga uppgift att delta i avtalsförhandlingarna om tjänstekollektivavtalen för ett ämbetsverk, bereda dessa avtal eller ge anvisningar för tillämpningen av tjänstekollektivavtalen vid ämbetsverket,

29) Tullen: direktör för informationsförvaltningen, direktörer som är avdelningschefer, ekonomidirektör, direktör för laboratoriet, personaldirektör, personalutvecklingschef, chefer för förvaltningstjänster samt jurister och tullöverinspektör vid förvaltningsavdelningen som deltar i avtalsförhandlingar om tjänste- och arbetskollektivavtal för ett ämbetsverk,

30) Statistikcentralen: tjänsterna som direktör för verksamhetsenheterna, personalchef och jurist som ansvarar för personalärenden,

31) regionförvaltningsverken och Statens ämbetsverk på Åland: direktör för ett ansvarsområde, enhetschefer inom ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster och direktör för den svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samt förvaltningsdirektör och tjänsteman som sköter personalchefens uppgifter vid Statens ämbetsverk på Åland,

32) Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning: direktör för en enhet som är direkt underställd verkställande direktören,

33) arbets- och näringsministeriet: tjänsteman som förordnats till direktör för styrningsenheten och tjänsteman som förordnats till direktör för enheten för arbetskraftsinvandring och integration,

34) Riksarkivet: direktörer för serviceområdena och personalchef,

35) Finlands Akademi: överdirektör som ansvarar för forskningen, överdirektör som ansvarar för förvaltningen och direktör för ansvarsområdet för förvaltning,

36) Centret för konstfrämjande: förvaltningschef,

37) Museiverket: avdelningsföreståndare, överdirektör, förvaltningsdirektör, utvecklingsdirektör och förvaltningschef,

38) förvaltningsnämnden för Sveaborg: förvaltningsdirektör,

39) Nationella audiovisuella institutet: förvaltningsdirektör,

40) Biblioteket för Synskadade: ekonomi- och förvaltningsdirektör,

41) Institutet för de inhemska språken: förvaltningschef och planeringschef,

42) besvärsnämnden för studiestöd: ordförande,

43) Livsmedelsverket: linjedirektör, direktör för en verksamhetshelhet, personaldirektör, personalchef och sådan jurist vid personalenheten, till vars uppgifter det hör att delta i avtalsförhandlingar som gäller ämbetsverkets tjänstekollektivavtal och att bereda dessa avtal,

44) Lantmäteriverket: generaldirektör, överdirektör för centralförvaltningen, lantmäteriråd, överdirektör för en verksamhetsenhet, förvaltningsdirektör, personaldirektör och personaljurist,

45) Naturresursinstitutet: enhetsdirektörer och servicegruppsdirektörer som är direkt underställda generaldirektören samt jurist som behandlar personalärenden och ärenden som gäller anställningsförhållanden,

46) kommunikationsministeriet: tjänsteman som förordnats till direktör för en enhet och kommunikationsdirektör,

47) Meteorologiska institutet: direktör och chef för personalenheten,

48) närings-, trafik- och miljöcentralerna: direktör för ett ansvarsområde,

49) närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter: direktör, personaldirektör och de jurister, till vars uppgifter det hör att delta i avtalsförhandlingar som gäller tjänstekollektivavtal för ett ämbetsverk, bereda dessa avtal eller ge anvisningar för tillämpningen av tjänstekollektivavtalen vid ämbetsverket,

50) Säkerhets- och kemikalieverket: direktör och gruppchef för förvaltningsgruppen,

51) Geologiska forskningscentralen: direktör som ansvarar för den operativa verksamheten, direktör som ansvarar för personalärenden, direktör som ansvarar för den vetenskapliga forskningen och personalchef,

52) Innovationsfinansieringsverket Business Finland: direktör som ansvarar för administrativa ärenden, personaldirektör och personalchef,

53) Energimyndigheten: administrativ direktör,

54) social- och hälsovårdsministeriet: personalplanerare vid förvaltningsenheten samt chef för den resultatgrupp vid avdelningen för arbete och jämställdhet som svarar för regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskyddet,

55) besvärsnämnden för social trygghet: tjänsteman som tjänstgör som direktör och förvaltningschef,

56) Strålsäkerhetscentralen: direktör, biträdande direktör, personalchef och chef för juridiska ärenden,

57) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet: direktör och personalchef,

58) Institutet för hälsa och välfärd: överdirektör, förvaltningsdirektör, informationsdirektör, avdelningsdirektör, personalchef samt jurist som sköter personalärenden,

59) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården: direktör, förvaltningsdirektör och personalchef,

60) arbetsrådet: sekreterare med högre lön,

61) miljöministeriet: chef för ett resultatområde,

62) Finlands miljöcentral: chef för en verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören, servicedirektör, forskningsdirektör, personalchef och jurist inom förvaltningstjänsterna som sköter personalfrågor,

63) Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet: direktör, förvaltningschef och tjänsteman som svarar för personalärenden,

64) Patent- och registerstyrelsen: överdirektör, direktörer för resultatområden, personalchef samt chefsjurist som sköter personalärenden.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 16 juni 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Tanja Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.