390/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 25 maj 2022

Lag om ändring av 4 kap. 1 § och 8 kap. 5 § i konkurslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkurslagen (120/2004) 8 kap. 5 § 2 mom. och

fogas till 4 kap. 1 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 kap.

Gäldenärens ställning i konkursen

1 §
Hur gäldenären skall bemötas

Boförvaltaren ska efter att konkursen börjat informera följande personer om de tjänster som avses i 1 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) samt om möjligheten att ansöka om skuldsanering för privatpersoner:

1) en fysisk person som är gäldenär,

2) en bolagsman i ett öppet bolag och en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,

3) en aktieägare i ledningen för ett aktiebolag.

8 kap.

Boförvaltare

5 §
Boförvaltarens behörighet

Den som har samtyckt till uppdraget som boförvaltare ska underrätta domstolen om alla de omständigheter som kan vara ägnade att äventyra eller väcka befogade misstankar om hans eller hennes opartiskhet eller oberoende som boförvaltare. Boförvaltaren ska dessutom underrätta domstolen om de omständigheter på basis av vilka han eller hon har sådan i 1 mom. avsedd skicklighet, förmåga och erfarenhet som uppdraget kräver och även i övrigt är lämplig för uppdraget.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På en konkurs som börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 4 kap. 1 § i den lydelse den hade vid ikraftträdandet.

RP 238/2021
LaUB 4/2022
RSv 51/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.