462/2022

Helsingfors den 16 juni 2022

Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller välfärdsområdens ekonomi

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 120 § 2 mom. i lagen om välfärdsområden (611/2021):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om lämnande av i 120 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) avsedda uppgifter till Statskontoret.

2 §
Lämnande av uppgifter

Välfärdsområdet ska lämna uppgifterna i en sådan form att de kan föras in i den informationsresurs för ekonomisk information som förvaltas av Statskontoret.

Välfärdsområdet ska lämna ett nytt, korrigerat informationsinnehåll till informationsresursen, om välfärdsområdet, Statskontoret eller någon annan myndighet upptäcker fel i de uppgifter som lämnats. Statskontoret kan bestämma en tidsfrist för lämnande av det korrigerade informationsinnehållet, i vilken hänsyn tas till felets karaktär och omfattning.

3 §
Tidsplan för lämnande av uppgifter

Välfärdsområdet ska lämna uppgifterna enligt följande:

1) uppgifter om budgeten för kalenderåret senast den 15 januari kalenderåret i fråga,

2) kvartalsuppgifter för tiden 1 januari till och med 31 mars senast den 30 april samma år och för tiden 1 januari till och med 30 september senast den 31 oktober samma år,

3) månadsuppgifter för tiden 1 januari till och med 30 april, 31 maj, 31 juli, 31 augusti, 31 oktober och 30 november senast den sista dagen i följande månad,

4) halvårsuppgifter för tiden 1 januari till och med 30 juni senast den 15 augusti samma år och för tiden 1 januari till och med 31 december senast den 15 april följande år,

5) bokslutsprognosen för kalenderåret senast den 25 januari följande år,

6) bokslutsuppgifter för kalenderåret senast den 15 april följande år,

7) uppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna och tjänstspecifika uppgifter om inkomster och utgifter samt andra ekonomiska uppgifter för kalenderåret senast den 31 maj följande år.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Helsingfors den 16 juni 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finansråd
Pasi Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.