416/2022

Helsingfors den 9 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns (653/2005) 5 § och 6 § 7, 9, 12–14, 16, 19, 21 och 22 punkten, av dem 6 § 7, 14 och 16 punkten sådana de lyder i förordning 60/2014 och 9, 12, 19 och 22 punkten sådana de lyder i förordning 1349/2009, som följer:

5 §

Om ett särskilt syfte för en fastighets användning eller någon annan orsak gör det avsevärt svårare att tillräckligt noggrant märka ut gränszonens bakre gräns i terrängen enligt de fixpunkter och punkter i terrängen som räknas upp i denna förordning, kan den bakre gränsen genom ett beslut av chefen för den berörda förvaltningsenheten inom Gränsbevakningsväsendet märkas ut på ett sätt som obetydligt avviker från dessa, dock så att gränszonen inte utvidgas.

6 §

Gränszonens bakre gräns löper via punkter på kartan och punkter i terrängen som följer:


7. Imatra stad

En punkt vid Kiurula väg 600 meter från riksgränsen – landsvägen till Räikkölä – en punkt vid Vuoksens västra strand 700 meter från riksgränsen – Ensontie – Pelkola gränsbevakningsstation – korsningen av väg nr 14874 i Karhusuo – Notkola – en punkt vid Varpaanlahtis nordöstra strand 500 meter från riksgränsen.


9. Rautjärvi kommun

En punkt vid Helisevänjoki 500 meter från riksgränsen – en punkt vid Hiijärvis sydvästra strand 950 meter från riksgränsen – längs Suurisaaris norra strand – en punkt vid Hiijärvis nordöstra strand 400 meter från riksgränsen – Uutela – en punkt vid Variksenkylä väg 300 meter från riksgränsen – en punkt vid Pitkäjärvis södra strand 400 meter från riksgränsen – en punkt vid Pitkäjärvis norra strand 200 meter från riksgränsen – Myllysuos sydvästra hörn – Kaukosenmäki – korsningen av väg nr 14922 och väg nr 14930 – en punkt vid Kokkolanjokis strand 400 meter från riksgränsen – Petritsanvaara.


12. Tohmajärvi kommun

En punkt vid kommungränsen i Katihtapuro 750 meter väster om gränsmärket III/39 – Vonganlampis södra strand – Kuikkasuo – en punkt vid Rämeenjärvis strand 800 meter nordväst om gränsmärket III/49 – den från Perä-Musko till Rämeenjärvi ledande vägen – följande den till Perä-Musko ledande vägen 350 meter – Lammassaari (medräknad) – Noittaa – Jylmäkkö – Kivisuo – Niirala tull- och gränsstation – Alasuo – Kumpulantie – korsningen av Kumpulantie och väg 500 (Värtsiläntie) – Räykynvaara – Sääperis sydöstra strand – Kunnas – Onkilampis norra strand – en punkt i älven Ryösiönjoki 1 150 meter norr om gränsmärket III/83 – Hepovaaras nordvästra ända – Jouhtenus norra strand – en punkt vid uddens spets 850 meter från riksgränsen – Kaitalampi (medräknad) – en punkt vid kommungränsen 500 meter från riksgränsen.

13. Joensuu stad

En punkt vid kommungränsen 500 meter från riksgränsen – Honkavaara – Saarivaara – en punkt vid Kanajärvis strand 1 000 meter från riksgränsen – Niinikkoselkä – Jyrinsuo – Saaroisienselkä – vägen till Mustikkavaara – vägen till Kanunkangas – Tsiikonvaara – korsningen av den till Varpuvaara ledande vägen och ellinjen, en punkt 440 meter från riksgränsen – Ruhovaaravägen – den till Nuorikkovaara ledande skogsbilvägen – Nuorikkovaaras nordöstra sida, korsningen av stigen och vägen, en punkt 1 200 meter från riksgränsen – Ahvenlampi (medräknad) – den punkt där kommungränsen och vägen till Kämppäkangas korsar varandra.

14. Ilomants kommun

Den punkt där kommungränsen och vägen till Kämppäkangas korsar varandra – längs kommungränsen till Turveahonsuo – norrut längs den västra kanten av Turveahonsuo – vägen till Leppäkangas – Leppäkangas – Syrjänlampis östra strand – Vanha Korpiseläntie – Jyrkilänvaara – Matosaaris östra sida – Mustatsaaret – Mustatsaarets nordvästra hörn (medräknat) – Putsiniemi (medräknad) – Suursaari (medräknad) – Tervansaari punkten 151.7 (medräknad) – Simolampinäset – Kivilahdenkangas – Rantala – Haapolampi – en punkt vid Rajapuomintie 700 meter från riksgränsen – Rajapuomintie – Lamanaho – Rahelampi – Vihurinsuo – Lehtosaari – följande vägen till Kangaslampi – Konnukankangas – Kalliovaara – Leminahontie – skogsbilvägens korsning 700 meter från riksgränsen – följande vägen till Pitkäkangas – Pitkäkangas – Louhikangas – Ritoniemi (medräknad) – Palolampi (medräknad) – följande skogsbilvägen till Pyöreäkangas – 900 meter från Ilajan kämppä till sydost – följande skogsbilvägen till Syvälampis mo – Tapionaho – Hanhisaari – Hanhilammits sydöstra strand – vägen till Virmavaara – Ylävänlamminaho — Kivikkoniemi – Välikangas – vägen till Virmajärvi  – Virmajärvi (medräknad) – Liukkuaho – vägen från Pitkäaho till Koidanvaara – Koidanvaara – Tasainenkangas – Pyötikkö – Riihilammit – följande vägen till Nuottilampi – en punkt vid vägen 900 meter från riksgränsen – Kumpulamminkangas – en punkt vid Pieni Tepposenvaaran tie 1 000 meter från riksgränsen – följande vägen till Tepposenvaara – Tepposenvaara – Rajakoski – Telttakangas – följande vägen från Telttakangas till en punkt vid kommungränsen 300 meter från riksgränsen.


16. Kuhmo stad

Den punkt där skogsbilvägen och landskapsgränsen korsar varandra 1 500 meter från riksgränsen – Syvälampis sydöstra strand – en punkt vid Päälampis skogsbilväg 1 900 meter från riksgränsen – skogsbilvägen – en punkt vid Päälampis skogsbilväg 1 550 meter från riksgränsen – skogsbilvägen – en punkt vid Möntönlampis skogsbilsväg 660 meter från riksgränsen – en punkt vid Mäntyvaaras skogsbilsväg 2 400 meter från riksgränsen – Kortelampis södra strand – skogsbilvägen – Iso-Salmilampi – Saralampis västra strand – Hirviaho – vägen vid Kuusijärvis nordöstra strand – Hoikanlampi – Huotarinlampi – Mustavaaras västra sida – Keski-Rokkos nordvästra strand – en punkt vid Rasivaaran tie 1 850 meter från riksgränsen – skogsbilvägen – Rasivaara – Salmilampi – Iso Vuorijärvi – Vonganjärvi – Kaita-Kiekkis västra strand – Peuralampis västra strand – västra stranden av ön i Palosenjärvi – stigen och skogsbilvägen till Hamaralampis sydöstra strand – Hamarapuro – nordvästra stranden av sjöarna Pirttilammet – skogsbilvägen – Tulisuos sydvästra sida – den punkt på Alajärvis östra sida där skogsbilvägarna möts – skogsbilvägen – Joutensuos sydvästra hörn – Iso Joutenlampis nordvästra strand – Sorkkalampis sydvästra strand – Saksanlampi – Määtänlampi – Iso-Tahkonen – Kannas – Maaselänjärvis sydvästra strand – träsket i Löytösuo – Hämeenjärvi – Mäntyjärvis västra strand – Kuusijärvi – Koivajas åkerglänta – Karhuvaara – Lehtolampi – Karankojärvis västra strand – Iso-Kangaslampis västra strand – träskets sydvästra strand väster om Saukkovaara – Erilampi – Kiimavaaras åkerglänta – en punkt vid Kostamustie 1 200 meter från riksgränsen – Vartius tull- och gränsstation – en punkt vid Haapasuo 840 meter från riksgränsen – Iso Lahnajärvis nordvästra strand – en punkt vid gränsen mellan Kuhmo stad och Suomussalmi kommun 1 300 meter från riksgränsen.


19. Salla kommun

Karvastekemäjärvis västra strand – Kokonpesäjärvi – Alainen Hangasjärvis västra strand – en punkt norr om Juholanlampi på vintervägen 2 310 meter från riksgränsen – korsningen av Kortakkosokka och Sorsavaara – västra stranden av västligaste Sokkalampi – Pilkkasiipilampi – korsningen av Kapitvaara Ylilampi – Kapitvaaravägen – en punkt vid Kapitvaaravägen 1 990 meter väster om riksgränsen – längs vintervägen till punkten i ändan av Kapitvaaran talvitie 2 260 meter från riksgränsen – östra fåran av Possolioja till en punkt vid Possoliseljän talvitie 920 meter från riksgränsen – Possolijärvis västra strand – Siekajärvis västra strand – en punkt vid vägen mellan Onkamo och Siekakangas 1 350 meter väster om riksgränsen – en punkt vid vägen mellan Onkamo och Siekakangas 670 meter från riksgränsen – Kallunkisaari – Sotiniemi – Isolehto – Murtovaara – en punkt vid Kirakkaoivan tie 1 770 meter från riksgränsen – Pekelojanselkä – Kolvivaara, östra sidan av skogsbilvägen – Pekellehto – en punkt vid Tullintie 700 meter från riksgränsen – ej Salla tull- och gränsstation och den väg som leder till riksgränsen – en punkt vid norra sidan av Salla tull- och gränsstation 620 meter från riksgränsen – en punkt vid järnvägen 800 meter från riksgränsen – en punkt vid Tervatörmän talvitie 1 010 meter från riksgränsen – en punkt vid Kiekkioja 460 meter väster om riksgränsen – en punkt vid Kuolajoki 1 000 meter från riksgränsen – Kiimakumpu – Matsokkaharjus västra ända – Korkiamännikkö – Kerekkäojanlatvaselkäs västra sida – Ylirovanvaaras västra sida – en punkt vid Tenniöjoki 1 320 meter från riksgränsen – en punkt vid Pautatsilehdontie 825 meter från riksgränsen – en punkt vid Pautatsilehdontie 1 830 meter från riksgränsen – Soidinvaara – Patakangasvägen – Käärmelammit – en punkt vid Suuriseläntie 2 300 meter från riksgränsen – en punkt vid Näätäkummuntie 2 150 meter från riksgränsen – en punkt vid Sätsivaarantie 1 920 meter från riksgränsen – längs Sätsivaarantie till punkten Sätsivaarantienpää 1 530 meter från riksgränsen – en punkt vid Lusmavaaran talvitie 2 250 meter från riksgränsen – en punkt vid Koivuseläntie 2 750 meter från riksgränsen – Lautakotaoja – en punkt vid Lautakotaoja 2 600 meter väster om riksgränsen – en namnlös höjd vid Lautakotaojanties södra sida 2 080 meter från riksgränsen – en punkt vid Lautakotaojantie 1 970 meter från riksgränsen – dikesförgreningen i Pimiäkuusikko 1 240 meter från riksgränsen – Jaltakkioivanmuristavägen – en punkt vid Jaltakkioivanmuristavägen 1 110 meter väster om riksgränsen – Ulmakkolampi – Ulmakuusikkos östra sida – Ulmakuusikon talvitie – korsningen vid Tuntsantie på Tuntsalampis södra sida 2 740 meter från riksgränsen – Kujakangasvägen – en punkt vid vägen på Puitsitunturis sydvästra sida 2 500 meter väster om riksgränsen – därifrån på 3 000 meters avstånd från riksgränsen i samma riktning som denna till gränsen mellan Salla och Savukoski kommuner.


21. Sodankylä kommun

En punkt vid gränsen mellan Savukoski och Sodankylä kommuner 3 000 meter från riksgränsen – Välipääs västra rand 3 000 meter från riksgränsen – Purnuoja – stället där Anterinjoki och Purnuoja möts – Anteris gångstig – en punkt vid Joosepinvuopaja 1 000 meter från riksgränsen.

22. Enare kommun

En punkt vid Luttojoki på östra sidan av Raja-Jooseppi flygplats 340 meter från riksgränsen – korsningen av de vägar som leder till Luttojoki och museifältet 740 meter från riksgränsen – en punkt vid Kämppälampis gångstig 920 meter från riksgränsen – en punkt i den södra kanten av vägen Ivalo-Raja-Jooseppi 1 300 meter från riksgränsen – ej Raja-Jooseppi tull- och gränsstation och den väg som leder till riksgränsen – en punkt i den norra kanten av vägen Ivalo-Raja-Jooseppi 1 300 meter från riksgränsen – Iso Suorsajärvis norra strand – Kippisjärvis nordvästra strand – ett träsk på Santapääs sydostliga sida 2 000 meter från riksgränsen – Vuáskujävrluobâl – Illeppivaara – Pieni Korppijärvis södra strand – Iso Siikajärvi – Läntinen Palokotajärvi – en punkt vid Siikajärventie 2 100 meter söderut från riksgränsen – Kantojärvi – en punkt på Vyeli-Potemuujävris sydostliga sida 2 900 meter söderut från riksgränsen – Kakspäälampi – längs Nelliminvaarantie – en punkt vid Nellimivaarantie 2 500 meter sydväst om gränsmärket A/72 – en punkt vid Ivalo-Virtaniemi landsväg 2 500 meter från riksgränsen – en punkt vid Ivalo-Virtaniemi landsväg 800 meter från riksgränsen – Kessintie – Suovaselkäjärvi – Oskisjärvi – Myeđđegâšvääri – Kessintie från Myeđđegâšvääri till Kantojärvi – Kantojärvi – Ristijärvi – Käyräjärvi – Muotkavaaras dike – en punkt 1 900 meter väster om Muotkavaara gränsmärke – en punkt vid ett namnlöst träsk 2 300 meter nordväst om Muotkavaara gränsmärke – Muotkavaara gränsmärke.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2022.

Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter ska märka ut gränszonens nya bakre gräns i terrängen senast den 31 mars 2023.

Helsingfors den 9 juni 2022

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Regeringsråd
Sanna Palo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.